Menu

OSA 2: Kas prokuratuuri ja politsei teadlik ebaseaduslik tegevus jätkub?

162 kommentaari

 25.08.2020 tegi Tallinna Ringkonnakohus kriminaalasjas nr. 1-20-4351 kohtumääruse, milles muuhulgas tunnistas õigusvastaseks Kaitsepolitseiameti tegevuse, millega Kaitsepolitsei keeldus Olev Kuklasele tutvustamast tema jälitamisega seotud Harju Maakohtu määruseid ja nende aluseks olnud Riigiprokuratuuri taotluseid. 

 

Kindlasti on paljusid kriminaalõiguse valdkondasid, millega ma vaatamata oma 27 advokaadi tööaastale  ei ole piisavalt kursis, kuid prokuratuuri ja kaitsepolitsei poolt kriminaalmenetluses kogutud dokumentidega, sh. jälitustegevusega ja selle vaidlustamisega, tutvumine ei tohiks ka tavainimese jaoks olla „kosmoseteadus“!  Tegelikkuses on jälitustegevusega seonduv nii keeruline, et tavainimene ja ka enamus juriste ei suuda selles osas kaasa rääkida! 

 

Prokurör T.Pern, menetlejad J.Kann ja T.Tiirik aga arvavad, et vaatamata seadusele ja kohtupraktikale omavad nemad õigust ise tõlgendada neid olukordasid nii nagu nemad tahavad.  

 

 

Leedu vanasõna pidi kõlama nii: „Kui kuus meest ütlevad, et on öö, siis seitsmes läheb magama!“ 

 

Täna on minul tunne, et olen sattunud selle nn. Leedu vanasõna sisse ja seekord püüavad kolm meest, s.o T.Pern , J.Kann ja T.Tiirik, minule selgeks teha, et “on öö” ja mul pole mõtet nende tegevuse seaduslikkuse kohta midagi küsida. 

 

Vabandan, et olen irooniline!

 

25.augustil 2020 tegi Tallinna Ringkonnakohus kriminaalasjas nr. 1-20-4351 kohtumääruse, milles muuhulgas tunnistas õigusvastaseks Kaitsepolitseiameti keeldumise Harju Maakohtu määruste KM7491/2019, KM7844/2019, KM8130/2019 ja KM8398/2019 (PS: selgituseks, et tegemist on varasemalt eriti salajaste jälitusloa andmise kohtumäärustega) ja nende aluseks olnud Riigiprokuratuuri taotluste tutvustamisest Olev Kuklasele. 

 

Kohus rahuldas selles osas minu määruskaebuse! 

 

 

(PS ! Kuna määrus on suhteliselt pikk ja ei tahaks postitust liialt pikaks ajada ning edastan määruse, kellel selle vastu on huvi). 

 

25.08.2020 Tallinna Ringkonnakohtu määrusest nähtub eelkõige see, et ka ringkonnakohtul sai politsei järjekindlalt seadust eiravast tegevusest mõõt täis!

 

 

Tallinna Ringkonnakohtu lahendist on otsesõnu näha, et teadvalt ebaseaduslikult on käitunud Kaitsepolitsei Lõuna osakonna direktor Jaanus Kann, kes esitab põhjendustena valesid ja arusaamatuid väiteid, mis on vastuolus seaduste ja kohtupraktikaga! Olen arvamusel, et kohtumääruses viidatud etteheidetes on tema prokuratuuri poolt jäetud nö. äärmiseks! Tegelikkuses nõudsin mina dokumente järjepidevalt, korduvalt ja mulle otsesõnu suuliselt keeldus neid jälituslubasid tutvustamast kaitsepolitsei menetleja Talis Tiirik, kes viitas, et taoline on prokurör T.Perni korraldus. Ja niimoodi tuimalt ning ebaseaduslikult võis T.Tiirik, tema ülemus J.Kann ja T.Pern tegutseda  4 kuud järjest!  

 

Nii T.Pern , J.Kann kui T.Tiirik on tõenäoliselt ka sisemiselt veendunud, et riigi hüvanguks võivadki nad seadust rikkuda ja kohtupraktikat eirata!

 

Paljud kolleegid ütlevad, et taolises olukorras on olemas ju vaid kolm varianti – kas prokurör ja politseinikud ei loe seadusi, on rumalad või tegutsevad nad teadlikult ebaseaduslikult, eirates seadusi ja kohtupraktikat!

