Menu

OSA 3: Kas prokuratuuri ebaseaduslik tegevus jätkub?

318 kommentaari

Juhtivprokurör T.Perni 09.09.2020 tehtud “avastus” – maksumenetlusega seotud asjaoludes pole O.Kuklase aidanud kohtunik E.Vavrenjukil maksuametile valeandmeid esitada ja selles osas tuleb kriminaalmenetlus menetlus lõpetada !

Sügis on lõpetanud prokuröride puhkused ja alanud on jälle aktiivne justiitsperiood! T.Pern teatas 11.09.2020, et teatud osas oli O.Kuklase ja kohtunik E.Vavrenjuk ja M.Vavrenjuk suhtes kriminaalasja menetlemine ebaseaduslik ehk teisisõnu – prokurör lõpetas kriminaalmenetluse osaliselt ja viitas, et nüüd on O.Kuklasel õigus riigivastustuse seaduse alusel küsida riigilt raha !!!  Samal ajal ülejäänud osas püütakse menetlusega edasi minna, ainult ei tea kuidas ja millal!

Kriminaalmenetlus lõpetati osas, mis puudutas kahtlustust, et E.Vavrenjuk ja M.Vavrenjuk võisid esitada Maksuametile valeandmeid eesmärgiga vabaneda võimalikust maksukohustusest ning O.Kuklase osutas kahtlustuse versiooni kohaselt selliseks tegevuseks tahtlikku kaasabi.  

Lõpetatud kriminaalmenetluses tõstatatud maksualased kahtlused olid sisuliselt ainukeseks sisuliseks asjaoluks, mis põhjusel taotleti O.Kuklase suhtes jälituse teostamist 7 kuu jooksul!  Kõik muu oli ju see “VAIMNE SIDE” ! 

 

T.Perni oletuslik etteheide oli, et O.Kuklase andis E.Vavrenjukile ja M.Vavrenjukile maksumenetlusega seonduvat ebaseaduslikku nõu ja/või arvamust. Samas pidi maksuõigust teadma pidanud juhtivprokurörile juba jälitamise  algusest olema teada, et viimased 3 aastat töötuna olnud kohtuniku abikaasa M.Vavrenjuki poolt Tartus, Annelinnas korteri üürimisel saadud 200- 300 euro suurune üür ei ulatu mitte kuidagi isegi elatusmiinimumi alammäärani ja seetõttu ei peagi sellelt tulumaksu maksma. 

 

Järelikult, oli või pidi T.Pern juba algusest peale olema teadlik ka sellest, et M.Vavrenjukil ei ole võimalik varjata maksukohustust mida ei eksisteerinud ja ei saanud sellega seoses anda ka MTA-le valeandmeid. 

  Kapo ja T.Pern püüdsid läbi maksuametnike ja kriminaalmenetluse korduvalt panna E.Vavrenjukki ja M.Vavrenjukki uskuma, et neil see maksukohustus siiski on  ja lõpuks M.Vavrenjuk konstanteeris ülekuulamisel “… et kui see tegu on kuritegu, siis olen selle toime pannud” !  

 

Jälle tuleb meelde see nn. Leedu vanasõna, millele olen ka eelnevates postitustes viidanud. 

 

Kokkuvõtteks võib ütelda: “Hea veel, et M.Vavrenjuk ei võtnud J.F Kennedy tapmist enda peale, mis siis et ta polnud sellel ajal isegi mitte sündinud!” 

 

On fakt, et prokuratuuri poolt teadlikult provokatsioonidega pikale venitatud maksumenetlus oli ilma sisulise aluseta. Vaatamata venitamisele lõpetas ka MTA selle maksumenetluse juba 25.10.2019 aga samas suutis prokuratuur selle alusetu maksumenetlusega seotud asjaoludel ja enne maksumenetluse lõpetamist veel 4. korral saada Harju Maakohtu kohtunikelt jälitamiseks loa, 7 kuud jälitada ja peale MTA poolt maksumenetluse lõpetamist venitada samadel alustel seda kriminaalmenetlust veel edasi peaaegu aasta ! 

