Menu

OSA 4: Miks kaitsepolitsei rikub teadlikult seadust ja miks riigiprokuratuur politsei üle väidetavat järelevalvet tehes kiidab vaid takka?

362 kommentaari

 

Oleme nüüd juba terve aasta ja eriti viimastel päevadel kuulnud riigi juhtivprokuröri T.Perni tegusid seoses suusatreener Mati Alaveri kuritegude paljastamisel !  

 

Olen ise varasemalt lühikest aega töötanud prokuratuuris ja uurinud ka raskeid kuritegusid ning tean kui keeruline on tõsistes kriminaalasjades tõendeid hankida, kui politseinik või prokurör tegutseb vaid seaduslikult ! 

 

 

T. Perni poolne „kalastamine“ ehk siis M.Alaveri juures läbiotsimisel juhuleiuna M.Alaveri isikliku päeviku leidmine osutus tõepoolest nimetatud kriminaalasja lahendamisel üheks kõige olulisemaks tõendiks ! Nimetan seda tegevust „kalastamiseks“ põhjusel, et olemasolevatest andmetest nähtuvalt M.Alaveri kriminaalasjas eelnevalt eriti palju „häid tõendeid“ ei olnud. Ootamatu läbiotsimine oli antud juhul väga tulemuslik ning saavutus vääris seda, et M.Alaveri süüdimõistmise järel oli T.Pernil põhjust tuua Riigiprokuratuuri suur tort ! Tubli tulemus ja seda just nimelt ootamatu „kalastamise“ tulemusel! Seda eriti olukorrus, kus M.Alaveri poolt palutud kaitsjat läbiotsimise juurde ei lastud (see info pärineb meediast).

 

Taoline T.Perni „kalastamine“ ehk siis eelduslik ootus, et alati võib miskit „näkata“ ei ole ja ei saa alati olla tulemuslik ja õigustust vääriv. Pigem võib juhtuda, et suure „hurraaga kalastama“ minnes tekitatakse pigem suur kahju nii isikute mainele ja suure tõenäosusga ka tervisele, mh psüühilisele, kui ka prokuratuuri enda mainele. 

Kahetsusväärne on see kui O.Kuklasega seoses suure käraga alanud „ ebaõnnestunud kalastamisel“ – läbiotsimisel ja seejärel 1,5 aastase Kaitsepolitsei ja Riigiprokuratuuri kriminaaluurimise järel – asutakse nüüd prokuratuuri ja politsei poolt neid kogutud tõendeid veel varjama ja püütakse ennast ebaseaduslike tegevustega õigustada! 

 

Veelkordselt rõhutan, et on mõistetav kui politsei või prokuratuur mistahes võimalikke kuriteokahtlusi kontrollib aga samas ei tohiks politsei ja prokuratuur ise selle juures ega ka selle järel käituda teadvalt ebaseaduslikult!

06.09.2020 postituses tõin välja kuidas KAPO ja riigiprokuratuur teadlikult, seaduse ja kohtupraktika vastaselt eirasid minu korduvaid taotlusi ja keeldusid õigusvastaselt mulle tutvustamast minu jälitamise aluseks olevaid jälituslubasid ning jälituslubade aluseks olevaid taotlusi. Taolise tegevuse eesmärk sai olla vaid see, et takistada minul kontrollida jälituse seaduslikkust ning seda tegevust vajadusel vaidlustada.

 

Mina soovisin vaid kasutada oma seaduslikke õigusi ja peale riigiprokuratuuri ning kaitsepolitsei 7 kuud kestnud eriti salajast jälitustegevust kontrollida nüüd ka politsei ja prokuratuuri enda tegemiste seaduslikkust ! 

Kui riigiprokuratuur ja kaitsepolitsei viisid seda salajast kriminaaluurimist läbi seaduslikult, siis pidid nad uurimise lõpuleviimisel oma tegevuse dokumente mulle tutvustama !  Kogutud jälitusdokumentide mulle tutvustamisest aga keelduti !  

 

Olin sunnitud kaitsepolitsei ja riigiprokuratuuri peale kaebama ja eelnimetatud postituses tõin välja Tallinna Ringkonnakohtu 25.08.2020 kohtumääruse, millega kohus leidis, et KAPO keeldumine on õigusvastane.