 

Seadused peaksid neid olukordasid reguleerima, selle kohta on olemas juba aastaid kehtiv kohtupraktika, aga … !  

 

Iga isik peaks julgema taolisi olukordasid ka kohtus vaidlustada.

 

 

Kindlasti läheb antud vaidlus edasi ja tegemist on suhteliselt keeruka, arusaamatu ja uskumatu olukorraga, aga olen optimist ja arvan, et Eesti riigis on hea elada. On üldteada ja inimlik, et võim muudab ning kujundab paljusid ametnikke, kes kõrgel võimu juures olles unustavad palju tegelikkust arvates, et nad on eksimatud, kuigi käituvad samal ajal selgelt ebaseaduslikult. Paljudel kujuneb aja jooksul välja enda ebaseadusliku tegevuse suhtes selge õigustus, nad (omaarvates) käituvad riigi hüvanguks ja siis ei olegi seadus enam ju nende jaoks! 

 

 

 

 

Pean tunnistama, et ühena vähestest on just Kajar Lember pikalt ja põhjalikult jutustanud analoogsetest prokuratuuri ja politsei ebaseaduslikest trikitamistest. Nagu juhuslikult astutakse politsei ja prokuratuuri poolt „kogemata“ seaduse piirist üle. See toimus Kajar Lemberiga, see on toimunud paljude teistega ja elu on näidanud, et olukord sellel „jälitusmaastikul“ aina süveneb!

 

Paljude K.Lemberi raamatut lugenud inimeste jaoks oli jälitusega seonduv nii keeruline, et nad jätsid raamatu pooleli. Paljud küsisid minult, et kas see kõik on minu arvates Eestis üldse võimalik! Mina olin enamuse Kajar Lemberi raamatus kajastatud jälitusandmete tutvustamisega seonduvate prokuratuuri ja politsei trikitamistega varasemalt kursis, sest olin oma töös näinud, kuidas minu klientidega ses osas toimiti. 

 

 

 

Klassikaline oli näide, kus politsei oli nõus jälituslubasid tutvustama, määrates tutvumiskoha (politseimajas asuv kabinet), tähtaja ja kellaaja. Kuna isik viibis vanglas, siis kuidas ta sinna politseisse jälitusandmetega tutvuma saab minna? Politsei ütles, et see pole nende asi, suhelge vanglaga. Vangla aga ütles, et see pole nende asi, suhelge politseiga!  Kui arvate, et antud olukord kuidagi lahenes, siis eksite! Nii jäigi! Kui arvate, et see juhtum on Eestis erandlik siis eksite, sest see on prokuratuuri juhtimisel politsei tegevuse tavamuster ja suudan vähemalt kolm analoogset juhtumit välja tuua!  

 

 

 

Paljuski analoogselt oli olukord eelmise aasta veebruaris, kui minule kui kaitsjale tutvustati kliendiga seotud jälitusandmeid. Kuna politseil on õigus tutvustatavaid jälitusandmeid osaliselt nö. kinni katta, siis oli politsei otsustanud, et tohutust salastamise vajadusest tulenevalt oli tutvustatavates dokumentides vajalik kinni katta enamus nende tekstist s.o. ca 60%! 

 

 

Jälituse tutvustamisega seotud õigusaktidest tulenevalt on aga kõik see mis on kinni kaetud (see mida pole avatud)  jätkuvalt riigisaladus!

 

 

Krimi-advokaadina saan ma aru, et politsei peab oma jälitustaktikaid ja salajasi kaastöötajaid varjama ja sellises tekstide osalises mitte avamises (kinni katmises) pole iseenesest miskit hullu! 

 

Juhtus aga, et need kinnikaetud teksti osad olid tegelikkuses läbi valguse nähtavad ja loetavad ! Iseenesest on ka see  olukord seadusega reguleeritud ja pidin need andmed kohe politseile tagasi andma aga sellest nähtust ilmnes absurdne tõsiasi, et Eesti riigi saladuste kinni katmine  või teatud osa avalikustamine toimub täiesti suvaliselt ja tegelikkuses pole mingit süsteemi/regulatsiooni ! 

 

Kinnikaetud tekstidest ilmnes, et teatud osa neist, mis olid kinni kaetud olid samal ajal teistes antud asjaga seotud dokumentides esitatud juba avatult ! Absurd ! 

