Menu

Osa 7: Kas Prokuratuuri ebaseaduslik tegevus jätkub?

138 kommentaari

Oktoober on õiguse kuu!  Tartus on õigusteadlaste päevad ! 

 

 

8.-9. oktoobril 2020 toimuvad Tartus 36. Eesti õigusteadlaste päevad. Selle puhul ilmus põhiseaduse temaatikale pühendatud Juridica erinumber, milles on muuhulgas avaldatud Tallinna Ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi kohtuniku Heili Sepp artikkel Adokaadibüroo läbiotsimisest Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas“.

 

 

 

Eelmise aasta 31. oktoobril otsustas prokurör T.Pern, et Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid on vajalik läbi otsida eesmärgil, et küllap selle käigus miskit ebaseaduslikku ikka leitakse. Enne seda oli T.Pern pidanud 7 kuu jooksul vajalikuks 4. korral nõuda kohtunikelt minu ja kohtuniku jälitamiseks lubasid, mida kohtunikud ka andsid ning muudkui jälitati. Seda ei tehtud natuke, vaid Kaitsepolitsei juhtimisel kõige paremate tehniliste vahenditega, kuid seitsme kuu jooksul ekvivalentsussuhet – isikute vahelist kokkulepet – ei tuvastatud. 

 

 

 

Sealjuures oli 31.10.2019 T. Pern poolt „ilmtingimata“ vajalik minu ja ka kohtuniku 24 tunniks vanglasse paigutamine! Taolise, prokuröri poolt võimu näitamise ja isikute teadvalt alandava käitumisega on tõepoolest võimalik paljudel juhtudel saavutada enneolematult hea tulemus – isikud on tavaliselt peale seda psühholoogiliselt nii murtud, et tunnistavad süüd täpselt prokuratuurile meelepärases ulatuses ja ka veel rohkemgi! 

 

Olen 27 tööaasta jooksul kohanud sadu taolisi juhtumeid ja mõnedest olen ka varasemates postitustes kirjutanud! 90 % juhtudel taoline tegutsemisviis prokuratuuri jaoks ka toimib, sest enamus inimesi ei tea tegelikest jälitamise võimalustest, vanglasse paigutamise psühholoogilise survestamise, kriminaalasjaga kaasas käivast vanglamasendusest ning mainekahjust mitte midagi! Lisaks kaasneb veel aastatepikkune kriminaalmenetlus ja kui tervis vastu peab ja/või vahepeal ära ei sure siis võib-olla saad ka kunagi oma õiguse! 

 

 

08.10.2020 ei nõustunud Riigikohtu üldkogu peaprokuröri taotlusega, milles sooviti nõusolekut esitada Tartu Maakohtu kohtunik Eveli Vavrenjukile süüdistus mitmes väidetavas kuriteos. Riigikohtu hinnangul on süüdistus praegusel kujul niivõrd puudulik, et selle alusel poleks võimalik süüküsimust sisuliselt lahendada.

Riigikohus leidis, et taoline prokuratuuri poolt kohtule esitatud taotluses kirjeldatud süüdistuse tekst on laialivalguv, raskesti jälgitav, vastuoluline, sisaldab ebaolulisi kõrvalekaldeid faktiväidetele, millel ei ole isiku karistusõigusliku vastutuse seisukohalt õiguslikku tähendust või pole selles küllaldaselt kirjeldatud 

kuriteokoosseisu täitmise eelduseks olevaid faktilisi asjaolusid. Hämmastav on siinjuures T.Perni seisukoht?  T.Perni väitel oli seekordne Riigikohtu etteheide ootamatu ja Riigkohus oleks pidanud lihtsalt nõustuma ning prokuratuur ei ole varem pidanud põhjalikumalt miskit kirjutama. 

 

 

Seda, et esimese astme kohtud tagastavad prokuratuuri süüdistusakte, võib ehk pidada tavapäraseks aga minule teadaolevalt ei ole varem taolist Riigikohtu poolt prokuratuuri taotlusega mittenõustumist ja tagastamist toimunud.

Kaitsjad ja mina püüdsime seda kahtlustuse (edaspidiselt süüdistuse, kui asi jõuab kohtusse) ebaselgust, puudulikkust, ebaloogilisust T.Pernile esitatud taotlustes korduvalt selgitada, sest prokuröri loogika kohane mingi nn.vaimse sideme kaudu kohtunikule altkäemaksu andmine peaks kuuluma mitte prokuratuuri, vaid Selgeltnägijate Tuleproovi valdkonda!  

