Menu

Koroonaviiruse (COVID-19) levikust tulenev töötasu hüvitis ja selle eeldused

751 kommentaari

Valitsus kiitis heaks toetusmeetme töötajatele ja tööandjatele, millega leevendada koroonaviiruse mõjude piirangutest tingitud majandusraskusi. Meetme kohaselt hüvitab Töötukassa töötajale 70% möödunud 12 kuu keskmisest töötasust, aga mitte rohkem kui 1000 eurot. Samuti panustavad tööandjad, kes maksavad vähemalt 150 eurot. Sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse tasuvad oma osalt ise nii Töötukassa kui tööandjad. Võimaluse korral võiksid tööandjad jätkata senise töötasu maksmist.“(1)
 
Tegemist on töötasu hüvitisega,millega seonduvat reguleerib Vabariigi Valitsuse määruse nr 130(„Tööhõiveprogramm 2017-2020“) § 191

 

Toetusmeede (töötasu hüvitis) peaks aitama vältida töötajate koondamist eeldusel, et viiruse levikust tulenev eriolukord ei ole pikaaegne. 

 

Töötasu hüvitist makstakse töölepingu alusel töötavale töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud (antud ajahetkel on selleks COVID-19 viirusest tingitud raskused). Hüvitist makstakse perioodi märts-mai 2020 eest, tööandja saab töötajale hüvitist taotleda kahe kuu eest

 

NB! Töövõtu- või käsunduslepingu alusel tegutsevad isikud hüvitist ei saa, kuivõrd hüvitist makstakse vaid töölepingu alusel töötavatele töötajatele. Määruse nr 130 seletuskirjast ei nähtu (2) põhjendusi/kaalutlusi, miks toetus ei laiene töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel tegutsevatele isikutele. Antud küsimus tõusetus just põhjusel, et paljud ettevõtted, eriti teenindussektoris, on sõlminud töölepingute asemel töövõtulepingud, mis jätavad aga töötajad ilma töölepinguga kaasnevatest tagatistest, sh töötasu hüvitisest. See teema on tõstatatud ka ajakirjanduses ning ühe olukorra lahenduse soovitusena on välja toodud, et ettevõtted/töötajad peaksid üle vaatama, kas tegelikult töötaja rollis oleva isikuga ei ole mitte ekslikult sõlmitud töövõtu- või käsunduslepingut.(3) Seega eriolukord võib tingida suurel hulgal isikutega sõlmitud lepingute õigusliku ümberhindamise selleks, et tagada isikutele hüvitise tasumine. 

Töötus koroona viiruse - Kuklase & Partnerid .jpg
 
Seletuskirjas on viidatud Statistikaameti andmetele: „2019. aastal oli 15–74-aastaseid hõivatud elanikke 671 300 ning neist ca 598 300 olid palgatöötajad (sh käsundus- või töövõtulepingu alusel töötajad), mis moodustasid 89%kõikidest hõivatutest. Eelnõus toodud muudatusest on aga mõjutatud need, kes töötavad töölepingu alusel ning Tööinspektsiooni 2018. aasta andmetel moodustavad need 83%kõikidest hõivatutest.“

 

Arvan, et kui riik toetaks ka neid 6%, kes töötavad teiste lepingute alusel, siis see ei saaks oluliselt riigi rahakotti mõjutada, kuid tagaks võrdselt kõigi tööga hõivatud (tegelikult tööülesandeid täitvate) isikute abistamise eriolukorras, mis saabus meile kõigile ootamatult. 

 

Hüvitise taotlemiseks esitab tööandja töötukassaleiga kalendrikuu kohtaavalduse(andmed, mida tuleb avalduses märkida on toodud määruse nr 130 § 19lõikes 11pärasttöötasu töötajatele väljamaksmist üldjuhul viie kalendripäeva jooksul. 

 

Hüvitise avalduste esitamine avaneb e-töötukassas aprillis, täpse kuupäeva kohta annab Töötukassa info esimesel võimalusel.(4) Väljamaksed toimuvad kuni 30.06.2020. Töötukassa on lubanud menetleda taotluseid võimalikult kiiresti, makstes üldjuhul nõuetekohase taotluse alusel hüvitise välja 5 tööpäeva jooksul.(5)
 
Koroona viiruse l töötasu hüvitis - Kuklase & Partnerid

 

Hüvitist makstakse, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kaheletingimusele kolmest:

 

1. Tööandja käive(äriühingute puhul) või tulu (mittetulundusühingute ja sihtasutuste puhul) on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga.

 Näiteks, kui hüvitist taotletakse märtsikuu eest, võrreldakse 2019. aasta märtsikuud ja 2020. aasta märtsikuud. Tööandja esitab võrdluse näiteks e-Maksuameti maksukohustuslaste registri väljavõttena.(6)

Omaette küsimus selles, et kas taoline võrdlus annab tegeliku vastuse tööandja majandusliku olukorra kohta. Näiteks kui tööandja tegevus on projektipõhine, siis ei pruugi 2019. aasta märtsikuu käive olla 30% kõrgem võrreldes 2020. aasta märtsikuu käibega. Seda just tegevuse spetsiifikast ja loogikast lähtuvalt. Seetõttu kui lähtuda vaid 2019. aasta ja 2020. aasta ühe kalendrikuu võrdlusest, siis võib esineda oht, et ettevõtte ei kvalifitseeru abivajajaks ja vastupidi. Samuti mis saab siis, kui ettevõte on tegutsenud näiteks alates novembrist 2019, kuid vägagi edukalt? Sellisel juhul ei ole võimalik võrrelda näiteks perioodi märts 2020 perioodiga märts 2019. 