 

Eesti riigi saladused ei saaks olla suvaliselt kord avatud, kord kinnise tekstina! Selle avalikustamise või kinnikatmise kohta peaks olema mingigi regulatsioon ! Aga seda pole ! Tõenäoliselt T.Pern teadis seda minu kliendiga toimunud näidet ja seetõttu esitas mulle tutvumiseks kõik jälitusloa tekstid juba avatult!

 

 

 

Selgituseks, et jälituslubade vaidlustamiseks on edasikaebe kord reguleeritud taoliselt, et vaidlustada saab vaid neid lubasid (määruseid), mida on sulle näidatud/tutvustatud. Tundub loogiline ! 

Aga kui prokuratuur neid lubasid (määruseid) sulle ei näita/ei tutvusta, ehk neid sulle kätte ei anna või siis teadlikult venitab nende kätteandmisega, siis sa neid vaidlustada nagu ei saaks! 

 

Prokuratuuri seisukoht on taoline, et nemad takistavad jälituslubadega tutvumist nii kaua kui vähegi võimalik ja küll „kunagi“ 5 või 10 aasta pärast kohtus saate nende osas oma arvamust avaldada, kui toimub Teie asja arutamine, koos kõigi muude materjalidega. Ehk siis, kui toimub üldmenetlus, kus arutatakse süüdistust tervikuna, mistõttu jälitus kui põhiõigusi kõige piiravam tõendite kogumise viis “upub” teiste asjade vahele ära. Selleks ajaks on kogu see jant kõigile juba ununenud ja need ebaseaduslikult käituvad politseinikud või juhtivprokurör on juba lahkunud kuskile Euroopa muudesse tähtsatesse ametitesse! 

 

Nuputasin tükk aega, et kuidas võidelda taolise prokurör T.Perni. T.Tiiriku ja J.Kanni teadvalt ebaseadusliku tegevusega ja esitasin (18.06.2020) nö. eelneva kaebuse, milles otsesõnu taolise prokuröri ja menetlejate keeldumise vaidlustasin ja vaidlustasin ka jälitamiseks antud load. Tegin seda olukorras, kus kaebuse esitamise ajaks ei olnud mulle lubasid tutvumiseks antud. 

 

Tõenäoliselt ei olnud prokuröril nüüd, peale kaebuse esitamist, enam võimalik jälituslubade tutvustamist venitada ja peale kaebuse esitamist (27.07.2020), edastas T.Pern need jälitusload tutvumiseks. 7 kuud toimunud jälitamiks andsid kohtunikud loa viiel korral. Sisuliselt „copy-pastena“ antud jälitusload kinnitasid vaid seda, et tegelikkuses usaldatakse kõike seda mida prokuratuur oma oletustes või kujutlustes jälitusluba andvale kohtunikule esitab. Kohtunik, andes prokuratuurile ja kaitsepolitseile jälitamiseks loa, ei suuda ja tõenäoliselt ka töökoormusest lähtuvalt isegi ei jõua üle kontrollida kõiki fakte (sh valesid fakte), mida prokurör kohtunikule jälitusloa taotluses esitab.  

 

Küllap „organid teavad“!

 

Jälitusloa kohtumäärusest selgus mh ka see, et prokurör on kohtunikule andnud täiendavaid suulisi selgitusi, viidanud lisaks veel taolistele asjaoludele, mida prokurör või politsei sai teada vaid mingi muu jälitusega, mida senini pole üldse tutvustatud ja mille olemasolu senini üldse eitatakse! Mida prokurör sellejuures rääkis ning kas ja kuidas kohtunik neid asjaolusid kontrollis, ei ole senini samuti võimalik tuvastada, kuigi olen ka selle kohta teinud prokurörile kirjaliku selgitusnõude!   

 

Tunnustust vääriv on aga see, et Tallinna Ringkonnakohus omas aega asjasse süüvida ja ka julges taolise määruse teha, kuigi prokuratuur püüdis ka Tallinna Ringkonnakohut eksitada, väites kohtule saadetud vastuses, et O.Kuklase ei omagi õigust kaevata, sest tema suhtes polegi jälitusluba antud (luba jälitamiseks anti erinevate kohtunike poolt kohtunik E.Vavrenjuk suhtes), kuigi selle sama loa alusel jälitati ja kuulati pealt nii O. Kuklase ja veel paljude teiste isikute kõnesid! 

