Menu

Koroonaviiruse (COVID-19) levikust tulenev töötasu hüvitis ja selle eeldused

221 kommentaari

Valitsus kiitis heaks toetusmeetme töötajatele ja tööandjatele, millega leevendada koroonaviiruse mõjude piirangutest tingitud majandusraskusi. Meetme kohaselt hüvitab Töötukassa töötajale 70% möödunud 12 kuu keskmisest töötasust, aga mitte rohkem kui 1000 eurot. Samuti panustavad tööandjad, kes maksavad vähemalt 150 eurot. Sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse tasuvad oma osalt ise nii Töötukassa kui tööandjad. Võimaluse korral võiksid tööandjad jätkata senise töötasu maksmist.“(1)
 
Tegemist on töötasu hüvitisega,millega seonduvat reguleerib Vabariigi Valitsuse määruse nr 130(„Tööhõiveprogramm 2017-2020“) § 191

 

Toetusmeede (töötasu hüvitis) peaks aitama vältida töötajate koondamist eeldusel, et viiruse levikust tulenev eriolukord ei ole pikaaegne. 

 

Töötasu hüvitist makstakse töölepingu alusel töötavale töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud (antud ajahetkel on selleks COVID-19 viirusest tingitud raskused). Hüvitist makstakse perioodi märts-mai 2020 eest, tööandja saab töötajale hüvitist taotleda kahe kuu eest

 

NB! Töövõtu- või käsunduslepingu alusel tegutsevad isikud hüvitist ei saa, kuivõrd hüvitist makstakse vaid töölepingu alusel töötavatele töötajatele. Määruse nr 130 seletuskirjast ei nähtu (2) põhjendusi/kaalutlusi, miks toetus ei laiene töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel tegutsevatele isikutele. Antud küsimus tõusetus just põhjusel, et paljud ettevõtted, eriti teenindussektoris, on sõlminud töölepingute asemel töövõtulepingud, mis jätavad aga töötajad ilma töölepinguga kaasnevatest tagatistest, sh töötasu hüvitisest. See teema on tõstatatud ka ajakirjanduses ning ühe olukorra lahenduse soovitusena on välja toodud, et ettevõtted/töötajad peaksid üle vaatama, kas tegelikult töötaja rollis oleva isikuga ei ole mitte ekslikult sõlmitud töövõtu- või käsunduslepingut.(3) Seega eriolukord võib tingida suurel hulgal isikutega sõlmitud lepingute õigusliku ümberhindamise selleks, et tagada isikutele hüvitise tasumine. 

Töötus koroona viiruse - Kuklase & Partnerid .jpg
 
Seletuskirjas on viidatud Statistikaameti andmetele: „2019. aastal oli 15–74-aastaseid hõivatud elanikke 671 300 ning neist ca 598 300 olid palgatöötajad (sh käsundus- või töövõtulepingu alusel töötajad), mis moodustasid 89%kõikidest hõivatutest. Eelnõus toodud muudatusest on aga mõjutatud need, kes töötavad töölepingu alusel ning Tööinspektsiooni 2018. aasta andmetel moodustavad need 83%kõikidest hõivatutest.“

 

Arvan, et kui riik toetaks ka neid 6%, kes töötavad teiste lepingute alusel, siis see ei saaks oluliselt riigi rahakotti mõjutada, kuid tagaks võrdselt kõigi tööga hõivatud (tegelikult tööülesandeid täitvate) isikute abistamise eriolukorras, mis saabus meile kõigile ootamatult. 

 

Hüvitise taotlemiseks esitab tööandja töötukassaleiga kalendrikuu kohtaavalduse(andmed, mida tuleb avalduses märkida on toodud määruse nr 130 § 19lõikes 11pärasttöötasu töötajatele väljamaksmist üldjuhul viie kalendripäeva jooksul. 