 

T. Pern ei pidanud kaitsjate ja minu taotlusi mitte millekski. Enamusele minu taotlustele pole T. Pern senini suvatsenud isegi mitte vastata! Kirjutasin oma 5. postituses pikalt sellest kuidas T.Pern suhtub minu esitatud päringutesse ning minu hinnangul on tegemist ilmselge kiusuga. 

 

Minu taotlused ja pöördumised olid tingitud vaid sellest, et palusin näha dokumente, millega on antud luba minu jälitamiseks või ka varjatud jälgimiseks ning püüdsin aru saada, kas T.Perni ja kaitsepolitsei tegevus on olnud seaduslik, sest nüüd on see aeg ja koht kus ka nemad peavad oma tegevuse seaduslikkuse ja põhjendatuse osas aru andma.  Seda minu varjatud jälituse luba ja prokuratuuri taotlust pole mulle siiani antud, kuigi küsin kõiki jälitusmaterjale peale seda, kui ma 24.04.2020 sain teate, et mind on salaja jälgitud. 

 

Nelja jälitusloa minule mitteandmine tunnistati Tallinna Ringkonnakohtu 25.08.2020 määrusega juba  õigusvastaseks aga varjatud jälgimise luba keeldutakse tänaseni mulle näitamast.  

Ikka ja jälle tekib nii minul kui ka paljudel juristidel küsimus, et kas keegi üldse T.Perni ebaseadusliku ja valikulise kriminaalmenetlusliku tegevuse üle järele valvab!  

 

Mõistetavalt peab prokuratuur oma tegevuses olema sõltumatu aga kas see sõltumatus tähendab ka T. Perni õigust käituda ise ebaseaduslikult! 

 

Avalikult deklareeritakse, et kohus peab olema sõltumatu. Kui kohtuniku osas tekib mingi kuriteo kahtlus, siis käivitab prokuratuur kohe jälituse, jälitab mitmeid kuid ja kui selle käigus midagi sisulist ei leita, siis tehakse veel läbiotsimised ja pannakse profülaktika mõttes kohtunik ka 24 tunniks vangi! T. Pern püüdis sellejuures kohtunikku „murda“ ka veel väitega : „… kas tõesti arvab kohtunik, et tema kolleegid – kohtunikud  – andsid loa E. Vavrenjuki kodu, sõiduvahendite ja töökoha läbiotsimiseks ja tema kinnipidamiseks ilma piisava õigusliku aluseta!“

Kui kohtunik E.Vavrenjuk selle surve peale ei murdunud, siis püütakse nüüd seda survet aina suurendada ja panna kõiki uskuma, et kõik on nii nagu selles laialivalguvas süüdistuses kirjas ! 

Analoogselt esitas T. Pern õigustused Tallinna Ringkonnakohtu menetluses olnud jälituslubade vaidlustuse menetluses, väites : „… kuivõrd kohtu põhistused selle osas, miks kohus nõustub prokuratuuri taotlusega on esitatud 5 leheküljel, saab kohtumäärust pidada piisavalt põhjendatuks“.

No, kõva sõna! 

Prokuratuuri poolt taoline psüühiline mõjutamine, vanglasse paigutamine on teatud prokuröride puhul Eestis tavapärane! Kui tõesti läbiotsimisega midagi ebaseaduslikku ei leia ja tekib probleem, siis küll maksumaksja maksab selle kinni! Oluline on saavutada suure käraga avalikkuse informeerimine ja isikute juba eos hukka mõistmine ja süüdi mõistmine, kuigi süütuse presumptsiooni põhimõttest tulenevalt ei tohiks kedagi käsitleda süüdiolevana enne, kui on tema kohta jõustunud süüdimõistev kohtulahend. 

    

 

On mõistetav, et suurtes kriminaalasjades eksisteerib avalik huvi (kuigi mitte alati sellises ulatuses nagu seda prokuratuuri poolt menetluse alguses tehakse) ja on mõistetav, et ERR või Eesti Ekspress soovivad, tahavad nendest teemadest, probleemidest kirjutada. 