 

2. Tööandjal ei ole vähemalt 30 protsendile töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda ja tööandja kohaldab töölepinguseaduse § 35 või § 37.

 
Sellest punktist nähtub, et töö kokkulepitud ulatuses mitteandmine võib toimuda nii töölepingu seaduse § 35 alusel keskmise töötasu säilitamisegakui tööandjal ei ole võimalik töötajale tööd anda kui ka töölepingu seaduse § 37 alusel töötasu vähendamisega. Seega tööandja peab Töötukassale esitatavas avalduses põhjendama ja tõendama töö kokkulepitud ulatuses andmata jätmise võitöötasu vähendamise.
 

 

3. Tööandja on vähemalt 30 protsendil töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30 protsenti või alampalgani. 

Sellest punktist lähtuvalt on tööandja majanduslikel põhjustel töö kokkulepitud ulatuses mitteandmise tõttu kasutanud töölepingu seaduse § 37 alust ja vähendanud töötasu vähemalt 30% ulatuses või töötasu alammäärani. Tööandja esitab Töötukassale töötajatele esitatud teate ning põhjenduse.(7)Võimalused töötasu vähendamiseks puudutavad eelkõige neid tööandjaid, kelle töötajatele pakutav töömaht on eriolukorra tõttu vähenenud, kuid kelle kuludest moodustavad suure osa tööjõukulud ja kellel puuduvad rahalised vahendid samaväärse töötasu maksmise jätkamiseks.

Viiruse COVID-19 levikust tulenev töötasu hüvitis ja selle eeldused - Kuklase & Partnerid.jpg
Tööandja peab vastama neile tingimustele selle kuu seisuga, mille eest töötasu hüvitist taotletakse

Hüvitist makstakse arvestusega üldjuhul 70% töötaja eelmise 12 kuu brutopalgast, kuid brutosummana mitte rohkem kui 1000 eurot ühe kalendrikuu kohta,  millele lisandub tööandja poolt töötajale makstav töötasu vähemalt 150 eurot brutosummana. Eesti Töötukassa ja tööandja tasuvad töötasult ja toetuselt kõik tööjõumaksud.

 

Määruse nr 130 seletuskirjas (8) on toodud välja alljärgnevad konkreetsed näited hüvitise suuruse ja jaotuse kohta. Kui tööandja poolt töötasu vähendamisealuseks on töölepingu seaduse § 37 ja töötaja eelnev brutopalk on olnud näiteks 1428 eurot, siis tööandja minimaalseks kohustuseks on tasuda töötasuna 150 eurot (bruto) ning sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse kokku summas 51 eurot. Töötukassa tasub 1000 eurot (bruto) ning sellelt sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse. Töötaja saab kokku 1150 eurot (bruto)

 

Kui tööandja poolt säilitataksetöötasutöölepingu seaduse § 35 alusel ja töötaja eelnev brutopalk on olnud näiteks 1428 eurot, siis tööandja kohustuseks on tasuda 428 eurot (bruto) ning sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse kokku summas 145 eurot. Töötukassa tasub 1000 eurot (bruto) ning sellelt sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse. Seega selles olukorras säilitab töötaja kogu oma töötasu.

 

Kuivõrd muudatus rakendub nii töölepingu seaduse § 35 kui § 37 korral, siis nende võrdluses on tööandja poolne kohustusliku osa suuruse ulatus erinev. Sellest tulenevalt võib tekkida risk, et tööandja soovib rakendada pigem töötasu vähendamist. Viimane aga tähendab töötajatele teatud brutopalga suuruse korral väiksemat asendusmäära kui töölepingu seaduse § 35 korral.(9) 
 

Kokkuvõtvalt, kuigi Töötukassa on lubanud toetuse saamiseks esitatavas avalduses sisalduvaid andmeid täpsustada, siis võib probleeme tekitada toetuse saamise eeldus, mille osas võrreldakse 2019. aasta ja 2020. aasta konkreetse kalendrikuu käibe või tulu suurust. Nagu eespool viitasin ei pruugi selline formaalne võrdlus peegeldada tegelikku olukorda tulenevalt tööandja ettevõtluse spetsiifikast ja loogikast.

 

Teise probleemina näen, et kuna toetuse saamise avalduse peab esitama tööandja, siis oleneb toetuse saamine ja selle kiirus tööandjast. Ehk kui tööandja ja Töötukassa vahelises suhtluses peaks toimuma tõrge, siis kannatab töötaja.

 

Kolmandaks, jääb siinkirjutajale arusaamatuks miks töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel tegutsevad isikud on jäetud toetuse võimalike saajate hulgast välja. Hüvitist makstakse vaid töölepingu alusel töötavatele töötajatele. Määruse nr 130 seletuskirjast (10) ei nähtu põhjendusi/kaalutlusi, miks toetus ei laiene töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel tegutsevatele isikutele. 

 

On arusaadav, et määruse nr 130 sätestatud toetuse saamise regulatsioon on seotud töölepingu seaduse § 35 ja § 37, aga kindlasti oleks olnud võimalik töötada välja kord, et ka töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel tegutsevatel isikutel oleks võimalik toetust saada. Leian, et praeguses raskes olukorras ei ole millegagi põhjendatav muude lepingute alusel töötavate isikute ja ettevõtete (kus isikud töötavad muude lepingute alusel) teistsugusem kohtlemine. 
 