 

Hüvitise avalduste esitamine avaneb e-töötukassas aprillis, täpse kuupäeva kohta annab Töötukassa info esimesel võimalusel.(4) Väljamaksed toimuvad kuni 30.06.2020. Töötukassa on lubanud menetleda taotluseid võimalikult kiiresti, makstes üldjuhul nõuetekohase taotluse alusel hüvitise välja 5 tööpäeva jooksul.(5)
 
Koroona viiruse l töötasu hüvitis - Kuklase & Partnerid

 

Hüvitist makstakse, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kaheletingimusele kolmest:

 

1. Tööandja käive(äriühingute puhul) või tulu (mittetulundusühingute ja sihtasutuste puhul) on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga.

 Näiteks, kui hüvitist taotletakse märtsikuu eest, võrreldakse 2019. aasta märtsikuud ja 2020. aasta märtsikuud. Tööandja esitab võrdluse näiteks e-Maksuameti maksukohustuslaste registri väljavõttena.(6)

Omaette küsimus selles, et kas taoline võrdlus annab tegeliku vastuse tööandja majandusliku olukorra kohta. Näiteks kui tööandja tegevus on projektipõhine, siis ei pruugi 2019. aasta märtsikuu käive olla 30% kõrgem võrreldes 2020. aasta märtsikuu käibega. Seda just tegevuse spetsiifikast ja loogikast lähtuvalt. Seetõttu kui lähtuda vaid 2019. aasta ja 2020. aasta ühe kalendrikuu võrdlusest, siis võib esineda oht, et ettevõtte ei kvalifitseeru abivajajaks ja vastupidi. Samuti mis saab siis, kui ettevõte on tegutsenud näiteks alates novembrist 2019, kuid vägagi edukalt? Sellisel juhul ei ole võimalik võrrelda näiteks perioodi märts 2020 perioodiga märts 2019. 

 

2. Tööandjal ei ole vähemalt 30 protsendile töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda ja tööandja kohaldab töölepinguseaduse § 35 või § 37.

 
Sellest punktist nähtub, et töö kokkulepitud ulatuses mitteandmine võib toimuda nii töölepingu seaduse § 35 alusel keskmise töötasu säilitamisegakui tööandjal ei ole võimalik töötajale tööd anda kui ka töölepingu seaduse § 37 alusel töötasu vähendamisega. Seega tööandja peab Töötukassale esitatavas avalduses põhjendama ja tõendama töö kokkulepitud ulatuses andmata jätmise võitöötasu vähendamise.
 

 

3. Tööandja on vähemalt 30 protsendil töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30 protsenti või alampalgani. 

Sellest punktist lähtuvalt on tööandja majanduslikel põhjustel töö kokkulepitud ulatuses mitteandmise tõttu kasutanud töölepingu seaduse § 37 alust ja vähendanud töötasu vähemalt 30% ulatuses või töötasu alammäärani. Tööandja esitab Töötukassale töötajatele esitatud teate ning põhjenduse.(7)Võimalused töötasu vähendamiseks puudutavad eelkõige neid tööandjaid, kelle töötajatele pakutav töömaht on eriolukorra tõttu vähenenud, kuid kelle kuludest moodustavad suure osa tööjõukulud ja kellel puuduvad rahalised vahendid samaväärse töötasu maksmise jätkamiseks.

Viiruse COVID-19 levikust tulenev töötasu hüvitis ja selle eeldused - Kuklase & Partnerid.jpg
Tööandja peab vastama neile tingimustele selle kuu seisuga, mille eest töötasu hüvitist taotletakse

Hüvitist makstakse arvestusega üldjuhul 70% töötaja eelmise 12 kuu brutopalgast, kuid brutosummana mitte rohkem kui 1000 eurot ühe kalendrikuu kohta,  millele lisandub tööandja poolt töötajale makstav töötasu vähemalt 150 eurot brutosummana. Eesti Töötukassa ja tööandja tasuvad töötasult ja toetuselt kõik tööjõumaksud.