 

 

 

On oluline märkida, et T.Pern ei pidanud vajalikuks osalise kriminaalmenetluse lõpetamise ja sellest tuleneva ebaseadusliku jälitamisega seotud infot jagada Tallinna Ringkonnakohtuga, kus käib arutelu O.Kuklasega seoses 4. korral võetud jälituslubade andmise õiguspärasuse üle! 

 

Kuigi prokuratuur on O.Kuklase suhtes osaliselt kriminaalmenetluse lõpetanud, jättis T.Pern 11.09.2020 Tallinna Ringkonnakohtule esitatud vastuses lõpetamise kohta info lisamata. Faktiliselt oli just see maksumenetlusega seonduv prokuröri poolt üheks peamiseks  põhjenduseks, miks peeti vajalikuks O.Kuklase kõnesid pealt kuulata ja teda ligi 7 kuud jälitada. Absurdne on see, et prokurör püüab kriminaalmenetluse lõpetamise määruses oma 1,5 aasta pikkust ebaseaduslikku ja alusetut menetlemist õigustada, väites et tema ei teadnud või ei saanud kohe aru, et see maksumenetlusega seonduv teema on ainetu!  Samas iga maksuõigusega natukenegi kokku puutunud isik võis juba esmasel tutvumisel aru saada, et  tegemist ei olnud maksukohustusega mida üldse oli vajalik varjata, sest seda maksukohustust polnud. 

 

Isegi kui isik juriidilisest teadmatusest/oskamatusest võtab olematu maksukohustuse varjamise omaks ei saa see olla aluseks 1,5 aastasele kriminaalmenetluse läbiviimisele! 

 

Kui tavakodanik ei saa aru maksuõigusega seotud asjaoludest, siis pidi juba algusest peale sellest aru saama prokurör T.Pern ! 

 

 

Maksuõiguslikud teemad on spetsiifilised ja mulle oli menetluse algusest peale mõistetamatu see, kuidas taolist olematu maksukohustusega seotud probleemi on võimalik üldse 7 kuud jälitada, pealt kuulata ja 1,5 aastat.  O.Kuklase viitas olematule maksukohustusele juba maksumenetluse tekkimise alguses. Olukorras kus Kapo ja T.Pern seda kõike tegevust salaja jälgisid oleksid nad sellest salajasest pealtkuulamistest võinud/pidanud saama ka (tasuta õigusabi !) teadmise, et vbl.a seda maksukohustust polegi ? Menetlejatel oli võimalik see teema üle küsida ka MTA töötajatelt ja lihtsasti veenduda, et maksukohustust ei olnud ja ei saanudki olla! Kahjuks Kapo ja prokuratuuri teadmatus ja oskamatus maksuõigusakte tõlgendada tingis olukorra, kus antud asjaoludel prokurör muudkui jätkas neljal korral jälitusloa taotlemisel kohtunike eksitamist ja Harju Maakohtu kriminaalkohtunikud ka ekslikult pikendasid ja võimaldasid O.Kuklase suhtes jälitustoimingute teostamist. 

 

 

 

Kuigi tänaseks on selle 1,5 aasta menetlemise järel selles osas menetlus lõpetatud, siis on uueks probleemiks taoliste inimese jaoks näilikult heade menetluslike otsuste s.t. kriminaalmenetluse  

     lõpetamiste vaidlustamine, sest lõpetamise motiivid kirjutas prokurör vaid ennast õigustavad, samas ebaõiged ja absurdsed!     