 

Viited:

1https://www.tooelu.ee/et/uudised/2594/valitsus-kiitis-heaks-koroonaviiruse-mojul-raskustesse-sattunud-tooandjate-ja-tootajate-toetamise-meetme

2https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_thp_2017-2020_20.03.pdf(seletuskiri)

https://majandus24.postimees.ee/6935288/huvitisest-ilma-jaanud-teenindussektorile-visati-olekors

4https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis

5https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_thp_2017-2020_20.03.pdf(seletuskiri)

 

6https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_thp_2017-2020_20.03.pdf(seletuskiri)

7https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_thp_2017-2020_20.03.pdf(seletuskiri)

8https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_thp_2017-2020_20.03.pdf(seletuskiri)

9https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_thp_2017-2020_20.03.pdf(seletuskiri)

10https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_thp_2017-2020_20.03.pdf(seletuskiri)

 

JAGA POSTITUST

751 thoughts on “Koroonaviiruse (COVID-19) levikust tulenev töötasu hüvitis ja selle eeldused”

 1. Excellent web site. Plenty of helpful information here. I?¦m sending it to several pals ans also sharing in delicious. And of course, thank you for your sweat!

 2. Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you Nevertheless I’m experiencing issue with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting identical rss downside? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

 3. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any solutions to help protect against content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

 4. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 5. Sou Ph.D. em ciências financeiras e atualmente estou estudando criptomoedas e seu artigo me deu uma boa ideia. Acho que sua forma de escrever é muito útil para minha tese criptomoedas, obrigado. No entanto, tenho algumas dúvidas e gostaria de saber se você pode me ajudar. Obrigado.

 6. I like the helpful information you provide on your articles.
  I’ll bookmark your blog and check once more here frequently.
  I am fairly certain I will be told a lot of new stuff right here!
  Good luck for the next!

 7. Nice blog right here! Additionally your web site lots up very fast!
  What web host are you using? Can I am getting your affiliate link in your host?
  I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 8. Excellent way of telling, and good post to obtain data about my presentation subject matter,
  which i am going to present in college.

 9. It’s nearly impossible to find experienced people for this
  subject, but you sound like you know what you’re talking about!
  Thanks

 10. You are so cool! I don’t believe I’ve truly read through a single thing like this before.

  So great to find another person with some genuine thoughts
  on this subject. Seriously.. thanks for starting this up.
  This website is something that is needed on the internet, someone
  with a little originality!

 11. My spouse and I stumbled over here from a different website and
  thought I might as well check things out. I like
  what I see so i am just following you. Look forward to looking at your web
  page again.

 12. Right now it appears like BlogEngine is the top blogging platform available right now.
  (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 13. Heya! I realize this is kind of off-topic but I had to ask.

  Does managing a well-established website such as yours take
  a large amount of work? I am completely new to blogging
  but I do write in my journal everyday. I’d like to start a blog so I can share my own experience and thoughts online.

  Please let me know if you have any suggestions or tips for
  brand new aspiring blog owners. Thankyou!

 14. It’s the best time to make some plans for the longer term
  and it’s time to be happy. I’ve learn this publish and
  if I may just I desire to recommend you few interesting issues or advice.
  Perhaps you can write next articles relating to this article.
  I desire to learn more issues about it!

 15. If you desire to get much from this post then you have to apply such strategies to your won webpage.

 16. Great work! This is the kind of info that are meant
  to be shared across the net. Disgrace on Google for now not positioning
  this submit upper! Come on over and talk over with my
  web site . Thank you =)

 17. It is not my first time to visit this web page, i am browsing this web site dailly and take good facts from here every day.

 18. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the
  book in it or something. I think that you can do with
  some pics to drive the message home a bit, but other than that,
  this is magnificent blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 19. I was pretty pleased to uncover this great site. I want to
  to thank you for ones time just for this fantastic read!!
  I definitely enjoyed every bit of it and i also have you bookmarked to look at new stuff on your web
  site.

 20. Hey there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.

  Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I
  can figure things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure
  where to begin. Do you have any points or suggestions? Cheers

 21. Wow, this piece of writing is nice, my younger sister is analyzing these things,
  thus I am going to inform her.

 22. An interesting discussion is definitely worth comment. I think that you need to write more on this subject matter, it might not be
  a taboo subject but generally folks don’t speak about these issues.
  To the next! Many thanks!!

 23. When I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments
  are added- checkbox and from now on whenever a comment
  is added I recieve 4 emails with the exact same comment. There has to be an easy
  method you are able to remove me from that service? Kudos!

 24. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you
  relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking
  about, why throw away your intelligence on just
  posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to
  read?

 25. I believe people who wrote this needs true loving because it’s a blessing.

  So let me give back and show you exactly how to do change your
  life and if you want to with no joke truthfully see I will share info about
  how to find hot girls for free Don’t forget.. I am always here
  for yall. Bless yall!

 26. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful information particularly the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 27. Hi all, here every one is sharing these experience, so it’s pleasant to read this webpage, and I used to pay a visit this webpage daily.

 28. I don’t even know the way I stopped up here, however I assumed this post was good. I don’t recognise who you’re however definitely you are going to a famous blogger in case you are not already. Cheers!

