Menu

Meedias isikute süüdimõistmine? Kas avalikkusele kahtlustatavate või kohtumenetluse andmete avaldamist peaks piirama?

319 kommentaari

Foto: Unsplash fotopank

2019. aasta detsember kujunes ajakirjanduses aktiivseks aruteluks teemal, kas kohtumenetluse materjalid, isikute nimed jne peaksid kindlasti olema avalikustatud. 
 
Mõned ajakirjanduses ilmunud artiklid:
Foto: Unsplash fotopank
Kuigi Eesti Vabariigis peaks kehtima süütuse presumptsiooni põhimõte (kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus), on enamuse kriminaalasjade puhul ühiskonnas muutunud normaalseks, et politsei/prokuratuur avaldavad koheselt kahtlustuse esitamisel isikute nimed, kahtlustuse sisu jne avalikustatakse praktiliselt kõik isiklikud andmed. 
 
Samas, 12.01.2020 kolm inimest surnuks sõitnud autojuhi nime me toimunu järgselt ei näinud. Alles mitu päeva hiljem, peale internetikommentaatorite poolt juhi nime väljatoomist, avalikustati 3. isiku surnuks sõitnud autojuhi nimi. 
 
Analoogselt, just hiljutise juhtumina, avalikõiguslikus Tartu Ülikoolis töötava professori, väidetava ahistaja osas ei näe ajakirjandus samuti mingit põhjust nimede avalikustamiseks. Samas mõned aastad tagasi toimunud juhtumis avaldati eestlasest professori kohta andmed üli-ulatuslikult ! Küsisin ka juba tookord, mille alusel, mis põhjusel, vastused olid äärmiselt segased. Hiljem õnnestus selgeks teha, et kogu see teema oligi alusetult algatatud.   
 

Kogu selles nimede avalikustamise või mitteavalikustamise temaatikas peaks olema mingi selge loogika ja selgelt määratletavad reeglid, mille alusel seda tehakse. See võiks olla mõistlik ja vajalik ka prokuratuurile, politseile kui ka ajakirjandusele ning muidugi ka neile, kelle osas taolist „kohest poriga ülevalamist“ rakendatakse. Aga tegelikkus on teistsugune.

Foto: Unsplash fotopank
Tavaliselt esitatakse ainukeseks põhjenduseks kohesele avalikustamisele see müstiline avalik huvi?
 

Kelle avalik huvi? Kas kaaskodanike, prokuratuuri, avalikõigusliku asutuse või ajakirjanduse?

 
Näitena, teatud juhtudel, kui justkui peaks see „avalik huvi“ rakenduma, siis tegelikult avalikkust ei teavitada. Näiteks H. Rummi juhtum, kus tema kriminaalses joobes juhtimise intsidendist politsei/prokuratuuri poolt avalikkust ei teavitatud, samas asuti avalikkust teavitades tegema politsei juurdlust Jaak Madissoni suhtes, kes julges sellest avalikkust teavitada. Taolisi juhtumeid on veel teisigi.
 
Lisaks on ka küsimus, kas siiski tuleb eristada avalikku huvi ja avalikku menetlushuvi?
Tänasel päeval on jäänud mulje, et nii avalik huvi kui avalik menetlushuvi on väga tihti nii koos kui eraldi kasutatavad.
 

Kuid sealjuures ei lähtuta konkreetsetest reeglitest, vaid kellegi isiklikust võimu/ menetlushuvist, kellegi ärihuvidest või on tegemist süüaluste ja/või ka kohtu psühholoogilise mõjutamise vahendiga?

 
Kui Harju Maakohus otsustas M. Alaveri kriminaalasja andmeid mitte avalikustada, siis sellele järgnevalt jäi mulje, et ajakirjandus asus ründama kohtunikku, kes julges taolise otsustuse üldse teha.   
 
