Menu

Koroonaviiruse (COVID-19) levikust tulenev töötasu hüvitis ja selle eeldused

39 kommentaari

Valitsus kiitis heaks toetusmeetme töötajatele ja tööandjatele, millega leevendada koroonaviiruse mõjude piirangutest tingitud majandusraskusi. Meetme kohaselt hüvitab Töötukassa töötajale 70% möödunud 12 kuu keskmisest töötasust, aga mitte rohkem kui 1000 eurot. Samuti panustavad tööandjad, kes maksavad vähemalt 150 eurot. Sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse tasuvad oma osalt ise nii Töötukassa kui tööandjad. Võimaluse korral võiksid tööandjad jätkata senise töötasu maksmist.“(1)
 
Tegemist on töötasu hüvitisega,millega seonduvat reguleerib Vabariigi Valitsuse määruse nr 130(„Tööhõiveprogramm 2017-2020“) § 191

 

Toetusmeede (töötasu hüvitis) peaks aitama vältida töötajate koondamist eeldusel, et viiruse levikust tulenev eriolukord ei ole pikaaegne. 

 

Töötasu hüvitist makstakse töölepingu alusel töötavale töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud (antud ajahetkel on selleks COVID-19 viirusest tingitud raskused). Hüvitist makstakse perioodi märts-mai 2020 eest, tööandja saab töötajale hüvitist taotleda kahe kuu eest

 

NB! Töövõtu- või käsunduslepingu alusel tegutsevad isikud hüvitist ei saa, kuivõrd hüvitist makstakse vaid töölepingu alusel töötavatele töötajatele. Määruse nr 130 seletuskirjast ei nähtu (2) põhjendusi/kaalutlusi, miks toetus ei laiene töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel tegutsevatele isikutele. Antud küsimus tõusetus just põhjusel, et paljud ettevõtted, eriti teenindussektoris, on sõlminud töölepingute asemel töövõtulepingud, mis jätavad aga töötajad ilma töölepinguga kaasnevatest tagatistest, sh töötasu hüvitisest. See teema on tõstatatud ka ajakirjanduses ning ühe olukorra lahenduse soovitusena on välja toodud, et ettevõtted/töötajad peaksid üle vaatama, kas tegelikult töötaja rollis oleva isikuga ei ole mitte ekslikult sõlmitud töövõtu- või käsunduslepingut.(3) Seega eriolukord võib tingida suurel hulgal isikutega sõlmitud lepingute õigusliku ümberhindamise selleks, et tagada isikutele hüvitise tasumine. 

Töötus koroona viiruse - Kuklase & Partnerid .jpg
 
Seletuskirjas on viidatud Statistikaameti andmetele: „2019. aastal oli 15–74-aastaseid hõivatud elanikke 671 300 ning neist ca 598 300 olid palgatöötajad (sh käsundus- või töövõtulepingu alusel töötajad), mis moodustasid 89%kõikidest hõivatutest. Eelnõus toodud muudatusest on aga mõjutatud need, kes töötavad töölepingu alusel ning Tööinspektsiooni 2018. aasta andmetel moodustavad need 83%kõikidest hõivatutest.“

 

Arvan, et kui riik toetaks ka neid 6%, kes töötavad teiste lepingute alusel, siis see ei saaks oluliselt riigi rahakotti mõjutada, kuid tagaks võrdselt kõigi tööga hõivatud (tegelikult tööülesandeid täitvate) isikute abistamise eriolukorras, mis saabus meile kõigile ootamatult. 

 

Hüvitise taotlemiseks esitab tööandja töötukassaleiga kalendrikuu kohtaavalduse(andmed, mida tuleb avalduses märkida on toodud määruse nr 130 § 19lõikes 11pärasttöötasu töötajatele väljamaksmist üldjuhul viie kalendripäeva jooksul. 