 29. Very good blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any recommendations? Kudos!

 30. I am extremely inspired together with your writing talents and alsosmartly as with the format on your blog. Is this a paid topic or did you customize it yourself? Either way stay up the nice quality writing, it’s rare to peer a nice blog like this one nowadays..

 31. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to prevent hackers?

 32. Hello! I just want to give you a huge thumbs up for the great info you’ve got here on this post. I will be coming back to your site for more soon.

 33. naturally like your web-site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to tell the truth then again I will surely come back again.

 34. Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Bless you

 35. Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.

 36. When I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there a means you can remove me from that service? Thanks!

 37. Hello there, simply become aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. A lot of folks might be benefited from your writing. Cheers!

 38. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 39. hey there and thank you for your information I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues using this web site, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective fascinating content. Make sure you update this again soon.

 40. I’m really enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Exceptional work!

 41. When I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I recieve four emails with the same comment. Is there a means you can remove me from that service? Thanks!

 42. Hi there, I found your web site by the use of Google at the same time as searching for a similar topic, your site got here up, it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 43. Hi there outstanding blog! Does running a blog similar to this take a great deal of work? I have no expertise in computer programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyway, if you have any recommendations or tips for new blog owners please share. I know this is off topic nevertheless I just had to ask. Thank you!

 44. What’s up mates, its enormous piece of writing concerning educationand completely explained, keep it up all the time.

 45. Hi to all, how is everything, I think every one is getting more from this web site, and your views are pleasant in favor of new people.

 46. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

 47. Appreciating the dedication you put into your website and in depth information you present. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material. Excellent read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 48. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 49. It is appropriate time to make a few plans for the future and it is time to be happy. I have read this submit and if I may I want to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles relating to this article. I wish to read more things approximately it!

 50. Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I am going to return once again since I bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 51. Heya! I know this is kind of off-topic but I had to ask. Does building a well-established blog like yours take a lot of work? I’m completely new to operating a blog but I do write in my diary everyday. I’d like to start a blog so I will be able to share my experience and views online. Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

 52. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 53. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, let alone the content!

 54. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful information specially the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 55. Simply want to say your article is as amazing. The clearness on your post is simply nice and i can assume you are a professional in this subject. Well with your permission allow me to seize your RSS feed to stay up to date with forthcoming post. Thank you one million and please keep up the rewarding work.

 56. Hello there I am so glad I found your web site, I really found you by error, while I was searching on Google for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks a lot for a remarkable post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the awesome job.

 57. Hello would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 58. Это лучшее онлайн-казино, где вы можете насладиться широким выбором игр и получить максимум удовольствия от игрового процесса.

 59. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with useful information to work on. You have performed an impressive task and our whole community will be grateful to you.

 60. Terrific article! This is the type of information that are meant to be shared around the web. Disgrace on the seek engines for not positioning this post upper! Come on over and talk over with my site . Thank you =)

 61. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 62. hey there and thank you for your information I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues using this web site, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective interesting content. Make sure you update this again soon.

 63. I delight in, cause I found exactly what I used to be taking a look for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 64. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. However think of if you added some great graphics or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this website could certainly be one of the most beneficial in its niche. Excellent blog!

 65. I’m not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.

 66. Хотите получить идеально ровный пол в своей квартире или офисе? Обратитесь к профессионалам на сайте styazhka-pola24.ru! Мы предоставляем услуги по устройству стяжки пола в Москве и области, а также гарантируем качество работ и доступные цены.

 67. Хотите получить идеально ровный пол без лишних затрат? Обратитесь к профессионалам на сайте styazhka-pola24.ru! Мы предоставляем услуги по стяжке пола м2 по доступной стоимости, а также устройству стяжки пола под ключ в Москве и области.

 68. С механизированной штукатуркой стен от mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru ремонт становится не только быстрым, но и качественным. Попробуйте самостоятельно, вы не разочаруетесь!

 69. Хотите получить идеально ровные стены в своем доме или офисе? Обратитесь к профессионалам на сайте mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru! Мы предлагаем услуги по механизированной штукатурке стен любой сложности и площади, а также гарантируем качество работ и доступные цены.

 70. Hi, i feel that i saw you visited my web site so i got here to go back the want?.I am trying to find things to improve my website!I assume its ok to use some of your concepts!!

 71. Terrific article! This is the type of information that are meant to be shared around the internet. Disgrace on the seek engines for not positioning this submit upper! Come on over and discuss with my web site . Thank you =)

 72. Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog centered on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 73. Someone necessarily lend a hand to make seriously articles I might state. This is the first time I frequented your web page and to this point? I amazed with the research you made to create this actual post incredible. Wonderful task!

 74. Эффективный, быстрый и качественный процесс ремонта это то, что мы предлагаем в виде механизированной штукатурки на mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru.

 75. Повышайте качество вашего ремонта с помощью штукатурка по маякам стен. Для этого есть mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru.

 76. First off I want to say terrific blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your mind before writing. I have had a tough time clearing my mind in getting my thoughts out. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Thank you!

 77. Hi, I do believe your site might be having browser compatibility issues. When I look at your site in Safari, it looks fine however when opening in IE, it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Besides that, fantastic website!

 78. Woah! I’m really loving the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance. I must say you have done a amazing job with this. In addition, the blog loads extremely fast for me on Safari. Superb Blog!

