Menu

Pankrot vs saneerimine? Mida riik tegelikkuses soovib ja mida saab loota ettevõtja?

288 kommentaari

Praktilised nõuanded saneerimismenetluse ja/või pankrotimenetluse valiku tegemisel!  

 
Pankrotiseadus: pankrot on võlgniku kohtumäärusega väljakuulutatud maksejõuetus
Pankrotiseaduses sätestatud pankrotimenetluse eesmärgiks on pankrotimenetluse kaudu  võlausaldajate nõuete rahuldamine võlgniku vara arvel pankrotiseaduses ettenähtud korras ning seda võlgniku vara võõrandamise või võlgniku ettevõtte tervendamise kaudu. Füüsilisest isikust võlgnikule antakse pankrotimenetluse kaudu võimalus vabaneda oma kohustustest pankrotiseaduses ettenähtud korras. Pankrotimenetluse käigus selgitatakse ühtlasi välja võlgniku maksejõuetuse põhjused.
Ettevõtte saneerimine - edukas? - ettevõtte päästmine pankrotist - Kuklase & Partnerid.jpg.jpg

Saneerimine ja võlgade ümberkujundamise menetlused kui tervendamisele suunatud menetlused. 

 
Makseprobleemide tekkimisel on alternatiivseks menetluseks juriidiliste isikute puhul saneerimine, mis toimub saneerimisseaduse alusel. 
Ettevõtte saneerimine on abinõude kompleksi rakendamine ettevõtte majanduslike raskuste ületamiseks, tema likviidsuse taastamiseks, kasumlikkuse parandamiseks ja jätkusuutliku majandamise tagamiseks olukorras, kus ettevõttel ei ole veel alalist maksejõuetust.
Füüsilise isiku makseprobleemide lahendamisel on pankrotimenetluse alternatiiviks võlgade ümberkujundamise menetlus.  
Müüt: saneerimine ja võlgade ümberkujundamine on üksnes pankrotimenetluse venitamiseks.
Olen osalenud sadades pankrotimenetlustes, enamusel juhtudel pankrotihaldurina. Samuti olen osalenud ca 10 saneerimismenetluses ja võlgade ümberkujundamise menetlustes. Kuigi üldine arvamus on, et saneerimised või võlgade ümberkujundamised enamuses ei õnnestu või need on mõeldud pankrotimenetlustega venitamiseks, siis julgen kogemuslikult väita, et minu osavõtul toimunud saneerimistest või võlgade ümberkujundamise menetlustest ei ole õnnestunud vaid kaks!
Ka nendes kahes pole senini veel jõustunud kohtulahendit ning menetlus pole lõppenud, kuigi tõenäoliselt jätkuvad need pankrotimenetlusena, sest vaatamata korduvale võlausaldajatega suhtlemisele, lepituse ning kompromissivõimaluste väga intensiivsele otsimisele ei õnnestunud kompromissi saavutamine. 
 
Pankroti vs saneerimise? - ettevõtte päästmine pankrotist - Kuklase & Partnerid.jpg.jpg
 
Tegelikkus: avalduse õigeaegne esitamine võib kaasa tuua edu!
 
Nii saneerimis- kui pankrotimenetluste õnnestumisel on oluline avalduse esitamise õigeaegsus. Samuti ka eelnev ettevalmistus ning pooltevahelise kompromissi otsimine, leidmine ja vastastikuste jäikade hoiakute vältimine!    
 
Mõlemad menetlused on äärmiselt nüansirohked ja enamusel juhtudel on tegemist mistahes n-ö tavapärastest tsiviilõiguslikest olukordadest erineva olukorra ning probleemidega. Ka hiljutises meediakajastust saanud saneerimismenetluses võis tähendada olukorda, et võlausaldajad olid oma seisukohtades jäigad ja samas ei julgenud võlgnik ka rohkemaga (koheselt täiendavate vahendite menetlusse lisamisega) riskida, sest kartis et võlausaldajad ei pea oma sõna!  
 
Nii võlgnikul kui võlausaldajatel oli õigus oma seisukohti hoida ja kaitsta, kuid küsimus on ainult selles, et kuhu nad mõlemad „oma õigusega“ lähevad. Tulemuseks on pankrotimenetlus,  mis ei ole kummalegi parem lahendus, aga solvumine ja „oma õigus“ just selle tingis! 
 
Pankroti vs saneerimise edukus? - ettevõtte päästmine pankrotist - Kuklase & Partnerid
 
Tegelikkus: tervendamise võimalused on piiratud, kui vara puudub
 
Varasemalt olid pankrotti sattunud ettevõtetel järgi veel mingi vara ning väga tihti arutasid võlausaldajad ja võlgnik ettevõtte tervendamise võimalusi, mis teatud juhtudel ka õnnestus. Isegi kui ei õnnestunud, siis oli vähemalt võimalus olemasoleva varaga läbi viia pankrotimenetlust.
 
Müüt: võlgnikel on hirm kriminaalmenetluste ees!
 