 

Tallinna Ringkonnakohus oli 25.08.2020 kohtumääruses KAPO suunal tehtud etteheidetes suhteliselt karm ja konkreetne. Oli aga mõneti uskumatu, et KAPO üle järelevalvet ja samas kogu menetlust juhtiv riigi juhtivprokurör leidis, et taolist õiguspraktikas paika pandud ja antud juhul KAPO õigusvastast tegevust tuleb temal asuda kaitsma. Selleks esitas ta 01.09.2020 Riigikohtule määruskaebuse.

 

On arusaadav, et igal isikul on edasikaebeõigus, kuid põhjendustena ja suure „appi hüüdena“ esitas T.Pern kaebuses lisaks menetlusformaalsetele põhjendustele ka argumentidena, et  „ Kuivõrd ringkonnakohtu 25.08.2020 määruses avaldatud seisukohtadel on jõustumise korral mõju ka kriminaalmenetluse nr 19913000019 jätkumisele ning võimalikele kriminaalmenetluses tehtavatele menetlusotsustele, tuleb prokuratuuri hinnangul ringkonnakohtu määrus kui ebaseaduslik tühistada“!

 

Muidugi on taolisel riigi juhtivprokurör T.Perni järelevalve all toimuval Kaitsepolitsei uurimise raames teadvalt õigusvastasel tegevusel mõju antud kriminaalasjas tehtavatele menetlusotsustele, kuid veelgi uskumatumaks muutus olukord siis, kui samas küsimuses, kus Tallinna Ringkonnakohus oli juba 25.08.2020 andnud Kaitsepolitsei tegevuse õigusvastasusele hinnangu, asus ka Eesti Vabariigi peaprokurör Andres Parmas oma 07.09.2020 määrusega KAPO õigusvastast tegevust siiski jätkuvalt õigustama, korrates sellejuures samu seisukohti, mida Tallinna Ringkonnakohus oma 25.08.2020 määruses ümber lükkas ja maha tegi. 

23.09.2020 ei võtnud Riigikohus prokurör Taavi Perni määruskaebust menetlusse !

Seega 23.09.2020 jõustus Tallinna Ringkonnakohtu 25.08.2020 määrus, mis tunnistas õigusvastaseks riigi juhtivprokuröri T.Perni juhtimisel tegutsenud kaitsepolitsei töötaja Jaanus Kanni ja Talis Tiiriku tegevuse. Sellega tunnistati õigusvastaseks/ekslikuks ka peaprokurör A. Parmase poolt 07.09.2020 oma kirjalikus seisukohas esitatud arvamus! 

Just siit tekib dilemma ! Kas ametnike poolt grupis, juba pikka aega kehtinud õigusregulatsiooni teadlik rikkumine on vaid “erinev tõlgendus” või on tegemist kriminaalkuriteoga? Miks ühed isikud võivad tõlgendada oma ametialases  tegevuses olukordasid teadlikult valesti ja sellest ei juhtu mitte midagi ning teisel juhul leitakse et vajalik on 7 kuud jälitada, aastaid menetleda ja õigust ning karistust mõistab taoliste “tõlgenduste eest” ainult kohus ? Kummal juhul on meil siis suurem õigusriik ? Täpsemalt on võimalik lugeda tänaseks jõustunud Tallinna Ringkonnakohtu 25.08.2020 määruses Kaitsepolitsei õigusvastasele tegevusele esitatud seisukohti ja peaprokuröri 07.09.2020 määruse põhjendusi allpool : 

Ringkonnakohus viitab oma 25.08.2020 määruses selgesõnaliselt, et jälitusloa ja selle aluseks oleva taotluse tutvustamisega seonduv kord on reguleeritud Riigikohtu praktikas ja sellise korra olemasolu ei tohiks üllatusena tulla ametiisikute jaoks, kes vastutavad jälitustoimingute õiguspärasuse eest. Sellele vaatamata jätkas riigi peaprokurör oma 07.09.2020 määruses omamoodi tõlgendusega, mis ei vastanud ei Tallinna Ringkonnakohtu 25.08.2020 määruses toodud seisukohtadele ega ka seal viidatud Riigikohtu praktikale.  

Kuna prokuratuuri üle tegelikkuses mitte keegi järelevalvet ei teosta, siis on arusaadav, et prokuratuur ei tunnista mitte mingeid vigu ja ka ei vastuta taolise vastasseisu eest ! Karm tegelikkus ! Võimalik kaebamiseks kulunud menetluskulude hüvitamine ei ole isikule tekitatud kahju hüvitamine. See on vaid selleks kaebamiseks kulunud kulude hüvitamine, kuid see, et ametiisikud tõlgendavad seadust teadlikult valesti ja ei juhindu „sisse tallatud“ Riigikohtu praktikast, on prokuratuuri puhul kahjuks tegelikkus ! Üks asi on mingi uue olukorra erinev tõlgendamine, aga kui tõlgendatakse teadlikult teisiti Riigikohtu korduvat praktikat, siis ei ole see tingitud juristide erinevast arusaamast, vaid taolise ebaõige tõlgenduse ainukeseks eesmärgiks on takistada isikul oma õiguste realiseerimist, sest taolise omavolitsemise eest prokuratuur ei vastuta.

