Menu

Tasuta või tasu eest! Huvide konflikt või lihtsalt koolitus?

0 Comments

14.12.2023 Euroopa Inimõiguste kohtu lahend : Tuvastati EIÕK artikli 6 lõike 1 rikkumine;

https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/kohtulahendi_analyys/21419

18. aprillil 2018 avaldas iganädalane ajakiri Le Canard Enchaîné artikli, millest selgus, et kuuest kassatsioonikohtu kohtunikust kolm töötasid regulaarselt WKF-is ja pakkusid tasu eest koolitust õigusspetsialistidele. Kaebajad esitasid riiklikule õigusteenistuse komisjonile kaebuse nende kolme kohtuniku peale. Kohus leidis, et nende kolme kohtuniku regulaarne ja tasustatud osalemine WKF-i korraldatud koolitustel kujutas endast otsest huvi kohtunike ja WKF-i kui kassatsioonikohtu kaebuse poole vahel ning et selle olemasolu võib tekitada õigustatud kahtlusi nende erapooletuses. Samuti täheldati, et kolm kohtunikku olid isegi arutanud, kas nad peaksid kohtuasjas osalemisest loobuma. Kokkuvõttes leiti, et kolm kohtunikku oleksid pidanud kohtuasjas osalemisest loobuma, kuid siiski ei olnud nende käitumisreeglite rikkumine piisavalt tõsine, et kujutada endast distsiplinaarsüütegu.

 

Huvitav on tõdeda, et kuigi tuvastati EIÕK rikkumine – suunatud õigusnõu andmine – koolitused/huvide konflikt ja need õigusnõu andmised/koolitused ei olnud tasuta vaid tasulised, kuid alust kriminaalmenetluseks ega isegi mitte distsiplinaarmenetluseks pole!