 

Hüvitise avalduste esitamine avaneb e-töötukassas aprillis, täpse kuupäeva kohta annab Töötukassa info esimesel võimalusel.(4) Väljamaksed toimuvad kuni 30.06.2020. Töötukassa on lubanud menetleda taotluseid võimalikult kiiresti, makstes üldjuhul nõuetekohase taotluse alusel hüvitise välja 5 tööpäeva jooksul.(5)
 
Koroona viiruse l töötasu hüvitis - Kuklase & Partnerid

 

Hüvitist makstakse, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kaheletingimusele kolmest:

 

1. Tööandja käive(äriühingute puhul) või tulu (mittetulundusühingute ja sihtasutuste puhul) on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga.

 Näiteks, kui hüvitist taotletakse märtsikuu eest, võrreldakse 2019. aasta märtsikuud ja 2020. aasta märtsikuud. Tööandja esitab võrdluse näiteks e-Maksuameti maksukohustuslaste registri väljavõttena.(6)

Omaette küsimus selles, et kas taoline võrdlus annab tegeliku vastuse tööandja majandusliku olukorra kohta. Näiteks kui tööandja tegevus on projektipõhine, siis ei pruugi 2019. aasta märtsikuu käive olla 30% kõrgem võrreldes 2020. aasta märtsikuu käibega. Seda just tegevuse spetsiifikast ja loogikast lähtuvalt. Seetõttu kui lähtuda vaid 2019. aasta ja 2020. aasta ühe kalendrikuu võrdlusest, siis võib esineda oht, et ettevõtte ei kvalifitseeru abivajajaks ja vastupidi. Samuti mis saab siis, kui ettevõte on tegutsenud näiteks alates novembrist 2019, kuid vägagi edukalt? Sellisel juhul ei ole võimalik võrrelda näiteks perioodi märts 2020 perioodiga märts 2019. 

 

2. Tööandjal ei ole vähemalt 30 protsendile töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda ja tööandja kohaldab töölepinguseaduse § 35 või § 37.

 
Sellest punktist nähtub, et töö kokkulepitud ulatuses mitteandmine võib toimuda nii töölepingu seaduse § 35 alusel keskmise töötasu säilitamisegakui tööandjal ei ole võimalik töötajale tööd anda kui ka töölepingu seaduse § 37 alusel töötasu vähendamisega. Seega tööandja peab Töötukassale esitatavas avalduses põhjendama ja tõendama töö kokkulepitud ulatuses andmata jätmise võitöötasu vähendamise.
 

 

3. Tööandja on vähemalt 30 protsendil töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30 protsenti või alampalgani. 

Sellest punktist lähtuvalt on tööandja majanduslikel põhjustel töö kokkulepitud ulatuses mitteandmise tõttu kasutanud töölepingu seaduse § 37 alust ja vähendanud töötasu vähemalt 30% ulatuses või töötasu alammäärani. Tööandja esitab Töötukassale töötajatele esitatud teate ning põhjenduse.(7)Võimalused töötasu vähendamiseks puudutavad eelkõige neid tööandjaid, kelle töötajatele pakutav töömaht on eriolukorra tõttu vähenenud, kuid kelle kuludest moodustavad suure osa tööjõukulud ja kellel puuduvad rahalised vahendid samaväärse töötasu maksmise jätkamiseks.

Viiruse COVID-19 levikust tulenev töötasu hüvitis ja selle eeldused - Kuklase & Partnerid.jpg
Tööandja peab vastama neile tingimustele selle kuu seisuga, mille eest töötasu hüvitist taotletakse

Hüvitist makstakse arvestusega üldjuhul 70% töötaja eelmise 12 kuu brutopalgast, kuid brutosummana mitte rohkem kui 1000 eurot ühe kalendrikuu kohta,  millele lisandub tööandja poolt töötajale makstav töötasu vähemalt 150 eurot brutosummana. Eesti Töötukassa ja tööandja tasuvad töötasult ja toetuselt kõik tööjõumaksud.

