Menu

Mis riske ja ohte võib endas kätkeda pangaväliste finantsteenuse kasutamine? Kas ohtude ja riskide realiseerumisel saab abi politseilt?

253 kommentaari

 

1. PPA tegi 14.10.2020 suures rahapesuga seotud kriminaalasjas algselt kannatanuks tunnistatud ja üle kuulatud isiku suhtes menetlusest kõrvaldamise määruse. Mis määrus see on ja kuidas seda vaidlustada?

 

2. Kas politsei poolt kannatanuks tunnistatud isiku menetlusest kõrvaldamine on mõistetav (põhjendatud). Kas see on tavapärane? 

 

3. Kas ja kui palju prokuratuur ja politsei saavad, tahavad ja suudavad tegelda finantskuritegevuse ja/või majanduskuritegevusega, mis on laiaulatuslik ja omab rahvusvahelist mõõdet?  

 

4. Kas Eesti Vabariigi Finantsinspektsiooni poolt finantsteenuseid osutavale ettevõttele antud tegevusluba ka tegelikkuses finantsteenust tarbivale isikule midagi tagab? 

 

5. Kuidas peaksid hakkama saama e-residendid sellises olukorras?

 

Selles postituses proovime leida vastuseid nendele küsimustele.

 

PS! Kuna tegemist on aktiivse menetlusega, siis esialgu on võimalik kajastada andmeid vaid teatud ulatuses!   

Kriminaalasjas nr xxxxxxxxxxx on AS-le Good Finance Company (edaspidi GFC) esitatud kahtlustus omastamise katses suures ulatuses ning rahapesus suures ulatuses ja grupi poolt.

 

12.12.2019 ilmus  uudis, et Keskkriminaalpolitsei pidas rahapesukahtlusega kinni kolm GFC töötajat, kellest kaks 

Harju Maakohus vahistas. Loe lähemalt siit

 

Uudises on viidatud mh järgmist: Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leho Laur on esinenud avaldusega ja viidates, et eelmisel aastal majanduskuritegude büroosse loodud finantskuritegude grupi töö on hea näide sellest, kuidas finantsvaldkonda tundvad ja „valgekraeliste“ kuritegevusele spetsialiseerunud ametnikud suudavad keerulised ja rahvusvahelise mõõtmega kuriteod avastada juba algusjärgus ning nende toimepanemise kiiresti lõpetada.

 

Finantskuritegude uurimise mõttes tundub kõigiti hea algus, aga kas kahtlustuse esitamine ja isikute „suure käraga“ kinnipidamine tagab tulemuse ja kaitse ka ettevõtjatele, kes on muutunud taoliste väidetavate kurjategijate tegevuse tõttu kannatanuks!  

 

GFC tegutses Eesti Vabariigi Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel. Just seetõttu ka ettevõtjad seda finantsasutust usaldasid ja kasutasid finantsasutuse teenuseid! Ettevõttel võeti tegevusluba ära 27.05.2019.

 

Juunis 2020 esitati ettevõtte juhatusele ja osanikele kahtlustused ca. 2,88 miljoni euro suuruses rahapesus

01.06.2020 kuulutati välja GFC pankrot.

 

 

Kui vaadata ettevõtte avalikke andmeid, siis nähtub, et GFC on vahetult enne Finantsinspektsiooni poolt vastava tegevuslitsentsi äravõtmist 11.04.2019 asunud aktiivselt oma aktsiakapitali vähendama.

 

Pool aastat (s.o 07.01.2020) peale Finantsinspektsiooni poolt loa ära võtmist asus GFC tegema likvideerimistoiminguid!

 

 

Kuigi GFC pankrot kuulutati välja 01.06.2020, siis on pankrotihalduri poolt kohtule ja võlausaldajatele esitatud aruandest näha, et võlausaldajad on esimese üldkoosoleku toimumise ajaks esitanud nõudeid ca. 10 miljoni euro ulatuses. Raha tegeliku säilimise/olemasolu kohta andmeid napib, kuna haldurile ei ole andmeid esitatud. Üldkoosolekul käis arutelu 7,8 miljoni euro „kuskil kontodel “ olemasolu kohta, aga kas tegelikkuses see raha ka kuskil on, ei olnud tolleks hetkeks võimalik täpsemalt ütelda. 