 

Kuuleme ja loeme erinevates meediakanalites endise peaprokurör L.Perlingu tõsimeelseid selgitusi selle kohta, kuidas jälituslubade arv ja statistika on väga oluliselt vähenenud, kuid tegelikkus näitab, et prokuratuur/politsei võtab teadlikult jälitusloa vaid ühe isiku osas ning jälitab ja kuulab samal ajal pealt ka kõiki teisi, keda parasjagu tahab. Prokuratuuri loogika kohaselt saaks aga jälitust vaidlustada vaid see üks isik, kelle osas luba küsiti ja luba saadi. Vähemalt käesolevas asjas Tallinna Ringkonnakohus taolise prokuratuuri eksliku käsitluse välistas. Kas prokuratuur seda ka edasiselt eirab saame näha! 

 

 

Jätkan prokuröri ja kaitsepolitsei poolt koostatud muude dokumentide ja toimingute seaduslikkuse kontrolli ja vajadusel kohtus vaidlustamist ning jääb vaid loota, et Eesti õigusriik ka kunagi kohale saabub!  

 

Kui kriminaalmenetluse seadustik § 30 lg 1 näeb ette, et prokuratuur juhib kohtueelset menetlust, tagades selle seaduslikkuse ja tulemuslikkuse ning esindab riiklikku süüdistust kohtus, siis on tänaseni Eestis arusaamatu, kes tegelikkuses kontrollib prokuratuuri tegevuse seaduslikkust. 

 

Kas kohus kontrollib seda vaid juhul kui keegi kaebab või oskab kaevata? 

 

Antud juhul oskasin esitada kaebuse ja Tallinna Ringkonnakohus tagas toimingute seaduslikkuse, aga riigis ei saaks ega tohiks olla  nii, et kui ei kaeba siis keegi ka tegelikkuses ühe asutuse tegevuse seaduslikkuse üle järelevalvet ei teosta! Kas prokuratuur on väljaspool seadust? Järgmine küsimus on vastutuses aga sellest ei taha mitte keegi rääkida! 

JAGA POSTITUST

162 thoughts on “OSA 2: Kas prokuratuuri ja politsei teadlik ebaseaduslik tegevus jätkub?”

 1. What i don’t realize is actually how you’re now not really a lot more neatly-liked than you might be right now. You’re very intelligent. You realize thus considerably in relation to this matter, made me personally believe it from numerous various angles. Its like men and women are not involved except it is something to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs nice. Always take care of it up!

 2. I know, its not quite on topic, but: Please dont forget to donate for Pakistan!!!! I just talked to somebody down there and the situation is really insane! We need to help those people because we are the ones whoc causes natural disasters with the green house effect! So please donate something, every cent helps! I just did the same

 3. F*ckin’ remarkable issues here. I’m very satisfied to peer your post. Thank you a lot and i’m looking ahead to contact you. Will you kindly drop me a mail?

 4. Greetings from Florida! I’m bored to tears at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break. I enjoy the information you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, great site!

 5. Thank you for that smart critique. Me & my neighbour were preparing to do some research about that. We acquired a beneficial book on that matter from our local library and most books exactly where not as influensive as your info. I am incredibly glad to see these details which I was searching for a long time.

 6. Hi there to every body, it’s my first visit of this blog; this weblog consists of remarkable and
  really fine information designed for readers.

 7. Hi Dear, are you truly visiting this web site daily, if so afterward you will definitely get fastidious knowledge.

 8. Incredible! This blog looks exactly like my old one!
  It’s on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design. Excellent choice of colors!

 9. Great goods from you, man. I’ve take note your stuff prior to and you are just
  extremely excellent. I really like what you’ve obtained right here, really like what you are saying and the best
  way by which you say it. You are making it entertaining and you still care for to stay it smart.
  I can not wait to learn far more from you. This is
  really a great web site.

 10. Heya just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried
  it in two different web browsers and both show the same outcome.

 11. What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve
  found It absolutely helpful and it has aided me out loads.
  I hope to contribute & aid different users like its helped me.
  Great job.

 12. What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively helpful and
  it has aided me out loads. I hope to give a
  contribution & assist different users like its aided
  me. Good job.

 13. I just like the helpful info you provide for your articles.
  I’ll bookmark your weblog and test again here regularly.
  I’m rather certain I will learn a lot of new stuff proper right here!

  Best of luck for the next!

