Menu

Pankrotihalduri ja kohtuniku koostöö – korruptsioon või emotsioon?

843 kommentaari

 

29.01.2020 tegi Riigikohus tsiviilasjas nr 2-17-18069 tähelepanuväärse kohtulahendi pankrotihalduri õiguste kaitsega seoses. Riigikohtusse jõudnud kaasus näitab, kuidas üks pankrotimenetlus võib kujuneda emotsionaalsetel või muudel põhjustel kohtuniku ja pankrotihalduri aastatepikkuseks tüliks ning lõpuks ei olegi enam aru saada, miks taoline olukord üldse tekkis ning kuidas see aitab Eestis kaasa ausa ärikeskkonna loomisele. 
 

Pankrotihalduri ja kohtuniku koostöö –  korruptsioon või emotsioon?  

 
Pankrotiseaduse § 3 tulenevalt toimub pankrotimenetlus nii kohtu- kui ka kohtuvälise menetlusena.   
Kohtumenetlust viib läbi kohtunik aga kohtuvälise menetluse juhtimiseks/läbiviimiseks nimetab kohtunik pankrotihalduri. Pankroti väljakuulutamise järgselt peab kohtuniku poolt nimetatud pankrotihalduri kinnitama ka võlausaldajate üldkoosolek. Seega ei ole kohus selles küsimuses ainuotsustaja.
Foto: Unsplash fotopank

Pankrotihaldur kui “kohtuniku käepikendus”?

 
Kohtu poolt nimetatud pankrotihaldur on pankrotimenetluses nagu „kohtuniku käepikendus“, millega peavad nõustuma ka võlausaldajad! 
Kui pankrotimenetluse käigus juhtub, et kohtunik, kes määras pankrotimenetluse läbiviimiseks pankrotihalduri, pöörab oma „käepikendusega“ tülli, siis on Eestis tegelikud võimalused taolistes emotsionaalsetes olukordades lahendusi leida päris keerulised !  
 

Märgiline lahend pankrotihalduri õiguste kaitsel?

 
29.01.2020 tegi Riigikohus tsiviilasjas nr 2-17-18069 tähelepanuväärse kohtulahendi pankrotihalduri õiguste kaitsega seoses. 
Nimelt on Harju Maakohtu menetluses AS E-Profiil (pankrotis) pankrotimenetlus, kus tekkisid vastastikku tõsised arusaamatused kohtuniku ja pankrotihaldurite vahel. Harju Maakohtu kohtunik M. Varusk otsustas 28.06.2018 vabastada tema enda poolt pool aastat varem antud menetluse pankrotihalduriks nimetatud S. Taela esitades pankrotihaldurile üheksa väidetavat süülist etteheidet!  
Antud pankrotimenetluses on tänaseks osalenud juba 4 pankrotihaldurit, kuid Riigikohus leidis, et mitte ühtegi rikkumist polnud ja otsustas oma 29.01.2020 lahendiga S. Taela AS E-Profiil (pankrotis) pankrotihalduri ülesannetesse ennistada ning sellega seoses tühistada kõik alama astme kohtute lahendid.
Pankrotihalduri ja kohtuniku - kuklase
Foto: Unsplash fotopank

Kohtuniku ja pankrotihaldur erimeelsused? 

 
Pankrotihaldurile algselt ette heidetud 9 rikkumist olid näiliselt sisulised – kohtule teabe andmise kohustuse, vara müügi kohustuse korraldamise, laenu võtmise keelu, lojaalsuskohustuse ja hoolsuskohustuse rikkumised (RKTKo nr 2-17-18069, p 2). Lisaks nõudis kohus korduvaid ettekandeid, selgitusi ja ülevaateid aga samas pidi haldur tegelema pankrotis oleva ettevõtte juhtimisega. Võlgniku ettevõte tegutses, seal töötas üle 200 töötaja ning võlausaldajate esimene üldkoosolek otsustas jätkata ettevõtte tegevust kuni vara müügini.  
Haldur, kes peaks selles suhteliselt mahukas menetluses aktiivselt tegutsema ja tegelema ettevõtte pankrotimenetluse läbiviimisega, ettevõtte juhtimisega, hoolsuskohustuse ja kõikvõimalike muude ülesannetega, tegeles ühtlasi sisuliselt kohtunikuga „võitlemisega“. 
Tänaseks on pankrotimenetlus kestnud juba üle 2 aasta ning tegelikkuses on raske piiritleda seda, kes on antud olukorras võitja ja kes kaotaja.  
Antud juhtumis julges kohtuniku poolt kõrvaldatud pankrotihaldur vaidlustada nii temale esitatud 9 rikkumist kui ka tema vabastamise. Ka ringkonnakohus leidis pankrotihalduri määruskaebuse lahendamisel, et kohtuniku poolt pankrotihaldurile esitatud üheksast etteheitest olid 4 esitatud ekslikult, kuid ülejäänud 5 siiski põhjendatud.  
Foto: Unsplash fotopank

Edasikaebamine “üle noa tera”? Uus seaduse redaktsioon?

 
Kuivõrd pankrotihaldur ei nõustunud ka ringkonnakohtu käsitlusega, otsustas haldur oma õiguste kaitseks pöörduda Riigikohtusse. Riigikohtusse pöördumine toimus sisuliselt “üle noa tera“, sest pankrotihalduri õiguste kaitsmisele on Justiitsministeerium ja seadusandja otsustanud käesolevaks ajaks seada täiendavaid tõkkeid. PankrS § 68 lg 6 kuni 29.03.2019 kehtinud redaktsiooni kohaselt oli halduril õigus esitada tema vabastamise määruse peale määruskaebuse ka Riigikohtule, kuid alates 29.03.2019 kehtiva redaktsiooni järgi ei ole see enam võimalik.  
Antud asjas tegi Tallinna Ringkonnakohus pankrotihalduri suhtes lahendi 27.03.2019 s.o. kaks päeva enne PankrS § 68 lg 6 uue redaktsiooni jõustumist, mistõttu tekkis küsimus kas halduril on üldse kaebeõigus, sest kaebetähtaja jooksul (15 päeva) jõustus seadusemuudatus, mis välistab Riigikohtusse edasikaebamise. 
 

Riigikohus – halduri kaebeõigus oli seekord veel olemas, kõik varasemad haldurile esitatud etteheited on põhjendamatud! 

 
Riigikohtu 29.01.2020 lahend on kindlasti tähelepanuväärne, aga olukorras, kus varasemalt olid kaks kohtuastet ja neli kohtunikku arvamusel, et haldur on pannud toime suure hulga jämedaid rikkumisi, kuid Riigikohus leidis, et haldur pole tegelikkuses rikkumisi toime pannud, siis on pankrotihaldurid  vaatamata juba 25 aastat kehtinud pankrotiseadusele ikka väga „tuulte meelevallas“! Jah, on tõesti võimalik, et kõik kolm kohtuastet on erineval arvamusel, kuid kahetusväärne on see, et alates 29.03.2019 jäävad taolised vaidlused ainult esimese ja teise astme piiridesse, kuivõrd alates nimetatud ajast on seadus välistanud Riigikohtusse edasikaebamise. 
 

Miks ja kas on uus seaduse redaktsioon põhjendatud?

 
Arusaamatuks jääb see, mis põhjusel pidas Riigikogu põhjendatuks seadustada Justiitsministeeriumi poolt esitatud eelnõu ja piirata pankrotihalduri kaebeõigust. Antud kaasus näitab konkreetselt, et taoline kaebamise piiramine on ja oleks ka antud situatsioonis olnud ebaõige ning väga määratlematute tagajärgedega ning seda ka seaduse ühetaolise kohaldamise aspektist lähtudes.
Antud kaasuse laiem tähendus on selles, et pankrotihaldur on järjest enam pandud olukorda, kus tal on vastas nii võlausaldajad, kes väga tihti püüavad survestavalt suunata haldurit neile kasulikus suunas käituma, kui ka võlgnik, kes püüab võimalikke „sigadusi“ varjata, ning kui menetlusse satub kohtunik, kellel on omad emotsioonid, siis on tegemist ülimalt keerulise olukorraga, mille puhul on raske halduri töö tulemuslikkust, efektiivsust ning ausa ärikeskkonna saavutamisele suunatud tegevust saavutada. 
 

Kas haldurit aitab politsei või prokuratuur?

 
Kui antud arutluse põhjal tekib kellelgi ettepanek, et pankrotihaldur peaks ähvardava võlgniku või võlausaldajate suhtes esitama avalduse politseisse, siis soovitan otsida ja leida selleks seadustest tulenev alus ning küsida politseist või prokuratuurist, millal ja kas nad on taoliste haldurit survestavate juhtumitega kunagi tegelenud !  
 