 

Aga millised on kriminaalasja andmete avaldamise tingimused ja kellele on need täitmiseks kohustuslikud?   

Näide : Harju Maakohus andis 21.10.2019 määrusega Mati Alaveri kohtu alla. Kohus määras, et asja arutatakse 14.11.2019 kell 09:00 kinnisel kohtuistungil. 14.11.2019 otsusega, mis tehti selle kokkuleppemenetluse raames, otsustas kohus avalikustada vaid kohtulahendi sissejuhatuse ja resolutiivosa ning süüdistatava initsiaalid.

 

KrMS § 315 11 ütleb, et kohtumenetlus on kinniseks kuulutatud vähemalt siis, kui piiratud on kohtuotsuse avalikustamist. Mati Alaveri kriminaalasjas piiras kohus selle kriminaalmenetluse ja kohtuotsuse avalikustamist. Kas see oli piisavalt põhjendatud on eraldi teema, sest käesoleva aasta septembris otsustas Tallinna Halduskohus suure hulga antud kriminaalasja materjalidest siiski avalikustada! 

 

Kuivõrd ERR ja Eesti Ekspress ei nõustunud selle kriminaalasja andmete sulgemisega ja nendel puudus ligipääs kinniseks kuulutatud kriminaaltoimiku materjalidele, pöördusid nad kohtusse, vaidlesid ja saavutasid tulemuse – kriminaaltoimiku teatud ulatuses avalikustamise ! 

Kõigiti arusaadav ja õigusriigile kohane tegevus! 

 

Aga enne seda s.o. alates 21.10.2019 kohtulahendist kuni 21.09.2020 olid antud kriminaalasja materjalid kohtulahendi alusel avalikustamisele mitte kuuluvad ning selles menetluses ei tohtinud avalikustada mitte midagi muud kui M.Alaveri kohta käiva kohtuotsuse resolutiivosa ehk siis ainult seda mida nägi ette kohus otsuse avalikult kuulutamise kaudu. Siit järelduvalt, kohus oli kinniseks kuulutanud kogu kohtumenetluse, sh muidugi 14.11.2019 istungi ja seal toimunu ning ka kohtu poolt tehtud otsuse, ning mistahes kolmandatel isikutel sh. menetlusosalistel ei olnud õigus avaldada antud kohtumenetlusest rohkemaid andmeid kui kohus oli ette näinud. Tundub õiguslik formaalsus aga peaksime ju Eestis kehtivaid seadusi täitma ? 

 

14.11.2019 kell 10:12 ilmus Delfis artikkel, kus prokurör Taavi Pern andis järgmise kommentaari: Perni sõnul ei saa ta veel uurimistoimikute sisu avaldada. „Meil on kirjalike tõendeid ja lisaks ka erinevate inimeste ülekuulamise protokolle. Uurimistoimik avaldatakse siis, kui kohtuotsus jõustub,“ sõnas ta.

 

Vaatamata kohtu poolt määratule avaldati 14.11.2019 kell 16:03 Postimehe veebiportaalis Mati Alaveri süüdistus täismahus. Ei ole vaidlust, et vaatamata kohtuistungi ja antud kohtumenetluse täies ulatuses kinniseks kuulutamisele otsustas prokurör T. Pern 21.10.2019 kohtumäärust ise mitte vaidlustada ja andis 14.11.2019 avalikkusele avaldamiseks enamuses ulatuses (täielikult kinniseks kuulutatud) kohtumenetluse ja kohtuotsuses kajastatud andmed. Kuigi see avaldatu oli tollel hetkel vaid süüdistuse tekst, siis oli sellega sisuliselt ammendavalt kogu asi avalikkusele avaldatud, sest süüdistuse tekstis oli kogu M. Alaveriga seotud teema enamuse sisu ulatuses kajastatud.

 

T.Pern kommenteeris: Kuna kohus on leidnud, et isikuandmete detailne avaldamine võib kahjustada Austrias pooleliolevat kriminaalmenetlust, kattis prokuratuur süüdistuses kinni isikuandmed.  

Kuigi Mati Alaveri nimi on Postimehes avaldatud süüdistuses kinni kaetud, siis seda lugedes on kinni kaetud süüdistuse tekstist väga lihtsasti järeldatav millistes kohtades on Mati Alaveri nimi ja sellest on omakorda järeldatavad süüdistuses kirjeldatud Mati Alaveri eraelulised andmed.