Lisaks, vaatamata kohtupoolsele kriminaalasja andmete avalikustamise piiramisele, otsustas prokuratuur ise avalikustada süüdistuse teksti ehk sisuliselt enamuse antud asja sisu! Kelle jaoks ja mis põhjusel? Kas taoline otsus ei olnud mitte vastuolus kohtuniku juba tehtud otsustusega?
Foto: Unsplash fotopank
Kas kogu seda „hüppelist“ ja oma sisult n-ö luik–haug-vähk  tegevust on tänases ühiskonnas võimalik vaadelda mõistliku normaalsusena? Kas taoline „tõmblemine“ või „mure“ oli seotud avaliku huvi, avaliku menetlushuvi või ärihuvidega?    

 

Hispaania Kõrgem Kohus leidis 03.03.1995 kohtuasjas (Tribunal Supremo (Sala De Lo Contencioso-Administrativo, Seccion 1), et vaatamata sellele, et kohtumenetlus on avalik, on üksnes menetlusosalistel õigus näha kohtuotsust. Hispaania Kõrgem Kohus leidis asjas (Tribunal Supremo Sala De Lo Contencioco-Administrativo Seccion 6A 26.06.2008), et andmed süüdimõistmise kohta on isiklikud andmed ning kohtuotsuses sisalduv informatsioon ei ole avalikult kättesaadav. Ka Hispaania Konstitutsioonikohus on 22.07.1999 asjas (Sentencia Tribunal Constitucional (STC) leidnud, et kriminaalkorras süüdimõistmine on isiklik (konfidentsiaalne) informatsioon ja seda kaitstakse põhiseadusest tuleneva õigusega eraelu privaatsusele. Samas asjas leidis kohus, et põhiseadusest tulenev õigus eraelu puutumatusele garanteerib anonüümsuse õigusele olla mitte tuntud. Hispaanias madalamastme kohtuotsuseid kriminaalasjades ei avalikustata, küll kõrgeima kohtu ja apellatsioonikohtu otsused avalikustatakse, kuid nimed ja muu identifitseerimist võimaldava info peab muutma anonüümseks.[1] Õiguskirjanduses on märgitud, et Hispaania seadused ja poliitika süüdimõistmiste kohta informatsiooni avaldamise ja kohtulahendite avalikustamise küsimustes esindab tüüpilist Euroopa riikide käsitlust.[2] Sellega seoses on märgitudki, et kuna Euroopa riigid tunnustavad väärikust ja austavad süüdimõistetud isiku reputatsiooni, privaatsust ja peavad oluliseks süüdimõistetu rehabiliteerimist, siis Euroopa riigid kaitsevad üksikisiku kriminaalse ajalooga seonduvat informatsiooni ja kaitsevad üksikisikut riigi poolse häbistava ja alandava informatsiooni, sealhulgas süüdimõistvate kohtuotsuste avalikustamise eest.[3] Seevastu Eestis avalikustatakse taolist informatsiooni laialdaselt. Nii on Riigikohtu esimees Villu Kõve selgitanud, et kohtuotsused nii laialdaselt interneti teel kättesaadavad oleksid nagu Eestis, on mujal harukordne.[4]
 
Eesti Vabariiki on tänaseks juba üle 100 aasta, taasiseseisvumisest alates oleme enda arvates üle 25 aasta ehitanud mõistlikku ühiskonda! Räägime kogu aeg õigusriigist, demokraatiast, kohtute sõltumatusest, kuid jätkuvalt „lüüakse inimesi risti“ juba enne, kui asi kohtusse jõuab ja sellele kõigele on nagu üldine, vaikiv heakskiit.    
 
Kaitsjana olen korduvalt nii varem kui ka praegu tunnetanud, et ülal viidatud näidetega seotud kriminaalasjades oli isik juba avalikkuse jaoks süüdi mõistetud ning ühiskond vajas veel vaid kohtulahendist ja kohtutoimikust täiendavaid andmeid kriminaalasja kohta.  Kas ühiskonnas peakski nii olema ?   
 