 79. fantastic post, very informative. I’m wondering why the other experts of this sector do not understand this. You should continue your writing. I am sure, you have a huge readers’ base already!

 80. Please let me know if you’re looking for a article author for your site. You have some really great posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Thank you!

 81. I enjoy what you guys are usually up too. This type of clever work and exposure! Keep up the awesome works guys I’ve added you guys to my personal blogroll.

 82. Hi! I’ve been following your website for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Austin Tx! Just wanted to tell you keep up the fantastic job!

 83. Your method of explaining all in this piece of writing is in fact pleasant, all be able to effortlessly understand it, Thanks a lot.

 84. My brother suggested I might like this website. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 85. Ищете увлекательную игру на деньги? Лаки Джет – ваш выбор для быстрого адреналина и возможности пополнить кошелек. Пройдите регистрацию на 1win и начните играть уже сейчас!

 86. I’ve read some just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you set to create this sort of great informative site.

 87. magnificent publish, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not understand this. You should continue your writing. I am sure, you have a huge readers’ base already!

 88. Im not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later. All the best

 89. It’s truly very complex in this full of activity life to listen news on TV, so I only use world wide web for that purpose, and get the most recent news.

 90. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, let alone the content!

 91. Someone necessarily help to make seriously articles I would state. This is the first time I frequented your web page and to this point? I amazed with the research you made to create this actual post incredible. Wonderful task!

 92. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who was doing a little research on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this topic here on your internet site.

 93. you are in reality a good webmaster. The web site loading velocity is incredible. It sort of feels that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you have performed a fantastic task in this topic!

 94. You can definitely see your expertise in the article you write. The arena hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.

 95. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. Nevertheless think of if you added some great pictures or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this site could certainly be one of the most beneficial in its niche. Very good blog!

 96. Monitoruj telefon z dowolnego miejsca i zobacz, co dzieje się na telefonie docelowym. Będziesz mógł monitorować i przechowywać dzienniki połączeń, wiadomości, działania społecznościowe, obrazy, filmy, WhatsApp i więcej. Monitorowanie w czasie rzeczywistym telefonów, nie jest wymagana wiedza techniczna, nie jest wymagane rootowanie.

 97. Hey there I am so excited I found your web site, I really found you by error, while I was researching on Bing for something else, Regardless I am here now and would just like to say kudos for a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the awesome job.

 98. I am sure this post has touched all the internet users, its really really pleasant post on building up new weblog.

 99. Your way of explaining everything in this article is in fact nice, all can without difficulty know it, Thanks a lot.

 100. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from. appreciate it

 101. I have been surfing online more than three hours lately, yet I never found any interesting article like yours. It’s lovely worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made just right content as you did, the net might be much more useful than ever before.

 102. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let alone the content!

 103. Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 104. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 105. Every weekend i used to pay a visit this web site, as i want enjoyment, since this this website conations actually pleasant funny stuff too.

 106. Hey! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Thank you so much!

 107. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 108. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too wonderful. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I cant wait to read far more from you. This is actually a great website.

 109. Greetings from Florida! I’m bored to death at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I enjoy the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, fantastic site!

 110. Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 111. Fantastic site you have here but I was wanting to know if you knew of any community forums that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of group where I can get responses from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Cheers!

 112. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any methods to help protect against content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

 113. Great goods from you, man. I’ve remember your stuff prior to and you’re simply too great. I really like what you’ve received here, really like what you’re stating and the best way during which you are saying it. You are making it entertaining and you still take care of to stay it smart. I can not wait to read far more from you. This is actually a terrific website.

 114. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too fantastic. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can not wait to read far more from you. This is actually a terrific website.

 115. What i do not realize is if truth be told how you’re not really a lot more well-appreciated than you may be right now. You are so intelligent. You understand therefore significantly in relation to this topic, produced me personally consider it from numerous various angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it’s something to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs great. All the time take care of it up!

 116. I’m really enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Great work!

 117. Im not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back in the future. Cheers

 118. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 119. I’m not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for great information I was looking for this information for my mission.

 120. I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your website. It looks like some of the text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This could be a problem with my web browser because I’ve had this happen before. Thanks

 121. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 122. Awesome website you have here but I was curious about if you knew of any message boards that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of group where I can get responses from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Many thanks!

 123. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 124. Hi would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 125. Hi terrific blog! Does running a blog similar to this take a massive amount work? I have no expertise in programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyway, if you have any recommendations or tips for new blog owners please share. I know this is off topic nevertheless I just had to ask. Cheers!

 126. Having read this I thought it was extremely informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 127. My brother suggested I might like this blog. He used to be totally right. This post actually made my day. You cann’t consider just how much time I had spent for this information! Thank you!

 128. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 129. Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I in finding It truly useful & it helped me out a lot. I am hoping to offer something back and help others like you helped me.

 130. Howdy very nice website!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your blog and take the feeds also? I am glad to find so many useful information here in the publish, we need develop more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 131. I will right away seize your rss as I can not in finding your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please allow me recognize so that I may subscribe. Thanks.

 132. I am curious to find out what blog system you happen to be working with? I’m experiencing some minor security problems with my latest website and I would like to find something more safe. Do you have any suggestions?

 133. Aw, this was a really nice post. Taking the time and actual effort to make a good article but what can I say I procrastinate a lot and never seem to get anything done.

 134. Hiya! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this problem. If you have any suggestions, please share. Thanks!

 135. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage? My blog site is in the very same area of interest as yours and my visitors would certainly benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this okay with you. Thank you!