On selge, et tervikuna kinniseks kuulutatud menetluses ei saa menetlusvälisele isikule toimikut tutvustada, sest menetluse kinniseks kuulutamine hõlmab ka toimiku kinniseks kuulutamist.

Eelviidatut arvesse võttes on järeldatav, et Taavi Perni kommentaar, kus ta viitab, et pärast Mati Alaveri kohta tehtava otsuse jõustumist on automaatselt kogu uurimistoimik avalik ja selles olevaid andmeid tohib avaldada ja neid ka avaldatakse teadlik vale ja ebaseaduslik.

 

16.04.2020 tegi Riigikohus toimiku andmete avaldamisega seonduvalt kohtuasjas nr 1-19-8262 määruse ja leidis, et: Asjaolu, et kohtumäärus on põhimõtteliselt määruskaebe korras vaidlustatav, ei tähenda aga seda, et kaebust määruse peale saaks esitada igaüks.  KrMS § 384  lg 1 kohaselt on maakohtu määruse peale määruskaebuse esitamise õigus kohtumenetluse pooltel, samuti menetlusvälisel isikul, kui kohtumäärusega on piiratud tema õigusi või seaduslikke huve. Osutatud sättest tuleneb kolleegiumi arvates ka tingimus, mille kohaselt ei saa määruskaebust esitada isik, kelle määruskaebusega taotletavat eesmärki ei ole võimalik sellise kaebusega saavutada.

 

16.04.2020 kell 12:40 avaldati ERR-is artikkel, kus oli välja toodud T.Perni kommentaar: Prokuratuur leiab, et Harju maakohtu põhjendused toimiku materjalide avalikustamata jätmise kohta ei pruugi olla põhjendatud. 

Kui vaadata eelnevalt viidatud Riigikohtu lahendit, mis tehti põhjusel, et Riigikohtusse pöördusid ajakirjandusväljaanded, siis juhul kui prokuratuur ei nõustunud 21.10.2019 kohtumäärusega, siis oleks prokuratuur saanud seda vaidlustada. T. Pern seda ei vaidlustanud ning seega nõustus, et kriminaalasja lahendatakse kinnises menetluses ning selle materjalid ei kuulu avalikustamisele.

 

Olukorras, kus T.Pern ise määruskaebust ei esitanud ja olukorras, kus Riigikohus 21.10.2019 määruse õigusvastasust ei tuvastanud, oli 21.10.2019 määrus jõustunud ja täitmiseks kohustuslik. Seega oli prokurör T.Pern teadlikult ja sisuliselt asunud eirama jõustunud kohtulahendit. Seda kinnitab omakorda Taavi Perni poolt kogu süüdistuse teksti avaldamine (nimede ja muude andmete kinni katmine ning initsiaalidega asendamine võimaldas kõigil lugejatel lihtsasti isiku tuvastamist) ja ka T. Perni kommentaar, et tema avaldab terve uurimistoimiku pärast Mati Alaveri kohta tehtud kokkuleppemenetluse otsuse jõustumist.

 

Lisaks, Taavi Pern asus avaldama vastuolus 21.10.2019 määrusega ja vastuolus 14.11.2019 kohtuotsusega kinnisel kohtuistungil arutatud andmeid ja dokumente. T.Pern arvates võis tema prokurörina eirata jõustunud kohtulahendit ja täielikult kinniseks kuulutatud kohtumenetlust ning avaldada kriminaalasja andmeid, seda nii 14.11.2019 ajalehes Postimehele süüdistuse sisuliselt terves ulatuses avaldamiseks andmise kaudu, kui ka hilisemalt, 2020 aprilli lõpus avaldatud prokuratuuri 2019 aastaraamatus alljärgnevalt:

a) …. Osa märkmetest leiti kaminast;

b) ……Märkmed paberitel võivad muuta inimeste elu. Mäletan eelmise aasta 11. märtsist

telefonikõnet, kus kuulsin Alaverilt leitud märkmete ja kaustiku kohta. Kaustik, millesse oli tehtud märkmeid kuupäevade kohta – viimane märge alles 10. märtsi kohta andis meile ülevaate M. Alaveri mõtetest ja tegemistest alates Seefeldi skandaali lahvatamisest. Kirjaga „10.03.19“ on pealkirjastatud näiteks tsitaat „Probleem – kui leiti arvutis Professoril, on seal kirjavahetus ja kõik on kirjas“;

c) Jah, me leidsime ka Alaveri e-kirjavahetuse, hoolimata kaustikus olevatest märkmetest „kustuta …“. Rääkides lotovõidust: osa märkmetest leiti juba kaminast, seega jõudsime kahtlustatavale järele finišisirgel.