Aastaid tagasi oli võlgnikel hirm võimaliku kriminaalmenetluse ees, mistõttu pankrotiseadus ja selle rakendamine toimis suhteliselt normaalsete majanduspõhimõtete järgi – kui oli pahatahtlik pankrot, siis järgnes kriminaalmenetlus, kui pankroti põhjuseks olid muud asjaolud, siis toimus tavapärane pankrotimenetlus olemasoleva vara võõrandamise ja võlausaldajate nõuete rahuldamisega. 
 
Tegelikkus: Viimasel 5 – 10 aastal on aga muutunud massiliseks olukord, kus ettevõte „kanditakse“ enne pankrotimenetlust tühjaks. Seejärel peaks läbi viima „tühja“ pankrotimenetluse olukorras, kus selleks rahalised vahendid puuduvad. 
 
Võlgnikud on saanud aru, et kui muuta ettevõte eelnevalt täiesti varatuks, siis väga tõenäoliselt lõpeb pankrotimenetlus ilma probleemsete järelmiteta lihtsalt ära. Põhjuseks on tihti asjaolu, et keegi pole nõus andma juurde veel raha selleks, et tegelda pankroti põhjuste, varade ära kantimiste väljaselgitamisega olukorras, kus on selleks võimalused väga piiratud. Taolist kiirustatud pankrotimenetluse lõpetamist nimetatakse pankrotimenetluses raugemiseks, sest pole vara, pole raha, pole isikuid, kes oleks nõus finantseerima pankrotimenetlust.  
 
„Näidake“ võlausaldajat, kes tahab lisaks juba kaotatud rahale juurde maksta tuhandeid eurosid. Enamusel juhtudel ei olda nõus seda tegema ning isegi juhul, kui on ilmne juhatuse liikme kohustuste rikkumine ja maksejõuetuse tahtlik põhjustamine.  
 
Prokuratuur: puuduvad võlausaldajatest ettevõtjate abistamiseks ressursid
 
See, et ajutine haldur suudaks temale antud paari nädala jooksul tuvastada kõiki või enamuse võlgniku „sigadusi“, on lihtsalt ebareaalne. Seejuures pankroti väljakuulutamine ei ole reaalne, sest ettevõte on tühjaks „kanditud“ ning pole vahendeid pankrotimenetluse läbiviimiseks! 
 
Prokuratuuri väitel puudub pankrottidega seotud kuritegude menetlemiseks ressurss. Veel enam – riik on andnud enamus pankrotimenetlustega seotud kriminaalmenetlusi tavapolitsei menetleda, kes kinnitavad ka ise, et neil pole teadmisi/oskusi ja ka ressursse taolisteks menetlusteks. Isegi kui politsei või prokuratuur alustab kriminaalmenetlust, siis venib see aastate pikkuseks, kuna “ressurssi“ pole!    
 
Kui ma kogenud haldurina neid asjaolusid siinjuures avalikult selgitan, siis võib kahjuks tekkida olukord, kus võlgnikud saavad nendest selgitustest veelgi julgust juurde. Kas ma aga peaksin vaikima ja vaatama, kuidas see absurdne olukord meie riigis muudkui jätkub? Seejuures on veel ette ennustamatu, mis hakkab nüüd, peale eriolukorra kehtestamist  või selle lõppemist toimuma. 
 
Majanduspolitseinik - Majanduskuriteod - Pankrot vs saneerimine edu? - ettevõtte päästmine pankrotist - Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid.jpg
 
Kas pankrotihaldur on majanduspolitseinik?
 
Riik ise on läbi justiitsministeeriumi ja eelkõige läbi erinevate astmete kohtunike asunud viimasel 5 aastal aktiivselt ka haldurite tegevust blokeerima ja seda kasvõi näiteks läbi pankrotihalduri tasude olulise vähendamise.
 
Justiitsministeeriumi ja kohtunike arvates peaksid kõrgharidusega pankrotihaldurid oma väga piiratud rahaliste võimalustega otsima nö. majanduspolitseinikuna neid võlgniku „sigadusi“, saades samal ajal politseikordniku palka ja seda ka alles 2 – 3 aasta pärast s.o. peale pankrotimenetluse läbiviimist ja juhul kui üldse õnnestub midagi pankrotivarasse tagasi saada!
 
Võlgnikele karistus puudub?
 
„Tublid“ võlgnikud on õpihimulised ja karistamatud pankrotistumised muudkui jätkuvad, sest majanduslikud võimalused läbi ettevõtete taolisi kelmusi sooritada on suurepärased. 90 % tõenäosusega nende suhtes nagunii keegi kriminaalmenetlust ei alusta või ei suudeta menetleda just ressursi puudusel! Isegi kui suudetakse, siis karistuseks ei ole tegelikkuses „mitte midagi“ !
 
