Menu

Kelle huvides tegutseb Äripäeva ajakirjanik? Konstruktiivne kriitika, provokatsioon või teenustöö ?

333 kommentaari

Äripäeva ajakirjanik Katariina Krjutškova avaldas 13.02.2020 artikli „Kohus tegi tuntud vandeadvokaadile märkuseid“. Juba antud artikli pealkirja lugedes tekkis küsimus, mida soovib Katariina Krjutškova selle artikliga ütelda, millist infot edastada ning kelle huvides Krjutškova tegutseb.
 
AS Sarkop  juhatuse väitel ei ole Krjutškova erapooletu, vaid täidab erinevate AS Sarkop konkurentide huve.   
Milline on Äripäeva ja ajakirjanik Katariina Krjutškova tegelik huvi?
 
Konstruktiivne kriitika vs negatiivne provokatsioon?
 
Olen suhtunud Äripäeva ja mitmetesse tuntud meediaväljaannetesse neutraalselt, pigem hästi. Ma mõistan, et paljud väljaanded on muutunud n-ö kollaseks, sest raske on müüa uudist, kui selles pole skandaali! „Kollaseks“ ei ole ma senini pidanud Äripäeva. Võib-olla eksisin ? Arvan, et Krjutškova on antud juhul selle „kollaseks“ muutumise nimel palju vaeva näinud. 
 
Tavapärane on, et teatud teemades pöörduvad ajakirjanikud kommentaaride saamiseks asjast teadva isiku poolening enda arvates olen püüdnud ajakirjandusega konstruktiivselt suhelda. Mõistan, et ajakirjandusliktegevus on oluline ja vajalik! 
 
Antud juhtum oli aga mõneti erandlik. Krjutškova pöördus minu poole 11.02.2020 arusaadavalt negatiivse ja provokatiivse hoiakuga ning 13.02.2020 artiklist nähtuvalt oli see negatiivne hoiak tingitud eesmärgist just mind halvustada.Antud olukorrast võib aru saada üksnes taoliselt, et Krjutškova eesmärgiks oli seatud negatiivsete hinnangute andmine, halvustamine ning juba 11.02.2020 minule esitatud küsimustest nähtus, et Krjutškova püüab tekitada konflikti !  
 
Kelle huvides Krjutškova tegutseb? Kõike arvestades ei ole võimalik uskuda, et artikkel ilmus erapooletult. Minu hinnangul on Krjutškova rikkunud teadlikult temale kehtivaid ajakirjaniku eetikanõudeid ning selles osas olen sunnitud pöörduma Pressinõukogusse ning kohtusse. Alljärgnevalt minu kommentaarid ja selgitused Krjutškova poolt avaldatu osas, sest mitmed minu kliendid ja ka sõbrad on küsinud, et millest niisugune artikkel.   
Saneerimine kui “käsitöö”
 
Saneerimine on suhteliselt keeruline valdkond ning saneerimisega seonduvat olen ka varasemalt kajastanud büroo kodulehel. Olen tegelenud ja advokaadina kokku puutunud lugematu arvu pankrotimenetlustega ja arvan, et ca 10 saneerimisega!  
 
Iga ettevõtte saneerimine on erinev ning igasse saneerimisse tuleb suhtuda erinevalt, tegemist on justkui „käsitööga“, kus saneerimisnõustaja roll on eelkõige leida võlausaldajate, juhatuse ja/või ettevõtte omanike vahel mõistlik „lepitus“, et leida seeläbi võimalus ettevõtte tegevuse jätkamiseks.Seda ülesannet täidab saneerimisnõustaja olukorras, kus asjaosaliste emotsioonid on viinud osapooled näiliselt lepitamatusse vastuolusse! Praktiliselt kõigi nende saneerimiste puhul, kus olen osalenud, on mingil hetkel tekkinud nii minul kui osalistel tunne, et enam ei ole saneerimisega edasi võimalik minna, kuid vaatamata kõigele olen seni peaaegu kõigis saneerimismenetlustes siiski suutnud saavutada taolisi lahendusi, millised on osapooli oluliselt lähendanud. Olen võlausaldajate ja võlgniku juhatuse vahel olnud lepitajaks. Olen ka varasemalt avaldanud Äripäevas ilmunud artiklis, et ei ole mõtet otsida lahendusi kohtust või politseist, sest seal hakkab menetlus asjatult venima ja selleks ajaks kui kohus või politsei jõuab lahendusteni on „elu“ juba väga palju edasi läinud! Ettevõtluses ei ole aega oodata millal kohus või politsei 2- 5 aastat asja menetleb! Arusaadavalt ei õnnestu lepitamine kõikidel juhtudel, kuid nendest paljudest saneerimistest, milles olen osalenud on probleemid jäänud üles vaid kahel juhul. Lahenduste otsimisel peab olema järjekindel ja paindlik.    
 