 

24.01.2020 kuulati GFC-ga seotud kriminaalasjas keskkriminaalpolitsei poolt üle XXX OÜ. Antud ettevõttele omistati kannatanu staatus, sest kannatanu poolt kasutatud kontolt (mis kuulub GFC-le kui makseteenuse osutajale) oli „kadunud“ väga suur summa. Ettevõtte jaoks on tegemist ülimalt suure kahjuga!

 

14.10.2020 koostas Politsei- ja Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo eriasjade uurija Kadri Kadak XXX OÜ kui kannatanu menetlusest kõrvaldamise määruse, leides: 

 

1. Kriminaalmenetluse käigus kogutud tõendite pinnalt ei ole võimalik tuvastada, milliste konkreetsete GFC makseklientide ja konkreetsed summad on BIB-is avatud maksekontol; 

2. XXX OÜ rahalised vahendid kui liigitunnuseta eseme hoiustamise kohustus oli GFC-l, samas ei ole võimalik käesoleval hetkel kriminaalmenetluse käigus eristada, kas GFC volitatud isikud on kandnud just XXX OÜ rahalised vahendid BIB-is avatud maksekontole; 

3. Arvestades asjaolu, et GFC-l on ka teistes krediidi- ja makseasutustes kontod ei ole võimalik välistada, et XXX OÜ rahalised vahendid on mõnel teisel kontol; 

4. Käesoleval hetkel ei ole võimalik välja tuua, et just XXX OÜ vara on omastatud, seega ei saa XXX OÜ  olla politsei arvates enam kannatanu; 

5. XXX OÜ on esitanud nõude GFC pankrotimenetlusse, seega äriühingu õigused on politsei  arvates kaitstud pankrotimenetluse raames.

 

Taolist määrust on uskumatu lugeda! XXX OÜ vaidlustab selle 14.10.2020 määruse ja palub selle tühistada, sest Riigikohtu praktika kohaselt ei ole kannatanuks üksnes see isik, kes on kuriteo tagajärjel mingit kahju kandnud, st kannatanu staatus ei eelda tegelikult üldse mingit kahju tekkimist (nt kuriteokatse puhul sageli veel mingit kahju ei teki), vaid kannatanu mõiste peab olema avatud üldisemalt – kannatanuks peaks olema iga isik, kelle individuaalõigushüve on õigusvastase teoga riivatud või rünnatud. 

 

Politsei kirjutab 14.10.2020 määruses:„Käesoleval hetkel ei ole võimalik välja tuua, et just XXX OÜ vara on omastatud“.

 

Olemasolevate andmete põhjal peab politsei GFC tegevuse ja rahade liikumise ning makseteenuste osutamise ulatuse, sh võimalike kontode, sh korrespondentkontode kasutamise alles selgeks tegema! Seda ei ole võimalik selgeks teha tavalisel eraettevõttel, kes kasutas Finantsinspektsiooni poolt antud tegevusloa alusel tegutseva ja makseteenuseid osutava firma GFC teenuseid ja kelle rahalised vahendid „kadunud“ s.t. ta on kahju kannatanu. 

 

Nagu 14.10.2020 määrusest nähtub, siis politsei menetleja on kursis GFC osas toimuva pankrotimenetlusega. Sellest omakorda on järeldatav, et menetleja on kursis ja ta on tutvunud GFC pankrotimenetluses koostatud PankrS § 127 alusel koostatud pankrotihalduri ettekandega, kus on mh välja toodud järgmine lõik : „Haldurile ei ole esitatud (GFC) nõuete aluseks olevaid dokumente (GFC likvideerija selgitusel on aktsiaseltsi dokumentatsioon Keskkriminaalpolitsei ja/või prokuratuuri valduses) mistõttu ei ole halduril olnud võimalik anda hinnangut nõuete sissenõutavusele. Haldur on ka leidnud, et maksejõuetuse põhjusteks võib olla nii kuriteotunnustega tegu ja/või raske juhtimisviga“. 

 

KarS kommenteeritud väljaandes (lk 535, punkt 10.2.) on öeldud, et usaldatud vara enda kasuks pööramisega on tegemist nt. firma kontol oleva raha oma arvele kandmise, sellega arve maksmise vms. korral, sest pangakontol olev raha on vaadeldav võõra vara, mitte asjana. GFC likvideerija poolt GFC pankrotimenetluses pankrotihaldurile antud seletustest nähtub, et pangakontodel olev raha, summas 11 508 974,13 eurot on võlgniku kui makseasutuse klientide raha (ajutise halduri aruande lk 3). Ehk ka GFC ise väidab/kinnitab, et GFC kaudu hoiustatud varad kuuluvad GFC klientidele ja need tuleb tagastada klientidele.