 

Määruse nr 130 seletuskirjas (8) on toodud välja alljärgnevad konkreetsed näited hüvitise suuruse ja jaotuse kohta. Kui tööandja poolt töötasu vähendamisealuseks on töölepingu seaduse § 37 ja töötaja eelnev brutopalk on olnud näiteks 1428 eurot, siis tööandja minimaalseks kohustuseks on tasuda töötasuna 150 eurot (bruto) ning sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse kokku summas 51 eurot. Töötukassa tasub 1000 eurot (bruto) ning sellelt sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse. Töötaja saab kokku 1150 eurot (bruto)

 

Kui tööandja poolt säilitataksetöötasutöölepingu seaduse § 35 alusel ja töötaja eelnev brutopalk on olnud näiteks 1428 eurot, siis tööandja kohustuseks on tasuda 428 eurot (bruto) ning sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse kokku summas 145 eurot. Töötukassa tasub 1000 eurot (bruto) ning sellelt sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse. Seega selles olukorras säilitab töötaja kogu oma töötasu.

 

Kuivõrd muudatus rakendub nii töölepingu seaduse § 35 kui § 37 korral, siis nende võrdluses on tööandja poolne kohustusliku osa suuruse ulatus erinev. Sellest tulenevalt võib tekkida risk, et tööandja soovib rakendada pigem töötasu vähendamist. Viimane aga tähendab töötajatele teatud brutopalga suuruse korral väiksemat asendusmäära kui töölepingu seaduse § 35 korral.(9) 
 

Kokkuvõtvalt, kuigi Töötukassa on lubanud toetuse saamiseks esitatavas avalduses sisalduvaid andmeid täpsustada, siis võib probleeme tekitada toetuse saamise eeldus, mille osas võrreldakse 2019. aasta ja 2020. aasta konkreetse kalendrikuu käibe või tulu suurust. Nagu eespool viitasin ei pruugi selline formaalne võrdlus peegeldada tegelikku olukorda tulenevalt tööandja ettevõtluse spetsiifikast ja loogikast.

 

Teise probleemina näen, et kuna toetuse saamise avalduse peab esitama tööandja, siis oleneb toetuse saamine ja selle kiirus tööandjast. Ehk kui tööandja ja Töötukassa vahelises suhtluses peaks toimuma tõrge, siis kannatab töötaja.

 

Kolmandaks, jääb siinkirjutajale arusaamatuks miks töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel tegutsevad isikud on jäetud toetuse võimalike saajate hulgast välja. Hüvitist makstakse vaid töölepingu alusel töötavatele töötajatele. Määruse nr 130 seletuskirjast (10) ei nähtu põhjendusi/kaalutlusi, miks toetus ei laiene töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel tegutsevatele isikutele. 

 

On arusaadav, et määruse nr 130 sätestatud toetuse saamise regulatsioon on seotud töölepingu seaduse § 35 ja § 37, aga kindlasti oleks olnud võimalik töötada välja kord, et ka töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel tegutsevatel isikutel oleks võimalik toetust saada. Leian, et praeguses raskes olukorras ei ole millegagi põhjendatav muude lepingute alusel töötavate isikute ja ettevõtete (kus isikud töötavad muude lepingute alusel) teistsugusem kohtlemine. 
 

 

Viited:

1https://www.tooelu.ee/et/uudised/2594/valitsus-kiitis-heaks-koroonaviiruse-mojul-raskustesse-sattunud-tooandjate-ja-tootajate-toetamise-meetme

2https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_thp_2017-2020_20.03.pdf(seletuskiri)

https://majandus24.postimees.ee/6935288/huvitisest-ilma-jaanud-teenindussektorile-visati-olekors

4https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis

5https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_thp_2017-2020_20.03.pdf(seletuskiri)

 

6https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_thp_2017-2020_20.03.pdf(seletuskiri)

7https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_thp_2017-2020_20.03.pdf(seletuskiri)

8https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_thp_2017-2020_20.03.pdf(seletuskiri)

9https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_thp_2017-2020_20.03.pdf(seletuskiri)

10https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_thp_2017-2020_20.03.pdf(seletuskiri)

 

JAGA POSTITUST

39 thoughts on “Koroonaviiruse (COVID-19) levikust tulenev töötasu hüvitis ja selle eeldused”

 1. Excellent web site. Plenty of helpful information here. I?¦m sending it to several pals ans also sharing in delicious. And of course, thank you for your sweat!