 

EV peaprokuröri 07.09.2020 määruse seisukohad : 

Kriminaalasja materjalidest ja kõnesalvestustest nähtub selgelt, kuidas tsiviilasju lahendanud kohtunik E.Vavrenjuk ei ole eelnevatel aastatel olnud rahul politsei ja prokuratuuri tegevusega majanduskuritegude uurimisel, kuidas kohtunik E.Vavrenjuk julges avalikult kritiseerida politseid ja prokuratuuri majanduskuritegude menetlemistel saamatuses ja ükskõiksuses.

 

 

Pankrotikohtunikuna nägi E.Vavrenjuk ju seda, et ettevõtted pankrotistuvad, õigem oleks öelda, et ettevõtteid pankrotistatakse, ettevõtete majandusaastate aruanded on aastaid esitamata jne, aga politsei ja prokuratuur menetlevad vaid üksikuid majanduskuritegusid! Samuti oli kohtunik E.Vavrenjuk avalikult ja äärmiselt kriitiline selles, et prokurörid käivad pidevalt kohtumajas kohtunike kinnises tsoonis „tööalaseid“ probleeme arutamas ! See ei tohiks olla probleem, sest me kõik oleme professionaalid ja see ei tohiks kohtuniku otsustust segada! Aga just täpselt seda sama heidetakse täna ette kohtunik E.Vavrenjukile, et tema julges kohtusaalis või kabinetis, kaamerate all kellegagi miskit arutada. Võrdluseks, jälituslubade analüüsimisel on selgunud see, et ka T. Pern on käinud E. Vavrenjuki ja minu jälitamiseks kohtunike juures kabinetis suuliselt veel lisaks midagi arutamas, selgitamas ja seda iga jälitusloa eelselt, kuid seda mida räägiti või mis seletusi anti ei ole tagantjärele meil kellelgi (isegi mitte Ringkonnakohtul või Riigikohtul) võimalik kontrollida, sest seda pole kusagil fikseeritud.

 Arvan, et on selge, et taoline kohtunik E.Vavrenjuki poolne prokuratuuri aadressil tehtud kriitika ei jäänud prokuratuuri jaoks tähelepanuta.

 

 

 

Analoogselt sattus prokuratuuri jaoks mittemeelepärase tegevuse ja lahendite ning prokuratuuri kritiseeriva tegevusega tõsistesse probleemidesse (3-aastase katseaja lõppedes) ka kohtunik Erkki Hirsnik ja ka kunagine Harju Maakohtu kohtunik Leo Kunmann! Viimase osas algatati lausa kriminaalasi ja heideti ette kindlustuspettuse toime panemist. Kuigi pikas üldmenetluses mõistsid kohtud ta lõpuks õigeks, ei tunnistanud prokuratuur taolises kohtunikku kiusavas tegevuses mingeid vigu! On selge, et taoline prokuratuuri poolne inkvisiitorlik olukord mõjutas teiste kohtunike kartusi ja kuulekust prokuratuuri ees ja kahjuks võib tõdeda, et taoline kriitikat tegevate ametnike kõrvaldamine ei toimu ainult Poolas või Valgevenes. “Ebamugavale” ametnikule kriminaalasja tekitamine on tegelikkuses kontrollimatu protsess ja sõltub tavaliselt vaid ühest – kahest isikust (tavaliselt prokurörid), kelle isikust ei saa keegi kunagi teada ja pole ka kuulnud, et nad kunagi millegi eest vastutaks. Kahjuks on ka tavapärane, et märksõnadena  kasutatakse korruptsiooni, altkäemaksu, võltsimist jne. Igaks juhuks tehakse suure käraga ka läbiotsimine, et ka psühholoogiliselt inimene ära murda ja loota, et midagi peaks ju ikka leidma/leiduma, millega kriminaalmenetlust õigustada (näiteid on palju – K.Lember,A.Suvorov, V.Semilarski jne)!     