Kogu olukorra teeb kummastavaks aga see, et nüüdseks juba mitmed kohtunikud on otsustanud, kas endale teadvustamata või muudel põhjustel, otsida pankrotimenetluse läbiviijateks just neid haldureid, kes kõrge kvalifikatsiooni ja majandust tundvate isikutena (sisuliselt  kohtus esineda oskavate majandus-politseinikena) ikka pankrotimenetluses või saneerimise, likvideerimise menetlustes võimalikult vähe raha küsiksid ja võimalikult vähe raha saaksid! 
 
Näitena, viimati eelmise aasta sügisel kirjutasid mitmed kohtunikud Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale, et otsitakse just pankrotihaldureid/ likvideerijaid olukorras, kus ettevõte on (NB! kogemuslikult arvan, et ettevõte on paljudel juhtudel just peale suuri tehinguid „moondatud“ väikseks äriühinguks) jätnud igasugused aruanded juba mitu aastat esitamata (NB! … ja võlausaldajad on juba enamusel juhtudel „löönud käega“), seega pole varasema tegeliku tegevuse kohta andmeid, eriti pole vara, mõni üksik kinnisasi, mis panditud või arestitud ! 
 
Kohtu suhtumisest nähtub, et poleks isegi vajalik sinna ettevõtte varasemasse tegevusse nii põhjalikult või rohkem vaja süüvida, sest nagunii saaks haldur selle töö eest väga väikse summa selleks, et kohus saaks selle „asja kaelast ära“! Paljudel juhtudel on teinud selle avalduse üldse äriregister ise, sest juhtkond „on kadunud“!       
 
Kohus otsesõnu viitab, et soovib viia sellise likvideerimismenetluse läbi võimalikul väikeste kuludega, sh. võimalikult väikese likvideerija tasuga. Kohus (oma kirjas) hindab juba ette taoliste likvideerimiste või menetluste asjas mõistlikuks likvideerija tasuks ühe ühingu kohta suurusjärku 300 – 500 eurot (neto)! Kohus möönab, et kui töö maht kujuneb tavapärasest suuremaks, on võimalik peale likvideerimise algatamist taotleda ka täiendava likvideerija tasu määramist, kuid see peaks olema pigem erandlik ehk siis „otse tõlkes“ –  ei maksa tööga üle pingutada, raha nagunii rohkem pole ja ka tõenäoliselt ei saa! Las see kõik, mis seal ettevõttes „täpsemalt“ on tehtud jääb sinna, kus ta oli! Peaasi et asi saaks kiirelt „kaelast“! 
 
 
“Tagala kindlustamine” läbi halduri tasuta töö?
 
Muidugi, seadus näeb ette teatud miinimumandmete kogumise ja kohus paneb enda „tagala kindlustamiseks“ neile peaaegu „tasuta“ tegelema hakkavatele halduritele ette, et selle likvideerija tasuga on hõlmatud:
•                likvideerimise alg- ja lõppbilansi koostamine;
•                viimase majandusaasta aruande koostamine, kui see on vajalik;
•                võlgnike ja võlausaldajate väljaselgitamine;
•                võlgade sissenõudmine, vara müük ja kohustuste täitmine;
•                kõigi teiste õigusaktides sätestatud likvideerija kohustuse täitmine;
•                vajadusel kohtu poolt kirjalikult esitatud küsimustele vastamine ja aruannete esitamine kohtule.
 
Kokkuvõttes otsib kohus „peaaegu tasuta“ tegutsevat, bilansivõimelist raamatupidajat-jurist-likvideerija-pankrotihaldurit eeldatava (loe kogutasuga, millest maksud ja kulud veel maha arvatakse) tasuga 300-500 eurot? Ja samas peab see „tegelane“ kogu oma „adekvaatse“ tegevuse eest  vastutama!
 
Vastutab oma tegevuse eest ilma tasu saamata?
 
Kokkuvõttes otsib kohus „peaaegu tasuta“ tegutsevat, bilansivõimelist raamatupidajat-jurist-likvideerija-pankrotihaldurit eeldatava (loe kogutasuga, millest maksud ja kulud veel maha arvatakse) tasuga 300-500 eurot? Ja samas peab see „tegelane“ kogu oma „adekvaatse“ tegevuse eest  vastutama!
 
Pahaaimamatu võlgniku “kelmusi” soodustav käitumine süsteemis?
 
Arvan, et kohtunikud ei tee seda pahatahtlikult, vaid nad isegi ei mõtle sellele, millise teene nad neile paljudele „pättidest“ võlgnikele osutavad! Saan ka kohtunikust aru, sest töökoormus on ülisuur, taolisi menetlusi on palju ja need on vaja „kaelast ära saada“. Kui „pärast jamaks kisub“ siis saab ju kõik ajada selle väikse tasuga nõustunud likvideerija ja/või pankrotihalduri „kaela“ ! 
 
See, et taolise olukorra ja suhtumisega muudetakse Eesti majanduskeskkonda ja ettevõtluses tehtud „sigaduste eest“ aina karistamatumaks, ei tule tõenäoliselt kellelegi isegi mitte pähe! 
 