 

Menetluslik probleem seisneb selles, et kui prokuratuur poolteist aastat mingit kriminaalasja alusetult menetleb ja siis otsustab asja mingil hetkel lõpetada, siis ei tunnista ta mitteoma viga või oskamatust. Me kõik teeme vigu ja olen püüdnud ka ise oma vigu alati tunnistada! Prokurör aga esitab 1,5 aasta alusetu menetlusaja järel vaid isikuid halvustavaid ja enda tegevust õigustavaid põhistusi ning taolisi prokuröri poolseid isikuid eksitavalt süüdistavaid motiive ei saakski nagu keegi vaidlustada ? Eesti Vabariigis peaks iga isik saama kaevata menetluse lõpetamisele ka siis kui prokurör esitab oma vale menetlemise kohta vaid enda tegevust õigustavaid motiive. 

Miks? Sest ei saa olla nii, et olematut kuritegu menetletakse 1,5 aastat ning siis otsustatakse menetlus lõpetada õigustades sellejuures enda maksuõiguslikku oskamatust !   

 

Seadusandlus ja Riigikohtu praktika (3-1-1-39-16) ei võimalda üldjuhul taolist lõpetamist vaidlustada.

 Siiski, on mõned erandid !  

 

Seaduse süstemaatilise tõlgendamise tulemina on Riigikohtu praktikas leitud, et kriminaalmenetluse lõpetamine ei ole käsitatav tavalise menetlustoiminguna KrMS § 228 lg 1 mõttes ega ole seetõttu vaidlustatav KrMS 8. peatüki 5. jaos sätestanud korras (Riigikohtu kriminaalkolleegiumi lahendid 3-1-1-41-08, p-d 9-10 ja 3-1-1-47-09, p 13). Sellise seisukoha sedastamisel on lähtutud seega arusaamast, et kriminaalmenetluse lõpetamine ei saa reegeljuhtumil tuua kaasa kas kahtlustatava või süüdistatava huvide edasist negatiivset riivet, mistõttu pole alust laiendada talle ka kaebeõigust kriminaalmenetluse lõpetamise vaidlustamiseks. 

 

Siin on väljavõte kriminaalasja lõpetamise määrusest:

 

Edasises praktikas on Riigikohus aga möönnud, et erandjuhtudel võib kriminaalmenetluse lõpetamise määrusega kaasneda ka näiteks süüdistatava õiguste riive ja et sellisel juhul tuleb aktsepteerida kriminaalmenetluse lõpetamise vaidlustamist uurimiskaebemenetluses!  

 

 

On fakt, et prokuratuur teadis või pidi teadma, et ei saanud varjata olematut maksukohustust  ! 

Jääb vägagi selge tunne, et kriminaalmenetluses on uurimiskaebuste ja määruskaebuste teema just prokuratuuri kaasabil tehtud seadusandja poolt väga keeruliseks ehk praktiliselt võimatuks, sest on väga väike seltskond kes üldse taolist uurimiskaebemenetluse teemat valdavad ja praktikas venitab prokuratuur taoliste menetlusotsuste isikule tutvustamisega kuni kriminaalasja kohtusse saatmiseni ! Kui isik isegi püüab uurimiskaebemenetluses mingit kaebust teha siis on seda algselt võimalik teha vaid kõrgemalseisvale prokurörile ja see ei lahenda asja enne kui alama astme prokurör on kriminaalasja juba saatnud kohtusse ja “arutage” siis 4-5 aasta pärast üldmenetluses seda teemat! ! Seega võib öelda, et enamus uurimiskaebemenetluse mehhanismist on tegelikkuses vaid näilik rähklemine !  Nii see aga õigusriigis ei tohiks olla ? 

Iseenesest juba see sõna – uurimiskaebemenetlus on tavainimese jaoks nii keeruline, et enamus ei suuda seda esimestel kordadel isegi õigesti välja ütelda, rääkimata selle sisu analüüsist või kaebamisest !  

 

Õigusriigis peaks taoliste jaburate olukordade järele keegi valvama ?  Arvan, et taolisi olukordasid on ka paljudel teistel isikutel ja püüan käesoleva postitusega julgustada ka teisi Eesti inimesi oma õiguste ja hea nime eest seisma ning taolisi alusetuid menetlusi, samas näilikult ilusaid kriminaalasja lõpetamiste  jaburaid ja valesid motiive alati vaidlustama !  Eesti võiks siiski õigusriigiks saada ! 