Olen ka varasemalt esitanud mitmetel juhtudel taotluse kriminaalasja andmete avalikustamise piiramiseks, sest pikaaegse jälituse ja kõik kriminaalasjas kogutud isiklikud andmed ei peaks olema avalikkusele „laiali laotatavad“, kuid jääb tunne, et kahjuks julgevad taolisi avalikustamist piiravaid määrusi teha tihtipeale alles ringkonnakohtud. Näitena oli üks suhteliselt hiljutine Tartu Ringkonnakohtu määrus, millega ringkonnakohus tühistas varasema Tartu Maakohtu määruse, millega jäeti rahuldamata kaitsjate taotlus kohtulahendi avalikustamise piiramiseks ning Tartu Ringkonnakohtu määruse kohaselt kuuluvad KrMS § 408 1lg 3 kohaselt avalikustamisele ainult määruste sissejuhatused ja resolutsioonid.
Foto: Unsplash fotopank.
Oma tööga seonduvalt olen olnud aastaid teadlik kaitsepolitsei ja keskkriminaalpolitsei jälituse võimalustest, selle kasutamise ulatusest.
 
Kuid aastal 2019 ja nüüd juba 2020 on kummaline tõdeda, et sellejuurde kasutatakse jätkuvalt ikka seda väga „libedat“ psühholoogilist survestamist, tuues põhjenduseks määratlematu „avaliku huvi“ ja/või menetlushuvi olemasolu ning tavaliselt, lisaks ajakirjandusse andmete paiskamisele lisatakse enamusel juhtudel ka isiku psühholoogiliseks „murdmiseks“ ning alandamiseks arestimajja paigutamine! 
 
Nn kahtlustatava kinnipidamine ehk arestimajja paigutamine ei allu üldjuhul ka kohtulikule kontrollile (loomulikult võidakse kunagi hiljem võib-olla kontrollida). Kuid praktikas on see vähetõenäoline, kuna enamus isikuid „surutakse“ ju kokkuleppemenetlusse).
 

Arestimaja kasutamine koos ajakirjandusele pooliklike andmete ja isikut halvustava info lekitamisega ei ole ja ei saa olla süütuse presumptsiooni ja õigusriigi põhimõtetega kuidagi kooskõlas.

 
Advokaadina olen kogenud, et meie ühiskonnas on pikaaegne jälitus, kinnipidamisel läbi ajakirjanduse „risti löömine“, arestimajja paigutamine ja selle kaudu nn. kokkuleppemenetlus kujunenud „normaalsuseks“.
 
Ei ole mõistlik eraldi rääkida mingist „süvariigist“, sest saan ju aru, et see on võimul olevate jaoks oluline, mugav,    vajalik terrorismi ning spioonide vastu võitlemiseks.
 

Kuid õigusriigi loomisel, hoidmisel või kaotamisel on piir väga õhuke.  

Avalikkusele kahtlustatavate või kohtumenetluse andmete avaldamise piiramisest Kuklase & Partnerid. Avalik menetlus
Foto: Unsplash fotopank.
Ajakirjanduse ärihuvist ja samas sõltumatusest võib ka osalt aru saada, sest neil on vajalik ja õigus kombata avalikustamisest keelamise vaidlustamisega kohtunike inimlike kartuste piire, kuid kas see on vaid kohtunike inimlike kartuste ja sõltumatuse kompamine või hoopis kohtunike hirmutamine? 
 
Loomulikult võime ja tahame eeldada, et kohtud ja kohtunikud ei lase ennast hirmutada.
 
Kuid niikaua, kui kohut mõistavad inimesed, kellel on tunded, kartused, emotsioonid ja meil ei ole kriminaalmenetluse andmete avalikustamise selgeid reegleid st. seda, kuidas politsei/ prokuratuur/ kohus peaksid kahtlusaluste kohta andmeid avaldama, siis jätkub taoline psühholoogine survestamine, mille vastu peaks inimesed julgema astuda ja reageerida.
 