Kas on riigi arvates tõesti mõistlik, et nende ettevõtete vastu, kes on juba „surnud/tapetud“ ei pea me „surma“ põhjuste selgitamiseks oma ressurssi raiskama? 
 
Minu kätte ei ole sattunud ühegi kohtuniku murekirja või artiklit sellest, et võlgnikud või võlausaldajad tegutsevad karistamatult ja majanduskeskkonda otseselt kahjustavalt ning tegemist on tõsise probleemiga! Võib-olla ma pole lihtsalt sattunud neid lugema!       
 
Advokaat A. Jaanson avaldas 04.03.2020 arvamusloo – Kuidas võidelda pahatahtlike saneerimiste vastu?
 
Ka A. Jaanson viitas, et edukaid saneerimisi on Eestis kahjuks väga vähe, mille üheks põhjuseks on saneerimismenetluste halb maine, mida saaks parandada konkreetsete sammude astumisega! 
 
„Sammudena“ pakub A. Jaanson välja selle, et sisuliselt tuleks hoopis saneerimisnõustajaid survestada ja panna vastutama, kui ettevõte on „tühjaks tehtud“! Taaskord ainuke väljapakutud „abinõu“ pahatahtlike saneerimiste puhul on saneerimisnõustaja tasu vähendamine või selle üldse mitte maksmine? Lisaks pakub kolleeg välja veel täiendavate ekspertide kohese kaasamise mõtte ehk siis niigi makseraskustes oleva ettevõtte saneerimiskulude veelgi suurenemise. Seega kui muidu ei lähe makseraskustes ettevõte pankrotti, siis täiendavate ekspertide kaasamise ning neile ülisuurte tasude maksmisega läheb ta kindlasti! Kes on saneerimisseaduses sätestatud ekspertide tasude suurust ja arvutamise korda vaadanud, saab sellest aru! 
 
Kui saneerimisnõustajaga on ettevõtjal võimalik enne menetlust tasu suurus läbi rääkida, siis ekspertide puhul see võimalus puudub, sest kohus otsib – määrab eksperdid alles peale seda kui makseraskustes ettevõte on saneerimisseaduses ettenähtud ekspertide tasude tabelile ettenähtult tasunud tasude summa kohtu deposiiti! Selle tulemusena muutub saneerimine üldjuhul veelgi ebatõenäolisemaks!
 
Tühjad ettevõtted ja esitamata jäetud majandusaasta aruanded.
 
Need, kes täna saneerimisest kirjutavad, on üldjuhul kogenud advokaadid ja on kindlasti osalenud paljudes saneerimistes ja pankrotimenetlustes, kuid on huvitav, et tegelikkuses mitte keegi ei muretse sellepärast, et meil on massiliselt neid ettevõtteid, kes on tegelikkuses enne saneerimist või pankrotti täiesti tühjaks muudetud/kanditud. Nad pole aastaid majandusaasta aruandeid esitanud ja ka ei kavatse esitada! Loomulikult ei saaks ega tohiks taoliste ettevõtete suhtes saneerimist alustada! 
 
Pankrotiavaldus - saneerimisavaldus - Pankrot vs saneerimine? - ettevõtte päästmine pankrotist - Kuklase & Partnerid
 
Saneerimisavalduse esitamine, kui võimalik abinõu ettevõtte päästmiseks?
 
Saneerimisavaldusi esitatakse tänasel päeval vähe, sest üldjuhul teevad kohtud ettevõtja – võlgnikule eelneva ärakuulamise ja põhjaliku küsitlemise. Oma  kogemusest arvan, et TÄNA ESITAB saneerimisavalduse see ettevõtja, kes ka tegelikkuses soovib veel miskit päästa või kompromissi leida! 
 
See kes on juba teinud „sigadusi“ või tahab pankrotimenetlusega venitada ei esita täna enam mitte midagi – ei aruandeid, ei deklaratsioone, ei suhtle, või siis suhtleb ja muudkui lubab aga tegelikkuses ei täida. Täna on võlgnikul „mugavam“ettevõte tühjaks kantida,  mitte midagi teha, mitte esitada pankrotiavaldust ja lihtsalt „tiksuda“!
 
See ei ole soovitus, vaid Eesti ettevõtluse tänane tegelikkus!  
 
Kui neid võlgnikke/juhatuse liikmeid püüda kuidagi vastutusele võtta, siis see on sisuliselt võimatu, sest kes peaks maksma sellega kaasnevad kulud. Mulle tundub, et riik ise on selle olukorrale (enamusel juhtudel) „löönud käega“, sest täna on TEGELIKKUSES riigi vara eraldi kaitstud JA ettevõtjate vara osas peavad ettevõtjad ise muret tundma ja need valusad petta saamised kinni maksma! Kas tõesti? 
 