Varade kõrvaldamine ja võimalus see tagasi nõuda.
 
Saneerimismenetluste põhiprobleem on tavaliselt selles, et seda menetlust samastatakse pankrotiga, mis tegelikkuses nii ei ole. Teine probleem on see, et mitte keegi ei taha oma nõudmistes „sammukest“ n-ö tagasi astuda, mis on kompromisslahenduste puhul vältimatu. Tihti on ilmnenud ka juhtumeid, kus ettevõtte vahendeid on kõrvaldatud/varastatud/omastatud. Küsimus on selles kas probleem on suur või väike. Kas ettevõtte finantsolukorra päästmiseks piisab saneerimisest või peab esitama pankrotiavalduse? Kindlasti saab/võib paluda abi kohtus/politseis, aga kuidas peaks ettevõttega majandama seni ja olukorras, kus finantsprobleemid on just ilmnenud. Selleks ongi vajalik teha otsus saneerimise või pankroti kasuks. Saneerimise puhul tuleb asuda läbirääkimistesse võlausaldajatega ja selleks peab olema keegi kes ei anna kergelt alla. Tihti on ilmnenud ka asjaolu, et varasid on ettevõttest kõrvaldanud eelmised omanikud või juhatus. Kui juhatus, omanikud, seotud isikud on olemas, kätte saadavad ja/või kui neil on vara, on neilt võimalik miskit tagasi nõuda. Kui aga vara pole ja neil, kes vara „varastasid“ pole ka tahtmist seda tagastada, siis on olukord keerulisem.Viimaste aastate tendents on selles suunas, et need kes on vara omastanud/varastanud, asuvad hoopis vasturünnakule, süüdistades uut juhatust või uusi omanikke milles iganes, kasutades sealjuures nii laimukampaaniat kui ka ajakirjanikke! Tavaliselt ei pruugi ajakirjanikud isegi aru saada,kas nad on „õigel või valel poolel“, kuivõrd neil võib olla kasutada ühepoolne/moonutatud teave!
 
Omaette probleem on veel selles, kas ettevõttele on põhimõtteliselt nõus järeleandmisi tegema maksuamet. Kogemuslikult võin väita, et varasematel aastatel on maksuamet minu hinnangul käitunud otstarbekalt ja on korduvalt olnud nõus ettevõtte saneerimisega, sealjuures nõustunud nii enda, kui kõigi teiste nõuete teatud osas vähendamisega. Minu kogemuste põhjal on viimasel paaril aastal aga olukord muutunud ettevõtjate jaoks negatiivses suunas ja maksuametiga läbirääkimised on väga keerulised. Mina ei oska kommenteerida miks see nii on, aga tahes-tahtmata tekib tunne, et ametnikud kardavad või neil ei ole lubatud teha mistahes järeleandmisi vaatamata sellele, et need järeleandmised võivad pikas perspektiivis olla nii riigile kui ka osapooltele mõistlikumad ja kasulikumad. Üks asi on maksu määramine, aga teine ja olulisem on maksu sissenõudmine. Kui järeleandmiseid ei tehta, siis riik ei pruugiga määratud maksu kätte saada.
Saneerimine: võimalik või võimatu?
 