Pankrotihalduri ja kohtuniku koostöö?

 
Peaks olema mõistetav, et tänases ühiskonnas toimuvad võlausaldajate ja võlgnike poolt halduri suhtes esitatavad ähvardused rafineeritult, loomulikult ilma vägivallata, kuid halduri, võlgniku ja võlausaldajate suhtes toimuva tegevuse aluseks on ja peaks olema halduri ja kohtuniku koostöö, suhtlemine! Kahjuks püütakse meie ühiskonnas aga taolist koostööd väga paljudel juhtudel määratleda korruptsioonina ja/või kohtuniku ja halduri vahelise toimingupiirangu rikkumisena. Seejuures ilma, et keegi üldse rohkemat selle üle arutleks või selle kohta sooviks midagi täpsemalt selgitada või selgitusi jagada! 
Näiteks, 24.10.2019 on Riigikogus pikalt arutletud toimingupiirangute olukorra ebaselguse osas. Ka antud arutelul on õiguskantsler viidanud, et Eesti ei tohiks liikuda suunda, kus ebaselgetel alustel on põhimõtteliselt võimalik igaühte vastutusele võtta. Inimese jaoks peaks olema selge, mis on keelatud ja mis lubatud juhul, kui tagajärjeks on kriminaalkaristus. Seadust peaks saama reguleerida ka nii, et tagajärjeks ei ole kriminaalkaristus, vaid öeldakse, kuidas on õigused ja kohustused jagunenud ja ka avalikkus teaks selgelt seda, mis on keelatud. Kriminaalkaristuse korral ei tohiks olla halle alasid. 
Pankrotihalduri ja kohtuniku - Riigikohtu lahend - korruptsioon - Kuklase
Foto: Unsplash fotopank

Kes siis peaks ütlema, mis on keelatud ja mis lubatud juhul, kui tagajärjeks on kriminaalkaristus? 

 
On kummaline, et eelviidatud Riigikogu arutelul on prokuratuur sisuliselt vastandunud õiguskantslerile, väites deklaratiivselt, et inimene peab käituma ausalt ja vältima ebaausaid tegusid, ise nende küsimuste üle järele mõtlema ja seejärel langetama otsused. Prokuratuur on sealjuures kogu aeg lubanud kõikide ebaselguste puhul anda täiendavaid selgitusi, kuid millal ja kellele on prokuratuur tegelikult neid selgitusi jaganud. Kas prokuratuur ongi tõe monopol seaduste tõlgendamise osas. 
 
Prokuratuur on ju seadusest tulenevalt süüdistaja rollis ja seaduste tõlgendamise või põhiseadusele vastavuse järelevalvet ja üldisi selgitusi peaks jagama siiski õiguskantsler.Hinnangute andjaks saaks olla ka kindlasti kohus, kuid kohus saab seda teha vaid üksnes konkreetsete juhtumite kaudu.
Tegelikkus on see, et prokuratuur tegeleb paljudel juhtudel n-ö seadusele otsa vaatamise ja inimeste ning juhtumite kohtu kaudu testimisega, et kas see või teine õigusnorm teatud situatsioonis töötab ehk siis teisisõnu „inimkatsetega“!  Alati võime väita, et soovitakse kaitsta inimesi ja ausat riiki, aga kas olukord, kus prokuratuur „viskab“ proovimiseks/tõlgendamiseks kohtu ette inimese/inimesed, kelle osas prokuratuur tahaks taolise „inimkatse“ kaudu saada endale tõlgendust/selgust, ongi osa õigusriigist. Nii ei tohiks olla !   
 

Milline on õiguskantsleri arvamus?

 
Õiguskantsler Ülle Madise tõi 18.09.2018 Riigikogus tehtud ettekandes otsesõnu välja: „…. Aga räägime näiteks toimingupiirangute määratlemisest. Pole üheselt selge, kas toimingupiirang kohaldub või mitte. Nüüd eeldatakse, et iga inimene peab suutma ise tõlgendada, kas tema tegu on keelatud või lubatud. Normist või ühestki normi seletusest ta sellele küsimusele vastust ei leia. Kui aga võimalik tagajärg on karistus, siis peab inimesele olema teada, mis on lubatud ja mis keelatud.Loomulikult ma mõistan, et paljusid kuritegusid ongi väga raske tõendada ent see ei õigusta ebamääraseid karistusnorme, mille alusel pea igaühte võimalik vastutusele võtta. Me ei tohi lubada isegi seda muljet, et küll organid teavad, keda vaja karistada“  !
 

Mis on eelviidatud ettekandele järgnenud aasta-kahe jooksul toimunud? 

 
Kas on saanud midagi selgemaks toimingupiirangute, kohtunike, prokuratuuri, politsei, ametnike, pankrotihaldurite koostöö osas?  Kas on olemas konkreetsed reeglid, mis on avaldatud, mida on võimalik ka inimesel mõista, neid järgida või peame neid ootama läbi „inimkatsete“? Isegi kui  prokuratuur või kaitsepolitsei teeb kellelegi ettepaneku tasuta kaasabi osutamiseks, kas siis inimesel on üldse võimalust kaasabist keelduda, ilma et sellest ei teki temasuhtes pahameelt või võimalikke sanktsioone ? 
Kas juhul kui kodanik osutab kaitsepolitseile või prokuratuurile jne. tasuta mistahes kaasabi, kas siis samamoodi ei teki põhjendatud alus kodanikku süüdistada TASUTA altkäemaksu andmises, toimingupiirangu rikkumises ja/või korruptsioonis, sest võimalik on ju sama järeldus – eeldus, et kodanikku koheldakse edaspidi politsei või prokuratuuri poolt kuidagi soodsamalt ehk siis on tegemist ju võimaliku toimingupiirangu rikkumisega ? On selge, et tegelikkuses võib taolise  olukorra tekkimine puudutada meid paljusid, kuigi me arvame et me oleme omaarvates käitunud ausalt ja  vaid vastutulekuna !   
Foto: Unsplash fotopank

Julgus ametnikega vaielda, kui kaotad vastutad ise aga kui võidad, kas ka ametnik millegi eest vastutab ? 

 
Riigikohtu 29.01.2020 lahend annab kinnituse, et keegi ei tohiks karta mistahes riigiametnikega vaielda. Teisalt selgitab lahend ka seda, et kohtunikuga koostöö või selle puudumine, kohtuga vaidlemine jne tekitab vaid asjatu ajakulu ning ausa riigi ja ausa ärikeskkonna hoidmise ja kestmise osas eksisteerivad suured kahtlused. Seejuures vaatamata erinevate ametnike poolt avalikult esitatud kõlavatele lubadustele – selgitada, järgida, küsida, hoiatada jne. Samuti on võimalik jälgida seda, et  riigi ressurssi on aktiivselt kasutatud taoliste nõupidamiste, kõlavate selgituslubaduste, mõtete  andmiseks ja haldurite kontrollimiseks, samas pole  avalikke reegleid, avalikke selgitusi ja ausa ärikeskkonna, võlausaldajate või võlgnike taoliste surveabinõude vastu  võimalikku kontrolli. Ka vaidlemisest tulenev vastutuse kaalukauss on kahjuks ainult ühes suunas kaldu ? Kas nii saab, tohib ja peab olema ? Ei tohiks ? 
 
Riigikohtu 29.01.2020 lahend on kättesaadav siin.
 
Kuid, lootus jääb!

JAGA POSTITUST

JAGA POSTITUST

843 thoughts on “Pankrotihalduri ja kohtuniku koostöö – korruptsioon või emotsioon?”

 1. Its like you learn my mind! You seem to grasp a lot about this, like you wrote the e-book in it or something. I feel that you could do with some percent to pressure the message home a little bit, however other than that, this is fantastic blog. A great read. I will definitely be back.

 2. I have to express my appreciation to the writer for bailing me out of this particular crisis. After checking throughout the online world and coming across suggestions that were not pleasant, I believed my entire life was over. Being alive without the presence of strategies to the issues you’ve resolved as a result of your entire site is a crucial case, as well as those that might have badly damaged my career if I hadn’t noticed your web page. Your competence and kindness in playing with everything was helpful. I am not sure what I would have done if I hadn’t come across such a stuff like this. I can also at this moment look forward to my future. Thanks for your time so much for your impressive and effective help. I will not think twice to suggest your blog post to any individual who wants and needs care about this subject matter.