 

 

Paljude juristide arvates, kes osalevad täna ka Tartus toimuvatel 36. Eesti õigusteadlaste päevadel, on tegemist KarS § 331⁵ lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemisega. Eelviidatud säte näeb ette kohtu poolt kohaldatud saladuse hoidmise kohustuse rikkumise ja selle rikkumise eest ka kriminaalkaristuse.  

 

On arusaadav, et prokuratuur ja T. Pern peab oma tegevuses olema sõltumatu.

Kuid kas sõltumatus tähendab ka õigust käituda ise ebaseaduslikult ja seda korduvalt ja korduvalt?

Kas sõltumatus tähendab seda, et keegi võib ennast ise samal ajal asetada seadusest kõrgemale?

JAGA POSTITUST

138 thoughts on “Osa 7: Kas Prokuratuuri ebaseaduslik tegevus jätkub?”

 1. hi!,I love your writing very a lot! proportion we keep up a correspondence more approximately your article on AOL? I require an expert on this area to solve my problem. May be that is you! Looking ahead to look you.

 2. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from. many thanks

 3. Awesome website you have here but I was curious about if you knew of any forums that cover the same topics discussed in this article? I’d really like to be a part of online community where I can get feedback from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Many thanks!

 4. I wanted to create you the very small observation in order to thank you again considering the pretty basics you’ve discussed on this website. It’s certainly extremely open-handed of you to provide easily what exactly some people could have advertised as an electronic book to earn some money for their own end, most importantly given that you could have tried it if you ever decided. These secrets also acted like a easy way to be certain that some people have similar dream really like my personal own to grasp a lot more pertaining to this matter. I think there are numerous more fun periods ahead for individuals who check out your site.

 5. I’d have to examine with you here. Which is not one thing I usually do! I take pleasure in reading a post that may make folks think. Additionally, thanks for permitting me to comment!

 6. Hi, Neat post. There’s an issue with your web site in internet explorer, would test this… IE nonetheless is the market leader and a huge element of people will miss your fantastic writing due to this problem.

 7. Thank you for sharing excellent informations. Your website is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and simply could not come across. What a great web-site.

 8. Usually I do not learn article on blogs, however I wish
  to say that this write-up very forced me to try
  and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice article.

 9. Quality posts is the key to be a focus for the visitors
  to pay a quick visit the site, that’s what this website is providing.

 10. Simply wish to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply excellent and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 11. I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoyed every little bit of it. I have you book marked to check out new stuff you post

 12. Hi there, all is going fine here and ofcourse every one is sharing information, that’s really fine, keep up writing.

 13. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too great. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can not wait to read far more from you. This is actually a terrific site.

 14. I will right away grasp your rss as I can not in finding your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please allow me recognize so that I may just subscribe. Thanks.

 15. I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite certain I will learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 16. This is very interesting, You are an overly professional blogger. I have joined your feed and look forward to in search of more of your great post. Also, I have shared your web site in my social networks

 17. For newest news you have to visit world wide web and on world-wide-web I found this website as a best site for most up-to-date updates.

 18. You can definitely see your expertise in the article you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.

 19. Thank you for any other informative web site. Where else may just I am getting that kind of info written in such a perfect way? I have a challenge that I am simply now running on, and I have been at the glance out for such information.

 20. You really make it seem so easy with your presentation however I find this topic to be really something which I think I would never understand. It kind of feels too complicated and very vast for me. I am looking forward in your next post, I will try to get the cling of it!

 21. Hi there, I found your website via Google at the same time as searching for a similar matter, your site got here up, it appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 22. This design is wicked! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 23. Howdy great blog! Does running a blog like this take a lot of work? I have no knowledge of computer programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I know this is off topic nevertheless I just needed to ask. Cheers!