Minu kriminaalasjas on tänaseks jäänud riigiprokuratuuri ainukeseks etteheiteks O.Kuklase ja kohtuniku vaheline “vaimne side (!!!)”, mille sisu on prokuratuur interpreteerinud nö. selgeltnägijate tuleproovi stiilis ! 

 

Kokkuvõtvalt arvan, et taolise kaitsepolitseinike ja nende üle „järelevalvet“ teostava riigi juhtivprokuröri T.Perni vahel on samasugune hüpoteetiliselt ebaseaduslik „vaimne side“, kaitsepolitseinike õigusvastaste toimingute teostamiseks ja õigustamiseks – eesmärk pühendab abinõu! Arvan, et selles olukorras on aga raske loota, et me kunagi ka õigusriigini jõuame, kui taolise ebaseadusliku tegevuse õigustusi püütakse ka veel uue riigi peaprokuröri lauale lükata! 

JAGA POSTITUST

362 thoughts on “OSA 4: Miks kaitsepolitsei rikub teadlikult seadust ja miks riigiprokuratuur politsei üle väidetavat järelevalvet tehes kiidab vaid takka?”

 1. Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!

 2. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing somewhat evaluation on this. And he in truth purchased me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your weblog with more particulars? It is extremely useful for me. Massive thumb up for this blog put up!

 3. Hi! 🙂 Is it Okay if I ask something kinda off subject? I’m trying to view this web page on my new iPad nevertheless it will not exhibit up correctly, do you’ve any alternatives? Must I try and locate an update for my software program or anything? Thanks upfront! Jennine x 🙂

 4. Nice post. I be taught something more difficult on completely different blogs everyday. It can at all times be stimulating to learn content from different writers and observe just a little something from their store. I’d choose to use some with the content on my weblog whether or not you don’t mind. Natually I’ll provide you with a link on your internet blog. Thanks for sharing.

 5. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?

 6. What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively helpful and it has
  aided me out loads. I am hoping to give a contribution & aid different customers like its helped me.

  Good job.

 7. Can I simply say what a comfort to discover someone who truly knows what they are discussing on the web.
  You definitely know how to bring an issue to light and make
  it important. More people must look at this and understand this side of the
  story. I was surprised that you aren’t more popular because you definitely possess the
  gift.

 8. Do you have a spam problem on this site; I also
  am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have created
  some nice practices and we are looking to swap strategies with others, why not shoot
  me an e-mail if interested.

 9. Hi I am so happy I found your weblog, I really found you by error, while I was browsing on Askjeeve for something else,
  Regardless I am here now and would just like to say thanks a lot
  for a fantastic post and a all round exciting blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to read it all at the moment but I have
  bookmarked it and also added in your RSS feeds, so
  when I have time I will be back to read more,
  Please do keep up the great jo.

 10. You could certainly see your enthusiasm within the article you write.
  The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe.
  At all times go after your heart.

 11. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the
  internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people
  think about worries that they just don’t know about.

  You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the
  whole thing without having side-effects , people can take
  a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 12. Amazing blog! Is your theme custom made or did you download
  it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out.

  Please let me know where you got your design. Thanks a lot

 13. I every time used to study piece of writing in news papers but now as I am a user of web so from now
  I am using net for content, thanks to web.

 14. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging glance easy. The total glance of your web site
  is wonderful, as neatly as the content!

 15. Spot on with this write-up, I honestly believe this amazing
  site needs far more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for
  the advice!

 16. I think that everything posted was actually very logical.
  However, what about this? suppose you wrote a catchier post title?
  I mean, I don’t want to tell you how to run your website,
  however what if you added a title that grabbed a person’s attention? I mean OSA 4:
  Miks kaitsepolitsei rikub teadlikult seadust ja miks riigiprokuratuur politsei üle
  väidetavat järelevalvet tehes kiidab vaid takka?
  – Kuklase & Partnerid is kinda plain. You ought to glance at Yahoo’s front page and
  note how they write news titles to get viewers interested.

  You might add a video or a related picture or two to get
  readers excited about what you’ve written. Just my opinion, it
  might bring your blog a little bit more interesting.

 17. Thanks for every other informative website. The place else could I am getting that type of
  information written in such an ideal approach?

  I’ve a project that I am simply now running on, and I have been at
  the look out for such info.

 18. I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your site to come back down the road.
  All the best

 19. I pay a visit daily a few web pages and blogs to read articles, except this webpage gives feature
  based content.

 20. Hey fantastic website! Does running a blog like this take a great deal of work?
  I’ve very little expertise in computer programming however I was
  hoping to start my own blog in the near future.
  Anyway, should you have any suggestions or tips
  for new blog owners please share. I understand this is off topic however I simply wanted
  to ask. Thanks a lot!