 

Kurb tõsiasi on aga selles, et politsei ei ole sealjuures analüüsinud makseasutuste- ja e-raha asutuste seadust (MERAS). Kuna GFC-lt võeti 27.05.2019 tegevusluba ära, siis alates 27.05.2019 ei ole GFC enam makseasutus. 

 

MERAS § 79 lg 2 ütleb, et makseteenuste osutamisega seoses makseasutusele usaldatud kliendi vara, samuti selle arvel omandatud vara, kuulub makseteenusega seotud kliendile ning seda ei arvata makseasutuse pankrotivara hulka ja selle arvelt ei rahuldata teiste võlausaldajate nõudeid. 

Seega on menetleja viide kriminaalmenetluses kannatanu staatust omava isiku kaitsele ainult läbi pankrotimenetluse ilmselgelt ebaõige. 

 

Lisaks on menetleja vastavasisuline seisukoht vastuolus kehtiva Eesti Vabariigi Riigikohtu praktikaga. Nimelt juunis 2020 tehtud lahendis nr 1-19-9575/46 on leitud, et mis tahes kuriteos kannatanul on sageli võimalik esitada enda rikutud õiguste taastamiseks või rikkumise heastamiseks kriminaalmenetluses tsiviilhagi, kuid see ei võta ära kriminaalmenetluses kannatanu staatust. Politsei väitel peaks kannatanuks olev ettevõte ise asuma tegelema selle raha ülesotsimise, „jälgede ajamise“, õigusliku olukorra selgitamisega, kuigi väga suurte summadega antud kriminaalasjas kannatanuks sattunud ettevõte ei oma ja ei saagi omada mingeid taolisi õiguslikke vahendeid, nagu seda on rahapesuga tegeleval Keskkriminaalpolitseil või Riigiprokuratuuril (vähemalt nii nad väidavad)!   

 

Tänasel päeval on sarnased võlausaldajate rahast ilma jäämised Eesti Vabariigis muutunud juba tavapäraseks. Selleks, et ennast taolise tegevuse osas kaitsta, peavad ettevõtjad ise hakkama politsei ja prokuratuuriga vaidlema ning ilmselt ebaõigeid otsustusi vaidlustama. Mis on selleks põhjuseks? Kas tekkinud olukordades on süüdi ettevõtja ise või Finantsinspektsioon või finantsteenuseid osutav ettevõte? Kas Finantsinspektsiooni poolt tegevusloa äravõtmisega kaovad ära mh. finantsasutuse kohustused ja vastutus, mis ettevõttel oli teenuse osutamise ajal?

 

Pankrot ei tohiks/saaks olla vahend finantsasutuse juhatuse või sellega seotud isikute poolt oma klientide raha peitmise seadustamiseks, sest just pankroti kaudu lõpetatakse kogu ettevõtte tegevus ja lõpptulemusena ettevõte kustutatakse. Halduri võimalused tegeleda raha/varade otsimisega väljaspool Eestis on suhteliselt kitsad. Kui vaadata GFC pankrotimenetluses toimunud esimese üldkoosoleku protokolli, siis halduril ja võlausaldajatel puudusid raha olemasolu/asukohta kinnitavad/täpsustavad dokumendid, puudusid igasugused täpsemad andmed jne. Sellele vaatamata tegi üldkoosolek ikkagi ühehäälselt otsuse, et ettevõtte võimalikud tervendamise väljavaated puuduvad, ettevõte tuleb likvideerida! Kas olukorras kus tollel hetkel ettevõtte dokumendid puudusid, oli vaid info, et raha on kuskil siiski olemas, oli taoline otsus loogiline ja võlausaldajaid kaitsev? 

 

Taoliste finantsasutuste tekkimise ning kogu antud teema iroonia seisneb aga selles, et olemuslikult toimub meil viimastel aastatel „tubli“ võitlus rahapesuga! Meil on Riigiprokuratuur ja majanduskuritegudele spetsialiseerunud politseiasutused, kes peaksid aktiivselt sellega tegelema. Samas on rahapesuga seotud õigusregulatsioon nii laialivalguv ja laiaulatuslik, et isegi riigikohtunik Juhan Sarvel on rahapesu normistiku piire raske piiritleda (vt. lähemalt siit). 