FAKT! Kui maha on jäetud maksuvõlg, siis maksuamet kasutab maksuvõla kättesaamiseks just maksuameti jaoks loodud eraldi menetlust st. vastutusmenetlust juhatuse liikme vastu ja kui maksuamet seda kohaldab, siis peab juhatuse liige sellega mittenõustumisel hakkama sellega ise halduskohtus vaidlema (mitte ei pea maksuamet hakkama võlgnikku taga ajama) ja sellejuures kasutab maksuamet väga aktiivselt nii firma kui ka selle juhatuse liikme isiklike varade arestimist! Sellejuures on maksuametil võimalus kasutada mistahes registreid, kriminaalmenetluslikke võimalusi! 
Majanduskuriteod & ettevõtte tühi - võlausaldajate koosolek - Pankrot vs saneerimine? - ettevõtte päästmine pankrotist - Kuklase & Partnerid
 
N-ö tavavõlausaldajal – eraettevõtjal -, aga taolised „erilised võimalused“ puuduvad ja lisaks „tühjaks tehtud“ ettevõttes vara mitte kättesaamisele on reaalsuses juhatuse liikmelt millegi saamise tõenäosus väga väike!  
 
Riigi vara on eriliselt kaitstud, eraettevõtja vara või nõuded on teise- või kolmandajärgulised!
 
Vajab märkimist, et ka viimati Äripäevas meediakajastust saanud saneerimismenetlus oli saneerimise alguses reaalselt tegutsev, ca 50 töötajaga ettevõte ning kogemuslikult arvan, et kui maksuamet oleks antud menetluses juba algusest peale olnud nõus kompromissi arutamisega (olen saneerimismenetlustes saavutanud varasematel aastatel maksuametiga mitmeid kompromisse), siis oleksid ka teised võlausaldajad olnud tõenäolisemalt saneerimiskavaga nõus. 
Algselt hääletas enamus võlausaldajaid saneerimiskava vastu, kuid toimunud võlausaldajate üldkoosolekul arutati tegelik olukord läbi, esitati võlgnikule ja ettevõtte omanikule palju küsimusi ning enamus võlausaldajaid nõustusid saneerimiskavaga. Kahjuks ei nõustunud saneerimise alguses ega ka lõpus sellega maksuamet, milline asjaolu osutus otsustavaks! Tulemus on see, et need 50 töötajat lähevad nüüd töötukassa loetelusse, saavad riigilt küll suure summa, aga seda olukorda oleks olnud maksuametil võimalik vältida (jättes kõrvale tänase eriolukorra)!  
 
Eelviidatud ettevõttega seoses esitasid nii võlausaldajad kui ka ettevõtte uus omanik erinevate juhatuse liikmete ja varasemate omanike suhtes kuriteokaebusi, millest aga tõenäoliselt ei tule tulu mitte kellelegi, sest kahjuks menetleb riik kriminaalmenetlusi valikuliselt ja ka põhjendab kriminaalmenetluse mittealgatamisi ja algatamisi taoliselt et mingit erilist õiguslikku loogikat sealt pole võimalik leida! 
 
 
Kas seoses koroonaviirusega pole saneerimine mõistlik? On küll!
 
14.03.2020 kirjutas Annika Jaanson saneerimiste perspektiivi kohta, aga uue positiivse artikli  milles ta kutsub üles ettevõtteid kasutama siiski saneerimise võimalusi koroonaviirusest tekkinud majanduskaose alguse tingimustes. 
 
Kahtlemata peaks paljude ettevõtete jaoks olema tänases väga keeruliseks muutunud majandusolukorras saneerimisvõimaluste kasutamine ülioluline ja seda just nimelt selleks, et võlgasid ümber struktureerida, neid vähendada – viia olemasolevate majanduslike võimalustega ning perspektiividega kooskõlla. 
 
Praktikuna pean vajalikuks juhtida tähelepanu kõige esmastele, kõige olulisematele aspektidele mida ettevõtte juht peaks saneerimisele mineku otsuse tegemisel arvestama:
 
Ettevõtja võiks läbi lugeda saneerimisseaduse, milline teiste seadustega võrreldes pole üldsegi pikk – koos rakendussätetega vaid 54 paragrahvi! 
 
See ei tähenda et ettevõtja peaks ise juristiks hakkama, vaid seda, et ettevõtja tõenäoliselt oskab peale seda juba juristi või tulevase saneerimisnõustaja käest miskit sisulist küsida! 
 
Ettevõtja võiks uurida ka seda, kellel saneerimisnõustajateston tegelikkuses „ette näidata“ edukaid saneerimisi, millest ettevõtetele on ka kasu olnud. Tulevane saneerimisnõustaja on ettevõtja jaoks oluline isik ja edukas saneerimismenetlustega seotud  kogemus on parim visiitkaart! 
 