Küsimus on ka selles, kas EV põhiseadus ja süütuse presumptsioon selles osas ka tegelikkuses tänasel päeval kehtivad?
 

Kas „sõna on tegelikult vaba“? 

 
 ——-

[1] James B. Jacobs Elena Larrauri. Are criminal convictions a public matter? The USA and Spain. Punishment & Society January 2012 14: 3-28. P 9
[2] James B. Jacobs Elena Larrauri. Are criminal convictions a public matter? The USA and Spain. Punishment & Society January 2012 14: 3-28. P 2
[3] Jacobs, James B. and Larrauri, Elena, “EUROPEAN CRIMINAL RECORDS & EXOFFENDER EMPLOYMENT” (2015). New York University Public Law and Legal Theory Working Papers. Paper 532. P 7, 26
[4] Riigikohtunik: kohtunike hulgas valitseb selles küsimuses arvamuste paljusus. Postimees. Avaldatud: 28.08.2012. Loe lähemalt siit

JAGA POSTITUST

319 thoughts on “Meedias isikute süüdimõistmine? Kas avalikkusele kahtlustatavate või kohtumenetluse andmete avaldamist peaks piirama?”

 1. Väga hea ja asjakohane teemakäsitlus ning see ei peaks olema siin kodulehel , vaid arvamusrubriigis eestis ilmuvates ajalehtedes.
  Küll aga ei saa see selline artikkel heakskiitu laiemalt, sest kas tõesti keegi usub, et täiesti juhuslikult mingite kriminaalasjade andmed ( sh isikuandmed ) ilmuvad ajakirjandusse? Kui vaadata pikemat aega, millised konkreetsed ajakirjanikud ja millised väljaanded neid avaldavad, siis kahtpidi mõistmist ei ole ning vähegi mõtlev indiviid saab aru, kuidas need asjad kahjuks toimuvad.

 2. Thanks, I have just been searching for info about this subject for ages and yours is the best I’ve found out so far. However, what in regards to the bottom line? Are you certain about the source?

 3. I appreciate, result in I discovered exactly what I was having a look for. You’ve ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 4. Waʏ cool! Some very valid points! I appгeciate yоu writing this article plᥙs the rest of the site is also really good.

 5. hi!,I like your writing very a lot! share we communicate more approximately your post on AOL?
  I require a specialist in this space to solve my problem.
  Maybe that is you! Taking a look ahead to look you.

 6. Hello! Would you mind if I share your blog with my myspace
  group? There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Thanks

 7. Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon every day.
  It’s always interesting to read through articles from other
  authors and use a little something from their web
  sites.

 8. Good day! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

 9. Unquestionably believe that that you stated. Your favourite justification appeared to be at the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked whilst folks consider worries that they plainly do not understand about. You controlled to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing with no need side effect , other people can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you

 10. Everything is very open with a precise explanation of the issues. It was really informative. Your website is extremely helpful. Thanks for sharing!

 11. My brother suggested I would possibly like this website. He used to be totally right. This publish actually made my day. You cann’t consider just how so much time I had spent for this information! Thank you!

 12. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

 13. Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 14. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and engaging, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something not enough people are speaking intelligently about. I’m very happy that I found this in my search for something relating to this.

 15. You really make it seem so easy together with your presentation however I in finding this topic to be really something which I think I would never understand. It kind of feels too complicated and very wide for me. I am taking a look forward for your next publish, I will try to get the cling of it!

 16. Hi there! I know this is somewhat off-topic but I had to ask. Does operating a well-established blog like yours take a lot of work? I’m completely new to operating a blog but I do write in my diary on a daily basis. I’d like to start a blog so I can share my own experience and views online. Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

 17. What’s up everybody, here every one is sharing such familiarity, thus it’s good to read this blog, and I used to pay a visit this blog daily.