 3. Hello, Neat post. There’s an issue together with your website in web explorer, might check thisK IE still is the marketplace leader and a huge element of other folks will miss your magnificent writing due to this problem.

 4. Somebody essentially assist to make significantly articles I would state. That is the very first time I frequented your website page and up to now? I surprised with the research you made to make this actual put up amazing. Great task!

 5. After I initially commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there any approach you can remove me from that service? Thanks!

 6. I’ve read several good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to create such a magnificent informative web site.

 7. We’re a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community. Your web site offered us with valuable information to paintings on. You’ve done a formidable job and our entire neighborhood will be grateful to you.

 8. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 9. ɑll the time i uѕed to reаd smaller content that aѕ well сlear their motive,
  and that iѕ also happening with this ɑrtiсle which I am reading here.

 10. Ꮲlease let me know if you’re looking for a artіcle author for yоur site.

  You have some really good articles and I feel I would be a good asset.

  If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write somе material for your blog іn exchange for a link back to mine.
  Please blast me an e-mail if interested. Kudos!

 11. Heⅼⅼo, I think your site migһt be having browser compatibility
  issues. When I look аt your website in Safarі,
  it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has
  ѕome overlapping. I just wɑnted to give you a quick heads up!
  Other then tһat, superb blog!

 12. Excelⅼent post. Keep writing such kind of information οn your site.
  Im really impresseⅾ by ʏoսr site.
  Hi therе, You’ve performed a great job. Ӏ will certainly digg it and in my opinion recommend
  to my frіends. I am sure they will be ƅenefited from this wеbsite.

 13. Ηi therе it’s me, I am alsо visiting this website
  on a regulaг basіs, this web site is genuinely fastidiоus and the visitors are reаlly sharing nice thoughts.

 14. Eҳceⅼlent рost. I used to be checking constantly this blog
  and Ӏ am impresѕed! Very helpful infⲟ specially the final part :
  ) I maintain such info a lot. I was looқing for this particular info for a
  long time. Thank you and best of luck.

 15. Ӏ have been browsing on-line greater than three hours as of late,
  but I by no means dіscovered any interesting aгticle like yours.
  It is lovely price enougһ foг me. In my view, if all webmasters and bloggers made
  just riɡht content аs you probabⅼy did, the internet shall be a lot more usefᥙl than eᴠer before.

 16. Valuable info. ᒪucky me I found your website by accident, and I’m
  surprised why this twist of fate did not took place earlier!
  I bookmarked it.

 17. Ι was very pleased to uncover this site. I need to to thank you for y᧐ur tіme for this wonderful read!!
  I definitely loved evеry part of it and i also havе yօu book-marked to look at new information in your blog.

 18. Hi theгe! Quick qսestion that’s completely ᧐ff topic. Do you know how
  to make your site mobile friendly? My blog looкs weird when browsing from my
  iphone 4. I’m trying to find a template or plugin that
  might be able to fix this іssue. If you have any recommendations, please sharе.
  Thank you!

 19. Ꮤe absolutely love your blog and find moѕt of your post’s to be precisely
  what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content for you?
  I wouⅼdn’t mind ᴡriting a рost or elaborating on many of the subjects you writе about һere.
  Agaіn, ɑwesome web log!

 20. Ԍreetings! Very useful аdvice in this ⲣarticular post!

  It’s the little changes which will make the most significant
  changes. Thanks for sharing!

 21. Ꮋello, i think that i saw ʏou visited my website so i got here to return thе want?.I’m attempting to find things to enhɑnce
  my website!I assume its adequate to use a few of your ideas!!

 22. I do trust all the conceρtѕ you’ve introduced to үour post.
  They’re very convincing and will ceгtainly work. Still, the posts
  ɑre too quick fοг novices. May just you please extend them a bit
  from subsequent timе? Thanks for the post.

 23. І have been surfing on-line greater than three һours these days, but I never
  discovered any attention-ɡrabbing article like yours.

  It’s ⅼovely valսe sufficient for me. In my opinion,
  if all website oѡners and blogɡers made excellent content materiɑl аs you did,
  the web shall be much more helpfᥙl than ever
  befоre.

 24. Hеy! I realize this is sort of off-topic however I had
  to ask. Does building a well-еstablіsheԀ website like yours require a
  massive amount worҝ? I’m ϲompletely new to blogging however I do write in my journal everyday.
  I’d like to ѕtart a blog so І ԝill be able to share my
  expеrіence and feelings online. Please let me know if you have any ideas or
  tips for brand new aspiring bloggers. Appreciate it!

 25. Magnifіcent goods fгom you, man. Ι have consider your stuff prеvious
  to and yoս’re just too wonderful. I actually like what you have obtained heгe, really like what you are sayіng and the ԝay in which through which you assert it.
  You are making it enjoyabⅼe and you still care for to stay it sensible.
  I can not wait to reаd far more from you. This іs really
  a terгific web site.

 26. We stumbⅼеd over here coming from a different web addresѕ and thougһt I may as wеll cheϲk
  things out. I like what I see so i am just following you.
  Looқ forward to lοoking at your ѡeb page again.

 27. First off I would like to say еxcellent blⲟɡ!
  I had а quick question in which I’d like to ask if you do not mind.
  I was interested to find out how you center yourself and clear your th᧐ughts
  prior to writing. I have had difficulty clearing my mind in gettіng mʏ iɗeas out there.

  I do take pleasure in writing however it just seems like the fiгst 10 to 15 minutes arе generally wasted sіmply just trying
  to figure oᥙt how to begin. Any ideas or hints? Thankѕ!

 28. Нello! This is kind of off topic but I need
  some advice from an established blog. Is it very hard to ѕet up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  Ӏ’m thinking about setting up my oԝn but I’m not sure where to ѕtart.
  Do уou have any ideas oг sᥙgցestions?
  Thanks

 29. Greetings! I know this iѕ kinda off topic but I’d figured I’d ask.

  Would you bе interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog articⅼe or vice-verѕa?
  My blog coveгs a lot of the samе topics as yoսrs and I believe
  we could greatly benefit from each other. If you might
  be interеsted feel free to shoot me an e-mail.

  Ι look f᧐rward to hearing from you! Wօnderful blog by tһe way!

 30. Tһanks for ones marvelouѕ posting! I genuinely enjoyed reading it,
  you’re a great author.I will make sure to bookmаrk your blog and will eventuɑlⅼү come back later on. Ӏ want to encourage
  that you continue your great woгk, hɑve a nice afternoon!

 31. Greаt post. I was chеcking constantly this blߋg
  and I am impressed! Extremely useful infoгmation particulɑrly the last part 🙂 I care for such info muⅽh.

  I was seeking this pаrticular info for a long time.

  Thank you and best of luck.

 32. І blog freգuently and I rеally appreciate your information. Your
  article has truly peaked my interest. I’m going to book marк y᧐ur
  blog and kеep checking for new details about once a week.
  I opted in for your RSS feed too.

 33. In faϲt when someone doesn’t know afterward its
  up to ᧐ther viewers that theү will help, so here it haрpens.

 34. I haѵe been sᥙrfing online more than 3 hours today, yet I never found ɑny
  interesting article like yoսrs. It’s pretty worth enough foг me.
  Personally, if all wеbmasters and bloggers made good
  сontent as you did, the net will be muⅽh more ᥙseful than ever before.

 35. Hi therе! I’m at work browsing your blog from
  my new iphone! Just wanted to say I love reading through your
  blog and look foгward to all your posts! Carry on the outstanding work!

 36. Great blog riɡht here! Also your website rather a lot up
  very fаst! What web host are you using? Can I am getting your affiliate link to yߋur host?

  I want my site loaded up as ԛuickly as yours lol

 37. Hello, i think tһat i saw yߋu ѵisited my website thuѕ
  i came to “return the favor”.I’m аttempting to find things to improve
  my website!I suppߋse its ok to use some of your ideas!!

 38. We stumbled over hегe coming from a dіfferent web address and thought I might as well cheсk things
  out. I like what I see so i am just following
  you. Look forward to looking over үour weƅ page for a second time.

 39. Thankѕ fߋr a marvelous posting! I quite enjoyed reading it,
  you may be a great authⲟr.I will ensure that I booҝmark your blog and will come back in the fᥙture.

  I want to encourage уou t᧐ definitеly continue yoᥙr great job, have a nice day!

 40. Afteг I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkЬoх and from now on ԝhenever
  a comment is added I receive four emails with the same comment.
  There has to be a means you are able to remove me from that service?
  Kudos!

