Menu

„Spioonide sild“, altkäemaks ja toimingupiirangud Eesti Vabariigis (osa 1)

130 kommentaari

Vandeadvokaat Olev Kuklase arutleb toimingupiirangute ja õigusriigi üle Eesti Vabariigis. Postitus on jagatud kolmeks osas ning osa 2 avaldatakse 20.05.2020. 

Õigusriigi tegelikkus?

 

Sattusin hiljuti vaatama tõsielulistel sündmustel põhinevat S. Spielbergi lavastatud filmi „Spioonide sild“. Nagu meist paljud, nii olin ka mina seda filmi varem näinud, aga sõnum, mille Spielberg sinna filmi pani on ühest küljest küll väga filmilik ning tõenäoliselt tegeliku tänase Ameerika ühiskonna ja poliitikaga kooskõlas vaid osaliselt, aga teisest küljest esitab küsimuse õigusriigi tegelikust olemasolust! 

 

 

Nagu Ameerikas nii ka Eestis on konstitutsioon (põhiseadus), mis peaks kehtima tingimusteta ja täies ulatuses. 

 

 

Kõigis läänelikes tsiviilühiskondades eksisteerivad teatud ideaalid ja reeglid, mida avalikult lubatakse järgida! Ülikooli õigusteaduskonnas rõhutas E-J. Truuväli (hilisem õiguskantsler) seda, kuidas Eestimaal elanud Balti-Saksa päritolu Timotheus Eberhard von Bock püüdis 1818.a. Vene keiser Aleksander I-le selgitada, et absoluutne monarhia ei ole mõistlik valitsusvorm. T. von Bock saatis oma heale sõbrale Aleksandrile esimese Venemaa ja tollel ajal ka Eestimaad puudutava konstitutsiooni teksti projekti. Need, kes on lugenud Jaan Krossi raamatut „Keisri hull“ teavad, et Aleksander I pidas konstitutsiooni koostajat T. von Bocki hulluks ning otsustas, et ta peaks edasiselt konstitutsiooniga tegelema hullumajas.    

 

Tänase Eesti õigussüsteemi ja meie põhiseaduse osas peaaegu 200 aastat tagasi toimunuga paralleeli toomine tundub esmapilgul arusaamatu, sest arvame, et meil on hea põhiseadus, mida kõik peaksid järgima.

 

Filmis „Spioonide sild“ on mitmeid mõtlemapanevaid arutlusi. Ühes neist viitab advokaat J. Donovan teda mõjutama saadetud LKA töötajale: “… sina oled sakslane …, mina iirlane …. aga mis teeb meid ameeriklaseks? Reeglid! Meie nimetame seda konstitutsiooniks ja ära tule ütlema, et meil reegleid pole!“ 

 

 

Jah, ka mina arvan, et meil on Eestis hea põhiseadus. Meil on reeglid, mis peaksid kehtima ja olema kõigile täitmiseks. Aga nagu ma juba eelnevates postitustes olen viidanud õiguskantsler Ü.Madise 18.09.2018 ettekandele Riigikogus, siis seoses toimingupiirangutega kahtleb õiguskantsler just nimelt selles, kas iga inimene siiski suudab seadust ise tõlgendada, kas tegelikkuses on võimalik aru saada teo lubatavusest või keelatusest. Kui me teatud juhtudel normist või ühestki normi seletusest sellele küsimusele vastust ei leia ja võimalik tagajärg on karistus, siis peab inimesele olema teada, mis on lubatud ja mis keelatud. 

 

 

Põhiseaduse § 13 lg 1 sätestab igaühe õiguse riigi ja seaduse kaitsele ning samas ütleb lg 2, et seadus kaitseb igaühte riigivõimu omavoli eest. Lõikes 2 sisaldub õigusselguse põhimõte, mis tähendab, et põhiõigust riivav seadus peab olema piisavalt määratud. 

 

Põhiseaduse § 13 lg-s 2 sätestatud põhimõte nõuab, et õigusaktid oleksid sõnastatud piisavalt selgelt ja arusaadavalt, et isikul oleks võimalik piisava tõenäosusega ette näha, milline õiguslik tagajärg kaasneb teatud tegevuse või tegevusetusega.  

 

Toimingupiirangud-Kuklase-Partnerid-Olev-Kuklase.
Kas tõesti on seaduste tõlgendamine nii keeruline, et inimene ei saa enam aru, mis on Eesti Vabariigis lubatud ja mis keelatud? 