 18. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am experiencing problems with your RSS. I don’t know why I can’t subscribe to it. Is there anyone else getting identical RSS problems? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

 19. Having read this I thought it was extremely informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 20. Howdy terrific blog! Does running a blog similar to this take a great deal of work? I have virtually no knowledge of computer programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyway, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I know this is off topic nevertheless I just had to ask. Thanks a lot!

 21. Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

 22. I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info So i’m glad to exhibit that I have a very good uncanny feeling I found out exactly what I needed. I such a lot unquestionably will make certain to don?t fail to remember this web site and give it a look on a constant basis.

 23. Greetings! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

 24. Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 25. Hello very nice website!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds also? I am satisfied to find numerous useful information here in the post, we need develop more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 26. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 27. Добро пожаловать на сайт онлайн казино, мы предлагаем уникальный опыт для любителей азартных игр.

 28. Онлайн казино радует своих посетителей более чем двумя тысячами увлекательных игр от ведущих разработчиков.

 29. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 30. Someone necessarily lend a hand to make critically articles I would state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to create this actual submit incredible. Wonderful task!

 31. Хотите получить идеально ровный пол без лишних затрат? Обратитесь к профессионалам на сайте styazhka-pola24.ru! Мы предоставляем услуги по стяжке пола м2 по доступной стоимости, а также устройству стяжки пола под ключ в Москве и области.

 32. Сайт mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru является надежным партнером для тех, кто ищет качественную машинную штукатурку. Доверьтесь профессиональному мастерству.

 33. Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the problem solved soon. Kudos

 34. Ищете надежного подрядчика для механизированной штукатурки стен в Москве? Обратитесь к нам на сайт mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru! Мы предлагаем услуги по оштукатуриванию стен механизированным способом любой сложности и площади, а также гарантируем высокое качество работ.

 35. Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips and hints for rookie blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 36. You’re so awesome! I don’t suppose I have read something like this before. So nice to find someone with a few original thoughts on this issue. Really.. thanks for starting this up. This website is something that’s needed on the web, someone with some originality!

 37. I blog quite often and I genuinely appreciate your content. This article has really peaked my interest. I am going to book mark your website and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 38. Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 39. What i do not realize is in reality how you’re not really a lot more smartly-liked than you may be right now. You are so intelligent. You recognize therefore significantly in relation to this matter, produced me in my opinion believe it from so many various angles. Its like men and women aren’t interested unless it’s something to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs excellent. All the time maintain it up!

 40. Почувствуйте вкус победы с Лаки Джет онлайн игрой на деньги! Регистрируйтесь на 1win и начните свое приключение прямо сейчас.

 41. Heya! I’m at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the great work!

 42. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 43. Szpiegowskie telefonu – Ukryta aplikacja śledząca, która rejestruje lokalizację, SMS-y, dźwięk rozmów, WhatsApp, Facebook, zdjęcie, kamerę, aktywność w Internecie. Najlepsze do kontroli rodzicielskiej i monitorowania pracowników. Szpiegowskie Telefonu za Darmo – Oprogramowanie Monitorujące Online.

 44. Najlepsza aplikacja do kontroli rodzicielskiej, aby chronić swoje dzieci – potajemnie tajny monitor GPS, SMS-y, połączenia, WhatsApp, Facebook, lokalizacja. Możesz zdalnie monitorować aktywność telefonu komórkowego po pobraniu i zainstalowaniu apk na telefonie docelowym.

 45. hi!,I love your writing so so much! proportion we communicate more approximately your post on AOL? I need an expert in this area to solve my problem. May be that is you! Looking forward to peer you.

 46. I believe what you postedtypedbelieve what you postedtypedthink what you postedtypedsaidbelieve what you postedtypedsaidWhat you postedwrotesaid was very logicala lot of sense. But, what about this?consider this, what if you were to write a killer headlinetitle?content?typed a catchier title? I ain’t saying your content isn’t good.ain’t saying your content isn’t gooddon’t want to tell you how to run your blog, but what if you added a titleheadlinetitle that grabbed people’s attention?maybe get people’s attention?want more? I mean %BLOG_TITLE% is a little vanilla. You ought to peek at Yahoo’s home page and see how they createwrite post headlines to get viewers interested. You might add a related video or a related pic or two to get readers interested about what you’ve written. Just my opinion, it might bring your postsblog a little livelier.