 

 

Lisaks, selles kontekstis on äärmiselt kummaline, et meie elu ei reguleeri mitte seadusandja poolt selgelt kirjutatud või täiendatud seadused, vaid kohtupraktika tõlgendused, mis tehakse tavainimese või ettevõtja rahakoti najal. See isik kes satub n-ö seaduste tõlgendamise katseisikuks peab tihtipeale läbi käima pika ja kuluka kohtumenetluse. Kui seadused on ebaselged ja suur hulk olukordasid lahendatakse aastatepikkuse kohtumenetluse kaudu, siis on vägagi küsitav, kes taolistest lõpututest õiguse tõlgendustest ja kohtupraktika kujundamistest rohkem võidab. Kui ettevõtja kogu kasum läheb õiguspraktika kujundamisele, siis lüüakse pigem taolisele valikule käega ja meil jääb ettevõtjaid aina vähemaks! 

 

 

Nagu eelviidatud Eesti Ekspressi artiklist nähtub, siis seadus ei pane pangatöötajatele rahapesureeglite rikkumisel erilist vastutust. Küll aga on pangad asunud viimastel aastatel aktiivselt ja teatud olukordasid üle võimendades piirama ja oma klientide hulgast välistama isikuid ja ettevõtteid kelle osas on väidetavad rahapesu või mistahes muud kahtlused!

 

Kuna paljuski on tegemist subjektiivse, hindamis- ja kaalutlusküsimisega, siis võtab pankades võimust praktika „parem karta kui kahetseda“, mitte pankade poolt avalikkusele deklareeritud lööklause „tunne oma klienti“. Isegi kui klient teeb kõik mida pank soovib, piltlikult öeldes koorib ennast panga ees paljaks, siis praktika näitab, et otsus kliendi minema ajamiseks on juba eelnevalt tehtud.

 

 

Kummaline, et pangad ei pea oma teguviisi klienti pangast n-ö väljaviskamisel isegi mitte põhistama ja Finantsinspektsioon kiidab takka. Pank lihtsalt ütleb lepingu üles ja soovitab kasutada mõnda teist krediidiasutust olles samas ise kõigi nende teiste Eesti Vabariigis asuvate krediidiasutustega ühises kokkuleppes, et persona non grata nimekirja sattunu ei saa jutule mitte üheski teises Eestis tegutsevas pangas! 

 

 

Selle tulemusena on ka suhteliselt suured ettevõtted probleemi ees, et neil tegelikkuses ei olegi võimalik mitte ühegi Eesti krediidiasutuse kontot kasutada, sest pangad keelduvad ilma sisulise põhjendamiseta konto kasutuse jätkamisest või uue konto avamisest! Omaarvates tegutsevad need ettevõtted Eestis ausalt ja läbipaistvalt. Ka pankadel ega politseil pole ettevõtetele mitte ühtegi etteheidet aga samal ajal ei saa nad kasutada mitte ühegi krediidiasutuse arvelduskontot! Täielik absurd! 

 

 

Eriti absurdne on veel see, et taolise persona non grata ettevõtte või ka antud juhul GFC kui endise finantsasutuse pankrotihaldur ei saa ja ei oma võimalust avada antud ettevõtte pankrotimenetluse läbiviimiseks arvelduskontot Eesti Vabariigis tegutsevas pangas, sest pangad lihtsalt keelduvad viidates, et see firma on kahtlane ja minge kuskile teise panka! Aga kuhu? 

 

 

Pankade näol pole ju tegemist OÜ-ga Leivapood, mis müüb samuti eluliselt olulist kaupa (toitu), kuid mille asutamiseks ei ole vaja mingit erilist tegevusluba! 

 

 

Olemuslikult piiratakse ja reguleeritakse riigi poolt pankade ranget tegvust just nimelt seetõttu, et pangad osutavad eluliselt olulist teenust ja peaksid Eestis elavatele või tegutsevatele isikutele tagama finantsteenuste kasutamise võimaluse, tagama nende finantsteenuste seaduslikkuse ning seejuures soodustama just nimelt pangakontode kasutust ning vähendama sularaha käivet! 