 136. I was wondering if you ever considered changing the page layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?

 137. Good day! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 138. Hi, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!

 139. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 140. Nice blog here! Also your site lots up fast! What host are you the use of? Can I am getting your associate link for your host? I want my site loaded up as fast as yours lol

 141. Good day! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 142. My family members all the time say that I am wasting my time here at net, except I know I am getting knowledge every day by reading such pleasant posts.

 143. Hello! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Appreciate it!

 144. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any techniques to help protect against content from being ripped off? I’d truly appreciate it.

 145. I got this site from my friend who informed me regarding this site and now this time I am visiting this website and reading very informative articles or reviews here.

 146. magnificent submit, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not understand this. You should continue your writing. I am sure, you have a huge readers’ base already!

 147. Hello there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 148. Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I will come back once again since I book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 149. Hi there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Fantastic blog and brilliant design and style.

 150. Hello would you mind letting me know which webhost you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at a reasonable price? Cheers, I appreciate it!

 151. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 152. whoah this blog is fantastic i love reading your articles. Stay up the good work! You understand, many people are hunting around for this info, you can help them greatly.

 153. An interesting discussion is worth comment. I do believe that you ought to write more on this issue, it might not be a taboo subject but generally people do not speak about such topics. To the next! All the best!!

 154. This is the right website for anybody who really wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want toHaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that has been written about for a long time. Excellent stuff, just great!

 155. Im not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back in the future. All the best

 156. Hello would you mind letting me know which webhost you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a reasonable price? Thank you, I appreciate it!

 157. Can I just say what a relief to discover a person that actually knows what they’re talking about on the net. You certainly understand how to bring an issue to light and make it important. More and more people should read this and understand this side of the story. I can’t believe you’re not more popular because you definitely have the gift.

 158. This is the right website for anybody who really wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I personally would want toHaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that’s been written about for many years. Great stuff, just excellent!

 159. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. Nevertheless just imagine if you added some great photos or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this site could certainly be one of the greatest in its niche. Very good blog!

 160. Appreciating the dedication you put into your website and in depth information you provide. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material. Excellent read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 161. This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 162. You’re so awesome! I don’t suppose I have read something like this before. So great to find somebody with some original thoughts on this issue. Really.. thank you for starting this up. This site is something that’s needed on the web, someone with some originality!

 163. I have been surfing online more than three hours lately, yet I never found any fascinating article like yours. It’s pretty value enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made just right content as you did, the internet might be much more useful than ever before.

 164. Simply wish to say your article is as astonishing. The clearness on your post is simply nice and i can assume you are knowledgeable in this subject. Well together with your permission allow me to grab your RSS feed to stay up to date with coming near near post. Thank you one million and please continue the gratifying work.

 165. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 166. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. However think about if you added some great pictures or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this website could certainly be one of the greatest in its niche. Excellent blog!

 167. Hey there outstanding blog! Does running a blog similar to this take a lot of work? I have no expertise in computer programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyway, if you have any recommendations or tips for new blog owners please share. I know this is off topic nevertheless I just needed to ask. Appreciate it!

 168. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 169. I have been surfing online more than three hours these days, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty value enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made just right content as you did, the net will probably be much more useful than ever before.

 170. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 171. I wanted to thank you for this fantastic read!! I definitely enjoyed every little bit of it. I’ve got you bookmarked to check out new stuff you post

 172. I’ve read some good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how much attempt you put to create one of these magnificent informative site.

 173. Hi there, I found your blog by means of Google at the same time as searching for a similar matter, your web site got here up, it appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 174. Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say fantastic blog!

 175. We are a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with helpful information to work on. You have performed an impressive process and our whole group might be grateful to you.

 176. Thank you a bunch for sharing this with all folks you really understand what you are talking approximately! Bookmarked. Please also talk over with my web site =). We will have a link trade agreement among us

 177. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

 178. Right now it sounds like Drupal is the top blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 179. You’re so cool! I don’t think I’ve read something like this before. So good to find someone with some unique thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This website is something that’s needed on the web, someone with some originality!

 180. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 181. Hi there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Thanks a lot!

 182. It’s in point of fact a nice and helpful piece of information. I’m glad that you simply shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 183. Right now it seems like Drupal is the top blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 184. I blog quite often and I genuinely appreciate your content. This article has really peaked my interest. I am going to bookmark your website and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 185. Hmm it seems like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any recommendations for novice blog writers? I’d certainly appreciate it.

 186. I will right away clutch your rss as I can not find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please allow me recognise so that I may subscribe. Thanks.

 187. Excellent blog here! Also your website loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 188. whoah this blog is fantastic i really like reading your articles. Stay up the good work! You know, a lot of people are hunting around for this info, you can help them greatly.

 189. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 190. Hi there! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thank you

 191. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am experiencing problems with your RSS. I don’t know why I can’t subscribe to it. Is there anybody else getting the same RSS problems? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

 192. Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say fantastic blog!

 193. Im not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later. All the best

 194. Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my audience would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 195. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have created some nice methods and we are looking to swap methods with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.

 196. Thanks for ones marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you are a great author.I will ensure that I bookmark your blog and definitely will come back from now on. I want to encourage yourself to continue your great job, have a nice afternoon!

 197. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 198. What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has helped me out loads. I hope to give a contribution & assist other users like its helped me. Good job.