 47. Currently it seems like BlogEngine is the top blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 48. No matter if some one searches for his required thing, so he/she desires to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.

 49. Right now it sounds like Movable Type is the best blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 50. Normally I do not read article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great article.

 51. Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

 52. I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You are amazing! Thanks!

 53. I truly love your site.. Pleasant colors & theme. Did you make this web site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own website and would like to know where you got this from or exactly what the theme is called. Cheers!

 54. Hiya very nice website!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your web site and take the feeds also? I am glad to seek out numerous useful information here in the post, we’d like develop more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 55. I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite certain I will learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!

 56. Magnificent site. Lots of useful information here. I’m sending it to some pals ans also sharing in delicious. And of course, thank you for your effort!

 57. You made some good points there. I looked on the web to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 58. Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It will always be interesting to read content from other writers and practice a little something from their sites.

 59. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has helped me out loads. I hope to give a contribution & assist other users like its helped me. Good job.

 60. Hey there, You have done a great job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this web site.

 61. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 62. I am in fact pleased to read this website posts which includes plenty of useful information, thanks for providing such information.

 63. Nice blog here! Also your website loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 64. This is the right web site for anybody who wishes to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I personally would want toHaHa). You definitely put a new spin on a topic that’s been written about for decades. Excellent stuff, just great!

 65. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Ie. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the problem resolved soon. Many thanks

 66. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and engaging, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I’m very happy that I found this in my search for something relating to this.

 67. I am extremely inspired with your writing talents and alsowell as with the format for your blog. Is this a paid subject matter or did you customize it yourself? Either way stay up the nice quality writing, it’s rare to peer a nice blog like this one nowadays..

 68. of course like your web-site however you need to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to tell the truth on the other hand I will certainly come back again.

 69. Great beat ! I wish to apprentice even as you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a appropriate deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast provided bright transparent concept

 70. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have created some nice procedures and we are looking to swap strategies with other folks, why not shoot me an e-mail if interested.

 71. whoah this blog is great i really like reading your articles. Stay up the good work! You understand, a lot of people are searching around for this info, you can help them greatly.

 72. Hey there! I’ve been following your web site for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Porter Tx! Just wanted to tell you keep up the fantastic job!

 73. Spot on with this write-up, I seriously feel this site needs much more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the information!

 74. This is very interesting, You are an excessively professional blogger. I have joined your feed and look ahead to in the hunt for more of your magnificent post. Also, I have shared your site in my social networks

 75. Fantastic web site. Lots of useful information here. I’m sending it to a few buddies ans also sharing in delicious. And obviously, thank you in your effort!

 76. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this excellent blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this site with my Facebook group. Chat soon!

 77. Hi, i think that i saw you visited my blog so i got here to go back the want?.I am trying to find things to improve my website!I guess its good enough to use some of your ideas!!

 78. It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 79. Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog centered on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my subscribers would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 80. Very good website you have here but I was curious if you knew of any user discussion forums that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of group where I can get advice from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Bless you!

 81. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 82. Hi, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!

 83. What’s up, I desire to subscribe for this weblog to take most up-to-date updates, so where can i do it please assist.

 84. It is not my first time to visit this web site, i am visiting this web site dailly and take pleasant information from here daily.

 85. Thank you a bunch for sharing this with all folks you really recognize what you are talking approximately! Bookmarked. Please also seek advice from my site =). We could have a link trade agreement among us

 86. Hello there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the posts I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 87. Thank you, I have recently been searching for information approximately this topic for ages and yours is the best I have found out so far. However, what about the conclusion? Are you sure about the source?

 88. My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 89. Hey there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to give it a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Exceptional blog and outstanding design and style.