 

 

Tegelikkus on selline, et nn. rahapesuvastane võitlus on osutunud aga hoopis vastupidiseks! Selle tulemusena koguvad üha enam hoogu krüptoraha platvormid ja erinevad internetipõhised makseteenused. Kui pankades hoiustatud rahad on suuresti kaitstud ja tehingud jälgitavad, siis taoliste uudsete makseasutuste puhul langetab riik – politsei käed (kui jama majas) ja ütleb, et vaadake ise, kuidas te oma raha kätte saate – küllap pankrotimenetluses saate oma õigusi kaitsta !  

 

 

Nagu viitab GFC-d  juhtinud Tiiu Järviste, nende ettevõtte käive hakkas kasvama pärast seda, kui mitu siinset panka kinni pandi. „Kuna meil on Mastercard, mida teistel makseasutustel ei ole, siis see oligi, miks just meie poole pöörduti,”…..!   Seega, rahapesu vastane võitlus tekitab uut moodi rahapesu!  

 

 

Kokkuvõttes:  

 

– Meil on olemas riigi poolt rangelt kontrollitult tegutsevad finantsasutused-pangad, aga neid võid kasutada vaid juhul kui nad on nõus sinuga suhtlema! Kui pank ütleb, et sa pole neile sobiv, siis võid kindel olla, et sa ei sobi ka ühtegi teise Eestis tegutsevasse panka. 

 

– Meil on Eestis olemas alternatiivsed makseteenuse osutajad nagu seda oli GFC, kellel on õigus tegutseda vaid Finantsinspektsiooni loa alusel. See luba aga ei tähenda mitte midagi! Kui Finantsinspektsioon võtab tegevusloa ära, siis üldjuhul oled oma rahadest ilma ja sellele järgnevas pankrotimenetluses vaatad üldkoosolekul pealt kuidas sind petnud firma sinu silmade all lihtsalt lõpetatakse/ kustutatakse.

 

– Meil on olemas finants- ja majanduskuritegudega tegelev Rahapesu andmebüroo (RAB) ja Keskkriminaalpolitsei. Nad tegutsevad prokuratuuri juhtimisel, aga nad ajavad „mingit oma asja“. Kui mõni ettevõtjatest, kes on finantsasutuste poolt paljaks varastatud, satub „kogemata“ politseisse pöörduma ja seal kannatanu staatusesse, siis on politseil väga lihtne see ettevõtja üheleheküljelise määrusega „välja visata“!

 

– Muidugi kavatseb ettevõtja vaielda ja jääb lootus, et prokuratuur või kohus siiski kannatanu staatuse taastab, kuid ilmselgelt on taoline RAB ja/või Keskkriminaalpolitsei tegevus – nn. kannatanu „väljaviskamine“ – kooskõlastatud prokuratuuriga!  

 

– Olen kohanud paljusid taoliselt pankade poolt „välja visatud“ ettevõtjaid ja tavaliselt olen sellekohase õigusabi osutamise käigus leidnud mingi muu seadusliku lahenduse, kuid kas tõesti peab tavaliste pangateenuste kasutamiseks Eesti Vabariigis nuputama ja otsima igasuguseid kummalisi alternatiive. Kas tõesti ei ole võimalik elada normaalse ühiskonnana kus Eesti riik, pangad ja politsei ning prokuratuur tagavad Eestis tegutsevate ettevõtjate ja muudele isikutele mistahes finantsteenuste osutamise, omades sellejuures ju ka just läbi pangateenuste väga head ülevaadet nendest ettevõtjate poolt osutavatest finantsteenustest?  

JAGA POSTITUST

253 thoughts on “Mis riske ja ohte võib endas kätkeda pangaväliste finantsteenuse kasutamine? Kas ohtude ja riskide realiseerumisel saab abi politseilt?”

 1. I happened to stumble across this website searching for something different, glad I stumbled into it though. Very interesting.

 2. Just to let you know, this post appears a little bit weird from my android phone. Who knows maybe it is just my mobile phone. Great post by the way.

 3. I agree with your point of view, your article has given me a lot of help and benefited me a lot. Thanks. Hope you continue to write such excellent articles.

 4. I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

 5. obviously like your web-site however you need to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to tell the truth however I will surely come back again.

 6. Hi! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My website discusses a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

 7. Hi my family member! I want to say that this article is awesome, great written and come with almost all important infos. I’d like to see more posts like this .

 8. An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who had been doing a little research on this. And he in fact bought me lunch simply because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this issue here on your internet site.

 9. Heya great blog! Does running a blog similar to this take a great deal of work? I have virtually no knowledge of computer programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyway, if you have any recommendations or tips for new blog owners please share. I know this is off topic but I just had to ask. Cheers!