Üldistatult jagunevad saneerimised (olukorras kus ettevõtja on juba kohtule esitanud saneerimisavalduse) olemuslikult kolmeks:
1. Saneerimised, mida ei ole juba algusest peale võimalik edukalt lõpuni viia põhjusel, et ettevõte on lõpetanud tegevuse, ettevõttel pole enam rahalisi vahendeid, puudub vara ja puuduvad ka töötajad (töötajad on nö. laiali jooksnud). Neid avaldusi ei tohiks menetlusse võtta ja/või need tuleks koheselt lõpetada.
2. Saneerimised, mille puhul ettevõte veel reaalselt tegutseb, on olemas töötajad, aga puudub märkimisväärne vara ja käibevahendid (tavaliselt toimuvad samas ka juba mitmed kohtu- või täitemenetlused). Nende puhul peaks katsuma siiski võlausaldajate vahel leida lepitust läbiettevõtte tegevuse jätkamise, sest tegevuse lõpetamine ja pankrotimenetlus oleks antud juhul võlausaldajatele veelgi halvem lahendus.  
3. Saneerimised, mille puhul ettevõte tegutseb, töötajad olemas, tegevuseks on enamuses olemas ka rahalised vahendid, eksisteerib ka teatud hulk vara, aga võlausaldajatega on konflikt, eksisteerivad kohtu- ja täitemenetlused, varad on osaliselt arestitud, koormatud hüpoteekidega ning enamus probleemid seonduvad suurte intresside või osade võlausaldajate või ka omanike vaheliste tülidega!
 
Minu hinnangul oli AS Sarkop eelviidatud suhteliselt üldisena esitatud saneerimismenetluste kolmes võimalikus olukorras paljuski punkti 2 alla kuuluv juhtum. Kui  Krjutškova  minu poole 11.02.2020 pöördus, oli kohus 06.02.2020 juba teinud lahendi ja pidanud vajalikuks saneerimismenetluse lõpetada. Kas ma saneerimisnõustajana kõigi kohtu põhjendustega/märkustega nõus olen, on omaette teema. Kuid on fakt, et Krjutškova tegevuse eesmärk, küsimuste suunatus ja 13.02.2020 artikkel näitab, et Krjutškova oli väga kaugel erapooletusest, ajakirjaniku eetikast. Krjutškova esitas artiklis AS-ga Sarkop üldse mitte seotud viiteid ehk püüab otseselt rünnata igaühte, kes on kuidagi puutumuses AS-ga Sarkop.     
 
Kas erapooletu ajakirjanik?
 
12.02.2020 helistas Krjutškova mulle ning kuna AS Sarkop juhatus oli jõudnud mulle juba väita, et tegemist ei ole erapooletu ajakirjanikuga, kuivõrd ta tegutseb kolmandate isikute huvides, siis küsisin Krjutškovalt otse, kas ta on erapooletu ja viitasin AS Sarkop juhatuse poolt minule edastatud infole.
 
Peale erapooletusega seotud küsimuse esitamist oli 15 sekundit vaikust ja siis vastas Krjutškova mõneti väriseval häälel, et e….eiii..iii ta on erapooletu. Selgitasin talle omapoolset nägemust ja lubasin saata kirjaliku seisukoha. Sain suhtlemisel aru, et saneerimise teema on talle võõras, aga palusin tal peale minult vastuse saamist tagasi helistada. Samal päeval helistasin talle veelkord, kuid  ta ei saanud rääkida, tagasi ta ka ei helistanud, mistõttu eeldasin, et kõik oli väga selge!
 
13.02.2020 artiklitest on aga selgelt näha, et Krjutškovat enamuses isegi ei huvitanud faktilised asjaolud ja minu vastused.  Niipalju oli minu poolt Krjutškovale saadetud vastusest siiski kasu, et kui algselt minule saadetud küsimustes süüdistas Krjutškova mind muuhulgas kohtule valetamises ja kohtumenetluse venitamises, siis peale minu vastuse saamist olid need väidetavad valetamised muutunud Krjutškova kirjatükis kohtu „märkusteks“!
 
Asjaolu, et juristidel – antud juhul minul ja kohtul – on teatud küsimustes erinevad arvamused, on selles valdkonnas normaalne. Aktsepteeritav ei ole aga see, et kui Krjutškova soovib, et ma annaks temale viivitamatult sisulise vastuse halvustava sisuga küsimustele ning vastuste saamisel jätab need Sarkop AS-ga seotud artiklis avaldamata.
 