 21. I simply couldn’t depart your site prior to suggesting that I extremely enjoyed the usual information a person provide to your visitors?
  Is going to be again continuously in order to check out new posts

 22. Every weekend i used to pay a quick visit this website, as i wish for
  enjoyment, as this this web site conations in fact fastidious funny information too.

 23. This article will assist the internet users
  for creating new website or even a blog from start to end.

 24. Please let me know if you’re looking for a article author for your weblog.

  You have some really good articles and I believe I would be
  a good asset. If you ever want to take some of the load off,
  I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine.

  Please send me an email if interested. Regards!

 25. I just couldn’t leave your site before suggesting that I
  really loved the usual information an individual supply
  on your visitors? Is going to be back regularly
  in order to check up on new posts

 26. Greetings from Colorado! I’m bored at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break.
  I really like the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m amazed at how fast your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G ..
  Anyhow, excellent blog!

 27. Link exchange is nothing else except it is simply placing the
  other person’s blog link on your page at suitable place and other
  person will also do same for you.

 28. Nice replies in return of this difficulty with firm arguments and explaining the whole thing about that.

 29. I’ll right away grab your rss as I can not in finding your e-mail subscription link or
  e-newsletter service. Do you’ve any? Please let me understand so that I may subscribe.
  Thanks.

 30. Hello! I’m at work browsing your blog from my new iphone 4!

  Just wanted to say I love reading your blog and look
  forward to all your posts! Carry on the excellent work!

 31. Thanks , I’ve recently been searching for info about this topic for a while and yours is the greatest I’ve came upon so far.

  But, what about the bottom line? Are you positive about the source?

 32. Hi there! Someone in my Myspace group shared this website with
  us so I came to look it over. I’m definitely loving the information.
  I’m bookmarking and will be tweeting this to my
  followers! Superb blog and brilliant style and design.

 33. Heya i’m for the primary time here. I found this board and I
  in finding It really useful & it helped me out a lot.
  I am hoping to give something back and help others such
  as you aided me.

 34. I like the helpful info you provide in your
  articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently.
  I’m quite certain I will learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 35. Hello it’s me, I am also visiting this website regularly, this website is actually good and the visitors are in fact sharing nice thoughts.

 36. Thanks for a marvelous posting! I definitely enjoyed
  reading it, you can be a great author.I will make certain to bookmark your blog and will
  come back someday. I want to encourage yourself to continue your great job, have a nice afternoon!

 37. Normally I do not learn post on blogs, however I would like to say that this write-up very compelled me to try and do
  so! Your writing style has been amazed me. Thank you, very nice post.

 38. I’m gone to tell my little brother, that he should also pay
  a quick visit this web site on regular basis to get updated from hottest gossip.

 39. I am not sure where you are getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for magnificent info I was looking for this info for my mission.

 40. Does your blog have a contact page? I’m having problems
  locating it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some ideas for your blog
  you might be interested in hearing. Either way, great
  site and I look forward to seeing it grow
  over time.

 41. I am extremely inspired together with your writing skills and also with the structure to your blog.
  Is this a paid topic or did you modify it yourself?
  Either way keep up the nice high quality writing, it is rare to look a nice weblog
  like this one nowadays..

 42. I’ve been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts on this kind of area .
  Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site.
  Reading this info So i am glad to exhibit that I have a very just right uncanny feeling
  I found out exactly what I needed. I so much for sure will make sure to do not put out of your mind this site and give it
  a look on a continuing basis.

 43. I’ll immediately snatch your rss as I can not
  find your email subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you’ve any? Kindly permit me recognize so that I may just subscribe.
  Thanks.

 44. My brother suggested I would possibly like this blog. He used to be totally right.

  This submit actually made my day. You cann’t imagine just how so
  much time I had spent for this information! Thanks!

 45. Very good blog you have here but I was curious about if you knew of any community forums that cover the same topics talked about
  here? I’d really love to be a part of community where I can get feedback from
  other knowledgeable individuals that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know. Thanks!

 46. Whats up are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my
  own. Do you require any html coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

 47. Howdy very cool website!! Guy .. Beautiful ..
  Wonderful .. I will bookmark your website and
  take the feeds additionally? I am happy to seek
  out a lot of useful info here within the put up, we want
  work out more techniques on this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

 48. I believe people who wrote this needs true loving because it’s a blessing.
  So let me give back and with heart reach out change your life
  and if you want to seriously get to hear I will share info about howto make money Don’t forget..
  I am always here for yall. Bless yall!