 

Määruse nr 130 seletuskirjas (8) on toodud välja alljärgnevad konkreetsed näited hüvitise suuruse ja jaotuse kohta. Kui tööandja poolt töötasu vähendamisealuseks on töölepingu seaduse § 37 ja töötaja eelnev brutopalk on olnud näiteks 1428 eurot, siis tööandja minimaalseks kohustuseks on tasuda töötasuna 150 eurot (bruto) ning sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse kokku summas 51 eurot. Töötukassa tasub 1000 eurot (bruto) ning sellelt sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse. Töötaja saab kokku 1150 eurot (bruto)

 

Kui tööandja poolt säilitataksetöötasutöölepingu seaduse § 35 alusel ja töötaja eelnev brutopalk on olnud näiteks 1428 eurot, siis tööandja kohustuseks on tasuda 428 eurot (bruto) ning sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse kokku summas 145 eurot. Töötukassa tasub 1000 eurot (bruto) ning sellelt sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse. Seega selles olukorras säilitab töötaja kogu oma töötasu.

 

Kuivõrd muudatus rakendub nii töölepingu seaduse § 35 kui § 37 korral, siis nende võrdluses on tööandja poolne kohustusliku osa suuruse ulatus erinev. Sellest tulenevalt võib tekkida risk, et tööandja soovib rakendada pigem töötasu vähendamist. Viimane aga tähendab töötajatele teatud brutopalga suuruse korral väiksemat asendusmäära kui töölepingu seaduse § 35 korral.(9) 
 

Kokkuvõtvalt, kuigi Töötukassa on lubanud toetuse saamiseks esitatavas avalduses sisalduvaid andmeid täpsustada, siis võib probleeme tekitada toetuse saamise eeldus, mille osas võrreldakse 2019. aasta ja 2020. aasta konkreetse kalendrikuu käibe või tulu suurust. Nagu eespool viitasin ei pruugi selline formaalne võrdlus peegeldada tegelikku olukorda tulenevalt tööandja ettevõtluse spetsiifikast ja loogikast.

 

Teise probleemina näen, et kuna toetuse saamise avalduse peab esitama tööandja, siis oleneb toetuse saamine ja selle kiirus tööandjast. Ehk kui tööandja ja Töötukassa vahelises suhtluses peaks toimuma tõrge, siis kannatab töötaja.

 

Kolmandaks, jääb siinkirjutajale arusaamatuks miks töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel tegutsevad isikud on jäetud toetuse võimalike saajate hulgast välja. Hüvitist makstakse vaid töölepingu alusel töötavatele töötajatele. Määruse nr 130 seletuskirjast (10) ei nähtu põhjendusi/kaalutlusi, miks toetus ei laiene töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel tegutsevatele isikutele. 

 

On arusaadav, et määruse nr 130 sätestatud toetuse saamise regulatsioon on seotud töölepingu seaduse § 35 ja § 37, aga kindlasti oleks olnud võimalik töötada välja kord, et ka töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel tegutsevatel isikutel oleks võimalik toetust saada. Leian, et praeguses raskes olukorras ei ole millegagi põhjendatav muude lepingute alusel töötavate isikute ja ettevõtete (kus isikud töötavad muude lepingute alusel) teistsugusem kohtlemine. 
 

 

Viited:

1https://www.tooelu.ee/et/uudised/2594/valitsus-kiitis-heaks-koroonaviiruse-mojul-raskustesse-sattunud-tooandjate-ja-tootajate-toetamise-meetme

2https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_thp_2017-2020_20.03.pdf(seletuskiri)

https://majandus24.postimees.ee/6935288/huvitisest-ilma-jaanud-teenindussektorile-visati-olekors

4https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis

5https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_thp_2017-2020_20.03.pdf(seletuskiri)

 

6https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_thp_2017-2020_20.03.pdf(seletuskiri)

7https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_thp_2017-2020_20.03.pdf(seletuskiri)

8https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_thp_2017-2020_20.03.pdf(seletuskiri)

9https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_thp_2017-2020_20.03.pdf(seletuskiri)

10https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_thp_2017-2020_20.03.pdf(seletuskiri)

 

JAGA POSTITUST

221 thoughts on “Koroonaviiruse (COVID-19) levikust tulenev töötasu hüvitis ja selle eeldused”

 1. Excellent web site. Plenty of helpful information here. I?¦m sending it to several pals ans also sharing in delicious. And of course, thank you for your sweat!