JAGA POSTITUST

318 thoughts on “OSA 3: Kas prokuratuuri ebaseaduslik tegevus jätkub?”

 1. Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 2. I got what you intend, appreciate it for putting up.Woh I am lucky to find this website through google. “I was walking down the street wearing glasses when the prescription ran out.” by Steven Wright.

 3. Good stuff, thanks for posting. I was actually looking for something else and this site came up lol. Oh well, 2 minutes of my life gone! Totally worth it though!

 4. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 5. Ive been following your website for 4 days now plus I should tell you I get tons benefits from your piece of writing. with now how I can get news update from your website?

 6. If you would like to obtain much from this article then you have to apply such methods to
  your won website.

 7. Hello! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 8. Hi there this is somewhat of off topic but I was wanting to
  know if blogs use WYSIWYG editors or if you have
  to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding
  expertise so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

 9. After I initially left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new
  comments are added- checkbox and now every time a comment is added I
  recieve 4 emails with the exact same comment. Perhaps there is an easy method you are able
  to remove me from that service? Cheers!

 10. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 11. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

 12. Hi there i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this piece of writing i thought i could also make comment due to this sensible piece of writing.

 13. Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Thanks a lot

 14. I was very happy to find this site. I wanted to thank you for your time just for this wonderful read!! I definitely enjoyed every little bit of it and I have you book-marked to see new things on your website.

 15. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with useful information to work on. You have performed an impressive activity and our whole group will be grateful to you.

 16. Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the problem solved soon. Cheers

 17. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that “perfect balance” between superb usability and visual appeal. I must say you have done a very good job with this. In addition, the blog loads extremely fast for me on Chrome. Outstanding Blog!

 18. I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your blog. It looks like some of the text within your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This might be a problem with my browser because I’ve had this happen before. Cheers

 19. I think this is one of the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The site style is great, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 20. Simply wish to say your article is as astonishing. The clearness in your submit is simply cool and i can assume you are knowledgeable in this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to stay up to date with approaching post. Thank you one million and please continue the gratifying work.

 21. I think this is one of the such a lot important information for me. And i’m glad reading your article. However wanna remark on few basic things, The website taste is great, the articles is in point of fact excellent : D. Good process, cheers

 22. Great web site. A lot of useful information here. I’m sending it to some pals ans also sharing in delicious. And obviously, thank you for your effort!

 23. You’re so awesome! I don’t suppose I have read anything like this before. So great to find somebody with some original thoughts on this subject. Really.. thanks for starting this up. This site is something that is needed on the web, someone with a little originality!

 24. I delight in, lead to I found exactly what I used to be taking a look for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 25. you are in point of fact a just right webmaster. The web site loading velocity is incredible. It kind of feels that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you have performed a great process in this matter!

 26. Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon every day. It will always be helpful to read content from other writers and practice a little something from their sites.

 27. Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

 28. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 29. Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

 30. Hey! I know this is kind of off-topic but I had to ask. Does operating a well-established blog like yours take a massive amount work? I’m completely new to blogging but I do write in my diary on a daily basis. I’d like to start a blog so I can share my experience and views online. Please let me know if you have any ideas or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

 31. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 32. Онлайн казино радует своих посетителей более чем двумя тысячами увлекательных игр от ведущих разработчиков.

 33. Онлайн казино отличный способ провести время, главное помните, что это развлечение, а не способ заработка.

 34. First off I want to say fantastic blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts before writing. I have had a difficult time clearing my mind in getting my thoughts out. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Kudos!

 35. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the problem solved soon. Kudos

 36. Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.