 

Kas toimingupiirangutega seotud normid on arusaadavad?

 

 

On näha, et õiguskantsler on samade põhimõtete väljatoomisega tegelenud juba mitu aastat. Nii 18.09.2018 Riigikogu istungil kui ka 24.10.2019 on Ü. Madise püüdnud neid samu põhimõtteid välja tuua, rõhutada, viidata Eesti põhiseadusega seotud vastuoludele.

 

Õigusselgusetuse tõttu ei ole KVS § 11 vaidlustatud, sest vaidlustatakse siis, kui on ettekujutus sellest, milline on teostatav sama hea lahendus! /–/ kui tagajärjeks on kriminaalkaristus, siis seotud isiku puhul peab olema selge, mida inimene peab tegema selleks, et tema tegevus oleks igal juhul õiguspärane. /–/ Kriminaalkaristust ettenägev norm peab olema piisavalt selge, et inimene saaks aru, mis on keelatud ja mis lubatud. Seotud isiku näitel see kõikidel juhtudel nii ei ole. Koolitamine on väga hea meetod ja seda tuleb jätkata. Oleks hea, kui oleksid olemas senise praktika pinnalt väga konkreetsed juhendmaterjalid, millest inimene saab juhinduda. Varasema Riigikohtu praktika kohaselt isegi kui õnnestub saada ametiasutuselt kirjalik vastus, et tegemist ei ole tehingu- või toimingupiirangu rikkumisega, siis tegelikult see vastus ei pruugi päästa süüdimõistmisest kohtus või kriminaalasja algatamisest /–/“.  

 

Toimingupiirangute, korruptsiooni vältimise alane koolitamine, ennetamine on kõik ilusad sõnad aga kui need reeglid on ebaselged, siis kuidas on võimalik koolitada teemal, milles ka koolitaja ise ei suuda juba mitmeid aastaid selgust saada!  

 

 

Riigikohtu erikogu on rõhutab juba 28.02.2002 lahendis nr 3-1-1-117-01, et eriti oluline on õigusselgus  selliste tegude suhtes, millega võivad kaasneda kriminaalõiguslikud tagajärjed. Samas on huvitav, et 24.10.2019 istungil palus Ü.Madise selgitada, kas Keskkriminaalpolitsei korruptsioonivastaste kuritegude büroo alustab süüteomenetlust alati siis, kui tegemist on kõrge või väga autoriteetse ametiisikuga või kui toimingupiirangu rikkumisel on väga suur mõju või kui saadakse korruptiivset tulu või on tekitatud kahju. Ü.Madise lisas, et kui see nii on, siis ei ole välistatud, et näiteks mõnda ministeeriumi kantslerit hakatakse avalikult väga küsitaval alusel kahtlustama ja süüdistama ainuüksi seetõttu, et ta on ministeeriumi kantslerning see ei pruugi kuhugi jõudagi, kuid inimene on saanud pöördumatut ja rasket kahju. 

 

Prokuratuuri arvates ministeeriumi kantslerid ei pea muretsema, prokuratuur tegeleb „teravalt“  õigussüsteemis olevate isikutega! 

 

 

24.10.2019 õiguskomisjoni istungil väitis Lavly Perling, et „Korruptsioonikuritegude menetlemise puhul ei ole ametiisiku 3 positsioon määrav! (PS! mida see sisuliselt tähendab võib järeldada prokuratuuri edasistest reaalsetest toimingutest). Kuhu vaadatakse teravalt, on õigussüsteem ise. Õigussüsteemis töötades vaadatakse väga selgelt ametikohta. Ametikohta ei vaadata KOV-i juhtide puhul ega kõrgete kantslerite puhul selliselt. Korruptsiooniasjad sünnivad suurelt jaolt avalduste põhiselt ehk saabub info, et keegi on korruptant. Riik ei jälgi pingsalt kõrgeid ametnikke toimingupiirangute rikkumise osas.“

 

Vastulause Postimehele seoses Olev Kuklase kohta avaldatut artiklile „Kohtunik ja advokaat mängisid kokku“

 

Kas taoliselt esitatud väidete kohta võiks öelda, et ministeeriumide kõrged ametnikud/kantslerid omavad võrreldes arstide või õigussüsteemis töötavate inimestega …  immuniteeti ?