 90. Ahaa, its good conversation concerning this piece of writing here at this weblog, I have read all that, so now me also commenting here.

 91. Greetings from Idaho! I’m bored to tears at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I really like the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, fantastic site!

 92. I was very pleased to find this site. I wanted to thank you for your time just for this wonderful read!! I definitely enjoyed every little bit of it and I have you book marked to check out new stuff on your blog.

 93. Quality articles or reviews is the important to attract the users to go to see the web site, that’s what this web site is providing.

 94. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 95. Howdy! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to give it a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Terrific blog and wonderful design and style.

 96. I am in fact thankful to the owner of this web site who has shared this wonderful piece of writing at at this place.

 97. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 98. Hi exceptional blog! Does running a blog similar to this take a lot of work? I have virtually no knowledge of programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyway, if you have any recommendations or tips for new blog owners please share. I know this is off topic nevertheless I just had to ask. Kudos!

 99. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s equally educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I found this in my search for something relating to this.

 100. My spouse and I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be exactly what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content available for you? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on some of the subjects you write related to here. Again, awesome blog!

 101. Greetings I am so happy I found your weblog, I really found you by mistake, while I was researching on Digg for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say cheers for a marvelous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I dont have time to look over it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent jo.

 102. It is perfect time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy. I have read this post and if I may I wish to suggest you few fascinating things or suggestions. Perhaps you could write next articles relating to this article. I want to read more things approximately it!

 103. Simply wish to say your article is as astonishing. The clearness in your publish is simply spectacular and i can assume you are knowledgeable in this subject. Well with your permission allow me to take hold of your RSS feed to stay up to date with drawing close post. Thank you a million and please keep up the rewarding work.

 104. I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your website. It appears as if some of the text within your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This could be a problem with my web browser because I’ve had this happen before. Thanks

 105. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 106. Its like you read my mind! You seem to understand so much approximately this, like you wrote the book in it or something. I feel that you could do with some % to force the message house a bit, however other than that, this is fantastic blog. A great read. I’ll definitely be back.

 107. I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be exactly what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content for you personally? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on most of the subjects you write in relation to here. Again, awesome web site!

 108. Excellent blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any recommendations? Cheers!

 109. Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 110. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 111. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and engaging, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something not enough folks are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my search for something relating to this.

 112. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 113. After looking over a few of the blog posts on your web site, I honestly like your way of blogging. I book-marked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please check out my web site as well and let me know what you think.

 114. Superb website you have here but I was curious if you knew of any user discussion forums that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of online community where I can get advice from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thanks a lot!

 115. Hi this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 116. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 117. Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Many thanks!

 118. I was wondering if you ever considered changing the layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?

 119. I’m now not positive where you are getting your info, however good topic. I needs to spend a while studying more or understanding more. Thank you for wonderful information I used to be looking for this information for my mission.

 120. Having read this I thought it was extremely informative. I appreciate you taking the time and effort to put this informative article together. I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 121. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

 122. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 123. Excellent website you have here but I was wanting to know if you knew of any community forums that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of online community where I can get advice from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Cheers!

 124. Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any helpful hints for first-time blog writers? I’d definitely appreciate it.

 125. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 126. I am really loving the theme/design of your website. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A couple of my blog audience have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any solutions to help fix this issue?

 127. Howdy great blog! Does running a blog similar to this take a lot of work? I have very little knowledge of computer programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any recommendations or tips for new blog owners please share. I know this is off topic nevertheless I just needed to ask. Thank you!

 128. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 129. It’s really a cool and helpful piece of information. I’m glad that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 130. I held on to the hope that if I could just find someone to love me, then I would finally feel worthy

 131. First off I want to say wonderful blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your mind before writing. I have had a difficult time clearing my mind in getting my thoughts out. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Cheers!

 132. Hey there would you mind letting me know which webhost you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a reasonable price? Many thanks, I appreciate it!

 133. Having read this I thought it was really informative. I appreciate you finding the time and effort to put this short article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.