 10. An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who had been doing a little research on this. And he in fact bought me lunch because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this issue here on your web site.

 11. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am encountering difficulties with your RSS. I don’t know why I am unable to subscribe to it. Is there anyone else getting the same RSS problems? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

 12. We are a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with useful information to work on. You have performed an impressive activity and our whole group shall be grateful to you.

 13. you are in reality a good webmaster. The web site loading velocity is incredible. It kind of feels that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you have performed a wonderful activity in this matter!

 14. I think this is one of the such a lot significant information for me. And i’m satisfied reading your article. However want to statement on few common things, The site taste is great, the articles is in reality excellent : D. Good task, cheers

 15. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this superb blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this site with my Facebook group. Chat soon!

 16. I’ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Reading this info So i’m glad to show that I have a very good uncanny feeling I found out exactly what I needed. I such a lot no doubt will make certain to don?t fail to remember this site and give it a look on a continuing basis.

 17. Hi! I just want to give you a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I’ll be coming back to your site for more soon.

 18. My spouse and I stumbled over here different web page and thought I might as well check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to exploring your web page again.

 19. Hi there to every body, it’s my first visit of this webpage; this blog includes awesome and really good information designed for readers.

 20. I think what you postedtypedsaidthink what you postedtypedsaidbelieve what you postedtypedsaidthink what you postedtypedWhat you postedtyped was very logicala ton of sense. But, what about this?consider this, what if you were to write a killer headlinetitle?content?wrote a catchier title? I ain’t saying your content isn’t good.ain’t saying your content isn’t gooddon’t want to tell you how to run your blog, but what if you added a titleheadlinetitle that grabbed a person’s attention?maybe get a person’s attention?want more? I mean %BLOG_TITLE% is a little plain. You might peek at Yahoo’s home page and watch how they createwrite news headlines to get viewers to click. You might add a related video or a related pic or two to get readers interested about what you’ve written. Just my opinion, it might bring your postsblog a little livelier.

 21. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 22. Appreciating the dedication you put into your site and in depth information you present. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material. Excellent read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 23. Thank you for another informative blog. Where else may just I am getting that kind of info written in such a perfect way? I have a venture that I am simply now running on, and I have been at the glance out for such information.

 24. Это лучшее онлайн-казино, где вы можете насладиться широким выбором игр и получить максимум удовольствия от игрового процесса.

 25. Добро пожаловать на сайт онлайн казино, мы предлагаем уникальный опыт для любителей азартных игр.

 26. I’m now not positive where you are getting your info, however good topic. I needs to spend a while studying more or understanding more. Thank you for wonderful information I used to be in search of this information for my mission.

 27. Thank you for some other wonderful article. Where else may anyone get that kind of information in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I am at the look for such information.

 28. fantastic issues altogether, you just gained a emblem new reader. What may you suggest in regards to your submit that you made a few days ago? Any positive?

 29. Хотите получить идеально ровный пол в своей квартире или офисе? Обратитесь к профессионалам на сайте styazhka-pola24.ru! Мы предоставляем услуги по устройству стяжки пола в Москве и области, а также гарантируем качество работ и доступные цены.

 30. Нужная услуга для идеальной отделки интерьера- это механизированная штукатурка стен. На mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru предлагаются только самые качественные услуги.

 31. Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 32. Доверьте оштукатуривание стен профессионалам с сайта mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru. Экономьте свое время и силы!

 33. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 34. Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no backup. Do you have any solutions to prevent hackers?

 35. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 36. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this information together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 37. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful information specially the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 38. Howdy! I could have sworn I’ve been to this web site before but after browsing through a few of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely pleased I found it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 39. Запустите Lucky Jet онлайн и позвольте Счастливчику Джо повести вас к вершинам успеха через сайт букмекера 1win.

 40. What’s up to all, how is everything, I think every one is getting more from this website, and your views are nice designed for new viewers.

 41. Fantastic beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your site, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a applicable deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast provided bright transparent concept

 42. I am really loving the theme/design of your website. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A number of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any ideas to help fix this issue?

 43. I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be exactly what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content for you? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on some of the subjects you write about here. Again, awesome web site!

 44. I am truly happy to read this weblog posts which contains lots of useful information, thanks for providing such information.

 45. It’s not my first time to go to see this website, i am visiting this website dailly and get pleasant data from here daily.