 

 

Ülle Madise: „Lisaks, Eesti ei tohiks liikuda suunda, kus põhimõtteliselt on võimalik igaühte vastutusele võtta. Inimesel peab olema selge, mis on keelatud ja mis lubatud juhul, kui tagajärjeks on kriminaalkaristus. Seadust saab reguleerida ka nii, et tagajärjeks ei ole kriminaalkaristus, vaid öeldakse, kuidas on õigused ja kohustused jagunenud ja ka avalikkus teab, mis on keelatud. Kriminaalkaristuse korral halle alasid olla ei tohi. KVS ütleb, et inimene peab käituma ausalt ja vältima ebaausaid tegusid ning ise nende küsimuste üle järele mõtlema ja seejärel langetama otsused. Probleem algab sealt, kus ebaselgetel alustel on võimalik inimene kriminaalkorras vastutusele võtta kui kasutada vana terminoloogiat.“ 

 

 

Kui lugeda Ü.Madise poolt tõstatatud küsimusi, siis võib nendest murekohtadest aru saada, kuid reaalselt on võimalik järeldada vaid seda, et aastad lähevad, ebaselgus kestab! Küll aga mööduvad järgnevad aastad õigussüsteemiga seotud isikute (loe – kohtunikud ja advokaadid) süüdi või õigeks jäämise katsetustega! Ka prokuratuur võib ise sealjuures meie õigussüsteemis nautida kummalist immuniteeti, sest puudub erapooletu organ kes tegeleks nende enda järele valvamisega! Kui prokuratuuri ametnikud midagi rikuvad siis ei ole kedagi kes sellega erapooletult tegeleks või ei julge keegi sellele tähelepanu pöörata. Võib ka mõne otsese näite tuua. KrMS § 408näeb ette jõustunud kohtuotsuse ja -määruse avalikustamise. 14.11.2019 tegi Harju Maakohus kriminaalmenetluses, kinnisel istungil kohtuotsuse, mille sisu tervikuna oli kohus otsustanud määratleda konfidentsiaalseks.

 

 

Vaatamata kohtu poolt kogu menetluse kinniseks kuulutamisele otsustati aga asja menetleva prokuröri poolt  14.11.2019 kell 16:03 antud kohtumenetluses esitatud süüdistus tevikuna Postimehe veebiportaali kaudu avaldada. Prokurör isegi ei varja seda, et tema andis kogu süüdistuse teksti avalikult avaldamiseks (NB! jah, tõepoolest prokurör oli isiku nime ja isikukoodi kinni katnud, kuid kuna oli tegemist juba nagunii avalikult kõigile teadaoleva isikuga, siis oli see nimi kõigile niigi teada ja taolisel nimede kinnikatmisel oli pigem isikut ja ka seda kinniseks kuulutamise kohtumäärust irvitav tähendus).    

 

Mis tähendus on kohtumäärusel, millega kuulutati kogu istung ning menetlus kinniseks, kui prokurör seda teadlikult eirab. See, et eelviidatud kohtumenetluse näol oli tegemist terves ulatuses menetluse kinniseks kuulutamisega kinnitas veel ka 16.04.2020 Riigikohtu käsitlus. Riigikohus küll leidis, et hilisemalt haldusmenetluses on võimalik taotleda teatud andmetega tutvumist, kuid on fakt, et tänaseni peaks kogu see menetlus olema kinnine (ametlikult on avaldatud vaid kohtuotsuse resolutiivosa)! 

 

Kõik see, mida Harju Maakohus või Riigikohus kirjutas, ei tundu olevat kehtiv prokuratuuri jaoks ja menetluses osalev prokurör jätkab järgnevate kuude jooksul (sh. aprillis 2020 peale Riigikohtu lahendit) korduvalt erinevate kinnise kriminaalmenetluse detailide ja asjaolude avaldamist, ilma et sellest temale mingeid tagajärgi tuleneks.   

 

KarS § 331 5lg 1 näeb ette kohtu poolt kohaldatud saladuse hoidmise kohustuse rikkumise ja selle rikkumise eest karistatakse rahalise karistusega või kuni üheaastase vangistusega.