 49. OMG! This is amazing. Ireally appreciate it~ May I finally give back a secret only I KNOW and if you want to with no joke
  truthfully see You really have to believe mme and have faith and I
  will show how to find hot girls for free Once again I want to show my appreciation and may all the blessing goes to you now!.

 50. Valuable info. Lucky me I found your site by chance, and I’m stunned why this accident
  did not happened earlier! I bookmarked it.

 51. I am not sure where you are getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for fantastic information I was looking for this info for my mission.

 52. I like the valuable info you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here frequently.
  I’m quite sure I’ll learn plenty of new stuff right here!
  Best of luck for the next!

 53. I like the helpful information you provide in your articles.
  I will bookmark your weblog and check again here regularly.
  I am quite certain I will learn lots of new stuff right here!
  Good luck for the next!

 54. Can I show my graceful appreciation and give my value on really good
  stuff and if you want to with no joke truthfully see Let me tell you a brief about howto make money
  I am always here for yall you know that right?

 55. Great blog you have here.. It’s hard to find high quality writing like yours these days. I really appreciate people like you! Take care!!

 56. My partner and I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be exactly I’m looking for. Would you offer guest writers to write content available for you? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on many of the subjects you write related to here. Again, awesome web site!

 57. I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your website. It appears as if some of the text within your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This might be a problem with my browser because I’ve had this happen before. Appreciate it

 58. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

 59. Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I am going to return once again since I bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 60. Excellent web site you have here.. It’s hard to find quality writing like yours these days. I really appreciate people like you! Take care!!

 61. The other day, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 62. hi!,I really like your writing so so much! proportion we keep in touch more approximately your post on AOL? I need an expert in this space to solve my problem. May be that is you! Taking a look forward to see you.

 63. I feel this is one of the such a lot important information for me. And i’m satisfied reading your article. However wanna statement on few basic things, The site taste is perfect, the articles is in point of fact excellent : D. Just right process, cheers

 64. I want to to thank you for this wonderful read!! I certainly enjoyed every little bit of it. I’ve got you book-marked to check out new stuff you post

 65. This is very interesting, You are an excessively professional blogger. I have joined your feed and look forward to in the hunt for more of your fantastic post. Also, I have shared your site in my social networks

 66. Hello there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 67. hi!,I love your writing so much! percentage we communicate more approximately your post on AOL? I need an expert in this area to unravel my problem. May be that is you! Taking a look forward to see you.

 68. I think the admin of this website is in fact working hard for his website, because here every data is quality based data.

 69. Im not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later. Cheers

 70. Greetings! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site goes over a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

 71. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too fantastic. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read far more from you. This is actually a great website.

 72. Its like you read my mind! You seem to know so much approximately this, like you wrote the guide in it or something. I feel that you simply could do with some p.c. to pressure the message house a bit, however other than that, this is fantastic blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 73. We stumbled over here from a different website and thought I might as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking over your web page again.

 74. I used to be recommended this blog by way of my cousin. I am now not sure whether this post is written by way of him as no one else understand such particular approximately my difficulty. You are wonderful! Thank you!

 75. Superb website you have here but I was wanting to know if you knew of any message boards that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of online community where I can get comments from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Many thanks!

 76. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 77. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too wonderful. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I cant wait to read far more from you. This is actually a great site.

 78. Это лучшее онлайн-казино, где вы можете насладиться широким выбором игр и получить максимум удовольствия от игрового процесса.

 79. Онлайн казино отличный способ провести время, главное помните, что это развлечение, а не способ заработка.

 80. Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

 81. Хотите получить идеально ровный пол в своем доме или офисе? Обратитесь к профессионалам на сайте styazhka-pola24.ru! Мы предлагаем услуги по стяжке пола любой сложности и площади, а также устройству стяжки пола под ключ в Москве и области.

 82. Попробуйте механизированную штукатурку от mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru и убедитесь в ее эффективности. Ваш дом заслуживает лучшего!

 83. This design is steller! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 84. You’re so awesome! I don’t think I’ve read anything like this before. So nice to find somebody with a few unique thoughts on this subject. Really.. thank you for starting this up. This website is something that is needed on the web, someone with some originality!

 85. Хотите лучшего для своего дома? Механизированная штукатурка стен с mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru – это то, что вам нужно.