 46. I think this is one of the so much important information for me. And i’m satisfied reading your article. However wanna statement on few basic things, The site taste is perfect, the articles is actually nice : D. Good activity, cheers

 47. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 48. It’s hard to find knowledgeable people about this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 49. Hola! I’ve been following your site for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Kingwood Tx! Just wanted to mention keep up the great job!

 50. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let alone the content!

 51. It’s really a nice and helpful piece of information. I’m satisfied that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 52. you are really a just right webmaster. The site loading velocity is incredible. It kind of feels that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you have performed a fantastic activity in this topic!

 53. You can definitely see your expertise in the article you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.

 54. Hi there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.

 55. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has helped me out loads. I hope to give a contribution & assist other users like its helped me. Good job.

 56. obviously like your web-site however you need to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth however I will certainly come back again.

 57. Simply wish to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply cool and i can assume you are a professional in this subject. Well with your permission allow me to grasp your RSS feed to stay up to date with coming near near post. Thank you one million and please continue the gratifying work.

 58. Magnificent beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a applicable deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast provided bright transparent concept

 59. No matter if some one searches for his required thing, thus he/she needs to be available that in detail, so that thing is maintained over here.

 60. Hello there! This article couldn’t be written any better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I will forward this information to him. Pretty sure he’ll have a very good read. Thank you for sharing!

 61. Greetings from Carolina! I’m bored to death at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I really like the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, wonderful site!

 62. Howdy! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 63. Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I am going to return once again since I bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 64. Amazing blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any ideas? Many thanks!

 65. Normally I do not read article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great article.

 66. Hey there, You have done a fantastic job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this site.

 67. Hello very nice website!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your web site and take the feeds also? I am satisfied to seek out so many useful information here in the post, we need develop more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 68. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 69. Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any suggestions for inexperienced blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 70. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and engaging, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something not enough folks are speaking intelligently about. I am very happy that I found this in my search for something concerning this.

 71. Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 72. Lorsque vous avez des doutes sur les activités de vos enfants ou sur la sécurité de leurs parents, vous pouvez pirater leurs téléphones Android à partir de votre ordinateur ou appareil mobile pour assurer leur sécurité. Personne ne peut surveiller 24 heures sur 24, mais il existe un logiciel d’espionnage professionnel qui peut secrètement surveiller les activités des téléphones Android sans les en informer.

 73. Hello there, You have performed an excellent job. I will definitely digg it and for my part recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this site.

 74. Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.

 75. Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog centered on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my audience would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 76. Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I am going to return once again since I book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 77. I know this website offers quality based posts and other data, is there any other web site which offers these things in quality?

 78. No matter if some one searches for his required thing, thus he/she wants to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.

 79. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 80. Hi, Neat post. There is a problem together with your site in internet explorer, may check this? IE still is the marketplace leader and a large part of other people will omit your wonderful writing due to this problem.

 81. Hi, I believe your web site could be having internet browser compatibility issues. When I look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Besides that, fantastic blog!

 82. Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 83. It’s in point of fact a nice and helpful piece of information. I’m satisfied that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 84. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 85. I am sure this piece of writing has touched all the internet users, its really really good piece of writing on building up new website.

 86. Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It will always be interesting to read content from other writers and practice a little something from their sites.

 87. Someone necessarily lend a hand to make seriously articles I might state. This is the first time I frequented your web page and so far? I amazed with the research you made to create this actual post incredible. Fantastic process!

 88. A person necessarily lend a hand to make significantly articles I would state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to create this actual publish amazing. Fantastic task!

 89. Hi there, all the time i used to check website posts here early in the dawn, because i like to learn more and more.

 90. Your means of describing everything in this post is in fact good, all be able to without difficulty understand it, Thanks a lot.

 91. constantly i used to read smaller articles or reviews which also clear their motive, and that is also happening with this piece of writing which I am reading at this place.

 92. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have created some nice methods and we are looking to swap solutions with other folks, why not shoot me an e-mail if interested.

 93. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty value enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 94. I think what you postedtypedsaidbelieve what you postedwrotebelieve what you postedtypedbelieve what you postedwroteWhat you postedtyped was very logicala lot of sense. But, what about this?consider this, what if you were to write a killer headlinetitle?content?wrote a catchier title? I ain’t saying your content isn’t good.ain’t saying your content isn’t gooddon’t want to tell you how to run your blog, but what if you added a titleheadlinetitle that grabbed a person’s attention?maybe get a person’s attention?want more? I mean %BLOG_TITLE% is a little plain. You could peek at Yahoo’s home page and watch how they createwrite post headlines to get viewers to click. You might add a related video or a related picture or two to get readers interested about what you’ve written. Just my opinion, it might bring your postsblog a little livelier.