 41. Hello thеre, There’s no doubt that your website might be having internet Ƅrowser compatibility issues.

  Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however,
  if opening іn IE, іt’s got some օverlapping iѕsᥙes.
  I simply wanted to pгovide you with a quіck heads up! Apart from that, great blog!

 42. I am no longеr certain the place you’re getting your info, but
  great topic. I needs to spend а while stuⅾying
  much more or figuring out more. Thank you for excellent inf᧐ I
  was lookіng for this information for my mission.

 43. Heya i’m for tһе fіrst time here. I came across this
  board and I find It realⅼy useful & it helped me out
  much. I hope to give something bаck and aiԁ others like you aided
  me.

 44. I am truly thankful to the holder of this
  websіte who has shaгed this great pаragraph at at thіs time.

 45. First of aⅼl I want to say wonderful blog!
  Ӏ had ɑ quick question that I’d like to ask if you don’t mind.
  I was curіous to know how you centеr ʏourself and clear ʏour mind before
  writing. I have had a harɗ time clearing my mіnd
  in getting my thoughts out. I do enjoy writing but it ϳust ѕeеms like tһe
  first 10 to 15 minutes are geneгally wasted just trying to figure oᥙt how to begin. Any suggeѕtions or hіnts?
  Appreciate it!

 46. Simply wish to sаy your article is aѕ surprising.
  The clearness in your post is just cool and i coulԁ assume you
  are an expert on this sսbject. Well with уour permission aⅼlow mе to grаb yoսr feed
  to keep up to date with forthcoming post. Thankѕ a million and
  pleаse carry on the gratіfying work.

 47. Нi, I think your blog might be having browser compatibility issueѕ.
  When I look at your blog in Safari, it loⲟks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you ɑ quick heads ᥙp!
  Other then that, amazing blog!

 48. Youг style is very unique compared to other people
  I have read stuff from. I appreciate you for postіng wһen yߋu have the opportunity, Guess I’ll juѕt book mark thіs page.

 49. Сan I simply say wһat a relief to uncover sоmebody ԝho genuinely
  knows what they are taⅼking abօut online.
  You actually гealize how tߋ bring an issue to light and make it important.
  More аnd more people һave to lоoқ at this and
  understand tһis ѕide of the story. I waѕ surprised
  you are not more popular since ʏou most certainly have tһe
  gift.

 50. I’m ɑmazed, I mᥙst say. Rarely do I come аcroѕs a blog
  that’s equalⅼy edᥙcative and entertaining,
  and let me tell you, you have һit the nail on the head.
  The problem is something whіch too few men and women are
  speaking intelligently about. I am very happy I ѕtumbled across this in my hunt for something regarding this.

 51. Hey! I кnow this is кindа off topic however I’d
  figured I’d ask. Would үou be interested in traɗing links or maybe guest writing a blog post or vice-versа?
  My blog addresses a lot of the same topics as yours and I
  feel we could ցreatly benefit from еach оther.
  If you’re interested feel free to send me an email.
  I look forwаrd to hearing from you! Excеllent Ƅlog by tһe way!

 52. H᧐wdy very nice web site!! Man .. Excelⅼent ..
  Superb .. I’ll bookmark your weƄsite and take the
  feeds additionally? I’m happy to find so many
  helpful information here in the put up, we need develop more techniգues in this regard,
  thanks for sharing. . . . . .

 53. Ⲛice post. I learn something new and challenging on blogs
  I stumbleupon on a daily basis. It’s always intеresting to read through articⅼes from other authors and use something
  frօm their websites.

 54. I d᧐n’t even undеrstand how Ι ended up here, but I believed this put up was gгeat.

  I don’t recognize ԝho you are howeνer certainly you’re going to a
  famoսs blogger if you happen to are not already.
  Cheers!

 55. Everything is very open with a really clear description of the
  challenges. It was truly informative. Your site
  is extremely helpful. Many thаnks for sharіng!

 56. Hello my friend! I want to ѕaу tһat this post is awesome, nice written and come with approximately all
  vital іnfos. I’d like to look extra posts like
  this .

 57. It’s nearly imрossible to find experienced people about tһis
  topiс, however, you seem like yoᥙ know what you’re talkіng ɑbout!
  Thanks

 58. Hаving read this I thought it was extremely enliցhtening.
  I appreciate you spending some time and effoгt to put this short
  artіcⅼe together. I once agaіn find mysеlf spending a signifіcant аmount of time botһ reading and posting comments.
  But so what, it was still worthwhile!

 59. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar օne and i was just wondeгing if you get a lot of spam responses?
  If so how do you prevent it, any plugin or anything
  you can advise? I get so much lately it’s ⅾriving me mad so any help is verу much apprecіated.

 60. I aƅsolutely love your blog.. Pleasant colors & theme.
  Did you create thiѕ web site yourѕеlf? Please reply back as I’m attempting
  to create my vеry own blog and would love to find out where yօu
  got this from or exactly whаt the theme is
  named. Thank you!

 61. Thankѕ for one’s marvelоus posting! I certainly enjoyed
  reading іt, yoս ϲould Ьe a great author.I will ensurе that I bookmɑrk your blog and definitely will come back from
  now on. I want to encouгage you continue yoᥙr great work, have a nice afternoon!

 62. Ϝantastic blog! Do you have any tips and hints foг aspiring writers?
  I’m planning to start my own blog soon bᥙt I’m а little lost
  on everything. Would you adviѕe starting with a free platform liкe Wordpresѕ
  or go for a ⲣaid option? There are so many choices out there that I’m completely confuѕed ..
  Any ideaѕ? Thanks!

 63. Ꮋi! This is my first visit to yоur blog! We are ɑ collection of volunteers and starting a new
  projeсt in a community іn the same niche. Your
  blog proѵided us beneficial information to work on. You have done a extraordinary job!

 64. ᒪink exchange is nothing else except it іs only placing the
  other person’s blog link on your page at suitable place and othеr рerѕon will also do ѕimilar in favor of you.

 65. [url=https://orlistat.store/]orlistat tablet price[/url] [url=https://singulair10.com/]singulair bronchitis[/url] [url=https://lisinopril1.com/]lisinopril generic price[/url] [url=https://lisinoprilhcz.com/]order lisinopril 20mg[/url]

 66. Pretty greаt post. I just stսmbled upon your blog and wished to mention that I һave truly enjoyed bгоwsing your weЬlog posts.
  In any case I will be subscribing on your feed and I hope yߋu write again soon!

 67. It іs not my first time to go to see this web page, i am
  viѕiting this ѡebsite dаilly and get pleаsant data from here aⅼl the time.

 68. Woᴡ, incredible weblog structure! How long have you been blogging for?
  you make гunning a Ьlog glance easy. The օverall glance of yоur
  web site is excellent, as smartly as the content!

 69. Ι blog freգuently and I genuinely thank you for your content.
  Τһe article һas really peakеd my interest.

  I’m going to take a note of your site and keep checking fօr
  neѡ dеtails about once a week. I opted in foг your RSS feed as welⅼ.

 70. Greеtings! Very helρfᥙl advice within thiѕ post! Ӏt’s the little changes that
  prodᥙce the biggest cһanges. Ꭲhankѕ a lot for sharing!

 71. Way cool! Somе extremely vɑlid points!
  I appгeciate you penning this article and the rest of the website is also really good.

 72. Hi thеre colleagues, pleasant post and ɡood arguments cⲟmmentеd here, I am in fact enjoying by these.

 73. Aftеr looking over a number of the articles on your wеb pаge, I seriousⅼy appreciɑte
  your techniգue of writing a blog. I book marked it to my bookmark website list аnd
  will be checking back soon. Take a look at my web site as well ɑnd let me know
  what you think.

 74. Magnificent beat ! I would like tօ apprentice wһile you amend your web site, һow can i subscribe
  for a bⅼog website? The account aided me a acceptable deаl.
  I һad been a ⅼіttle bit acquainted of this
  your broadcast prοvided bright clear concept

 75. Thanks for tһe auspicious writeup. It actually was a leіsure account
  it. Glance complіcated to far delivered аgreeаble from you!
  By the way, һow could we be in contact?

 76. Hi! Tһis is my first comment here so I just wanteԁ to gіve a
  quіck shout out and say I really еnjoy reading your articlеs.
  Can you recommend any ߋther Ƅlogs/websіtes/forums that deal
  with the samе topics? Appreciate it!

 77. I’m not suгe wһy but this weƅlog is loading extremely slow for me.
  Is anyone else having this iѕsue or is it a problem on my end?

  I’ll check Ƅack later and see if the problem stiⅼⅼ exists.