 2. Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you Nevertheless I’m experiencing issue with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting identical rss downside? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

 3. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any solutions to help protect against content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

 4. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 5. Sou Ph.D. em ciências financeiras e atualmente estou estudando criptomoedas e seu artigo me deu uma boa ideia. Acho que sua forma de escrever é muito útil para minha tese criptomoedas, obrigado. No entanto, tenho algumas dúvidas e gostaria de saber se você pode me ajudar. Obrigado.

 6. I like the helpful information you provide on your articles.
  I’ll bookmark your blog and check once more here frequently.
  I am fairly certain I will be told a lot of new stuff right here!
  Good luck for the next!

 7. Nice blog right here! Additionally your web site lots up very fast!
  What web host are you using? Can I am getting your affiliate link in your host?
  I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 8. Excellent way of telling, and good post to obtain data about my presentation subject matter,
  which i am going to present in college.

 9. It’s nearly impossible to find experienced people for this
  subject, but you sound like you know what you’re talking about!
  Thanks

 10. You are so cool! I don’t believe I’ve truly read through a single thing like this before.

  So great to find another person with some genuine thoughts
  on this subject. Seriously.. thanks for starting this up.
  This website is something that is needed on the internet, someone
  with a little originality!

 11. My spouse and I stumbled over here from a different website and
  thought I might as well check things out. I like
  what I see so i am just following you. Look forward to looking at your web
  page again.

 12. Right now it appears like BlogEngine is the top blogging platform available right now.
  (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 13. Heya! I realize this is kind of off-topic but I had to ask.

  Does managing a well-established website such as yours take
  a large amount of work? I am completely new to blogging
  but I do write in my journal everyday. I’d like to start a blog so I can share my own experience and thoughts online.

  Please let me know if you have any suggestions or tips for
  brand new aspiring blog owners. Thankyou!

 14. It’s the best time to make some plans for the longer term
  and it’s time to be happy. I’ve learn this publish and
  if I may just I desire to recommend you few interesting issues or advice.
  Perhaps you can write next articles relating to this article.
  I desire to learn more issues about it!

 15. If you desire to get much from this post then you have to apply such strategies to your won webpage.

 16. Great work! This is the kind of info that are meant
  to be shared across the net. Disgrace on Google for now not positioning
  this submit upper! Come on over and talk over with my
  web site . Thank you =)

 17. It is not my first time to visit this web page, i am browsing this web site dailly and take good facts from here every day.

 18. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the
  book in it or something. I think that you can do with
  some pics to drive the message home a bit, but other than that,
  this is magnificent blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 19. I was pretty pleased to uncover this great site. I want to
  to thank you for ones time just for this fantastic read!!
  I definitely enjoyed every bit of it and i also have you bookmarked to look at new stuff on your web
  site.

 20. Hey there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.

  Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I
  can figure things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure
  where to begin. Do you have any points or suggestions? Cheers

 21. Wow, this piece of writing is nice, my younger sister is analyzing these things,
  thus I am going to inform her.

 22. An interesting discussion is definitely worth comment. I think that you need to write more on this subject matter, it might not be
  a taboo subject but generally folks don’t speak about these issues.
  To the next! Many thanks!!

 23. When I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments
  are added- checkbox and from now on whenever a comment
  is added I recieve 4 emails with the exact same comment. There has to be an easy
  method you are able to remove me from that service? Kudos!

 24. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you
  relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking
  about, why throw away your intelligence on just
  posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to
  read?

 25. I believe people who wrote this needs true loving because it’s a blessing.

  So let me give back and show you exactly how to do change your
  life and if you want to with no joke truthfully see I will share info about
  how to find hot girls for free Don’t forget.. I am always here
  for yall. Bless yall!

 26. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful information particularly the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 27. Hi all, here every one is sharing these experience, so it’s pleasant to read this webpage, and I used to pay a visit this webpage daily.

 28. I don’t even know the way I stopped up here, however I assumed this post was good. I don’t recognise who you’re however definitely you are going to a famous blogger in case you are not already. Cheers!

 29. Very good blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any recommendations? Kudos!

 30. I am extremely inspired together with your writing talents and alsosmartly as with the format on your blog. Is this a paid topic or did you customize it yourself? Either way stay up the nice quality writing, it’s rare to peer a nice blog like this one nowadays..