 199. Thanks for your personal marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you might be a great author.I will make sure to bookmark your blog and will eventually come back someday. I want to encourage you to ultimately continue your great writing, have a nice day!

 200. Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to protect against hackers?

 201. Your style is so unique compared to other people I have read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this site.

 202. Hello there, You have performed a great job. I will definitely digg it and individually recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this site.

 203. I don’t even know the way I ended up here, however I assumed this post was good. I don’t realize who you’re however definitely you are going to a famous blogger when you are not already. Cheers!

 204. Thanks for ones marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you could be a great author. I will always bookmark your blog and definitely will come back at some point. I want to encourage you to continue your great job, have a nice morning!

 205. Hmm it appears like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any points for first-time blog writers? I’d definitely appreciate it.

 206. hi!,I really like your writing so so much! percentage we communicate more approximately your post on AOL? I need an expert in this space to unravel my problem. May be that is you! Looking forward to see you.

 207. Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 208. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from. kudos

 209. I’m gone to inform my little brother, that he should also go to see this weblog on regular basis to take updated from most up-to-date reports.

 210. Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any helpful hints for novice blog writers? I’d certainly appreciate it.

 211. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 212. Link exchange is nothing else but it is only placing the other person’s weblog link on your page at proper place and other person will also do same for you.

 213. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff prior to and you’re simply too wonderful. I really like what you’ve received here, really like what you’re stating and the best way during which you are saying it. You are making it entertaining and you still take care of to stay it smart. I cant wait to read far more from you. This is actually a wonderful site.

 214. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 215. Asking questions are in fact pleasant thing if you are not understanding anything completely, except this article provides good understanding even.

 216. Undeniably consider that that you stated. Your favourite justification appeared to be at the net the simplest thing to take into account of. I say to you, I definitely get irked whilst folks consider worries that they plainly do not understand about. You controlled to hit the nail upon the top as smartlyand also defined out the whole thing with no need side effect , folks can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you

 217. I feel this is one of the so much significant information for me. And i’m glad reading your article. However want to remark on few basic things, The site taste is ideal, the articles is actually nice : D. Good task, cheers

 218. Hello there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site addresses a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

 219. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 220. Hi there, always i used to check blog posts here early in the dawn, because i love to gain knowledge of more and more.

 221. It’s nearly impossible to find educated people for this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 222. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any techniques to help protect against content from being ripped off? I’d genuinely appreciate it.

 223. Simply want to say your article is as astonishing. The clearness in your post is simply excellent and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 224. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage? My website is in the very same area of interest as yours and my visitors would definitely benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this alright with you. Many thanks!

 225. It’s in point of fact a nice and helpful piece of information. I’m glad that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 226. Thank you a bunch for sharing this with all folks you really understand what you are talking approximately! Bookmarked. Please also talk over with my site =). We may have a link exchange contract among us

 227. I used to be recommended this blog through my cousin. I am now not sure whether this submit is written through him as no one else recognise such specified approximately my problem. You are wonderful! Thank you!

 228. An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who had been doing a little research on this. And he in fact bought me breakfast simply because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this issue here on your site.

 229. You’re so awesome! I don’t suppose I’ve read something like this before. So great to find somebody with a few original thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This website is something that is needed on the web, someone with some originality!

 230. Magnificent beat ! I wish to apprentice whilst you amend your site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a applicable deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast provided shiny transparent concept

 231. Thanks for a marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you might be a great author. I will ensure that I bookmark your blog and will eventually come back in the foreseeable future. I want to encourage you to ultimately continue your great job, have a nice day!

 232. Hi, i think that i saw you visited my weblog so i got here to go back the prefer?.I am trying to in finding things to improve my website!I assume its ok to use some of your concepts!!

 233. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no backup. Do you have any solutions to prevent hackers?

 234. Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say superb blog!

 235. Undeniably consider that that you stated. Your favourite justification appeared to be at the net the simplest thing to consider of. I say to you, I definitely get irked at the same time as other folks consider concerns that they plainly do not recognise about. You controlled to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing with no need side effect , other folks can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you

 236. This is the right site for anybody who would like to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I personally would want toHaHa). You definitely put a new spin on a topic that has been written about for decades. Excellent stuff, just great!

 237. Hello there, I do believe your site might be having internet browser compatibility issues. When I look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Besides that, wonderful website!

 238. whoah this blog is great i really like reading your articles. Stay up the good work! You recognize, many individuals are hunting around for this info, you can help them greatly.

 239. I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You are amazing! Thanks!

 240. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is fantastic blog. A great read. I’ll definitely be back.

 241. I’ve read several good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how much attempt you put to create any such magnificent informative site.

 242. I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your website. It seems like some of the text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This might be a problem with my web browser because I’ve had this happen before. Thank you

 243. Does your website have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.

 244. You really make it seem so easy together with your presentation however I find this topic to be really something which I feel I would never understand. It sort of feels too complicated and very vast for me. I am taking a look forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 245. I want to to thank you for this wonderful read!! I definitely enjoyed every little bit of it. I’ve got you bookmarked to check out new stuff you post

 246. Does your website have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it expand over time.

 247. Greetings! Very helpful advice within this article! It is the little changes that produce the greatest changes. Thanks a lot for sharing!

 248. I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your blog. It appears as if some of the text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This might be a problem with my web browser because I’ve had this happen before. Kudos

 249. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 250. An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who was doing a little research on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this matter here on your website.