Milline on ajakirjanik Krjutškova tegevuse motiiv? Krjutškova tellib väliselt oma artikli jaoks minult arvamuse artiklis kajastamisele kuuluva teemakäsitluse kohta. Tegelikkuses ei ole tal kavas minu selgitusi Sarkop AS-ga soetud artiklis kajastada, vaid minu poolt tehtud töö osa müüakse eraldi kui minu persooni halvustamiseks ja tasulise artiklina. On fakt, et minu arvamuse pani Krjutškova just ja ainult tasulisse väljaandesse, eraldi artiklisse! 
 
Ajakirjanik peab taolistele negatiivselt ja skandaali-maiguliselt avaldatavatele hinnangutele andma võimaluse vastulause esitamiseks, kuid ei saa olla nii, et artiklite see lõik, mida ajakirjanik kellegi kohta negatiivselt avaldab on tasuta ja see, mida mina või kes tahes taolisele negatiivsele seisukohale või laimule vastan, on tasu eest. 
Valed ajakirjanduses ja kohtusse pöördumine - Kuklase & Partenridjpg
Viide seosetule artiklile, milles esinesid olulised faktivead?
 
Krjutškova avaldas AS Sarkop saneerimismenetlusega seoses 13.02.2020 artiklid selleks, et mind veelgi rohkem halvustada ja välja näidata Krjutškova enda erapooletuse eiramist ning ajakirjanduseetika rikkumist. Krjutškova pani artiklisse otsesed viited ajalehes Postimees 02.11.2019 avaldatud artiklile (viidates väidetavale altkäemaksuafäärile), mis AS Sarkop saneerimismenetlusega  mitte kuidagi ei seostu. Ajalehes Postimees 02.11.2019 artiklis esitatud valede ja eksitavate seisukohtade kohta olen esitanud ajalehele vastulause, mida täies mahus ei avaldatud ning seega lisasin selgituse büroo kodulehe postituses. Ajalehe Postimees ajakirjanik oli 02.11.2019 esitanud teadlikult valesid faktiväiteid kui ka väärtushinnanguid.
 
13.02.2020 artikliga lõi Krjutškova avalikkusele mulje nagu oleksin mina, lisaks 02.11.2019 Postimees artiklis toodule, ka kuidagi seotud mingi altkäemaksuafääriga antud menetluses! Tegemist on Krjutškova poolt teadvalt pahatahtlikult esitatud seosega! Krjutškova oli või pidi olema teadlik, et ajalehes Postimees on esitatud valefakte ja ebaõigeid väärtushinnanguid, kuid Krjutškova toimis teadvalt pahatahtlikult, oma erapooletust eirates ja eesmärgiga tegutseda temaga seotud isikute huvides, seostades antud artiklites asjaolusid mis on valed!  
 
Tegemist ei ole ajakirjanduses uue olukorraga, kuid Krjutškovaga sarnaselt käituvatele tuleb ja peab neid asjaolusid selgitama ning ajakirjanduseetika olemasolule tähelepanu juhtima! Teist võimalust ei ole, kui tahame, et tsiviilühiskond toimiks!
 
Eks iga üks saab otsustada, kas minu poolt eelnevalt esitatud arutelu ja alljärgnevalt esitatud muutmata kujul toimunud e-kirjavahetus väärib süüvimist ja hinnangute andmist. 

JAGA POSTITUST

333 thoughts on “Kelle huvides tegutseb Äripäeva ajakirjanik? Konstruktiivne kriitika, provokatsioon või teenustöö ?”

 1. You’re so cool! I don’t think I’ve read through something like that before.
  So wonderful to find somebody with a few original thoughts on this issue.
  Really.. many thanks for starting this up. This web site is something that is needed on the internet, someone with a bit of originality!

 2. My brother recommended I might like this web
  site. He was totally right. This post actually made my day.
  You can not imagine just how much time I had spent for this
  information! Thanks!

 3. Howdy terrific blog! Does running a blog similar to this take a great deal of work?
  I have no understanding of programming however I was hoping to start my own blog soon. Anyhow, if you have
  any recommendations or techniques for new blog owners please
  share. I understand this is off topic however I simply needed to ask.
  Appreciate it!

 4. Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Thanks

 5. Incredible! This blog looks just like my old one! It’s on a totally different
  topic but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!