 31. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to prevent hackers?

 32. Hello! I just want to give you a huge thumbs up for the great info you’ve got here on this post. I will be coming back to your site for more soon.

 33. naturally like your web-site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to tell the truth then again I will surely come back again.

 34. Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Bless you

 35. Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.

 36. When I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there a means you can remove me from that service? Thanks!

 37. Hello there, simply become aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. A lot of folks might be benefited from your writing. Cheers!

 38. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 39. hey there and thank you for your information I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues using this web site, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective fascinating content. Make sure you update this again soon.

 40. I’m really enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Exceptional work!

 41. When I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I recieve four emails with the same comment. Is there a means you can remove me from that service? Thanks!

 42. Hi there, I found your web site by the use of Google at the same time as searching for a similar topic, your site got here up, it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 43. Hi there outstanding blog! Does running a blog similar to this take a great deal of work? I have no expertise in computer programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyway, if you have any recommendations or tips for new blog owners please share. I know this is off topic nevertheless I just had to ask. Thank you!

 44. What’s up mates, its enormous piece of writing concerning educationand completely explained, keep it up all the time.

 45. Hi to all, how is everything, I think every one is getting more from this web site, and your views are pleasant in favor of new people.

 46. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

 47. Appreciating the dedication you put into your website and in depth information you present. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material. Excellent read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 48. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 49. It is appropriate time to make a few plans for the future and it is time to be happy. I have read this submit and if I may I want to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles relating to this article. I wish to read more things approximately it!

 50. Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I am going to return once again since I bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 51. Heya! I know this is kind of off-topic but I had to ask. Does building a well-established blog like yours take a lot of work? I’m completely new to operating a blog but I do write in my diary everyday. I’d like to start a blog so I will be able to share my experience and views online. Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

 52. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 53. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, let alone the content!

 54. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful information specially the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 55. Simply want to say your article is as amazing. The clearness on your post is simply nice and i can assume you are a professional in this subject. Well with your permission allow me to seize your RSS feed to stay up to date with forthcoming post. Thank you one million and please keep up the rewarding work.

 56. Hello there I am so glad I found your web site, I really found you by error, while I was searching on Google for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks a lot for a remarkable post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the awesome job.

 57. Hello would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 58. Это лучшее онлайн-казино, где вы можете насладиться широким выбором игр и получить максимум удовольствия от игрового процесса.

 59. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with useful information to work on. You have performed an impressive task and our whole community will be grateful to you.

 60. Terrific article! This is the type of information that are meant to be shared around the web. Disgrace on the seek engines for not positioning this post upper! Come on over and talk over with my site . Thank you =)

 61. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 62. hey there and thank you for your information I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues using this web site, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective interesting content. Make sure you update this again soon.

 63. I delight in, cause I found exactly what I used to be taking a look for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 64. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. However think of if you added some great graphics or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this website could certainly be one of the most beneficial in its niche. Excellent blog!

 65. I’m not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.

 66. Хотите получить идеально ровный пол в своей квартире или офисе? Обратитесь к профессионалам на сайте styazhka-pola24.ru! Мы предоставляем услуги по устройству стяжки пола в Москве и области, а также гарантируем качество работ и доступные цены.

 67. Хотите получить идеально ровный пол без лишних затрат? Обратитесь к профессионалам на сайте styazhka-pola24.ru! Мы предоставляем услуги по стяжке пола м2 по доступной стоимости, а также устройству стяжки пола под ключ в Москве и области.

 68. С механизированной штукатуркой стен от mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru ремонт становится не только быстрым, но и качественным. Попробуйте самостоятельно, вы не разочаруетесь!

 69. Хотите получить идеально ровные стены в своем доме или офисе? Обратитесь к профессионалам на сайте mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru! Мы предлагаем услуги по механизированной штукатурке стен любой сложности и площади, а также гарантируем качество работ и доступные цены.

 70. Hi, i feel that i saw you visited my web site so i got here to go back the want?.I am trying to find things to improve my website!I assume its ok to use some of your concepts!!