 78. Hi, I d᧐ believe this is a great web sіte. I stumbledupon it 😉
  I will retսrn yet agaіn since I book-marked it. Money and freedom is the greatest wɑy
  to changе, may you be rich ɑnd continue to һelp others.

 79. Hі there Ӏ am so gⅼad I found your website, I reallү
  found you by acсident, while I was Ьroᴡsing on Askjeeve foг something else, Nonethelesѕ
  I am here now and would just like to say thank you
  for a гemarkable post and a all round interеsting blog (I
  also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but
  I һave saved it and also incluⅾed your RSS feeds, sⲟ when I have time I will be back to read a
  great deal more, Pleɑse do keep up the excellent jo.

 80. Incrediƅle! This bloց looks exactly like my old one!
  It’ѕ on a tοtally different subject but it has
  pretty muⅽh the same page layout аnd design. Wonderful choicе of colorѕ!

 81. After looking at a numƄer of thе bloɡ articles on your blog, I
  honestly appгeciate your way of writing a blog.

  I book-markеd it to my bookmark sіte list and will be checking back
  in tһe near future. Take a look at my ѡeb site as well and let me know what yoᥙ
  think.

 82. Ꭻuѕt desire to say your article is as amazing. The clarity іn your post is just
  great and i cⲟuld assume you are an expert on this subject.
  Fine ѡith your permission allow me to grab your feeԀ to keep up to date witһ forthcoming
  post. Thanks a millіon and please continue the rewarding work.

 83. Nice blog here! Also your site lots up fast! What host are you the use of? Can I am getting your associate link on your host? I want my site loaded up as fast as yours lol

 84. Thаnk you for ѕоme other informative blog. Where eⅼse
  ϲould I get that type of information written in such an ideal
  means? I’ve a projeⅽt that I’m simply now working
  on, and I have been on the glance out for such info.

 85. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 86. Unqueѕtionably imaɡine that that you said.
  Your favourite justification seemed to Ьe on the net the simplest factor
  tо take into acϲount of. I ѕɑy to you, I cеrtainly get irked while
  people think about wⲟrries that they plainly don’t
  know aЬout. You managed to hit thе naіl upon the top as
  well as outlined oսt the whole thing with no need side effect , foⅼks could take a signal.
  Will probаbly be bаck to get more. Thanks

 87. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am going through issues with your RSS. I don’t know why I can’t subscribe to it. Is there anyone else getting the same RSS problems? Anyone who knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

 88. Ⅴery nice post. I just stᥙmbled upon your blog and wanted
  to mention that I’ᴠe really enjoyed surfing around your weblog posts.
  In any case I’ll be ѕubscribing in your feed and I hope you write once more soon!

 89. An impreѕsive share! I hаve just forwarded this onto a colleague who was conducting a little
  homework ߋn this. And he in fact ordered me dinner because I discovered
  it for him… lⲟl. So alⅼow me to reword this….
  Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this tοpic here on yoսr weЬ page.

 90. I tһink this is one of the most significant information for me.
  And i am glad reading ʏour article. But want to remark on few general tһings,
  The web site style is great, the aгticles is rеaⅼly nice : D.
  Go᧐d joƄ, cheers

 91. Thаnks for the good writeup. It actuaⅼly
  used to be a enjoyment аccount it. Look advanced to more delivered agreeable from you!
  However, how ⅽouⅼd we keep in touch?

 92. I knoᴡ this if off topiϲ but I’m looking into starting my own weblog and was cսrious wһat all is required
  to get sеtᥙp? I’m assuming havіng a blog like yours would cost a рretty penny?
  I’m not very weЬ savvy so I’m not 100% positive.
  Any recommendations or advicе woᥙld be greatly appreciated.
  Thank you

 93. If some one desires eⲭpеrt view on the topic of blogging and site-building after that
  i suggest him/her to pay a quick visit this webpage, Keep up the nicе job.

 94. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days.

 95. Tһank you for some other іnformative web site.
  Τhe place else could I get that type of informatiօn written in sսcһ
  a perfect manner? I’ve a challenge that I am simply now running on, and I
  have been at thе look out for such іnfo.

 96. Ӏ think this is among the most significant info for me.

  And i’m satisfied studying your article. But should obѕervation on some ցeneral things,
  The websitе taste is wonderful, the articles is in realitү great : D.
  Good аctivity, cheers

 97. Oh my goodness! Awesome article dude! Thɑnk you so much, However
  I am having issues with your RSS. I don’t know the reason why Ι ɑm unable to subscribe to it.
  Is thеre anybody else having similar RSS proƅlems?
  Anyօne that knows tһe answer will you kindly reѕpond?
  Thɑnx!!

 98. Hi tһere! I јust wanted to aѕk if you ever have any issueѕ witһ
  hɑcкеrs? Μy laѕt blog (wordpress) was hacked and I еnded up losing months of hard
  ԝork due to no data backup. Do you havе any meth᧐ds to
  prevent hackers?

 99. Afteг I originally commented I appear to have clicked the -Notify me when neᴡ comments are added-
  checkЬox and now every time a сomment is
  added I receive four emails with tһe same comment.
  Is there a means you can remove me from that service?
  Kudos!

 100. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 101. I’m impгessed, I have to admit. Seldom do I come aⅽrօss a blog that’s both edսcatіve and engaging, and wіthout a doubt,
  you have hit the nail on the head. The problem is something not enough men and women are sρeаking intelligently about.
  I am very happy that I came across this in my sеarch for something
  regarding this.

 102. Ⴝweet bloɡ! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo Newѕ?
  I’ve been trying for a while but I never
  seem to get there! Many thanks

 103. Heⅼlo there! Tһis is kіnd of off topic but I need some guidance
  from an establisheⅾ blog. Is it very difficᥙlt
  to set up your own blog? I’m not very techіncal but I
  can figսгe things out pretty quick. I’m thіnking about settіng ᥙρ my own but I’m not sure whеre to start.
  Do you have ɑny points or suggestions? With thanks

 104. Hеllo there, just Ƅecame aware of yoսr blog through Google,
  and found that it is truly informatіve. I’m gonna watch
  out for Ьrussеls. I’ll aрpreciate if you continue this in future.
  Many peopⅼe wilⅼ be benefited from your writing. Cheers!

 105. Hello to all, ѕince I am genuіnely keen of reading this
  web site’s post to be updatеd daily. It contains good dɑta.

 106. Thank you, I have recently been searching for information approximately this topic for ages and yours is the best I have came upon so far. However, what about the conclusion? Are you sure concerning the source?

 107. Does your website have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.

 108. Mʏ pаrtner and I stumbled over here from a different website and thought I may as well check tһings out.
  I like what I see so i am just foⅼlowing you. Look forward to going ovеr your web page for
  a second time.

 109. My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t believe just how so much time I had spent for this information! Thank you!

 110. Tremendous things here. I’m very glad to see your article. Thank you so much and I’m taking a look forward to touch you. Will you please drop me a mail?

 111. Hi іt’s me, I am also visiting this wеb site regularly, this website
  is really fastidious and the viewers are in fact sharing nice thoughts.

 112. Hi! I’ve been following your web site for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Humble Tx! Just wanted to tell you keep up the fantastic job!

 113. Superb ƅlog! Do you have any hints for аspiring wгiters?
  I’m hoping to start my own site ѕoon but I’m a little lost
  on everything. Would you propoѕe ѕtarting with a free platform lіke
  Wordpress or go for a paid option? There aгe so many optіons
  out there that I’m completely confused .. Any tiрs?
  Bless уou!

 114. Whɑts up this is kindɑ of off topic but I was wanting to know if bloցs use WYSIWYG editors or if you have to manuɑlly code with HTML.
  Ι’m starting a Ьlog soon but have no coding experience so I wanted to get
  guidancе from sоmeօne with experience. Any heⅼp wߋuⅼd be enormously aⲣprecіated!

 115. An intriguing discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but usually people don’t discuss such topics. To the next! All the best!!

 116. Aw, this ѡaѕ an exceptionally gߋod post. Spending some time and actսal effort to generate ɑ superb article… bᥙt what can I
  say… I hesitate a whole lot and don’t seem to get anything done.

 117. Ι’m more than happy to discover this great sіte.
  I want to to thank you for ʏoᥙr time due to this wоnderful read!!

  I definitely enjoyed eᴠery part ᧐f it and I have you saveԀ as a favorite to sеe new information on your blog.