 95. of course like your web-site however you need to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth then again I will certainly come back again.

 96. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 97. Hi there to all, the contents present at this web site are actually remarkable for people experience, well, keep up the nice work fellows.

 98. Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

 99. Pretty great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to mention that I have really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing on your feed and I hope you write again soon!

 100. Hi there, I log on to your new stuff regularly. Your writing style is awesome, keep doing what you’re doing!

 101. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 102. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 103. Hi, I desire to subscribe for this website to get most up-to-date updates, so where can i do it please assist.

 104. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have created some nice procedures and we are looking to swap strategies with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.

 105. Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.

 106. Hello there, simply became aware of your blog thru Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate when you continue this in future. Lots of folks will be benefited from your writing. Cheers!

 107. Hey there are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 108. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 109. However, the successful transformation of learning goes beyond technology alone. It requires a shift in pedagogy, encouraging educators to adopt a facilitative role, guiding students through inquiry-based learning and fostering a growth mindset.

 110. Normally I do not read article on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great article.

 111. Hello there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 112. Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it improve over time.

 113. I enjoy what you guys are up too. Such clever work and exposure! Keep up the terrific works guys I’ve incorporated you guys to blogroll.

 114. Its like you read my mind! You seem to understand so much approximately this, like you wrote the guide in it or something. I feel that you could do with some p.c. to force the message house a bit, however other than that, this is magnificent blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 115. Hey There. I found your blog the use of msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thank you for the post. I will definitely comeback.

 116. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between superb usability and visual appeal. I must say you have done a excellent job with this. Additionally, the blog loads extremely fast for me on Chrome. Exceptional Blog!

 117. I think this is one of the so much important information for me. And i’m glad reading your article. However want to remark on few general things, The site taste is great, the articles is in point of fact nice : D. Good activity, cheers

 118. Thank you a bunch for sharing this with all folks you really recognise what you are talking approximately! Bookmarked. Please also seek advice from my web site =). We could have a link change contract among us

 119. I got this site from my friend who informed me concerning this site and now this time I am visiting this site and reading very informative articles at this place.

 120. Simply wish to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply nice and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 121. Hey I am so glad I found your website, I really found you by error, while I was searching on Google for something else, Anyhow I am here now and would just like to say many thanks for a marvelous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent job.

 122. This design is spectacular! You certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 123. Greetings from Los angeles! I’m bored to tears at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I enjoy the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, wonderful site!

 124. Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading through your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Many thanks!

 125. Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you stop it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me insane so any help is very much appreciated.

 126. I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are wonderful! Thanks!

 127. you are in reality a good webmaster. The site loading speed is incredible. It sort of feels that you are doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have performed a great process in this topic!

 128. Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 129. Thanks for ones marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you could be a great author.I will make certain to bookmark your blog and definitely will come back from now on. I want to encourage yourself to continue your great job, have a nice weekend!

 130. My family members always say that I am wasting my time here at net, except I know I am getting familiarity daily by reading such nice posts.

 131. hi!,I love your writing so so much! proportion we keep in touch more approximately your post on AOL? I need an expert in this space to solve my problem. May be that is you! Taking a look forward to see you.

 132. Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I in finding It truly useful & it helped me out a lot. I am hoping to give something back and help others like you helped me.

 133. Hey there, You have done a fantastic job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this site.

 134. You really make it seem so easy together with your presentation however I in finding this topic to be really something which I think I would never understand. It sort of feels too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the cling of it!

 135. Thanks for one’s marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you may be a great author.I will always bookmark your blog and definitely will come back very soon. I want to encourage you to definitely continue your great writing, have a nice morning!

 136. You made some good points there. I looked on the web to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 137. Thank you a bunch for sharing this with all folks you really recognize what you are talking approximately! Bookmarked. Please also visit my web site =). We will have a link exchange agreement among us

 138. Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!

 139. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 140. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 141. I am fretting because she needs, and would enjoy, more exercise than I can give her

 142. One of the leading academic and scientific-research centers of the Belarus. There are 12 Faculties at the University, 2 scientific and research institutes. Higher education in 35 specialities of the 1st degree of education and 22 specialities.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.