 71. Terrific article! This is the type of information that are meant to be shared around the internet. Disgrace on the seek engines for not positioning this submit upper! Come on over and discuss with my web site . Thank you =)

 72. Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog centered on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 73. Someone necessarily lend a hand to make seriously articles I might state. This is the first time I frequented your web page and to this point? I amazed with the research you made to create this actual post incredible. Wonderful task!

 74. Эффективный, быстрый и качественный процесс ремонта это то, что мы предлагаем в виде механизированной штукатурки на mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru.

 75. Повышайте качество вашего ремонта с помощью штукатурка по маякам стен. Для этого есть mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru.

 76. First off I want to say terrific blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your mind before writing. I have had a tough time clearing my mind in getting my thoughts out. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Thank you!

 77. Hi, I do believe your site might be having browser compatibility issues. When I look at your site in Safari, it looks fine however when opening in IE, it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Besides that, fantastic website!

 78. Woah! I’m really loving the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance. I must say you have done a amazing job with this. In addition, the blog loads extremely fast for me on Safari. Superb Blog!

 79. fantastic post, very informative. I’m wondering why the other experts of this sector do not understand this. You should continue your writing. I am sure, you have a huge readers’ base already!

 80. Please let me know if you’re looking for a article author for your site. You have some really great posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Thank you!

 81. I enjoy what you guys are usually up too. This type of clever work and exposure! Keep up the awesome works guys I’ve added you guys to my personal blogroll.

 82. Hi! I’ve been following your website for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Austin Tx! Just wanted to tell you keep up the fantastic job!

 83. Your method of explaining all in this piece of writing is in fact pleasant, all be able to effortlessly understand it, Thanks a lot.

 84. My brother suggested I might like this website. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 85. Ищете увлекательную игру на деньги? Лаки Джет – ваш выбор для быстрого адреналина и возможности пополнить кошелек. Пройдите регистрацию на 1win и начните играть уже сейчас!

 86. I’ve read some just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you set to create this sort of great informative site.

 87. magnificent publish, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not understand this. You should continue your writing. I am sure, you have a huge readers’ base already!

 88. Im not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later. All the best

 89. It’s truly very complex in this full of activity life to listen news on TV, so I only use world wide web for that purpose, and get the most recent news.

 90. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, let alone the content!

 91. Someone necessarily help to make seriously articles I would state. This is the first time I frequented your web page and to this point? I amazed with the research you made to create this actual post incredible. Wonderful task!

 92. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who was doing a little research on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this topic here on your internet site.

 93. you are in reality a good webmaster. The web site loading velocity is incredible. It sort of feels that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you have performed a fantastic task in this topic!

 94. You can definitely see your expertise in the article you write. The arena hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.

 95. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. Nevertheless think of if you added some great pictures or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this site could certainly be one of the most beneficial in its niche. Very good blog!

 96. Monitoruj telefon z dowolnego miejsca i zobacz, co dzieje się na telefonie docelowym. Będziesz mógł monitorować i przechowywać dzienniki połączeń, wiadomości, działania społecznościowe, obrazy, filmy, WhatsApp i więcej. Monitorowanie w czasie rzeczywistym telefonów, nie jest wymagana wiedza techniczna, nie jest wymagane rootowanie.

 97. Hey there I am so excited I found your web site, I really found you by error, while I was researching on Bing for something else, Regardless I am here now and would just like to say kudos for a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the awesome job.

 98. I am sure this post has touched all the internet users, its really really pleasant post on building up new weblog.

 99. Your way of explaining everything in this article is in fact nice, all can without difficulty know it, Thanks a lot.

 100. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from. appreciate it

 101. I have been surfing online more than three hours lately, yet I never found any interesting article like yours. It’s lovely worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made just right content as you did, the net might be much more useful than ever before.

 102. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let alone the content!

 103. Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 104. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 105. Every weekend i used to pay a visit this web site, as i want enjoyment, since this this website conations actually pleasant funny stuff too.

 106. Hey! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Thank you so much!

 107. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 108. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too wonderful. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I cant wait to read far more from you. This is actually a great website.

 109. Greetings from Florida! I’m bored to death at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I enjoy the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, fantastic site!

 110. Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.