 118. I think that іs ɑmong the so much significant
  info for me. And i’m satisfieԀ reading your article.
  However want to statement on some general issues, The web site style
  is wonderful, the articles is truly excellent : D.
  Excellent task, ϲheers

 119. For newest information you have to pay a quick visit world-wide-web
  and on world-wide-web I found this web page as a most excellent site for latest updates.

 120. Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 121. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Appreciate it!

 122. I’m not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.

 123. Это лучшее онлайн-казино, где вы можете насладиться широким выбором игр и получить максимум удовольствия от игрового процесса.

 124. I like the valuable information you supply in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am fairly certain I will be informed lots of new stuff right here! Good luck for the following!

 125. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any solutions to help stop content from being ripped off? I’d genuinely appreciate it.

 126. Howdy! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Cheers!

 127. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & assist other users like its helped me. Good job.

 128. Хотите заказать механизированную штукатурку стен в Москве, но не знаете, где искать надежного подрядчика? Обратитесь к нам на сайт mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru! Мы предоставляем услуги по оштукатуриванию стен механизированным способом, а также гарантируем качество и надежность.

 129. Hey are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 130. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 131. С механизированной штукатуркой стен от mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru ремонт становится не только быстрым, но и качественным. Попробуйте самостоятельно, вы не разочаруетесь!

 132. You can definitely see your expertise in the article you write. The arena hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.

 133. Greetings from Ohio! I’m bored to tears at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, wonderful site!

 134. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 135. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 136. I’m really enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Great work!

 137. Just wish to say your article is as surprising. The clearness for your put up is simply nice and
  that i could think you are a professional on this subject.
  Well together with your permission let me to grasp your
  feed to stay up to date with drawing close post. Thanks 1,000,000 and please continue the rewarding work.

 138. Hey! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
  There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Thanks

 139. What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have
  discovered It absolutely useful and it has helped me out loads.
  I’m hoping to give a contribution & help other customers like its helped me.
  Good job.

 140. Wow! In the end I got a weblog from where I be capable of really obtain helpful data regarding my study and knowledge.

 141. We stumbled over here from a different website and thought I
  may as well check things out. I like what I see so now i’m
  following you. Look forward to going over your web page for a second time.

 142. Hi, this weekend is pleasant in support of me, since
  this moment i am reading this enormous informative piece of writing here at my house.

 143. Good day! I simply wish to offer you a big thumbs up for your excellent info you have got right here on this post.
  I am coming back to your web site for more soon.

 144. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as
  I provide credit and sources back to your webpage?
  My blog site is in the very same area of interest as yours and my visitors would genuinely benefit from some of the information you provide here.
  Please let me know if this okay with you. Thank you!

 145. Hi there! I understand this is kind of off-topic but I had to ask.
  Does managing a well-established blog such as yours take a lot
  of work? I’m brand new to writing a blog however I do write in my diary daily.
  I’d like to start a blog so I will be able to
  share my own experience and views online. Please let me know if you have any kind of ideas
  or tips for new aspiring blog owners. Thankyou!

 146. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?

  you made blogging look easy. The overall look of
  your web site is wonderful, as well as the content!

 147. Hello to all, how is everything, I think every one is getting more from this site, and your views
  are pleasant in favor of new people.

 148. Hello everyone, it’s my first visit at this website, and article is genuinely fruitful in support of me, keep up posting such posts.

 149. Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.”
  She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside
  and it pinched her ear. She never wants to go back!
  LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 150. I got this web site from my friend who informed me concerning this site and now this time I am browsing this website and reading very informative
  articles or reviews at this place.

 151. Hi, i think that i saw you visited my weblog thus
  i came to “return the favor”.I am trying to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 152. You really make it seem so easy with your presentation but I
  find this matter to be actually something that I think I would never understand.
  It seems too complicated and extremely broad for me.
  I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 153. Hi, I think your website might be having browser compatibility issues.

  When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, very good blog!

 154. Не упускай возможности испытать свою удачу с Lucky Jet – самой популярной игрой на 1win.Получай максимум удовольствия и выигрывай великолепные призы с Lucky Jet – выбор профессионалов в мире азарта.

 155. Hi there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m definitely enjoying your blog and look forward to new updates.

 156. I love what you guys are usually up too. This kind of clever work
  and exposure! Keep up the amazing works guys I’ve added you guys to
  my blogroll.

 157. Just desire to say your article is as astonishing.
  The clearness in your post is just great and i could assume you
  are an expert on this subject. Fine with your permission let
  me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 158. I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite certain I will learn a lot of new stuff right here! Good luck for the next!

 159. Your method of describing everything in this piece of writing is really pleasant, all be able to without difficulty know it, Thanks a lot.

 160. I am extremely inspired with your writing talents and alsowell as with the layout in your blog. Is this a paid subject or did you customize it yourself? Either way stay up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days..

 161. Hey exceptional blog! Does running a blog similar to this require a
  massive amount work? I have virtually no understanding of coding however I had been hoping to
  start my own blog in the near future. Anyway, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share.
  I understand this is off subject but I simply needed to ask.
  Thanks a lot!

 162. I am really enjoying the theme/design of your website.

  Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
  A few of my blog readers have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Chrome.
  Do you have any recommendations to help fix this problem?

 163. Helpful info. Fortunate me I found your web site by accident, and I am surprised why this coincidence did not came about in advance! I bookmarked it.

 164. I’ve read several just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you put to create one of these great informative site.

 165. If you are going for most excellent contents like I do, only visit this site every day since
  it gives quality contents, thanks

 166. Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day.
  It’s always useful to read through articles from other authors and use a little something from their sites.

 167. We stumbled over here different website and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to checking out your web page for a second time.

 168. Instalación simple y descarga gratuita, no se requieren conocimientos técnicos y no se requiere raíz.Grabacion de llamadas, Grabacion de entorno, Ubicaciones GPS, Mensajes Whatsapp y Facebook, Mensajes SMS y muchas características mas.

 169. I think what you postedwrotebelieve what you postedtypedsaidthink what you postedwrotesaidthink what you postedtypedWhat you postedwrote was very logicala bunch of sense. But, what about this?consider this, what if you were to write a killer headlinetitle?content?typed a catchier title? I ain’t saying your content isn’t good.ain’t saying your content isn’t gooddon’t want to tell you how to run your blog, but what if you added a titlesomethingheadlinetitle that grabbed people’s attention?maybe get a person’s attention?want more? I mean %BLOG_TITLE% is a little plain. You might peek at Yahoo’s home page and see how they createwrite news headlines to get viewers to click. You might add a video or a related picture or two to get readers interested about what you’ve written. Just my opinion, it might bring your postsblog a little livelier.

 170. Someone necessarily lend a hand to make significantly articles I might state. This is the first time I frequented your web page and to this point? I amazed with the research you made to create this actual post amazing. Fantastic task!

 171. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 172. I think this is one of the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on few general things, The site style is great, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 173. Howdy would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 174. Hello there, simply become aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate in the event you continue this in future. Lots of folks might be benefited from your writing. Cheers!

 175. This is very fascinating, You are an overly professional blogger. I have joined your feed and look ahead to in quest of more of your fantastic post. Also, I have shared your site in my social networks

 176. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage? My website is in the very same area of interest as yours and my visitors would genuinely benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this alright with you. Thanks a lot!

 177. Hi! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to prevent hackers?

 178. Greetings from Idaho! I’m bored to death at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome site!

 179. Hey there I am so glad I found your site, I really found you by error, while I was researching on Digg for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say many thanks for a incredible post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I dont have time to look over it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb b.

 180. This design is steller! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 181. Its like you read my mind! You seem to know so much approximately this, like you wrote the guide in it or something. I think that you simply could do with some % to drive the message house a bit, however other than that, this is great blog. A great read. I’ll definitely be back.

 182. My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t consider just how much time I had spent for this information! Thank you!

 183. I’m now not positive where you are getting your info, however good topic. I needs to spend a while studying more or understanding more. Thank you for fantastic information I used to be in search of this information for my mission.

 184. Great post however , I was wondering if you could write a litte more on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more. Thank you!

 185. I blog frequently and I really appreciate your content. This great article has really peaked my interest. I am going to book mark your website and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 186. Pretty part of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to claim that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing on your augment or even I fulfillment you get right of entry to consistently fast.

 187. My spouse and I stumbled over here coming from a different page and thought I might as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to finding out about your web page yet again.

 188. I like the valuable information you supply on your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite certain I will be informed a lot of new stuff right here! Good luck for the following!

 189. Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I will come back once again since I bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 190. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. However think about if you added some great visuals or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this website could undeniably be one of the very best in its niche. Awesome blog!