 6. Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day.
  It will always be useful to read through content
  from other authors and practice a little something from other sites.

 7. I am really inspired together with your writing abilities as well
  as with the format to your weblog. Is that this a paid topic or did you modify it your self?
  Anyway keep up the nice high quality writing, it’s rare to look a nice weblog like this one nowadays..

 8. Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but
  I’m not seeing very good success. If you know of any please share.

  Many thanks!

 9. Does your website have a contact page? I’m having a tough time locating it but,
  I’d like to send you an e-mail. I’ve got some ideas for your blog you
  might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to
  seeing it expand over time.

 10. Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am going through issues with your RSS.

  I don’t know the reason why I cannot subscribe to it.

  Is there anybody getting similar RSS issues? Anyone that knows the answer can you kindly respond?

  Thanx!!

 11. Its like you read my mind! You appear to know so much about this,
  like you wrote the book in it or something. I think
  that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is
  wonderful blog. An excellent read. I will certainly
  be back.

 12. Magnificent goods from you, man. I have take note your stuff prior to and you’re just too great.

  I really like what you’ve obtained right here, really like what you’re saying and the best way through which you assert it.
  You make it enjoyable and you still care for to keep
  it smart. I cant wait to learn far more from you. This
  is really a great website.

 13. I am really delighted to read this webpage posts which contains plenty of valuable facts, thanks
  for providing such data.

 14. I read this piece of writing fully concerning the resemblance of latest and earlier technologies, it’s awesome
  article.

 15. Howdy! This blog post couldn’t be written much better! Going through this article reminds
  me of my previous roommate! He always kept preaching about this.

  I’ll forward this post to him. Fairly certain he’ll have a very
  good read. I appreciate you for sharing!

 16. Hi to every one, as I am actually eager of reading this web site’s
  post to be updated on a regular basis. It includes pleasant stuff.

 17. Admiring the dedication you put into your site and
  in depth information you offer. It’s great to come across a
  blog every once in a while that isn’t the same old rehashed material.
  Great read! I’ve saved your site and I’m including
  your RSS feeds to my Google account.

 18. I got this site from my buddy who informed me about this site and now this
  time I am visiting this site and reading very informative articles or
  reviews at this time.

 19. Can I show my graceful appreciation and tell you my secret ways on really good stuff and if you want to with no joke truthfully see Let
  me tell you a brief about how to become a millionaire I am always
  here for yall you know that right?

 20. I believe people who wrote this needs true loving because
  it’s a blessing. So let me give back and give true love to change your life
  and if you want to have a checkout I will share info about how to make a fortune Don’t forget..
  I am always here for yall. Bless yall!

 21. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 22. Hey there, You have performed a great job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this site.

 23. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

 24. I feel this is one of the so much significant information for me. And i’m satisfied reading your article. However wanna observation on few basic things, The website taste is ideal, the articles is really nice : D. Good task, cheers

 25. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 26. Hello there, I think your site could be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Apart from that, fantastic website!

 27. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 28. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 29. Usually I do not read article on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great article.

 30. Hey! I know this is somewhat off-topic but I had to ask. Does running a well-established blog like yours take a lot of work? I’m completely new to operating a blog but I do write in my diary everyday. I’d like to start a blog so I will be able to share my experience and views online. Please let me know if you have any ideas or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

 31. Thank you for the auspicious writeup. It actually was a leisure account it. Glance complex to far introduced agreeable from you! By the way, how can we keep up a correspondence?

 32. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any methods to help reduce content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

 33. I am curious to find out what blog system you happen to be utilizing? I’m experiencing some minor security problems with my latest website and I would like to find something more safe. Do you have any solutions?

 34. hi!,I really like your writing so so much! proportion we communicate more approximately your post on AOL? I need an expert in this area to unravel my problem. May be that is you! Looking forward to see you.

 35. Онлайн казино радует своих посетителей более чем двумя тысячами увлекательных игр от ведущих разработчиков.

 36. Добро пожаловать на сайт онлайн казино, мы предлагаем уникальный опыт для любителей азартных игр.

 37. Это лучшее онлайн-казино, где вы можете насладиться широким выбором игр и получить максимум удовольствия от игрового процесса.