 24. Howdy would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 25. What i do not realize is in reality how you’re not really a lot more smartly-favored than you may be right now. You are so intelligent. You realize therefore significantly relating to this topic, produced me in my opinion consider it from numerous numerous angles. Its like men and women don’t seem to be interested until it’s something to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs excellent. All the time care for it up!

 26. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 27. Excellent blog here! Also your website lots up fast! What host are you the use of? Can I am getting your associate link for your host? I desire my website loaded up as fast as yours lol

 28. Это лучшее онлайн-казино, где вы можете насладиться широким выбором игр и получить максимум удовольствия от игрового процесса.

 29. Добро пожаловать на сайт онлайн казино, мы предлагаем уникальный опыт для любителей азартных игр.

 30. It’s actually very difficult in this full of activity life to listen news on TV, so I simply use web for that purpose, and take the latest news.

 31. My brother suggested I might like this website. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 32. Hi, Neat post. There is a problem with your web site in internet explorer, may check this? IE still is the marketplace leader and a good portion of folks will miss your magnificent writing due to this problem.

 33. Не знаете, какой подрядчик выбрать для устройства стяжки пола? Обратитесь к нам на сайт styazhka-pola24.ru! Мы предоставляем услуги по залитию стяжки пола любой площади и сложности, а также гарантируем высокое качество работ и доступные цены.

 34. Более качественной и быстрой услуги, чем механизированная штукатурка стен, вы не найдете. Специалисты с сайта mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru вам в этом помогут.

 35. Сделайте свой ремонт проще: выберите машинную штукатурку на mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru. Просто, быстро, качественно.

 36. I have read several excellent stuff here. Certainly
  price bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you place to create the sort of fantastic informative
  website.

 37. Hi! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok.

  I’m definitely enjoying your blog and look forward to new posts.

 38. It’s very effortless to find out any matter on web as compared to textbooks, as I found this paragraph at this website.

 39. This design is steller! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 40. Having read this I thought it was rather enlightening.
  I appreciate you finding the time and energy to put this article together.
  I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments.

  But so what, it was still worth it!

 41. Your way of describing everything in this article
  is truly pleasant, every one be capable of easily understand it, Thanks a lot.

 42. It’s really a nice and useful piece of information. I am glad that you simply
  shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this.
  Thanks for sharing.

 43. I absolutely love your blog and find most of your post’s to be what precisely I’m looking for. Would you offer guest writers to write content available for you? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on some of the subjects you write related to here. Again, awesome site!

 44. Hey There. I discovered your weblog the use of msn. That is a very smartly written article.
  I’ll make sure to bookmark it and return to learn more
  of your useful information. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 45. It’s the best time to make some plans for the long run and
  it is time to be happy. I have learn this publish and if I may I desire to recommend
  you some attention-grabbing things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article.
  I wish to read even more things about it!

 46. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 47. I don’t know if it’s just me or if everyone else encountering issues with your site.
  It appears as if some of the written text on your posts are running off the screen.
  Can someone else please comment and let me know
  if this is happening to them as well? This could be
  a problem with my internet browser because I’ve had this happen before.
  Cheers

 48. Ощути вкус адреналина и брось вызов удаче с Лаки Джет на официальном сайте 1win. Быстро и легко – вот девиз игры Лаки Джет на деньги. Попробуй и убедись сам!

 49. Hi there everyone, it’s my first go to see at this site, and paragraph is really fruitful in favor of
  me, keep up posting these articles.

 50. Hey there this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 51. constantly i used to read smaller articles which as well clear their motive, and that is also happening with this post which I am reading here.

 52. When you have doubts about your children’s activities or the safety of their parents, you can hack their Android phones from your computer or mobile device to ensure their safety. No one can monitor around the clock, but there is professional spy software that can secretly monitor the activities of Android phones without making them aware.

 53. In the rapidly evolving landscape of education, the integration of technology has emerged as a powerful catalyst for transformative learning experiences.

 54. Hey there are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 55. You made some good points there. I checked on the internet for more information about the issue and found most individuals
  will go along with your views on this site.

 56. It’s very simple to find out any matter on web as compared to textbooks, as I found this
  paragraph at this web page.

 57. Appreciating the dedication you put into your site and in depth information you present. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material. Fantastic read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.