Mina ei tea ühtegi saneerimisnõustajat, kellel kõik saneerimised oleksid õnnestunud, aga ettevõtja võib otse helistada või saata e-kirja tema poolt leitud võimalikule saneerimisnõustaja kandidaadile, ning seoses võimaliku saneerimisteemaga teha ettepaneku kokkusaamiseks. Saneerimisseadus taolist võimalust eraldi ei näita, aga ka ei keela ja just praktika on see, kus taolised olukorrad on juba kümneid kordi kasutatud!   
Pankrot vs saneerimine? - ettevõtte päästmine pankrotist - Kuklase & Partnerid
– Õiguspraktikuna soovitan, et just nimelt koos võimaliku saneerimisnõustaja kandidaadiga oleks mõistlik juba enne saneerimisavalduse esitamist koostada saneerimiskava projekt ning see esitada kohtule koos saneerimisavaldusega. Sellega tagate ka endale tunduvalt realistlikuma ülevaate edasise saneerimise võimalustest ja samuti suurema tõenäosuse, et kohus võtaks teie poolt esitatavat saneerimisavaldust piisavalt tõsiselt. 
 
Nagu ka A. Jaanson 04.03.20 kirjutas, ei taha ka kohtud saneerimismenetluste edukusse uskuda! 
Minu kogemuse kohaselt selleks, et kohus usuks ja ka võlausaldajaid oleks võimalik uskuma panna, siis ongi vajalik saneerimiskava projekt enne saneerimisavalduse esitamist läbi mõtelda, võimaliku saneerimisnõustaja kandidaadiga läbi arutada. 
 
– Esita kohtule oma saneerimisnõustaja kandidaat! Seda võimalust saneerimisseadus eraldi ei rõhuta, kuid praktikas vägagi kasutatav. 
Peale eelviidatud saneerimismenetluse ettevalmistavaid toiminguid on ettevõtjal võimalik otsustada, kas paluda kohtul määrata saneerimisnõustajaks see isik, kellega sai saneerimiskava projekt koostatud või hoopis keegi kolmas! Üldjuhul praktikas kohtunikud määravad saneerimisnõustajaks selle isiku, keda ettevõtja soovib (eeldusel et saneerimisnõustaja kandidaat vastab SanS § 15 lg- 3 ettenähtule).       
Kui vaadata reaalselt vajaduspõhiseid saneerimisi, siis on saneerimine „haigestunud“ ettevõtte ravimine, mille edukus sõltub väga paljuski vastustest järgmistele küsimustele:
 
1. Milline on ettevõtte „tervislik seisund“ vahetult enne saneerimist?
2. Milline oleks ettevõtte „tervislik seisund“ pärast saneerimist?
3. Kui kiiresti on võimalik panna ettevõtte „haigusele“ diagnoos?
 
Saneerimine ei ole võlukepike, kus saneerimisnõustajalt oodatakse selgeltnägija võimeid! 
 
Saneerimismenetlus on väga suur ja tihe koostöö ettevõtja ja saneerimisnõustaja vahel, mille edukaks lõppemiseks on vajalik ka võlausaldajatel mõned sammud „tagasi astuda“!
 
Seejuures kutsun üles ka võlausaldajaid samme tagasi astuma, sest teistsugusel lähenemisel võivad võlausaldajad sattuda veelgi negatiivsemasse olukorda.  

JAGA POSTITUST

288 thoughts on “Pankrot vs saneerimine? Mida riik tegelikkuses soovib ja mida saab loota ettevõtja?”

 1. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 2. Woah! I’m really digging the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance. I must say that you’ve done a awesome job with this. In addition, the blog loads extremely quick for me on Safari. Outstanding Blog!

 3. Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say wonderful blog!

 4. I’d come to recognize with you one this subject. Which is not something I typically do! I love reading a post that will make people think. Also, thanks for allowing me to comment!

 5. fantastic post, very informative. I wonder why the other experts of this sector don’t notice this. You should continue your writing. I’m sure, you’ve a huge readers’ base already!

 6. As I web-site possessor I believe the content material here is rattling fantastic , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Good Luck.

 7. Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m inspired!
  Extremely useful information particularly the ultimate part :
  ) I care for such info a lot. I was looking for this certain information for a long time.
  Thanks and good luck.

 8. Can I show my graceful appreciation and show my inside to really good stuff and if you want to have a checkout Let me
  tell you a brief about howto make money I am always here for yall you
  know that right?

 9. I believe people who wrote this needs true loving because it’s a
  blessing. So let me give back and with heart reach out
  change your life and if you want to seriously get to hear I will share info about how to change your life Don’t forget..
  I am always here for yall. Bless yall!

 10. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?

  you made blogging look easy. The overall look of your website is excellent, let alone the content!

 11. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you
  penning this write-up plus the rest of the site is also really
  good.

 12. Currently it looks like Movable Type is the best blogging platform out there right
  now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 13. OMG! This is amazing. Ireally appreciate it~ May I tell you exactly how to do a secret only I
  KNOW and if you want to seriously get to hear You really have to believe
  mme and have faith and I will show how to find hot girls for free Once again I want to show my
  appreciation and may all the blessing goes to you now!.

 14. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote
  the book in it or something. I think that you can do with a few pics
  to drive the message home a little bit, but other than that, this is
  fantastic blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

 15. Let me give you a thumbs up man. Can I with heart reach out amazing values and if you want to seriously get to hear and also share valuable info about how to get connected to girls easily and quick yalla lready know follow me my fellow commenters!.