 2. Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you Nevertheless I’m experiencing issue with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting identical rss downside? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

 3. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any solutions to help protect against content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

 4. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 5. Sou Ph.D. em ciências financeiras e atualmente estou estudando criptomoedas e seu artigo me deu uma boa ideia. Acho que sua forma de escrever é muito útil para minha tese criptomoedas, obrigado. No entanto, tenho algumas dúvidas e gostaria de saber se você pode me ajudar. Obrigado.

 6. I like the helpful information you provide on your articles.
  I’ll bookmark your blog and check once more here frequently.
  I am fairly certain I will be told a lot of new stuff right here!
  Good luck for the next!

 7. Nice blog right here! Additionally your web site lots up very fast!
  What web host are you using? Can I am getting your affiliate link in your host?
  I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 8. Excellent way of telling, and good post to obtain data about my presentation subject matter,
  which i am going to present in college.

 9. It’s nearly impossible to find experienced people for this
  subject, but you sound like you know what you’re talking about!
  Thanks

 10. You are so cool! I don’t believe I’ve truly read through a single thing like this before.

  So great to find another person with some genuine thoughts
  on this subject. Seriously.. thanks for starting this up.
  This website is something that is needed on the internet, someone
  with a little originality!

 11. My spouse and I stumbled over here from a different website and
  thought I might as well check things out. I like
  what I see so i am just following you. Look forward to looking at your web
  page again.

 12. Right now it appears like BlogEngine is the top blogging platform available right now.
  (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 13. Heya! I realize this is kind of off-topic but I had to ask.

  Does managing a well-established website such as yours take
  a large amount of work? I am completely new to blogging
  but I do write in my journal everyday. I’d like to start a blog so I can share my own experience and thoughts online.

  Please let me know if you have any suggestions or tips for
  brand new aspiring blog owners. Thankyou!

 14. It’s the best time to make some plans for the longer term
  and it’s time to be happy. I’ve learn this publish and
  if I may just I desire to recommend you few interesting issues or advice.
  Perhaps you can write next articles relating to this article.
  I desire to learn more issues about it!

 15. If you desire to get much from this post then you have to apply such strategies to your won webpage.

 16. Great work! This is the kind of info that are meant
  to be shared across the net. Disgrace on Google for now not positioning
  this submit upper! Come on over and talk over with my
  web site . Thank you =)

 17. It is not my first time to visit this web page, i am browsing this web site dailly and take good facts from here every day.

 18. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the
  book in it or something. I think that you can do with
  some pics to drive the message home a bit, but other than that,
  this is magnificent blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 19. I was pretty pleased to uncover this great site. I want to
  to thank you for ones time just for this fantastic read!!
  I definitely enjoyed every bit of it and i also have you bookmarked to look at new stuff on your web
  site.

 20. Hey there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.

  Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I
  can figure things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure
  where to begin. Do you have any points or suggestions? Cheers

 21. Wow, this piece of writing is nice, my younger sister is analyzing these things,
  thus I am going to inform her.

 22. An interesting discussion is definitely worth comment. I think that you need to write more on this subject matter, it might not be
  a taboo subject but generally folks don’t speak about these issues.
  To the next! Many thanks!!

 23. When I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments
  are added- checkbox and from now on whenever a comment
  is added I recieve 4 emails with the exact same comment. There has to be an easy
  method you are able to remove me from that service? Kudos!

 24. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you
  relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking
  about, why throw away your intelligence on just
  posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to
  read?

 25. I believe people who wrote this needs true loving because it’s a blessing.

  So let me give back and show you exactly how to do change your
  life and if you want to with no joke truthfully see I will share info about
  how to find hot girls for free Don’t forget.. I am always here
  for yall. Bless yall!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.