 251. Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 252. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 253. Greetings from Los angeles! I’m bored to tears at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I really like the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, fantastic site!

 254. After looking at a few of the blog posts on your web site, I truly like your way of blogging. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please check out my web site as well and let me know what you think.

 255. An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who was doing a little research on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this issue here on your web page.

 256. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. Nevertheless just imagine if you added some great visuals or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this site could undeniably be one of the very best in its niche. Superb blog!

 257. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who had been doing a little research on this. And he in fact bought me breakfast simply because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this matter here on your website.

 258. First off I want to say terrific blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your mind before writing. I have had a difficult time clearing my mind in getting my thoughts out. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are wasted just trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips? Cheers!

 259. I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Reading this info So i’m satisfied to exhibit that I have a very just right uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I so much definitely will make certain to don?t fail to remember this site and give it a look on a constant basis.

 260. Awesome blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any recommendations? Cheers!

 261. Hi there! I realize this is kind of off-topic but I had to ask. Does running a well-established blog like yours take a massive amount work? I’m completely new to operating a blog but I do write in my diary daily. I’d like to start a blog so I will be able to share my experience and thoughts online. Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

 262. You’re so awesome! I don’t think I’ve read something like this before. So good to find somebody with a few original thoughts on this subject. Really.. thanks for starting this up. This site is something that is needed on the web, someone with a little originality!

 263. Undeniably consider that that you stated. Your favourite justification appeared to be at the net the simplest thing to be mindful of. I say to you, I definitely get irked whilst folks consider concerns that they plainly do not realize about. You controlled to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing with no need side effect , other folks can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you

 264. Hi there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Appreciate it

 265. Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 266. This is the right web site for anyone who really wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want toHaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that’s been written about for a long time. Great stuff, just excellent!

 267. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it improve over time.

 268. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too wonderful. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can not wait to read far more from you. This is actually a terrific website.

 269. You’re so cool! I don’t suppose I’ve read anything like this before. So good to find somebody with a few unique thoughts on this subject. Really.. thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the web, someone with some originality!

 270. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 271. Very good site you have here but I was curious if you knew of any message boards that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of group where I can get advice from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thank you!

 272. Please let me know if you’re looking for a article author for your weblog. You have some really great posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Thank you!

 273. This design is spectacular! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 274. Wonderful goods from you, man. I’ve take into account your stuff prior to and you’re simply too fantastic. I really like what you’ve obtained here, really like what you’re stating and the way during which you are saying it. You make it entertaining and you still take care of to stay it sensible. I cant wait to read far more from you. This is actually a great site.

 275. Please let me know if you’re looking for a article writer for your weblog. You have some really great posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Regards!

 276. Howdy! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 277. Hello there, simply was aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. A lot of folks will be benefited from your writing. Cheers!

 278. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful information specially the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 279. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 280. I was wondering if you ever considered changing the page layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?

 281. Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any suggestions for rookie blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 282. Hi, i feel that i saw you visited my weblog so i got here to go back the prefer?.I am trying to in finding things to improve my website!I guess its good enough to use some of your ideas!!

 283. Hi this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 284. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 285. I believe what you postedtypedsaidthink what you postedwrotesaidthink what you postedtypedsaidbelieve what you postedwrotesaidWhat you postedwrote was very logicala ton of sense. But, what about this?think about this, what if you were to write a killer headlinetitle?content?typed a catchier title? I ain’t saying your content isn’t good.ain’t saying your content isn’t gooddon’t want to tell you how to run your blog, but what if you added a titlesomethingheadlinetitle that grabbed people’s attention?maybe get people’s attention?want more? I mean %BLOG_TITLE% is a little plain. You ought to peek at Yahoo’s home page and see how they createwrite news headlines to get viewers to click. You might add a video or a pic or two to get readers interested about what you’ve written. Just my opinion, it might bring your postsblog a little livelier.

 286. I believe what you postedtypedbelieve what you postedtypedthink what you postedwrotethink what you postedtypedWhat you postedtypedsaid was very logicala ton of sense. But, what about this?consider this, what if you were to write a killer headlinetitle?content?wrote a catchier title? I ain’t saying your content isn’t good.ain’t saying your content isn’t gooddon’t want to tell you how to run your blog, but what if you added a titleheadlinetitle that grabbed a person’s attention?maybe get a person’s attention?want more? I mean %BLOG_TITLE% is a little plain. You ought to peek at Yahoo’s home page and watch how they createwrite news headlines to get viewers interested. You might add a video or a related pic or two to get readers interested about what you’ve written. Just my opinion, it might bring your postsblog a little livelier.

 287. Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

 288. First off I want to say terrific blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts before writing. I have had a difficult time clearing my mind in getting my thoughts out. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Thank you!

 289. Крупный учебный и научно-исследовательский центр Республики Беларусь. Высшее образование в сфере гуманитарных и естественных наук на 12 факультетах по 35 специальностям первой ступени образования и 22 специальностям второй, 69 специализациям.

 290. These three may be described as the soul of the Constitution and the testament of founding fathers to the succeeding generations together with the later

 291. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is wonderful blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 292. I want to to thank you for this wonderful read!! I definitely enjoyed every little bit of it. I have you book-marked to check out new stuff you post

 293. Nice post. I used to be checking continuously this blog and I am inspired! Very useful information particularly the final part 🙂 I maintain such info a lot. I used to be seeking this particular info for a long timelong time. Thank you and good luck.

 294. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.