 16. A person necessarily assist to make critically articles
  I’d state. That is the very first time I frequented
  your website page and thus far? I surprised with the research you made to create this actual publish amazing.

  Excellent task!

 17. This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 18. hey there and thank you for your information I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this web site, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon.

 19. Thank you for any other informative website. Where else may I am getting that kind of info written in such a perfect means? I have a venture that I am simply now operating on, and I have been at the glance out for such information.

 20. Thanks for one’s marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you are a great author. I will be sure to bookmark your blog and will come back down the road. I want to encourage continue your great posts, have a nice morning!

 21. Hello there! This post couldn’t be written any better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I’ll forward this information to him. Pretty sure he’ll have a good read. Thanks for sharing!

 22. Hey! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no backup. Do you have any solutions to protect against hackers?

 23. You really make it seem so easy together with your presentation however I find this topic to be really something which I think I might never understand. It sort of feels too complicated and very broad for me. I am taking a look forward in your next publish, I will try to get the hang of it!

 24. Helpful info. Fortunate me I found your site accidentally, and I am surprised why this twist of fate did not happened in advance! I bookmarked it.

 25. Thank you for some other wonderful article. Where else may just anyone get that kind of information in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I am at the look for such information.

 26. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and engaging, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something which not enough folks are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my search for something concerning this.

 27. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

 28. Woah! I’m really loving the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance. I must say you have done a amazing job with this. In addition, the blog loads extremely fast for me on Opera. Exceptional Blog!

 29. Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to return the favor.I am trying to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 30. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 31. Useful info. Fortunate me I found your site by chance, and I am surprised why this coincidence did not happened in advance! I bookmarked it.

 32. It’s truly very complex in this full of activity life to listen news on TV, so I simply use internet for that purpose, and get the most recent news.

 33. Asking questions are truly nice thing if you are not understanding anything completely, except this piece of writing offers pleasant understanding even.

 34. Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

 35. Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am going through difficulties with your RSS. I don’t know why I am unable to subscribe to it. Is there anybody else getting the same RSS problems? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

 36. Woah! I’m really loving the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance. I must say you have done a awesome job with this. In addition, the blog loads very fast for me on Opera. Superb Blog!

 37. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 38. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 39. What’s up, for all time i used to check webpage posts here early in the break of day, because i love to gain knowledge of more and more.

 40. Онлайн казино радует своих посетителей более чем двумя тысячами увлекательных игр от ведущих разработчиков.

 41. Это лучшее онлайн-казино, где вы можете насладиться широким выбором игр и получить максимум удовольствия от игрового процесса.

 42. Добро пожаловать на сайт онлайн казино, мы предлагаем уникальный опыт для любителей азартных игр.

 43. you are in point of fact a just right webmaster. The web site loading speed is incredible. It kind of feels that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you have performed a fantastic process in this matter!

 44. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 45. Howdy! I could have sworn I’ve been to this web site before but after browsing through some of the posts I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely pleased I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 46. Хотите получить идеально ровный пол без лишних затрат? Обратитесь к профессионалам на сайте styazhka-pola24.ru! Мы предоставляем услуги по стяжке пола м2 по доступной стоимости, а также устройству стяжки пола под ключ в Москве и области.

 47. На mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru вы найдете услугу штукатурки стен машинным способом. Это оптимальное решение для идеально ровных стен.

 48. Совершите свой ремонт без лишних усилий. Штукатурка по маякам стен с mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru обеспечит вам идеально ровные стены.

 49. Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say wonderful blog!

 50. Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it 😉 I
  am going to return once again since i have bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you
  be rich and continue to guide other people.

 51. Игра Lucky Jet на деньги – это не только развлечение, но и шанс для дополнительного дохода. Открывайте стратегии выигрыша на сайте букмекера 1win.

 52. Great goods from you, man. I’ve consider your stuff prior to and you’re simply too magnificent. I really like what you’ve obtained here, really like what you’re stating and the way in which you are saying it. You make it entertaining and you still take care of to stay it sensible. I cant wait to read far more from you. This is actually a wonderful site.

 53. Everything is very open with a clear description of the issues. It was really informative. Your website is extremely helpful. Thanks for sharing!

 54. Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I am going to return once again since I bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 55. Hello, There’s no doubt that your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your web site in Safari, it looks fine however when opening in IE, it
  has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up!

  Other than that, fantastic site!

 56. Monitore o celular de qualquer lugar e veja o que está acontecendo no telefone de destino. Você será capaz de monitorar e armazenar registros de chamadas, mensagens, atividades sociais, imagens, vídeos, whatsapp e muito mais. Monitoramento em tempo real de telefones, nenhum conhecimento técnico é necessário, nenhuma raiz é necessária.