 38. I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite certain I will learn lots of new stuff right here! Good luck for the next!

 39. Howdy! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any tips or suggestions? Cheers

 40. Хотите получить идеально ровный пол в своей квартире или офисе? Обратитесь к профессионалам на сайте styazhka-pola24.ru! Мы предоставляем услуги по устройству стяжки пола в Москве и области, а также гарантируем доступные цены и высокое качество работ.

 41. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging glance easy. The total glance of your web site is fantastic, let alonesmartly as the content!

 42. Woah! I’m really loving the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance. I must say you have done a fantastic job with this. Additionally, the blog loads very fast for me on Internet explorer. Exceptional Blog!

 43. Хотите заказать механизированную штукатурку стен в Москве, но не знаете, где искать надежного подрядчика? Обратитесь к нам на сайт mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru! Мы предоставляем услуги по оштукатуриванию стен механизированным способом, а также гарантируем качество и надежность.

 44. This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 45. I like the valuable information you supply in your articles. I will bookmark your weblog and test again here frequently. I am somewhat certain I will be told a lot of new stuff right here! Good luck for the following!

 46. This is the right site for anybody who really wants to find out about this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I personally would want toHaHa). You definitely put a new spin on a topic that’s been written about for decades. Great stuff, just excellent!

 47. Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 48. Креативная игра Лаки Джет на деньги не оставит тебя равнодушным – жми на газ и уничтожай границы своей удачи! Лаки Джет – оригинальная игра, которая перенесет тебя в мир азарта и высоких ставок.

 49. obviously like your web-site however you need to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth on the other hand I will certainly come back again.

 50. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 51. You can definitely see your expertise in the article you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 52. urveillez votre téléphone de n’importe où et voyez ce qui se passe sur le téléphone cible. Vous serez en mesure de surveiller et de stocker des journaux d’appels, des messages, des activités sociales, des images, des vidéos, WhatsApp et plus. Surveillance en temps réel des téléphones, aucune connaissance technique n’est requise, aucune racine n’est requise.

 53. I think what you postedtypedbelieve what you postedwrotesaidbelieve what you postedwrotesaidthink what you postedtypedsaidWhat you postedwrote was very logicala bunch of sense. But, what about this?think about this, what if you were to write a killer headlinetitle?content?wrote a catchier title? I ain’t saying your content isn’t good.ain’t saying your content isn’t gooddon’t want to tell you how to run your blog, but what if you added a titlesomethingheadlinetitle that grabbed a person’s attention?maybe get a person’s attention?want more? I mean %BLOG_TITLE% is a little plain. You might look at Yahoo’s home page and watch how they createwrite news headlines to get viewers to click. You might add a related video or a related picture or two to get readers interested about what you’ve written. Just my opinion, it might bring your postsblog a little livelier.

 54. Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say great blog!

 55. I truly love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you create this site yourself? Please reply back as I’m trying to create my very own blog and want to learn where you got this from or what the theme is called. Appreciate it!

 56. I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your website. It appears as if some of the text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This could be a problem with my web browser because I’ve had this happen before. Kudos

 57. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 58. Greetings from Ohio! I’m bored to tears at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, superb site!

 59. Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article and the rest of the site is very good.

 60. I was wondering if you ever considered changing the page layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?

 61. Good day! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site goes over a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

 62. It’s really a cool and helpful piece of information. I’m satisfied that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 63. I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are wonderful! Thanks!

 64. I love what you guys are up too. This type of clever work and coverage! Keep up the terrific works guys I’ve added you guys to blogroll.

 65. I got this site from my friend who informed me regarding this site and now this time I am visiting this web site and reading very informative posts here.

 66. Hi this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 67. Magnificent goods from you, man. I’ve have in mind your stuff prior to and you’re simply too great. I really like what you’ve obtained here, really like what you’re stating and the way through which you assert it. You make it entertaining and you still take care of to stay it sensible. I can not wait to read far more from you. This is actually a great website.

 68. I simply could not depart your site prior to suggesting that I really enjoyed the standard information a person supply for your visitors? Is going to be back ceaselessly in order to check out new posts

 69. Hey I am so glad I found your weblog, I really found you by mistake, while I was searching on Digg for something else, Regardless I am here now and would just like to say cheers for a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I dont have time to browse it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb jo.