 14. Hello! I just wanted to ask if you ever have any problems with
  hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard
  work due to no back up. Do you have any solutions to
  prevent hackers?

 15. My brother suggested I would possibly like this
  web site. He used to be entirely right. This submit actually made my day.
  You can not consider simply how a lot time I had spent for this information! Thank you!

 16. Simply want to say your article is as astonishing. The clarity on your
  publish is just cool and i could suppose you are a professional
  in this subject. Well along with your permission allow me to seize your RSS feed to
  keep updated with approaching post. Thank you 1,000,000 and please carry on the gratifying work.

 17. If you would like to increase your knowledge only keep visiting this website and be updated with the newest gossip
  posted here.

 18. Hi there, I discovered your blog via Google while searching for a comparable topic, your website
  came up, it looks good. I’ve bookmarked it in my google
  bookmarks.
  Hello there, just turned into aware of your blog through Google,
  and located that it is really informative. I’m going to
  watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future.
  A lot of folks shall be benefited out of your writing.

  Cheers!

 19. Wow, wonderful blog layout! How lengthy have you ever
  been running a blog for? you made running a blog glance easy.
  The full look of your web site is fantastic, as smartly as the content!

 20. Hi! I’ve been reading your site for a long time now and finally
  got the bravery to go ahead and give you a shout
  out from Kingwood Texas! Just wanted to say keep up
  the good work!

 21. Hi everybody, here every person is sharing such
  knowledge, therefore it’s pleasant to read this blog, and I used to pay a quick visit this blog daily.

 22. Hey I know this is off topic but I was wondering if you
  knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter
  updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping
  maybe you would have some experience with something like this.

  Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 23. After I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new
  comments are added- checkbox and now each time a comment is added I receive four
  emails with the same comment. Is there a way you are able to remove me from that service?
  Thanks!

 24. Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what
  I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to everything.
  Do you have any points for novice blog writers?
  I’d definitely appreciate it.

 25. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that
  it’s really informative. I’m going to watch out for brussels.
  I’ll be grateful if you continue this in future.
  Lots of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 26. My relatives every time say that I am wasting my time here at web,
  except I know I am getting knowledge everyday by reading
  thes pleasant articles or reviews.

 27. It’s very trouble-free to find out any topic on net as compared to textbooks,
  as I found this post at this site.

 28. I blog quite often and I seriously thank you for your information. This
  great article has truly peaked my interest. I am going to book mark your blog and
  keep checking for new information about once per week.
  I subscribed to your Feed too.

 29. Simply wish to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just great and i can assume you’re
  an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please keep up the rewarding
  work.

 30. I enjoy, lead to I discovered exactly what I was taking a
  look for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day.
  Bye

 31. OMG! This is amazing. Ireally appreciate it~ May
  I give out my secrets to a secret only I KNOW and if you
  want to have a checkout You really have to believe
  mme and have faith and I will show how to make a fortune
  Once again I want to show my appreciation and may all the blessing goes to you now!.

 32. Let me give you a thumbs up man. Can I show my appreciatation amazing values and
  if you want to with no joke truthfully see and also share valuable info about how
  to become a millionaire yalla lready know follow me my fellow commenters!.

 33. I believe people who wrote this needs true loving because it’s a blessing.
  So let me give back and speak out on change your life
  and if you want to seriously get to hear I will share info about howto make money Don’t
  forget.. I am always here for yall. Bless yall!

 34. Can I show my graceful appreciation and show my inside to really good stuff and if you want
  to with no joke truthfully see Let me tell you a brief about how to get connected to girls for free I am always here for yall you
  know that right?

 35. My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 36. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

 37. Hello there, You have done a fantastic job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this site.

 38. Fantastic goods from you, man. I’ve take note your stuff prior to and you’re simply too great. I really like what you’ve obtained here, really like what you’re stating and the best way through which you assert it. You make it entertaining and you still take care of to stay it smart. I can not wait to read far more from you. This is actually a terrific site.

 39. Fantastic goods from you, man. I’ve bear in mind your stuff prior to and you’re simply too great. I really like what you’ve received here, really like what you’re stating and the way by which you are saying it. You make it entertaining and you still take care of to stay it sensible. I cant wait to read far more from you. This is actually a wonderful site.

 40. Please let me know if you’re looking for a article author for your site. You have some really great posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Cheers!