 37. Хотите заказать стяжку пола в Москве, но не знаете, где искать надежного подрядчика? Обратитесь к нам на сайт styazhka-pola24.ru! Мы предоставляем услуги по устройству стяжки пола м2 по доступной стоимости, а также устройству стяжки пола под ключ.

 38. Unquestionably believe that that you stated. Your favourite justification appeared to be at the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked at the same time as other folks consider worries that they plainly do not recognise about. You controlled to hit the nail upon the top as smartlyand also defined out the whole thing with no need side effect , other folks can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you

 39. I am curious to find out what blog system you happen to be working with? I’m experiencing some minor security problems with my latest website and I would like to find something more safeguarded. Do you have any solutions?

 40. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% positive. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Thank you

 41. I have been surfing online more than three hours lately, yet I never found any fascinating article like yours. It’s lovely value enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet shall be much more useful than ever before.

 42. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. However just imagine if you added some great photos or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this website could certainly be one of the most beneficial in its niche. Amazing blog!

 43. I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your website. It appears as if some of the text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This might be a problem with my web browser because I’ve had this happen before. Thank you

 44. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance. I must say you have done a awesome job with this. Additionally, the blog loads very fast for me on Chrome. Superb Blog!

 45. What i do not realize is in reality how you’re now not really a lot more well-appreciated than you may be right now. You are so intelligent. You realize therefore significantly in relation to this topic, produced me personally believe it from so many numerous angles. Its like men and women don’t seem to be interested until it’s something to accomplish with Lady gaga! Your personal stuffs excellent. Always deal with it up!

 46. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 47. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and engaging, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something that not enough folks are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my search for something relating to this.

 48. Post writing is also a fun, if you be acquainted with after that you can write otherwise it is difficult to write.

 49. Hmm it appears like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any helpful hints for first-time blog writers? I’d certainly appreciate it.

 50. Currently it sounds like Movable Type is the top blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 51. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 52. Hi, i think that i saw you visited my web site so i came to return the favor.I am trying to find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 53. It’s really very difficult in this full of activity life to listen news on TV, thus I only use world wide web for that purpose, and take the newest news.

 54. First off I want to say wonderful blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your mind before writing. I have had a tough time clearing my mind in getting my thoughts out. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are wasted just trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips? Thanks!

 55. I have been surfing online more than three hours these days, yet I never found any interesting article like yours. It’s lovely worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made just right content as you did, the internet shall be much more useful than ever before.

 56. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.

 57. I must thank you for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping to view the same high-grade blog posts from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my very own website now 😉

 58. Hi, Neat post. There is a problem together with your web site in internet explorer, might check this? IE still is the marketplace leader and a good section of other folks will miss your fantastic writing due to this problem.

 59. Хотите получить идеально ровные стены без лишних затрат? Обратитесь к профессионалам на сайте mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru! Мы предоставляем услуги по машинной штукатурке стен по доступной стоимости, а также гарантируем устройство штукатурки по маякам стен.

 60. Excellent blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any ideas? Appreciate it!

 61. I will right away take hold of your rss as I can not in finding your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please permit me realize so that I may subscribe. Thanks.

 62. Hi, Neat post. There is a problem with your web site in internet explorer, might check this? IE still is the marketplace leader and a good component to other people will omit your great writing due to this problem.

 63. Hi there just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Ie. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the problem resolved soon. Kudos

 64. I am curious to find out what blog system you happen to be working with? I’m experiencing some minor security problems with my latest website and I would like to find something more safe. Do you have any suggestions?

 65. I was wondering if you ever considered changing the page layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?

 66. Hi! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my iphone4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this problem. If you have any suggestions, please share. Cheers!

 67. Whats up this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 68. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 69. Наслаждайся невероятными моментами и выигрышами в игре Лаки Джет на официальном сайте 1win. Играй в Lucky Jet на деньги и забудь о скуке – непредсказуемые полеты и крупные выигрыши ждут тебя!

 70. I’ve read some good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how much attempt you put to create one of these magnificent informative web site.