 

 

Seega, karistusseadustikust selgub, et tegemist võib olla kriminaalkuriteoga !!! Kes selle kuriteo siis toime pani? KarS § 331 paikneb karistusseadustiku jaos, milles sisalduvad kohtulahendi täitmise vastased süüteod. Seega on kaitstavaks õigushüveks eeskätt kohtulahendi täitmine, ent ka isikute õigused, kelle huvides rikutud kohtulahend on tehtud. Kohtulahend, mille täitmist lisanduva karistusnormiga tagatakse, peaks olema  kohtumäärus, mille sisuks on kohtuistungi osaline või täielikult kinniseks kuulutamine ja lisaks muudele asjaoludele ka perekonna- või eraelu kaitseks või õigusemõistmise huvides (KrMS § 12). 

 

 

Õigusriigis on või peaksid olema seadused ja kohtulahendid täitmiseks kohustuslikud kõigile isikutele ja seda ka menetlusosalistele sh. prokurörile. Samas, võib-olla ei saanud või ei osanud prokurör ette näha eelviidatud seadusesätte rikkumise võimalust, sest väliselt tundus süüdistuse teksti täies mahus avalikkusele avaldamine  prokuröri jaoks vajalik ja võib-olla ka õiglane? Kas taolises olukorras aga on õigus rikkuda seadust ja kas see teadmatus välistab kriminaalõigusliku vastutuse? Kas tegelikkuses on Eestis olemas erapooletu organ, kes tegeleb prokuröride poolt toimepandud tegude järelevalvega. Lõpliku hinnangu saab või peaks õigusriigis saama anda kohus aga kas on keegi kes viib või julgeb ka prokuröride tegude/rikkumiste kohta kogutu viia kohtusse hinnangu andmiseks? Mina taolist erapooletut organit ei tea ?   

 

Kuna tegemist on laiema aruteluga ning soovin teemat põhjalikult käsitleda, siis avaldan postitusele järje 20.05.2020.

 

Loodan, et ülalmärgitud teemadel on Eestis siiski olemas ka neid inimesi, kes on nõus nendel teemadel ka avalikult kaasa mõtlema, kes julgevad midagi ütelda/kommenteerida, vaatamata sellele, et sellest võib tekkida “palju pahandust”! 

 

JAGA POSTITUST

130 thoughts on “„Spioonide sild“, altkäemaks ja toimingupiirangud Eesti Vabariigis (osa 1)”

 1. I’m not sure why but this website is loading very slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 2. Im searching on the web trying to find just how to begin this blog site thing as well as your website is nearly certainly really impressive.

 3. Great amazing things here. I am very happy to look your article. Thanks so much and i’m having a look forward to touch you. Will you please drop me a mail?

 4. I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

 5. You’re so interesting! I don’t believe I have read anything like this before.
  So wonderful to discover somebody with some unique thoughts on this topic.

  Really.. thanks for starting this up. This site is something
  that is needed on the internet, someone with a little originality!

 6. May I simply say what a relief to uncover a person that
  actually understands what they’re discussing on the internet.

  You certainly know how to bring a problem to light
  and make it important. A lot more people ought to check
  this out and understand this side of your story. I was
  surprised you’re not more popular since you definitely have the gift.

 7. Hi! I could have sworn I’ve visited this website before but after browsing through some
  of the articles I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely
  delighted I found it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 8. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox
  and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?
  Thank you!

 9. Hurrah! At last I got a website from where I know how to genuinely get
  valuable facts concerning my study and knowledge.

 10. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday.
  It’s always exciting to read content from other authors and practice a little something
  from other websites.

 11. This post will help the internet people for setting up new blog or even a weblog from
  start to end.

 12. Greetings, I believe your web site might be having
  internet browser compatibility problems. Whenever I take a look at your website in Safari,
  it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
  I simply wanted to give you a quick heads up!
  Apart from that, excellent blog!

 13. Hi to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this website, and your views are fastidious for
  new visitors.

 14. I just could not go away your site prior to suggesting that I actually enjoyed the
  standard information a person supply on your visitors?
  Is gonna be back incessantly to check up on new posts

 15. First of all I would like to say awesome blog!
  I had a quick question in which I’d like to ask if you do not mind.
  I was interested to find out how you center yourself and clear your head before writing.
  I have had trouble clearing my thoughts in getting
  my ideas out there. I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10
  to 15 minutes are generally lost simply just trying to figure out
  how to begin. Any recommendations or hints? Thanks!