 86. My partner and I absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to be just what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content for you personally? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on most of the subjects you write about here. Again, awesome site!

 87. Good way of explaining, and pleasant piece of writing to get data regarding my presentation topic, which i am going to convey in institution of higher education.

 88. I was wondering if you ever considered changing the page layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?

 89. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 90. It’s actually a great and useful piece of information. I am happy that you just shared this
  useful info with us. Please keep us up to date like this.
  Thanks for sharing.

 91. Excellent blog here! Also your site loads up fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my website loaded up as fast as yours lol

 92. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 93. Fantastic goods from you, man. I’ve be mindful your stuff prior to and you’re simply too fantastic. I really like what you’ve received here, really like what you’re stating and the way during which you assert it. You make it entertaining and you still take care of to stay it sensible. I cant wait to read far more from you. This is actually a terrific website.

 94. I will right away grab your rss as I can not in finding your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please allow me realize so that I may just subscribe. Thanks.

 95. Vous pouvez utiliser un logiciel de gestion des parents pour guider et surveiller le comportement des enfants sur Internet. Avec l’aide des 10 logiciels de gestion parentale les plus intelligents suivants, vous pouvez suivre l’historique des appels de votre enfant, l’historique de navigation, l’accès au contenu dangereux, les applications qu’il installe, etc.

 96. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your site? My blog site is in the very same area of interest as yours and my visitors would truly benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this alright with you. Many thanks!

 97. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your weblog? My website is in the very same area of interest as yours and my visitors would definitely benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this alright with you. Thank you!

 98. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days.

 99. No matter if some one searches for his necessary thing, thus he/she desires to be available that in detail, so that thing is maintained over here.

 100. Thank you, I have recently been searching for information approximately this topic for ages and yours is the best I have found out so far. However, what concerning the conclusion? Are you positive about the source?

 101. It’s really very complex in this full of activity life to listen news on TV, so I only use world wide web for that purpose, and get the most recent news.

 102. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 103. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your site in my social networks!

 104. Thank you for some other informative web site. Where else may just I am getting that kind of info written in such a perfect means? I have a challenge that I am simply now running on, and I have been at the glance out for such information.

 105. Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it develop over time.

 106. Hey! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a outstanding job!

 107. I really like what you guys are usually up too. This type of clever work and coverage! Keep up the great works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll.

 108. I am really loving the theme/design of your web site. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A number of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any ideas to help fix this issue?

 109. Thanks for ones marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you might be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will come back very soon. I want to encourage continue your great writing, have a nice weekend!

 110. Hello there! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when viewing from my iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this problem. If you have any suggestions, please share. Appreciate it!

 111. My spouse and I stumbled over here different web page and thought I might check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to looking over your web page for a second time.

 112. Nice post. I used to be checking continuously this blog and I am inspired! Very useful information specially the final phase 🙂 I maintain such info a lot. I used to be seeking this particular info for a long timelong time. Thank you and good luck.

 113. Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really great posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Kudos!

 114. Hey there, You have done a fantastic job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this web site.

 115. Every weekend i used to visit this website, because i want enjoyment, since this this website conations really good funny data too.

 116. My spouse and I stumbled over here coming from a different page and thought I might as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to checking out your web page for a second time.

 117. I will right away grab your rss as I can not in finding your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please permit me realize so that I may subscribe. Thanks.

 118. Hi there! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when viewing from my iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this problem. If you have any suggestions, please share. Cheers!

 119. Hi would you mind letting me know which hosting company you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at a honest price? Kudos, I appreciate it!

 120. Simply wish to say your article is as amazing. The clearness in your submit is simply cool and i can assume you are a professional in this subject. Well together with your permission allow me to take hold of your RSS feed to stay up to date with imminent post. Thank you a million and please keep up the gratifying work.

 121. My brother suggested I would possibly like this blog. He used to be totally right. This submit actually made my day. You cann’t believe just how much time I had spent for this information! Thank you!

 122. Fantastic blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any suggestions? Kudos!

 123. Pretty portion of content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital to claim that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing for your augment or even I fulfillment you access consistently fast.

 124. Hi my loved one! I want to say that this article is awesome, great written and come with almost all important infos. I’d like to peer more posts like this .

 125. I want to to thank you for this good read!! I certainly enjoyed every little bit of it. I have you book-marked to check out new stuff you post

 126. An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who was doing a little research on this. And he in fact bought me lunch because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this issue here on your web page.