 71. Wow, superb blog format! How long have you been blogging for? you make blogging glance easy. The whole glance of your site is magnificent, let alonesmartly as the content!

 72. What’s up i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this piece of writing i thought i could also make comment due to this sensible post.

 73. Because the admin of this web site is working, no uncertainty very soon it will be famous, due to its quality contents.

 74. I think this is one of the so much significant information for me. And i’m glad reading your article. However wanna observation on few basic things, The website taste is perfect, the articles is really excellent : D. Good process, cheers

 75. Hi! I could have sworn I’ve been to this web site before but after going through some of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 76. Hi there, I found your blog via Google whilst searching for a comparable matter, your web site got here up, it seems to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 77. Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to offer something back and help others like you helped me.

 78. Puede utilizar un software de gestión para padres para guiar y supervisar el comportamiento de los niños en Internet. Con la ayuda de los siguientes 10 software de administración de padres más inteligentes, puede rastrear el historial de llamadas de su hijo, el historial de navegación, el acceso a contenido peligroso, las aplicaciones que instalan, etc.

 79. Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the problem solved soon. Many thanks

 80. Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post and the rest of the site is also really good.

 81. Yesterday, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 82. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful information specially the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 83. This is a great tip especially to those new to the blogosphere. Short but very accurate information Thanks for sharing this one. A must read article!

 84. Hey there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 85. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks a lot!

 86. I want to to thank you for this good read!! I certainly enjoyed every little bit of it. I have you bookmarked to check out new stuff you post

 87. Spot on with this write-up, I seriously believe this site needs a lot more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the information!

 88. Hi there, I do think your web site might be having browser compatibility issues. When I look at your site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Apart from that, wonderful website!

 89. Its like you read my mind! You seem to understand so much approximately this, like you wrote the e-book in it or something. I feel that you simply could do with some % to pressure the message house a bit, however other than that, this is magnificent blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 90. I am extremely inspired together with your writing skills and alsosmartly as with the format on your blog. Is this a paid subject matter or did you customize it yourself? Either way stay up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days..

 91. If you want to increase your experience simply keep visiting this website and be updated with the newest information posted here.

 92. Hi all, here every one is sharing these experience, thus it’s good to read this blog, and I used to visit this blog everyday.

 93. Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Bless you

 94. I am curious to find out what blog system you have been utilizing? I’m experiencing some minor security problems with my latest website and I would like to find something more safe. Do you have any solutions?

 95. I was wondering if you ever considered changing the layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?

 96. Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design. Wonderful choice of colors!

 97. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 98. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.

 99. Howdy! I just would like to give you a huge thumbs up for the great info you’ve got here on this post. I’ll be coming back to your website for more soon.

 100. It’s really very difficult in this busy life to listen news on TV, thus I simply use web for that purpose, and take the most up-to-date news.

 101. The other day, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 102. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 103. I blog quite often and I truly appreciate your content. This article has really peaked my interest. I am going to bookmark your website and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 104. Thanks for the marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you might be a great author. I will make sure to bookmark your blog and will often come back someday. I want to encourage you to definitely continue your great job, have a nice morning!

 105. You really make it seem so easy together with your presentation however I in finding this topic to be really something which I think I might never understand. It kind of feels too complicated and very broad for me. I am taking a look forward on your next post, I will try to get the cling of it!

 106. Hi to every body, it’s my first pay a visit of this webpage; this webpage includes awesome and in fact good information in favor of readers.

 107. When I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails with the same comment. Perhaps there is a means you can remove me from that service? Cheers!

 108. Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon every day. It will always be helpful to read content from other writers and practice a little something from their sites.

 109. Thank you a bunch for sharing this with all folks you really recognize what you are talking approximately! Bookmarked. Please also talk over with my site =). We will have a link change agreement among us

 110. You really make it seem so easy with your presentation however I in finding this topic to be really something which I feel I might never understand. It sort of feels too complicated and very extensive for me. I am looking forward in your next post, I will try to get the hang of it!