 16. Have you ever thought about including a little bit more than just
  your articles? I mean, what you say is valuable and all.
  However just imagine if you added some great visuals or video clips to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with images and clips, this website could definitely be
  one of the greatest in its field. Excellent blog!

 17. Asking questions are in fact nice thing if you are not understanding
  anything totally, however this piece of writing presents good
  understanding even.

 18. Great site you have got here.. It’s difficult to find good
  quality writing like yours these days. I really appreciate
  people like you! Take care!!

 19. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this excellent blog!
  I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your
  RSS feed to my Google account. I look forward to brand
  new updates and will share this site with my
  Facebook group. Talk soon!

 20. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets
  I could add to my blog that automatically tweet
  my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like
  this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I
  look forward to your new updates.

 21. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be at the internet the easiest factor to be aware of.

  I say to you, I certainly get irked at the same time as other
  folks think about concerns that they just don’t recognise about.
  You controlled to hit the nail upon the top and defined out the entire thing with no need side-effects , folks can take a signal.

  Will likely be back to get more. Thank you

 22. These are actually great ideas in concerning blogging.
  You have touched some pleasant points here. Any way keep up wrinting.

 23. Why visitors still use to read news papers when in this technological world all
  is presented on web?

 24. This post offers clear idea in support of the new viewers of blogging, that in fact how to do blogging.

 25. I am extremely inspired with your writing talents as well as with the format on your blog.
  Is that this a paid theme or did you modify it yourself?
  Either way keep up the excellent high quality writing, it is uncommon to peer a great weblog like this
  one these days..

 26. Hello there! I simply would like to give you a big thumbs up for
  your great information you’ve got here on this post. I’ll be returning
  to your site for more soon.

 27. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and all. However imagine if you added
  some great photos or video clips to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with images and video clips, this website could definitely be one
  of the best in its field. Superb blog!

 28. excellent points altogether, you simply received a new reader.
  What may you suggest about your publish that you just
  made some days in the past? Any certain?

 29. Excellent web site. Lots of helpful information here. I am sending it to some friends ans
  also sharing in delicious. And obviously, thanks in your
  effort!

 30. Hi there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 31. Howdy terrific blog! Does running a blog like this take a massive amount work? I have very little expertise in computer programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any recommendations or tips for new blog owners please share. I know this is off topic but I just needed to ask. Thanks a lot!

 32. Hola! I’ve been following your site for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Huffman Tx! Just wanted to tell you keep up the great job!

 33. My brother suggested I might like this website. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 34. Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

 35. Nice blog here! Also your website loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 36. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays.

 37. Greetings! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site addresses a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

 38. Hi my family member! I want to say that this article is awesome, great written and come with almost all important infos. I’d like to peer more posts like this .

 39. Yesterday, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 40. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 41. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your site? My website is in the very same area of interest as yours and my visitors would definitely benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this alright with you. Appreciate it!

 42. Howdy! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to take a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Exceptional blog and terrific design and style.

 43. Hi there it’s me, I am also visiting this site regularly, this web site is in fact pleasant and the people are actually sharing pleasant thoughts.

 44. Usually I do not read article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great article.

 45. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is magnificent blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 46. I like the valuable information you supply for your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite certain I will be told many new stuff right here! Good luck for the following!

 47. Good way of explaining, and nice post to take information concerning my presentation topic, which i am going to convey in academy.

 48. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam responses? If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.

 49. Hi there this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 50. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have created some nice methods and we are looking to trade methods with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.

 51. When I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there a way you can remove me from that service? Cheers!

 52. I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this info So i’m glad to show that I have a very just right uncanny feeling I found out exactly what I needed. I such a lot for sure will make certain to don?t overlook this site and give it a look on a continuing basis.

 53. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 54. Excellent blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any suggestions? Appreciate it!

 55. Fantastic website you have here but I was curious about if you knew of any discussion boards that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of group where I can get comments from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Kudos!

 56. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 57. Hiya! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site discusses a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

 58. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you stop it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me mad so any assistance is very much appreciated.

 59. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 60. I am curious to find out what blog system you have been utilizing? I’m experiencing some minor security problems with my latest site and I would like to find something more safe. Do you have any solutions?

 61. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays.

 62. An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who was doing a little research on this. And he in fact bought me lunch because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this topic here on your website.

 63. Normally I do not read article on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great article.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.