 41. Asking questions are truly pleasant thing if you are not understanding anything completely, but this post offers pleasant understanding even.

 42. Hello there, You have performed a fantastic job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this web site.

 43. I used to be recommended this blog through my cousin. I am not sure whether this submit is written via him as no one else recognize such unique approximately my difficulty. You are amazing! Thank you!

 44. of course like your website however you need to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to tell the truth however I will surely come back again.

 45. It’s not my first time to pay a visit this web site, i am visiting this site dailly and take good information from here daily.

 46. Hmm it seems like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any recommendations for rookie blog writers? I’d certainly appreciate it.

 47. Heya! I realize this is somewhat off-topic but I had to ask. Does operating a well-established blog like yours take a massive amount work? I’m completely new to operating a blog but I do write in my diary daily. I’d like to start a blog so I can share my own experience and thoughts online. Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

 48. Hi there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My website discusses a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

 49. You’re so cool! I don’t suppose I have read anything like this before. So great to find someone with some original thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This website is something that is needed on the web, someone with a little originality!

 50. Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a entirely different topic but it has pretty much the same layout and design. Great choice of colors!

 51. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it improve over time.

 52. Greetings from Colorado! I’m bored to tears at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, superb site!

 53. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 54. I am curious to find out what blog system you are working with? I’m experiencing some minor security problems with my latest site and I would like to find something more safe. Do you have any solutions?

 55. Онлайн казино радует своих посетителей более чем двумя тысячами увлекательных игр от ведущих разработчиков.

 56. Не знаете, какой подрядчик выбрать для устройства стяжки пола? Обратитесь к нам на сайт styazhka-pola24.ru! Мы предоставляем услуги по залитию стяжки пола любой площади и сложности, а также гарантируем высокое качество работ и доступные цены.

 57. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any techniques to help stop content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

 58. I am extremely inspired together with your writing talents and alsosmartly as with the layout for your blog. Is this a paid subject or did you customize it yourself? Either way stay up the nice quality writing, it’s rare to peer a nice blog like this one these days..

 59. This is the right blog for anybody who wishes to find out about this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want toHaHa). You definitely put a new spin on a topic that has been written about for a long time. Great stuff, just great!

 60. Переставьте сомнения в сторону и обратитесь к профессионалам. механизированная штукатурка с mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru – это ваш путь к ровным и гладким стенам.

 61. Hello there! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some of the posts I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely pleased I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 62. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 63. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is great blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 64. Whats up very nice web site!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your web site and take the feeds also? I am glad to seek out so many useful information here in the publish, we’d like develop more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 65. great submit, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not understand this. You should continue your writing. I am sure, you have a huge readers’ base already!

 66. Normally I do not read article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to try and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great article.

 67. obviously like your web-site however you need to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth however I will certainly come back again.

 68. Игра на деньги в Лаки Джет вдохновит тебя на достижение новых высот и позволит ощутить вкус победы.Показывай свое счастливое лицо с Lucky Jet – самым крутым развлечением на 1win.

 69. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

 70. You can use parent management software to guide and supervise children’s behavior on the Internet. With the help of the following 10 smartest parent management software, you can track your child’s call history, browsing history, dangerous content access, apps they install, etc.

 71. When I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I recieve four emails with the same comment. Perhaps there is a means you can remove me from that service? Many thanks!

 72. Article writing is also a fun, if you be acquainted with after that you can write otherwise it is difficult to write.

 73. This fictional scenario opens up a broader discussion on how individuals grapple with personal values in decision-making. It prompts exploration into the factors that shape values, the internal conflicts that arise, and the potential for values to evolve over time.

 74. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

 75. I really love your site.. Very nice colors & theme. Did you make this web site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own blog and would like to learn where you got this from or exactly what the theme is called. Appreciate it!

 76. The other day, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 77. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 78. Unquestionably consider that that you stated. Your favourite justification appeared to be at the net the simplest thing to keep in mind of. I say to you, I definitely get irked whilst folks consider worries that they plainly do not realize about. You controlled to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing with no need side effect , folks can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you

 79. I am extremely inspired together with your writing skills and alsosmartly as with the format on your blog. Is this a paid subject or did you customize it yourself? Either way stay up the nice quality writing, it’s rare to peer a nice blog like this one nowadays..

 80. Its like you read my mind! You seem to understand so much approximately this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some % to drive the message house a bit, however other than that, this is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be back.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.