 111. Hi, i think that i saw you visited my website so i came to return the favor.I am trying to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 112. Good day! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 113. I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are amazing! Thanks!

 114. Tremendous things here. I’m very satisfied to peer your article. Thank you so much and I’m taking a look forward to touch you. Will you please drop me a mail?

 115. What’s up friends, how is all, and what you wish for to say regarding this article, in my view its truly remarkable designed for me.

 116. I feel this is one of the such a lot significant information for me. And i’m satisfied reading your article. However wanna remark on few common things, The website taste is great, the articles is really nice : D. Just right task, cheers

 117. Hi there, yes this piece of writing is actually pleasant and I have learned lot of things from it concerning blogging. thanks.

 118. My spouse and I absolutely love your blog and find most of your post’s to be just what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content for you personally? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on a few of the subjects you write regarding here. Again, awesome web log!

 119. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Thanks

 120. Hello there, You have performed an excellent job. I will definitely digg it and for my part recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this site.

 121. For most up-to-date news you have to pay a visit world wide web and on internet I found this site as a most excellent web site for latest updates.

 122. Hey there! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Cheers

 123. Great beat ! I wish to apprentice whilst you amend your site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a applicable deal. I were tiny bit familiar of this your broadcast provided vibrant transparent concept

 124. Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 125. I do agree with all the concepts you have introduced on your post. They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are too brief for newbies. May just you please prolong them a bit from next time? Thank you for the post.

 126. Everything is very open with a precise description of the issues. It was truly informative. Your website is very helpful. Thanks for sharing!

 127. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

 128. Hi there! This post couldn’t be written any better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I am going to forward this article to him. Pretty sure he’ll have a good read. Thanks for sharing!

 129. It’s actually a nice and helpful piece of information. I’m satisfied that you simply shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 130. Thank you, I have recently been searching for information approximately this topic for ages and yours is the best I have came upon so far. However, what concerning the conclusion? Are you positive about the source?

 131. Hello there, simply became aware of your blog thru Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate in case you continue this in future. Many folks will probably be benefited from your writing. Cheers!

 132. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I found this in my search for something relating to this.

 133. I think this is one of the such a lot important information for me. And i’m glad reading your article. However want to remark on few basic things, The site taste is great, the articles is in point of fact excellent : D. Good task, cheers

 134. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thank you for the post. I will definitely comeback.

 135. Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon every day. It will always be interesting to read content from other writers and practice a little something from their sites.

 136. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 137. I’m not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.

 138. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

 139. No matter if some one searches for his necessary thing, so he/she desires to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.

 140. This design is wicked! You certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 141. I will right away grab your rss as I can not find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please permit me recognise so that I may just subscribe. Thanks.

 142. I used to be recommended this blog by way of my cousin. I am now not sure whether this submit is written by means of him as no one else understand such certain approximately my difficulty. You are wonderful! Thank you!

 143. Fantastic blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any recommendations? Many thanks!

 144. Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thanks

 145. Howdy! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thanks

 146. I like the valuable information you supply in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am fairly certain I will be informed many new stuff right here! Good luck for the following!

 147. It’s really a nice and helpful piece of information. I’m glad that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 148. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this information together. I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 149. Good day I am so happy I found your website, I really found you by error, while I was browsing on Digg for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say many thanks for a incredible post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the superb job.

 150. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any solutions to help stop content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

 151. I don’t even understand how I stopped up here, however I thought this publish was good. I don’t recognise who you’re however definitely you are going to a famous blogger if you are not already. Cheers!

 152. My spouse and I stumbled over here from a different page and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking over your web page yet again.

 153. You really make it seem so easy together with your presentation however I in finding this topic to be really something which I feel I would never understand. It sort of feels too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 154. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays.

 155. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from. appreciate it

 156. What’s up to all, the contents present at this web site are really remarkable for people experience, well, keep up the nice work fellows.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.