 127. I used to be recommended this website by means of my cousin. I am now not sure whether this post is written by means of him as no one else understand such specified approximately my difficulty. You are wonderful! Thank you!

 128. Hey there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a extraordinary job!

 129. Howdy! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.

 130. I think what you postedtypedthink what you postedtypedsaidbelieve what you postedtypedthink what you postedtypedsaidWhat you postedwrotesaid was very logicala lot of sense. But, what about this?consider this, what if you were to write a killer headlinetitle?content?wrote a catchier title? I ain’t saying your content isn’t good.ain’t saying your content isn’t gooddon’t want to tell you how to run your blog, but what if you added a titlesomethingheadlinetitle that grabbed a person’s attention?maybe get people’s attention?want more? I mean %BLOG_TITLE% is a little vanilla. You might peek at Yahoo’s home page and watch how they createwrite post headlines to get viewers interested. You might add a video or a related picture or two to get readers interested about what you’ve written. Just my opinion, it could bring your postsblog a little livelier.

 131. Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I am hoping to offer something back and help others like you helped me.

 132. It is appropriate time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy. I have read this submit and if I may I want to suggest you few fascinating things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read more things approximately it!

 133. Hey there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to take a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Terrific blog and outstanding style and design.

 134. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. However think about if you added some great visuals or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this website could certainly be one of the greatest in its niche. Terrific blog!

 135. Can I just say what a relief to find an individual who really knows what they’re talking about on the web. You certainly understand how to bring an issue to light and make it important. More and more people ought to read this and understand this side of the story. I was surprised that you’re not more popular because you definitely have the gift.

 136. Hi there! I realize this is somewhat off-topic but I had to ask. Does building a well-established blog like yours take a massive amount work? I’m completely new to operating a blog but I do write in my diary everyday. I’d like to start a blog so I can share my own experience and views online. Please let me know if you have any ideas or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

 137. Hiya! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this problem. If you have any suggestions, please share. Appreciate it!

 138. Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.

 139. Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I am hoping to offer something back and help others like you helped me.

 140. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 141. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 142. Greetings I am so excited I found your web site, I really found you by mistake, while I was researching on Digg for something else, Anyhow I am here now and would just like to say cheers for a remarkable post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the excellent job.

 143. Simply want to say your article is as amazing. The clearness in your post is simply cool and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 144. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Cheers

 145. Good day I am so thrilled I found your blog page, I really found you by mistake, while I was researching on Aol for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a fantastic post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I dont have time to go through it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the superb b.

 146. Please let me know if you’re looking for a article author for your weblog. You have some really great posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Many thanks!

 147. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% positive. Any tips or advice would be greatly appreciated. Appreciate it

 148. Hi there! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My website addresses a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!

 149. Howdy! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My website addresses a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!

 150. You really make it seem so easy together with your presentation however I find this topic to be really something which I feel I would never understand. It kind of feels too complicated and very extensive for me. I am looking forward in your next post, I will try to get the hang of it!

 151. I think what you postedtypedthink what you postedwrotesaidthink what you postedwrotebelieve what you postedwrotesaidWhat you postedwrotesaid was very logicala bunch of sense. But, what about this?consider this, what if you were to write a killer headlinetitle?content?wrote a catchier title? I ain’t saying your content isn’t good.ain’t saying your content isn’t gooddon’t want to tell you how to run your blog, but what if you added a titlesomethingheadlinetitle that grabbed people’s attention?maybe get a person’s attention?want more? I mean %BLOG_TITLE% is a little vanilla. You ought to look at Yahoo’s home page and see how they createwrite post headlines to get viewers interested. You might add a video or a related picture or two to get readers interested about what you’ve written. Just my opinion, it could bring your postsblog a little livelier.

 152. Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am going through issues with your RSS. I don’t know why I am unable to subscribe to it. Is there anybody else getting the same RSS problems? Anyone who knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

 153. Howdy this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 154. Pretty component to content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to say that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing on your augment or even I achievement you get entry to consistently fast.

 155. Amazing blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any recommendations? Cheers!

 156. Hi there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a marvellous job!

 157. First off I want to say awesome blog! I had a quick question that I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your mind before writing. I have had a tough time clearing my mind in getting my thoughts out. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted just trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips? Cheers!

 158. Крупный учебный и научно-исследовательский центр Республики Беларусь. Высшее образование в сфере гуманитарных и естественных наук на 12 факультетах по 35 специальностям первой ступени образования и 22 специальностям второй, 69 специализациям.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.