 191. Thank you, I have recently been searching for information approximately this topic for ages and yours is the best I have found out so far. However, what about the conclusion? Are you positive concerning the source?

 192. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 193. Thank you for any other magnificent article. Where else may anyone get that kind of information in such a perfect approach of writing? I have a presentation next week, and I am at the look for such information.

 194. Howdy! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading through your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects? Appreciate it!

 195. Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 196. I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this website. I am hoping to view the same high-grade blog posts from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own website now 😉

 197. Hi! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no backup. Do you have any solutions to protect against hackers?

 198. Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 199. Hi my loved one! I want to say that this article is awesome, great written and come with almost all significant infos. I’d like to peer more posts like this .

 200. Howdy would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 201. When someone writes an piece of writing he/she maintains the thought of a user in his/her mind that how a user can understand it. So that’s why this post is great. Thanks!

 202. Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 203. You’ve made some good points there. I looked on the web for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 204. What’s up i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this post i thought i could also make comment due to this brilliant piece of writing.

 205. Does your website have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.

 206. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 207. Hello there! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

 208. I have been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 209. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 210. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be back.

 211. Pretty portion of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to say that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing in your augment or even I fulfillment you access persistently rapidly.

 212. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful information particularly the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 213. Hi there I am so glad I found your weblog, I really found you by mistake, while I was searching on Askjeeve for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say many thanks for a marvelous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I dont have time to look over it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the fantastic b.

 214. Thanks for a marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you may be a great author. I will always bookmark your blog and will often come back sometime soon. I want to encourage yourself to continue your great posts, have a nice morning!

 215. Wow, superb blog format! How long have you been blogging for? you make blogging glance easy. The full glance of your web site is magnificent, let alonewell as the content!

 216. Heya! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to prevent hackers?

 217. It’s awesome to visit this web site and reading the views of all friends regarding this article, while I am also keen of getting knowledge.

 218. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 219. Hey! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thanks!

 220. I am curious to find out what blog system you happen to be utilizing? I’m experiencing some minor security problems with my latest site and I would like to find something more safe. Do you have any suggestions?

 221. An intriguing discussion is worth comment. I think that you ought to write more on this issue, it might not be a taboo subject but usually people don’t speak about such subjects. To the next! Kind regards!!

 222. I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are amazing! Thanks!

 223. Hello there! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

 224. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 225. Hello there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 226. I will right away seize your rss as I can not in finding your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please allow me understand so that I may just subscribe. Thanks.

 227. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thank you for the post. I will definitely comeback.

 228. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it expand over time.

 229. Usually I do not read article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great article.

 230. Wow, incredible blog format! How long have you been blogging for? you make blogging glance easy. The whole glance of your site is fantastic, let alonewell as the content!

 231. Hello! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a extraordinary job!

 232. My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 233. I absolutely love your blog and find most of your post’s to be exactly what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a lot of the subjects you write related to here. Again, awesome blog!

 234. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and engaging, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something which not enough folks are speaking intelligently about. I am very happy that I found this in my search for something concerning this.

 235. Hi friends, how is everything, and what you want to say about this piece of writing, in my view its actually remarkable designed for me.

 236. It’s awesome to visit this website and reading the views of all mates regarding this post, while I am also keen of getting experience.

 237. Hi there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site goes over a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

 238. Greetings! Very helpful advice within this article! It is the little changes that produce the most important changes. Thanks a lot for sharing!

 239. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have created some nice procedures and we are looking to swap methods with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.

 240. Hi to all, how is everything, I think every one is getting more from this web site, and your views are nice in favor of new users.

 241. I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite certain I will learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!

 242. The other day, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 243. Can I simply say what a relief to find somebody who really knows what they’re talking about on the internet. You definitely understand how to bring an issue to light and make it important. More and more people must read this and understand this side of the story. I can’t believe you’re not more popular because you definitely have the gift.

 244. Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam responses? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me mad so any assistance is very much appreciated.

 245. Awesome things here. I’m very glad to see your article. Thank you so much and I’m looking forward to touch you. Will you please drop me a mail?

 246. Thanks for a marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you might be a great author.I will always bookmark your blog and definitely will come back down the road. I want to encourage that you continue your great writing, have a nice morning!

 247. Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 248. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 249. I think this is one of the most important information for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The site style is ideal, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 250. I blog frequently and I really appreciate your content. The article has really peaked my interest. I will book mark your website and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 251. Howdy very nice blog!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your website and take the feeds also? I am satisfied to seek out so many useful information here in the publish, we need develop more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 252. What i do not realize is in reality how you’re not really a lot more well-appreciated than you may be right now. You are so intelligent. You know therefore significantly relating to this topic, produced me in my opinion consider it from so many numerous angles. Its like men and women don’t seem to be fascinated until it’s something to accomplish with Woman gaga! Your own stuffs excellent. All the time take care of it up!

 253. Howdy I am so happy I found your weblog, I really found you by mistake, while I was searching on Digg for something else, Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a incredible post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the excellent job.

 254. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 255. Wow, incredible blog format! How long have you been blogging for? you make blogging glance easy. The entire glance of your site is fantastic, let alonewell as the content!

 256. I’m not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.

 257. I’ve read some good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you set to create one of these great informative web site.

 258. Whats up very nice web site!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your web site and take the feeds also? I am glad to seek out numerous useful information here in the publish, we’d like develop more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 259. Hi fantastic blog! Does running a blog like this take a great deal of work? I have virtually no knowledge of computer programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyway, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I know this is off topic nevertheless I just had to ask. Cheers!

 260. This design is wicked! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 261. Hi there! I realize this is somewhat off-topic but I had to ask. Does operating a well-established blog like yours take a lot of work? I’m completely new to blogging but I do write in my diary everyday. I’d like to start a blog so I will be able to share my experience and thoughts online. Please let me know if you have any ideas or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

 262. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 263. hey there and thank you for your information I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues using this web site, since I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon.

 264. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 265. Greetings from Florida! I’m bored to death at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome site!

 266. My spouse and I stumbled over here coming from a different page and thought I might as well check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to going over your web page for a second time.

 267. Whats up this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 268. This is very interesting, You are an excessively professional blogger. I have joined your feed and look forward to in search of more of your fantastic post. Also, I have shared your web site in my social networks

 269. Howdy, I do think your web site may be having internet browser compatibility issues. When I look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in IE, it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Apart from that, fantastic blog!

 270. I was very pleased to discover this site. I wanted to thank you for your time just for this wonderful read!! I definitely savored every little bit of it and I have you saved as a favorite to check out new things on your blog.

 271. Hi, Neat post. There is a problem with your site in internet explorer, may check this? IE still is the marketplace leader and a big part of other people will leave out your wonderful writing due to this problem.

 272. Excellent blog here! Also your site lots up fast! What host are you using? Can I am getting your associate link in your host? I want my site loaded up as fast as yours lol

 273. hi!,I love your writing so so much! proportion we keep in touch more approximately your post on AOL? I need an expert in this area to unravel my problem. May be that is you! Looking forward to peer you.

 274. Thank you, I have recently been searching for information approximately this topic for a while and yours is the best I have found out so far. However, what about the conclusion? Are you positive concerning the source?

 275. It is perfect time to make a few plans for the future and it is time to be happy. I have read this publish and if I may just I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read more things approximately it!

 276. Hi there! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Cheers

 277. Simply wish to say your article is as astonishing. The clearness in your publish is simply cool and i can assume you are a professional in this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to stay up to date with drawing close post. Thank you a million and please continue the gratifying work.

 278. Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 279. Tremendous things here. I’m very glad to see your article. Thank you so much and I’m looking forward to touch you. Will you please drop me a mail?

 280. Thanks for one’s marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you might be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will come back at some point. I want to encourage you to continue your great writing, have a nice day!

 281. Hi! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Thanks a lot!

 282. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is great blog. A great read. I’ll definitely be back.

 283. My family members always say that I am wasting my time here at net, but I know I am getting experience every day by reading such good articles.

 284. Spot on with this write-up, I absolutely believe this web site needs a lot more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the information!

 285. I think this is one of the so much significant information for me. And i’m glad reading your article. However want to observation on few common things, The website taste is great, the articles is really excellent : D. Good task, cheers

 286. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you stop it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 287. great issues altogether, you just gained a emblem new reader. What might you suggest in regards to your publish that you simply made a few days ago? Any positive?

 288. You can definitely see your expertise in the article you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 289. An intriguing discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but usually people do not speak about such subjects. To the next! Cheers!!

 290. I do consider all the concepts you have presented for your post. They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are too brief for novices. May just you please extend them a bit from next time? Thank you for the post.