 70. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any fascinating article like yours. It’s pretty value enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net shall be much more useful than ever before.

 71. hey there and thank you for your information I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues using this site, since I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon.

 72. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 73. What’s up i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this post i thought i could also make comment due to this brilliant piece of writing.

 74. Hello there! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my iphone 4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this problem. If you have any suggestions, please share. With thanks!

 75. I’m really enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Great work!

 76. Excellent blog you’ve got here.. It’s hard to find high quality writing like yours these days. I truly appreciate people like you! Take care!!

 77. Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am experiencing problems with your RSS. I don’t know why I am unable to subscribe to it. Is there anyone else getting identical RSS problems? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

 78. Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, superb blog!

 79. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your site? My blog site is in the very same area of interest as yours and my visitors would truly benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this okay with you. Regards!

 80. hi!,I really like your writing so so much! proportion we communicate more approximately your post on AOL? I need an expert in this space to unravel my problem. May be that is you! Looking forward to peer you.

 81. We stumbled over here from a different web page and thought I might as well check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to checking out your web page for a second time.

 82. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Bless you!

 83. Greetings! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading through your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects? Thanks a ton!

 84. I am really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A handful of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any tips to help fix this issue?

 85. Excellent post. I used to be checking continuously this blog and I am inspired! Very useful information particularly the ultimate part 🙂 I care for such info a lot. I used to be seeking this particular info for a long timelong time. Thank you and good luck.

 86. Greetings I am so thrilled I found your blog page, I really found you by error, while I was searching on Bing for something else, Regardless I am here now and would just like to say many thanks for a fantastic post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome job.

 87. Hey there are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 88. Link exchange is nothing else but it is only placing the other person’s website link on your page at appropriate place and other person will also do same for you.

 89. It is perfect time to make a few plans for the future and it is time to be happy. I have read this publish and if I may I want to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles relating to this article. I wish to read more things approximately it!

 90. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 91. I’m not sure why but this website is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 92. Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I’m going to come back once again since I bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 93. Hello there, simply turned into aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate when you continue this in future. A lot of other people will be benefited from your writing. Cheers!

 94. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 95. Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It will always be exciting to read content from other writers and practice a little something from their websites.

 96. My spouse and I stumbled over here different page and thought I may as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to checking out your web page again.

 97. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have created some nice methods and we are looking to trade solutions with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.

 98. Hi, i think that i saw you visited my weblog so i got here to go back the favor?.I am trying to find things to improve my site!I guess its ok to use some of your concepts!!

 99. You’re so awesome! I don’t think I have read something like this before. So good to find someone with some unique thoughts on this issue. Really.. thanks for starting this up. This website is something that is needed on the web, someone with some originality!

 100. Nice blog here! Also your site so much up fast! What host are you the use of? Can I am getting your associate link on your host? I want my website loaded up as fast as yours lol

 101. After exploring a few of the blog posts on your web site, I truly like your way of blogging. I book marked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please check out my web site as well and let me know how you feel.

 102. Everything is very open with a clear explanation of the issues. It was really informative. Your website is extremely helpful. Thanks for sharing!

 103. Having read this I thought it was really informative. I appreciate you finding the time and effort to put this informative article together. I once again find myself spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 104. Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 105. great issues altogether, you just gained a emblem new reader. What may you suggest in regards to your post that you made a few days ago? Any sure?

 106. Hey there, You have performed a fantastic job. I will definitely digg it and for my part recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this site.

 107. Hi there! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this problem. If you have any suggestions, please share. Appreciate it!

 108. Appreciating the commitment you put into your website and in depth information you provide. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material. Excellent read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 109. Hello would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 110. Hmm it seems like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips and hints for novice blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 111. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 112. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 113. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 114. Having read this I thought it was extremely informative. I appreciate you finding the time and effort to put this article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 115. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 116. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 117. Hmm it seems like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any helpful hints for novice blog writers? I’d certainly appreciate it.

 118. Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It will always be helpful to read content from other writers and practice a little something from their sites.