 57. I think what you postedtypedsaidthink what you postedwrotebelieve what you postedwrotebelieve what you postedtypedsaidWhat you postedtyped was very logicala bunch of sense. But, what about this?think about this, what if you were to write a killer headlinetitle?content?typed a catchier title? I ain’t saying your content isn’t good.ain’t saying your content isn’t gooddon’t want to tell you how to run your blog, but what if you added a titlesomethingheadlinetitle that grabbed people’s attention?maybe get people’s attention?want more? I mean %BLOG_TITLE% is a little plain. You might peek at Yahoo’s home page and see how they createwrite news headlines to get viewers interested. You might add a related video or a related pic or two to get readers interested about what you’ve written. Just my opinion, it could bring your postsblog a little livelier.

 58. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 59. Howdy, I do think your website may be having internet browser compatibility issues. When I look at your site in Safari, it looks fine however when opening in IE, it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Other than that, great blog!

 60. I want to to thank you for this great read!! I certainly enjoyed every little bit of it. I’ve got you book-marked to check out new stuff you post

 61. Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects? Thanks a lot!

 62. Aw, this was a really nice post. Finding the time and actual effort to create a top notch article but what can I say I procrastinate a lot and never seem to get anything done.

 63. An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who had been doing a little research on this. And he in fact bought me lunch simply because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this matter here on your website.

 64. Hi! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to give it a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Outstanding blog and brilliant design and style.

 65. My relatives all the time say that I am wasting my time here at net, but I know I am getting knowledge daily by reading such nice articles or reviews.

 66. I all the time used to read piece of writing in news papers but now as I am a user of internet so from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.

 67. Hi, i think that i saw you visited my web site so i came to return the favor.I am trying to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 68. Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 69. I have been surfing online more than three hours these days, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty value enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet can be much more useful than ever before.

 70. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 71. Woah! I’m really loving the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance. I must say that you’ve done a amazing job with this. In addition, the blog loads extremely fast for me on Safari. Superb Blog!

 72. Undeniably believe that that you stated. Your favourite justification appeared to be at the net the simplest thing to consider of. I say to you, I definitely get irked even as other people consider worries that they plainly do not understand about. You controlled to hit the nail upon the top as smartlyand also defined out the whole thing with no need side effect , other folks can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you

 73. First off I want to say superb blog! I had a quick question that I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts before writing. I have had a hard time clearing my mind in getting my thoughts out. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Thank you!

 74. Excellent website you have here but I was curious about if you knew of any discussion boards that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of online community where I can get feed-back from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Many thanks!

 75. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 76. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 77. hey there and thank you for your information I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this site, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective interesting content. Make sure you update this again soon.

 78. Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 79. I think what you postedwrotesaidbelieve what you postedwrotesaidthink what you postedtypedthink what you postedtypedsaidWhat you postedwrotesaid was very logicala bunch of sense. But, what about this?consider this, what if you were to write a killer headlinetitle?content?wrote a catchier title? I ain’t saying your content isn’t good.ain’t saying your content isn’t gooddon’t want to tell you how to run your blog, but what if you added a titleheadlinetitle that grabbed people’s attention?maybe get people’s attention?want more? I mean %BLOG_TITLE% is a little vanilla. You might peek at Yahoo’s home page and watch how they createwrite news headlines to get viewers to click. You might add a video or a related picture or two to get readers interested about what you’ve written. Just my opinion, it could bring your postsblog a little livelier.

 80. I’m not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for magnificent information I was looking for this information for my mission.

 81. Hi, Neat post. There is a problem together with your web site in internet explorer, could check this? IE still is the marketplace leader and a good part of other people will omit your wonderful writing due to this problem.

 82. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 83. I blog quite often and I genuinely appreciate your content. The article has really peaked my interest. I will book mark your website and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 84. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful information particularly the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 85. Howdy! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading through your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Thanks a ton!

 86. Simply want to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply spectacular and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

 87. The other day, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 88. Simply wish to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply cool and i can think you are knowledgeable in this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to stay up to date with drawing close post. Thank you one million and please continue the gratifying work.

 89. Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say wonderful blog!

 90. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any techniques to help stop content from being ripped off? I’d truly appreciate it.

 91. Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, great blog!

 92. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your weblog? My website is in the very same area of interest as yours and my visitors would genuinely benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this alright with you. Many thanks!

 93. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.

 94. I feel this is one of the such a lot important information for me. And i’m glad reading your article. However want to observation on few general things, The website taste is perfect, the articles is actually nice : D. Good task, cheers

 95. Hey! I realize this is kind of off-topic but I had to ask. Does running a well-established blog like yours take a lot of work? I’m completely new to operating a blog but I do write in my diary everyday. I’d like to start a blog so I can share my own experience and thoughts online. Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

 96. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s equally educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I found this in my search for something relating to this.

 97. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have created some nice methods and we are looking to swap methods with other folks, why not shoot me an e-mail if interested.

 98. Hmm it appears like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any points for rookie blog writers? I’d definitely appreciate it.

 99. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something which not enough folks are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my search for something relating to this.

 100. I was very pleased to discover this great site. I wanted to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely enjoyed every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff on your web site.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.