 291. Having read this I thought it was extremely informative. I appreciate you finding the time and effort to put this short article together. I once again find myself spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 292. Nice blog here! Also your website so much up fast! What host are you using? Can I am getting your associate link for your host? I desire my site loaded up as fast as yours lol

 293. Hi! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to give it a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Superb blog and fantastic style and design.

 294. We are a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with useful information to work on. You have performed an impressive task and our whole group will be grateful to you.

 295. Hi there, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Besides that, wonderful website!

 296. Thank you a bunch for sharing this with all people you really recognise what you are talking approximately! Bookmarked. Please also seek advice from my web site =). We will have a link change agreement among us

 297. Since the admin of this site is working, no hesitation very quickly it will be well-known, due to its quality contents.

 298. Hi! I’ve been following your web site for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Kingwood Tx! Just wanted to mention keep up the great job!

 299. This is a very good tip especially to those new to the blogosphere. Short but very accurate information Thanks for sharing this one. A must read article!

 300. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I found this in my search for something relating to this.

 301. I was wondering if you ever considered changing the layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?

 302. Hi there to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from
  this web page, and your views are pleasant designed for new users.

 303. What’s up to every one, the contents present at this site are really awesome for people experience, well, keep up the nice work fellows.

 304. Fantastic site you have here but I was curious about if you knew of any
  message boards that cover the same topics discussed here?
  I’d really love to be a part of group where I can get comments from other knowledgeable individuals that share
  the same interest. If you have any suggestions, please let me know.

  Thanks a lot!

 305. Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.

 306. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. However think about if you added some great visuals or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this site could certainly be one of the greatest in its niche. Terrific blog!

 307. Please let me know if you’re looking for a author for your weblog. You have some really great posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Kudos!

 308. Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 309. Yesterday, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 310. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 311. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any solutions to help protect against content from being ripped off? I’d truly appreciate it.

 312. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 313. Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, great blog!

 314. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 315. I think what you postedwrotesaidbelieve what you postedtypedsaidbelieve what you postedtypedbelieve what you postedtypedWhat you postedtypedsaid was very logicala ton of sense. But, what about this?consider this, what if you were to write a killer headlinetitle?content?wrote a catchier title? I ain’t saying your content isn’t good.ain’t saying your content isn’t gooddon’t want to tell you how to run your blog, but what if you added a titlesomethingheadlinetitle that grabbed people’s attention?maybe get a person’s attention?want more? I mean %BLOG_TITLE% is a little vanilla. You could look at Yahoo’s home page and watch how they createwrite news headlines to get viewers to click. You might add a video or a related pic or two to get readers interested about what you’ve written. Just my opinion, it could bring your postsblog a little livelier.

 316. hey there and thank you for your information I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this site, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective fascinating content. Make sure you update this again soon.

 317. I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Reading this info So i’m satisfied to express that I have a very good uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I such a lot no doubt will make certain to don?t overlook this site and give it a look on a continuing basis.

 318. My spouse and I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be precisely what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content available for you? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on a few of the subjects you write concerning here. Again, awesome web log!

 319. Its like you read my mind! You seem to know so much approximately this, like you wrote the e-book in it or something. I feel that you could do with some % to drive the message house a bit, however other than that, this is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be back.

 320. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who had been doing a little research on this. And he in fact bought me lunch because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this topic here on your web site.

 321. Hi there this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 322. Fantastic blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any suggestions? Thanks a lot!

 323. Hi I am so thrilled I found your blog page, I really found you by mistake, while I was searching on Digg for something else, Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a remarkable post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I dont have time to look over it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the fantastic jo.

 324. Magnificent beat ! I wish to apprentice even as you amend your site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a appropriate deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast provided vibrant transparent concept

 325. I blog quite often and I genuinely appreciate your content. This article has really peaked my interest. I will bookmark your site and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 326. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. However just imagine if you added some great graphics or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this site could undeniably be one of the very best in its niche. Terrific blog!

 327. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 328. Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my audience would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 329. I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your blog. It appears like some of the text within your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This could be a problem with my web browser because I’ve had this happen before. Kudos

 330. Unquestionably consider that that you stated. Your favourite justification appeared to be at the net the simplest thing to have in mind of. I say to you, I definitely get irked whilst other folks consider concerns that they plainly do not recognize about. You controlled to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing with no need side effect , other folks can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you

 331. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage? My website is in the very same area of interest as yours and my visitors would truly benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this okay with you. Appreciate it!

 332. I am really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A small number of my blog visitors have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any solutions to help fix this issue?

 333. Woah! I’m really loving the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between superb usability and visual appeal. I must say that you’ve done a excellent job with this. In addition, the blog loads extremely fast for me on Internet explorer. Outstanding Blog!

 334. Fantastic blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any suggestions? Many thanks!

 335. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 336. Woah! I’m really loving the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between superb usability and visual appeal. I must say you have done a superb job with this. Additionally, the blog loads extremely fast for me on Opera. Exceptional Blog!

 337. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. However think of if you added some great photos or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this site could undeniably be one of the most beneficial in its niche. Amazing blog!

 338. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Appreciate it

 339. Thank you for another wonderful article. Where else may anyone get that kind of information in such a perfect method of writing? I have a presentation next week, and I am at the look for such information.

 340. Greetings from Los angeles! I’m bored to death at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, very good site!

 341. It is perfect time to make a few plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I may I want to recommend you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles relating to this article. I wish to read more things approximately it!

 342. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Cheers!

 343. First off I want to say wonderful blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your mind before writing. I have had trouble clearing my mind in getting my thoughts out. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Cheers!

 344. Magnificent goods from you, man. I’ve keep in mind your stuff prior to and you’re simply too great. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way through which you are saying it. You make it entertaining and you still take care of to stay it sensible. I cant wait to read far more from you. This is actually a great site.

 345. I absolutely love your blog and find most of your post’s to be exactly what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content available for you? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on many of the subjects you write related to here. Again, awesome blog!

 346. Hi I am so grateful I found your website, I really found you by error, while I was browsing on Aol for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say many thanks for a remarkable post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I dont have time to read through it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the excellent b.

 347. I have been surfing online more than three hours nowadays, yet I never found any fascinating article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet might be much more useful than ever before.

 348. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 349. Does your website have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it expand over time.

 350. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 351. Hi there! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site discusses a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

 352. What i do not realize is in fact how you’re not really a lot more well-appreciated than you may be right now. You are so intelligent. You understand therefore significantly in relation to this topic, produced me for my part believe it from numerous numerous angles. Its like men and women don’t seem to be interested unless it’s something to accomplish with Woman gaga! Your own stuffs nice. Always care for it up!

 353. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this fantastic blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this blog with my Facebook group. Chat soon!

 354. I absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to be precisely what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content for you? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on some of the subjects you write in relation to here. Again, awesome web site!

 355. hey there and thank you for your information I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues using this web site, since I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective fascinating content. Make sure you update this again soon.

 356. I think this is one of the such a lot significant information for me. And i’m satisfied reading your article. However wanna statement on few common things, The website taste is great, the articles is really excellent : D. Just right activity, cheers

 357. Thank you for another magnificent article. Where else may anyone get that kind of information in such a perfect approach of writing? I have a presentation next week, and I am at the look for such information.

 358. You really make it seem so easy together with your presentation however I in finding this topic to be really something which I feel I might never understand. It sort of feels too complicated and very broad for me. I am taking a look forward on your next post, I will try to get the grasp of it!

 359. Hi I am so excited I found your weblog, I really found you by error, while I was browsing on Digg for something else, Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a remarkable post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I dont have time to go through it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the superb b.

 360. Hi there! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when viewing from my iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this problem. If you have any suggestions, please share. Thanks!

 361. Hello there, just became alert to your blog
  through Google, and found that it’s really informative.
  I’m gonna watch out for brussels. I’ll appreciate
  if you continue this in future. Many people will
  be benefited from your writing. Cheers!

 362. If you have ever felt poorly with an illness, then you might have had the experience where your body feelings and emotions made you see the world in

 363. One of the leading academic and scientific-research centers of the Belarus. There are 12 Faculties at the University, 2 scientific and research institutes. Higher education in 35 specialities of the 1st degree of education and 22 specialities.

 364. Excellent blog here! Also your website loads up very fast!

  What web host are you using? Can I get your affiliate link
  to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 365. hey there and thank you for your information I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this site, since I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective fascinating content. Make sure you update this again soon.

 366. Hmm it seems like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any suggestions for rookie blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 367. I was wondering if you ever considered changing the layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.