 119. I am curious to find out what blog system you happen to be working with? I’m experiencing some minor security problems with my latest website and I would like to find something more safe. Do you have any suggestions?

 120. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful information particularly the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 121. Howdy! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a marvellous job!

 122. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 123. Hello there, You have done a fantastic job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this site.

 124. Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb blog!

 125. Hi there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? With thanks

 126. I like the valuable information you supply for your articles. I will bookmark your weblog and test again here frequently. I am somewhat certain I will be informed a lot of new stuff right here! Good luck for the following!

 127. Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Appreciate it

 128. Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I will come back once again since I book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 129. We are a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with helpful information to work on. You have performed an impressive task and our whole community will probably be grateful to you.

 130. Hello there! This article couldn’t be written any better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he’ll have a good read. Thanks for sharing!

 131. Hi! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects? Thanks for your time!

 132. Hi there are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 133. I am curious to find out what blog system you happen to be utilizing? I’m experiencing some minor security problems with my latest site and I would like to find something more safeguarded. Do you have any solutions?

 134. I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your website. It seems like some of the text within your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This might be a problem with my web browser because I’ve had this happen before. Cheers

 135. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to protect against hackers?

 136. Wonderful blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any suggestions? Appreciate it!

 137. I got this website from my friend who informed me concerning this site and now this time I am visiting this website and reading very informative articles or reviews here.

 138. Wow that was odd. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say superb blog!

 139. If some one desires to be updated with most recent technologies after that he must be visit this website and be up to date daily.

 140. Good day! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a marvellous job!

 141. Hey there! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 142. I was more than happy to discover this web site. I want to to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely enjoyed every bit of it and I have you book marked to see new stuff on your website.

 143. Thanks for one’s marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you can be a great author. I will make certain to bookmark your blog and will often come back in the future. I want to encourage yourself to continue your great writing, have a nice holiday weekend!

 144. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you finding the time and effort to put this information together. I once again find myself spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 145. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 146. I’m gone to tell my little brother, that he should also go to see this weblog on regular basis to take updated from most up-to-date gossip.

 147. Howdy! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thanks!

 148. Hello there! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 149. Unquestionably believe that that you stated. Your favourite justification appeared to be at the net the simplest thing to remember of. I say to you, I definitely get irked at the same time as other folks consider worries that they plainly do not recognize about. You controlled to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing with no need side effect , folks can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you

 150. Superb website you have here but I was wanting to know if you knew of any user discussion forums that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of group where I can get comments from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Kudos!

 151. Fantastic site. A lot of useful information here. I’m sending it to a few buddies ans also sharing in delicious. And naturally, thank you in your effort!

 152. After looking over a number of the blog articles on your site, I really like your way of blogging. I added it to my bookmark site list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well and let me know what you think.

 153. Usually I do not read article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great article.

 154. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my search for something relating to this.

 155. Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 156. Wonderful website you have here but I was curious about if you knew of any message boards that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of online community where I can get responses from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thank you!

 157. I’m not sure why but this web site is loading extremely slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 158. I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your website. It appears like some of the text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This could be a problem with my web browser because I’ve had this happen before. Appreciate it

 159. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this superb blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this blog with my Facebook group. Chat soon!

 160. I used to be recommended this website via my cousin. I am not sure whether this publish is written via him as no one else recognise such special approximately my problem. You are wonderful! Thank you!

 161. Hey there are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 162. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

 163. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

 164. Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon every day. It will always be exciting to read content from other writers and practice a little something from their sites.

 165. Howdy! I could have sworn I’ve been to this website before but after going through a few of the posts I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 166. Having read this I thought it was extremely informative. I appreciate you finding the time and effort to put this short article together. I once again find myself spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 167. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 168. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

 169. Крупный учебный и научно-исследовательский центр Республики Беларусь. Высшее образование в сфере гуманитарных и естественных наук на 12 факультетах по 35 специальностям первой ступени образования и 22 специальностям второй, 69 специализациям.

 170. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 171. Hey there terrific blog! Does running a blog like this take a massive amount work? I have very little expertise in computer programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I know this is off topic nevertheless I just had to ask. Thanks!

 172. Hey there! I’ve been following your website for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Porter Tx! Just wanted to tell you keep up the fantastic job!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.